Novinky

03.12.2021 18:56

Nové nařízení Komise (EU) 2021/2045, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká úpravy záznamů u čtyř ftalátů DEHP, DBP, BBP a DIBP.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/2045 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Látky bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP), dibutyl-ftalát (DBP), benzyl-butyl-ftalát (BBP) a diisobutyl-ftalát (DIBP) byly identifikovány nejprve jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vzhledem ke klasifikaci jako látky toxické pro reprodukci a následně byly zařazeny na seznam látek podléhajících povolení (položky 4 až 7 přílohy XIV nařízení REACH). Později byly tyto ftaláty identifikovány také jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost s účinky na lidské zdraví a v případě DEHP i na životní prostředí dle čl. 57 f) nařízení REACH.

V důsledku doplnění vlastností uvedených v čl. 57 f) do položek čtyř ftalátů v příloze XIV nařízení REACH, budou některá použití, která byla doposud osvobozena od povolení, nově vyžadovat povolení:

 • použití 4 ftalátů ve směsích v koncentracích rovnajících se nebo vyšších než 0,1 % hm. a nižších než 0,3 % hm.;
 • použití DEHP, BBP a DBP ve vnitřních obalech léčivých přípravků;
 • některá použití DEHP (materiály přicházející do styku s potravinami, zdravotnické prostředky).

Pro použití látek DEHP, BBP a DBP a DIPB, která nebudou osvobozena od požadavku povolení, je stanoveno datum zániku (zákaz používání bez povolení) na 14. prosince 2024 a žádost o povolení je nutné podat nejpozději do 14. července 2023. V případě použití DEHP ve zdravotnických prostředcích je nejzazší datum podání žádosti 27. listopadu 2023 a datum zániku 27. května 2025.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

 

Další informace:

03.12.2021 18:52

Město Čáslav nevzdává podle webu Ekonews svůj boj o doplacení stovek milionů korun, které jim podle jejich propočtů náleží na poplatcích odváděných za odpady ukládané na skládku odpadové společnosti AVE. Řízení se protahují a Čáslav postupně přichází o možnost peníze získat kvůli promlčecím lhůtám. Případ začala šetřit i policie. Více ZDE

03.12.2021 18:29

INCIEN od nového roku spustí po nizozemském vzoru cirkulární hotspot - platformu pro sdílení cirkulárního know-how. Její součástí se může stát každý, kdo chce sdílet své zkušenosti.

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) od roku 2015 aktivně propaguje, v rámci konkrétních projektů realizuje a stovky expertů & firem & obcí propojuje v oblasti cirkulární ekonomiky. Pro cirkularitu je totiž dle našeho názoru potřeba silná mezisektorová platforma, kde dochází jednak ke sdílení pracovních příležitostí a možností zapojení do konkrétních projektů, ale i sdílení, propojování a sdílení zkušeností z praxe. A proto jsme se rozhodli navázat na memorandum podepsané s Holandským cirkulárním hotspotem v roce 2019 a otevřít hotspot i široké odborné veřejnosti. Jeho hlavními prioritami bude:

 • propojovat experty a organizace mezi sebou
 • vytvořit silnou síť odborníků, kteří pomáhají urychlení transformace z lineárního na cirkulární fungování hospodářství České republiky
 • informovat o novinkách v cirkularitě na pravidelné a odborné bázi
 • pořádat vzdělávací akce s globálními experty i s příklady dobré praxe v České republice
 • zvyšovat expertní znalosti v cirkularitě s cílem zajistit dostatek odborníků pro výzvy související s aplikací Green Dealu do praxe
 • informovat o českých firmách a projektech na mezinárodní úrovni díky navazující síti globálních hotspotů

Podmínkou pro členství ale není jen zájem o cirkularitu, ale vlastní zkušenosti z praxe z témat, které s ní souvisí. A to ať už se jedná o odpadové hospodářtví, eko-inovace či dílčí sektory jako jsou technické cykly (strojírenství, automotive sektor, těžba surovin, průmyslové symbiozy aj.) nebo z oblasti cirkulární bioekonomiky (zemědělství, lesnictví, biotechnologie aj.)

