Novinky

03.12.2020 19:52

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení ke klasifikačnímu systému EU pro ekologické investice. Tato iniciativa vytváří klasifikační systém pro udržitelné hospodářské činnosti („taxonomie“) a zaměřuje se na environmentální cíle EU v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Taxonomie bude představovat společný jazyk, který budou moci investoři používat všude na světě při investování do projektů a hospodářských činností, které mají významně pozitivní dopad na klima a životní prostředí.

V přílohách naleznete rozdělní na části:

 • Zemědělství a lesnictví
 • Činnosti v ochraně životního prostředí
 • Výroba – (automotiv, ocel, vodík apod.)
 • Energie – produkce elektřiny a tepla z různých zdrojů
 • Dodávka vody, kanalizace, odpadové hospodářství
 • Doprava
 • Stavebnictví
 • Informace a komunikace
 • Odborné, vědecké a technické činnosti
 
Dokument ke stažení:

 

03.12.2020 19:47

V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v češtině. Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v dalších jazycích - angličtině, němčině a slovenštině.

Pro usnadnění práce jsme pro Vás připravili seznam standardních vět o nebezpečnosti (H- vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) v českém jazyce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  1907/2006 (nařízení CLP), v platném znění. Jsou zde zapracovány změny podle nařízení Komise (EU) č. 286/2011, nařízení Komise (EU) č. 487/2013 a nařízení Komise (EU) 2016/918, nařízení Komise (EU) 2019/521 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217.

Dále jsme připravili seznamy uvedených H-vět a P-vět doplněné o jejich znění i v dalších jazycích, které můžete nejčastěji využít - v angličtině, němčině a slovenštině. Text celého nařízení CLP naleznete na http://eur-lex.europa.eu/.


 

03.12.2020 14:25

Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují její autoři ve třetím díle publikace Cirkulární Česko. Publikace přináší pohled do zákulisí osmi firem – mapuje výzvy, kterým čelí, představuje jejich cirkulární řešení a výsledky, jichž s nimi dosáhly. Celkem jde o dvacet stran plných inspirace nejen pro podnikatele a manažery, ale třeba i pro zástupce organizací, měst a obcí i pro širokou veřejnost. Za publikací stojí Institut Cirkulární Ekonomiky, Impact Hub, Direct People, Jihomoravské inovační centrum a digitální odpadové tržiště Cyrkl.

 

Dokument ke stažení:

03.12.2020 14:12

Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1.1.2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vnímá důležitost, kterou tímto odpovědnému veřejnému zadávání zákonodárci přikládají. Důraz na odpovědnost, respektive udržitelnost ve veřejném nakupování se v posledních letech ozývá rovněž z Evropské Unie. Tento strategický přístup je také těsně navázán na dosažení společných evropských cílů, jako je trvale udržitelný rozvoj, adaptace na klimatickou změnu či inkluzivní a spravedlivý růst. Ačkoliv existuje riziko, že schválená textace přinese i komplikace, což mohlo být eliminováno, pokud by znění novely prošlo širší diskusí, je třeba respektovat vůli zákonodárců a jasnou vizi směřovat k mnohem intenzivnější implementaci udržitelnosti do veřejných zakázek.

Odpovědné veřejné zadávání již řada zadavatelů realizuje, včetně Ministerstva práce a sociálních věcí. Tito zadavatelé často přijali strategie odpovědného veřejného zadávání, začlenili příslušné postupy do svých vnitřních předpisů a aspekty udržitelnosti začleňují do zakázek, kde to je vhodné. Ministerstvo práce a sociálních věcí je přesvědčeno, že odpovědné zadávání má řadu přínosů jak pro zadavatele, tak pro celou Českou republiku. Díky svým projektům na podporu odpovědného veřejného zadávání, MPSV poskytne i teď intenzivní pomoc zadavatelům, aby potenciál strategického přístupu k veřejným zakázkám byl využit a česká společnost získala maximální hodnotu za vynaložené veřejné peníze. Přičemž hodnota netkví jen v nejnižší ceně, ale také v přínosech pro společnost, hospodářskou soutěž a životní prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydá v prosinci nový metodický balíček, který bude obsahovat i checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a video seminář. To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

Za velmi důležité pro úspěch zavedení této novelizace do praxe MPSV považuje spolupráci s dalšími partnery, jako je Asociace pro veřejné zakázky, Svaz měst a obcí či Asociace krajů. Shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu bude stěžejní pro všechny zadavatele.

V neposlední řadě, Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno k maximální spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek, k vytvoření adekvátního metodického stanoviska.

___

Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V rámci projektu je provozován vzdělávací Institut odpovědného veřejného zadávání a Platforma odpovědného veřejného zadávání sdružující zadavatele.

Projekt poskytuje odborné poradenství a konzultace, metodiky, příklady dobré praxe, vzorové textace, konference, vzdělávací akce, e-learning a web sovz.cz.

 

01.12.2020 19:15

Předložený návrh vyhlášky o energetickém posudku navazuje na návrh vyhlášky o energetickém auditu. Oba tyto návrhy prováděcích právních předpisů nahradí stávající vyhlášku č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů, která je s ohledem na zákonnou úpravu neaktuální.

 

Dokument ke stažení:

01.12.2020 19:01

Evropská komise zveřejnila zprávu o pokroku v oblasti klimatu za loňský rok, která ukazuje, jak se EU dařilo snižovat emise skleníkových plynů. Podle výsledků se emise meziročně snížily o 3,7 %, zatímco HDP stouplo o 1,5 %. V porovnání s rokem 1990 se podařilo emise snížit již o 24 %. Emise plynů, které spadají do systému EU ETS, se snížily o 9,1 % což je celkem okolo 152 mld. tun oxidu uhličitého.

01.12.2020 16:58

Evropské organizace zodpovědné za recyklaci elektroodpadu hledí s nadějí k připravovanému legislativnímu balíčku označovanému jako Akt o digitálních službách (tzv. Digital Services Act). Ten usiluje o vytvoření rovných podmínek na evropském digitálním trhu, jasných pravidel pro nakupování na internetu a také o bezpečnost on-line prostředí. Evropská komise by jej měla zveřejnit nyní v prosinci.

Asociace zaměřené na recyklaci elektroodpadu – EucoLight, Eucobat a EXPRA – doufají, že nový zákonný rámec pomůže v boji s nekalou on-line konkurencí ze strany zahraničních e-shopů. „V rámci takzvaného on-line free-ridingu – „jízdy načerno“ – se totiž řada mimoevropských e-shopů vyhýbá placení povinných příspěvků do evropských systémů recyklace elektroodpadu,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Nerovné podmínky vedou k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu

S rostoucím objemem on-line prodejů tak celý problém začíná nabírat katastrofických rozměrů: v celé EU je až 20 % elektrospotřebičů prodáno bez uhrazení těchto recyklačních příspěvků. Férové podmínky může zajistit pouze změna legislativy.

A právě Akt o digitálních službách představuje výjimečnou příležitost, jak vnést téma udržitelnosti životního prostředí do digitální debaty, a to navíc v souladu s Evropskou zelenou dohodou. „Důležitá je zejména snaha dosáhnout toho, aby on-line prodejci – tedy v praxi velké e-shopy – byli zodpovědní za likvidaci výrobků po ukončení jejich životnosti, a to včetně obalů. Součástí této inciativy by mělo být uzákonění povinnosti, aby on-line prodejci přehledně a srozumitelně informovali spotřebitele o dopadu výrobků na životní prostředí,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. „To je elektroodpad, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ dodává Zuzana Adamcová a poukazuje na to, že problém se nevyhýbá ani ČR.