 

Členství v Českém cirkulárním hotspotu INCIEN

 

Pro zájemce z řady organizací smysl ve chvíli, kdy:

 • Má zájem být oslovován se zapojováním do projektů nebo jiných výzev INCIEN a dalších organizací věnujících se cirkulární ekonomice & udržitelnosti
 • Má co nabídnout komunitě (zkušenosti z oblasti cirkulární ekonomiky, praktické znalosti, reference, síť, podpůrné programy)
 • Uvítá měsíční newsletter novinek ze světa cirkulární ekonomiky, prioritní přístup na INCIEN akce, jsou pro něj zajímavé výsledky výzkumné činnosti INCIEN
 • Bud rád účasten na čtvrtletním setkání komunity (dle možností offline & online) s občasnou prezentací svých příkladů dobré i špatné praxe, sdílením novinek v oboru na expertní úrovni
 • Má v plánu téma aktivně prosazovat – ať už na úrovni vlastní organizace, širších konsorcií či vládní úrovni

Důležité: členem Českého cirkulárního hotspotu nejsou lidé jen pro networking, předpokladem je i znalostní báze a zkušenosti z praxe či práce na vlastních projektech v oblasti cirkularity. INCIEN bude mezi členy také zajišťovat promptní propojování ve věci vzájemné spolupráce a synergií. V rámci newsletterů bude možné sdílet i novinky členů.

Máte zájem o členství v hotspotu?

 • Zúčastněte se naší informační akce, která proběhne 13. prosince ve 13:00 online. Registraci na akci můžete uskutečnit přes odkaz: https://forms.gle/SYSDQppZSH9zdr6v7
03.12.2021 17:38

Zástupci Evropského parlamentu a Rady uzavřeli předběžnou politickou dohodu ohledně osmého akčního programu pro životní prostředí, který obsahuje soubor závazků týkajících se ochrany klimatu a životního prostředí do roku 2030. Program úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu a obsahuje také mechanismy pro sledování pokroku v plnění jejích cílů. Mezi šest prioritních oblastí programu patří klimatická neutralita, přizpůsobení se změně klimatu, oběhové hospodářství, nulové znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a snížení zátěže životního prostředí a klimatu v souvislosti s výrobou a spotřebou. Dohodu musí ještě formálně potvrdit jak Parlament, tak Rada.

03.12.2021 17:34

Skupina Plastic Union podnikatele Radima Hofrichtera na prahu koronakrize zpracovávala přes dvacet tisíc tun tříděného obsahu ze žlutých kontejnerů na plastovou drť. Teď na sebe koncem listopadu podala insolvenční návrh. Končí také kvůli odpadové legislativě platné od konce loňského roku s tím, že tuzemská infrastruktura neumožňuje vyhovět požadavkům zákona. Více ZDE

01.12.2021 18:34

CENIA každoročně vytváří a publikuje Zprávu o životním prostředí České republiky. Letošní zpráva je založena na datech z roku 2020 a je zpracována v nové struktuře, provázané s aktualizovanou Státní politikou životního prostředí ČR 2030. Ze závěrů Zprávy vyplývá, že rok 2020, výrazně poznamenaný pandemií covid-19, byl specifický i v oblasti životního prostředí. Útlum hospodářských aktivit, omezení mobility obyvatel a zboží i změna spotřebních vzorců domácností způsobily částečný pokles antropogenních tlaků na životní prostředí.

Výrazným faktorem posledních let, který se promítá do stavu životního prostředí, jsou projevy změny klimatu, které působí jak přímo, tak nepřímo prostřednictvím ovlivnění hospodářských zátěží. Zásadním přímým dopadem je špatný zdravotní stav lesů, které jsou vůči projevům změny klimatu zranitelné z důvodu dlouhodobého hospodářského využití vzdáleného přirozeným procesům. Vlivem těžby dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou vznikla velká plocha holin a lesy se staly zdrojem emisí skleníkových plynů. Nicméně, v zasažených oblastech dochází k rozsáhlé výsadbě lesů s převahou listnáčů.