České zákony nedodržovalo 100 % testovaných, zejména mimoevropských e-shopů

Loňská studie asociace EucoLight ukázala masivní porušování zákonných podmínek napříč Evropou, a to včetně Česka. Analyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. „Výsledky studie ukázaly mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů na ochranu životního prostředí v oblasti elektroodpadu,“ shrnuje Zuzana Adamcová.

Porušování pravidel bylo patrné v řadě kategorií produktů. Jako obzvláště problematická se ukázala menší elektrozařízení, například LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly 78–100 % zkoumaných výrobků nabízených testovanými e-shopy.

V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnosti nedodržuje v podstatě 100 % testovaných e-shopů nabízejících ze zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z přidané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpečnost těchto výrobků či obsah nebezpečných látek.

 

O organizaci EucoLight: EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých 20 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 19 členských zemích.

01.12.2020 16:53

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes znovu hlasovala o novém odpadovém zákoně, návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, změnovém zákoně a novele zákona o obalech. Ve všech případech se poslanci přiklonili ke znění, které bylo postoupeno Senátu ČR. Platnost zákonů by tak mělo být od 1. ledna 2021. K dokončeni legislativního procesu je ještě zapotřebí ještě podpis prezidenta.

30.11.2020 20:01

Zatím co nové odpadové zákony čekají znovu na projednání v dolní komoře Parlamentu ČR - dle návrhu 72. schůze PSP ČR by mělo proběhnout jejich znovuprojednání již zítra odpoledne, tak nové číslo časopisu Odpadové fórum míří do tiskárny. A na co se můžete těšit? Přehled obsahu najdete níže, předplatné je možné si objednat - ZDE.

 

 

 

Přehled obsahu:

ROZHOVORY:

 • Morava bude hrát prim ve výrobě rPETu
 • Není ISOH ako ISOH
 • Havlíčkův Brod začíná se zásadní modernizací odpadového hospodářství
 • Design & Odpad: České cirkulární hitovky

 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA:

 • Indie: Dnes odpad jako zátěž, zítra velká příležitost pro český byznys
 • Coming out recyklace olejů
 • MŽP: Chceme, aby dotace zvýhodňovaly „recykláty”
 • Chemie se stává udržitelnější a šetrnější než kdy dříve, to přináší šanci i pro český trh
 • Jak ovlivní významné události udržitelnost plastů
 • Cirkulární baby byznys šetří zdroje a zvyšuje dostupnost kvalitních věcí
 • Příležitosti nastavení svozu odpadu z pohledu odpovědných veřejných zakázek
 • Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí

 
TÉMA MĚSÍCE - Data a čísla v životním prostředí

 • Produkce a nakládání s odpady v roce 2019 podle ISOH
 • Číselné trendy ve vodním hospodářství
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Potenciál bioenergie v Česku a Evropě
 • Změny v IRZ – důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost


 

 

 

30.11.2020 19:45

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny a plynu na další rok. Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku přinášejí v rámci celostátního průměru snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí, tedy vč. domácností. Růst regulované části ceny je naopak očekáván na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, důvodem jsou zde zejména rostoucí náklady na podporované zdroje energie. V oblasti plynárenství klesnou celostátní průměrné regulované platby pro maloodběratele i velkoodběratele.

 

Elektroenergetika

Regulovaná složka ceny elektřiny na hladině nízkého napětí příští rok klesne v průměru o 1,7 %. Výše změny u konkrétního zákazníka se však odvíjí od distribučního území a charakteru odběru. K nejvyššímu poklesu dojde na území ČEZ Distribuce (-2,60 %), následuje PREdistribuce (-0,46 %), u E.ON Distribuce očekáván naopak mírný nárůst (+0,28 %). Pozitivní dopad na regulované ceny mají nové podmínky pro V. regulační období a také pokles cen elektřiny na krytí ztrát.

„Absolutní pokles regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti ERÚ naposledy oznamoval v listopadu roku 2014. Tentokrát se nám to povedlo díky dobrému nastavení V. regulačního období, kde jsme výrazně snížili WACC, tj. míru výnosnosti, které mohou regulované společnosti od ledna příštího roku při svých investicích dosáhnout. Již v červnu, když jsme představovali Zásady cenové regulace pro V. regulační období, jsme avizovali, že by ceny na zajišťování distribuce měly v prvním roce klesat, což se nyní potvrdilo," říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Výši regulovaných cen nadále ovlivňují miliardové investice do energetických soustav v souvislosti s transformací a modernizací energetiky. Na regulované ceny působí také postupné dopady pandemie COVID-19 a zejména nárůst nákladů na podporované zdroje.

Nárůst regulované složky ceny se tak nevyhne odběratelům elektřiny na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí, kde je předpokládáno průměrné navýšení o 11,5 %, resp. o 6,5 %. Důvodem je zde právě výrazný meziroční nárůst příspěvku na podporované zdroje energie. Dotace pro provozovatele podporovaných zdrojů totiž fungují na principu dorovnání tržní ceny silové elektřiny, a protože tato cena meziročně klesla, dotace roste a spolu s tím narůstá i potřebný objem vybraných prostředků. Současně ERÚ musí započítat zákonnou dvouprocentní indexaci, která představuje každoroční nárůst výdajů na podporované zdroje energie.

„Při stanovení podpor i jejich financování se musíme držet platné legislativy, nejde tedy o vůli, či dokonce zvůli úřadu. Více než polovinu nákladů na podporované zdroje, 27 miliard korun, uhradí státní rozpočet. Zbývající část ale pokrývají zákazníci. Drobní spotřebitelé ve většině případů přispívají 495 korun z každé odebrané megawatthodiny elektřiny, což je zároveň zákonný strop, který nesmíme překročit. Velcí odběratelé oproti tomu přispívají typicky podle svého rezervovaného příkonu, což je pro ně výhodnější a bude tomu tak i nadále, ačkoliv příspěvek vzroste," vysvětluje Stanislav Trávníček.

 

Plynárenství

Průměrná regulovaná složka ceny plynu příští rok klesne jak u maloodběratelů, tak u velkoodběratelů. U maloodběratelů vč. domácností ERÚ předpokládá průměrný pokles regulované složky ceny o 1,6 %, přičemž nejvýrazněji ceny klesnou na distribučním území GasNET (-2,76 %), dále na území E.ON Distribuce1 (-0,43 %), zatímco v Praze (území Pražské plynárenské Distribuce) regulované ceny vzrostou (+4,74 %). U velkoodběratelů plynu je předpokládaný pokles regulované složky ještě výraznější, její celorepublikový průměr klesne o 3,2 %.

Podobně jako v elektroenergetice, také zde jsou hlavními důvody nové podmínky pro V. regulační období a klesající cena plynu, která snižuje výdaje na krytí ztrát.

„I přes významné investice do plynárenských soustav, díky snížení míry výnosnosti, ke kterému jsme přistoupili pro V. regulační období také v plynárenství, regulované ceny pro příští rok na většině území klesají. Výjimku tvoří Praha, kde probíhá nutná obměna plynovodů v nebývalém rozsahu. Jde o specifický problém této distribuční soustavy, jejíž jednotlivé části jsou velmi staré. Modernizace je zde nevyhnutelná. Není jen otázkou zavádění nových technologií, ale zejména zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti soustavy," doplňuje Stanislav Trávníček.

 

Cenová rozhodnutí jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

 

30.11.2020 19:15

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech, jehož návrh je nyní ve fázi po projednání v Senátu a vrácení do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Právní úprava dané oblasti je nyní roztříštěna do velkého počtu samostatných vyhlášek. Přijetím nového zákona o odpadech budou tyto stávající vyhlášky zrušeny a je třeba vydat nové prováděcí právní předpisy.

V rámci zpřehlednění právní úpravy a odstranění její roztříštěnosti do mnoha prováděcích právních předpisů je navrhováno sloučit stávající vyhlášky do jediné, která je rozdělena do jednotlivých částí, hlav a dílů podle tematických okruhů.

Hlavní principy dosavadních vyhlášek zůstávají z velké části zachovány. Provedené změny jsou podrobně popsány v odůvodnění. V rámci revize právní úpravy byla stávající právní úprava v prováděcích předpisech adaptována na novou zákonnou právní úpravu, zejména pokud jde o novou terminologii, instituty a povinnosti. Tato vyhláška přináší i některé novinky oproti stávající právní úpravě, např. změnu podmínek u stanovování ekotoxicity pro účely zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu), změnu požadavků na limity obsahu škodlivin v odpadech využívaných k zasypávání nebo změnu podmínek využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání.

Vyhláška v návaznosti nový zákon o odpadech zajišťuje transpozici (případně adaptaci) těchto evropských předpisů:

 • Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 807/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 219/2009/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853;
 • Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 807/2003/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853;
 • Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2009/ES;
 • Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 1882/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 1137/2008/ES, směrnice Rady 2011/97/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise 1357/2014/EU, směrnice Komise 2015/1127/EU, nařízení Rady (EU) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851;
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění);
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
 
Dokument ke stažení:


 

30.11.2020 19:11

Předkládaná Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti s podtitulem Vyhodnocení naplňování Strategického rámce Česká republika 2030 se věnuje prvnímu vyhodnocení zastřešujícího dokumentu, který stanovuje strategické cíle směřující k udržitelnému a rovnoměrnému rozvoji země. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice, neboť kvalita života obyvatel je v dlouhodobém horizontu základním smyslem veřejných politik. V šesti klíčových oblastech (Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí) je shrnuto, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jaké ho čekají příležitosti. Pro každou výše uvedenou oblast formuluje strategické i specifické cíle a propojuje dva významné koncepty – kvalitu života a udržitelný rozvoj.

 

Dokument ke stažení:

 

Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR:

Ve Zprávě je zhodnocen pokrok, tedy soustavné úsilí směrem k dosažení a dlouhodobému naplnění 169 podcílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.
 
Dokument ke stažení:
 

 

Záznamy: 1 - 12 ze 9465
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Data a čísla v životním prostředí

 

ROZHOVORY:

 • Morava bude hrát prim ve výrobě rPETu
 • Není ISOH ako ISOH
 • Havlíčkův Brod začíná se zásadní modernizací odpadového hospodářství
 • Design & Odpad: České cirkulární hitovky

 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA:

 • Indie: Dnes odpad jako zátěž, zítra velká příležitost pro český byznys
 • Coming out recyklace olejů
 • MŽP: Chceme, aby dotace zvýhodňovaly „recykláty”
 • Chemie se stává udržitelnější a šetrnější než kdy dříve, to přináší šanci i pro český trh
 • Jak ovlivní významné události udržitelnost plastů
 • Cirkulární baby byznys šetří zdroje a zvyšuje dostupnost kvalitních věcí
 • Příležitosti nastavení svozu odpadu z pohledu odpovědných veřejných zakázek
 • Motivační a komunikační nástroje pro přechod na oběhové hospodářství obcí

 
TÉMA MĚSÍCE:

 • Produkce a nakládání s odpady v roce 2019 podle ISOH
 • Číselné trendy ve vodním hospodářství
 • Kvalita ovzduší v Česku se opět zlepšuje
 • Potenciál bioenergie v Česku a Evropě
 • Změny v IRZ – důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
9.12. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod do EVI 8 a tvorba ročního hlášení odpadech za rok 2020 do ISPOP
Opakování: 10.12.2020
15.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 16.12.2020, 5.1.2021, 6.1.2021, 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
16.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
16.12. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 17.12.2020
17.12. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
17.12. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 21.01.2021, 05.02.2021
Leden    
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
     
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021