Zemědělská půda je vůči projevům změny klimatu, jako jsou např. eroze a sucho, zranitelná vzhledem k intenzivnímu hospodaření založenému na využívání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nadměrných půdních bloků a vysokému stupni zornění. Navíc, zemědělské půdy dlouhodobě ubývá ve prospěch zastavěných ploch. Roste vliv intenzivního hospodaření v krajině a změny klimatu na biodiverzitu. Řada druhů z naší přírody mizí, či posouvá hranice svého výskytu.

Vliv pandemie covid-19 se projevil na nejvýraznějším poklesu celkových odběrů vod za posledních pět let. Nadále dochází ke zlepšování čištění odpadních vod z bodových zdrojů, což se projevuje na výrazném poklesu celkového fosforu a amoniakálního dusíku v tekoucích vodách. Výrazným problémem kvality povrchových i podzemních vod jsou pesticidy, které se do vod dostávají z intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.

Kvalita ovzduší se nadále zlepšuje. Česko již v roce 2019 plnilo emisní stropy stanovené k roku 2020, včetně emisí suspendovaných částic PM2,5. I když regionálně stále dochází k překračování imisních limitů pro znečišťující látky v ovzduší, v roce 2020 znovu poklesl podíl území i podíl obyvatel zasažených nadlimitními koncentracemi. Zlepšování kvality ovzduší v posledních třech letech příznivě ovlivnily meteorologické (zejména pak rozptylové) podmínky, zřetelný však je i vliv zavádění moderních technologií ve výrobě a modernizace skladby spalovacích zařízení v domácnostech podpořené poskytováním kotlíkových dotací a postupná obnova a modernizace vozového parku silničních vozidel. V roce 2020 nebyla vyhlášena žádná smogová situace.

Emise skleníkových plynů z velkých stacionárních spalovacích zdrojů klesají, naopak s výjimkou roku 2020 rostou emise skleníkových plynů z dopravy a pokračuje růst emisí z odpadů. Výrazně rostou emise skleníkových plynů ze sektoru změn využití území a lesnictví (LULUCF) v důsledku špatného zdravotního stavu lesů.

Příznivý vývoj kvality ovzduší i emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů je podpořen vývojem energetiky a průmyslu. Nadále významnou zátěží životního prostředí a klimatického systému však zůstává doprava.

V energetice se projevuje pokles domácí těžby hnědého uhlí, v roce 2020 se poprvé v historii vyrobilo více elektřiny z jaderných zdrojů než z hnědého uhlí. Zvyšuje se také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, která již od roku 2013 splňuje cíle stanovené pro rok 2020. Celková výroba elektřiny byla v roce 2020 nejnižší za posledních 18 let, což je důsledkem nižší domácí i zahraniční poptávky ovlivněné opatřeními kvůli pandemii covid-19. Spotřeba primárních energetických zdrojů i konečná spotřeba energie v roce 2019 dosahovaly hodnot pro splnění cílů pro rok 2020.

Doprava je nadále závislá na fosilních zdrojích energie a je tedy uhlíkově náročná, a to i přes růst využívání alternativních paliv a pohonů. Spotřeba energie v dopravě navíc s výjimkou roku 2020 rostla, největším spotřebitelem energie v dopravě je doprava silniční. Klesá materiálová náročnost hospodářství, ekonomika tak potřebuje méně surovin a materiálů na vytvoření jednotky HDP. S tím je spojen i pokles zátěží životního prostředí, které se získáváním a spotřebou materiálů souvisejí.

Produkci odpadů se nedaří snižovat, nicméně v celkovém nakládání s odpady stále dominuje jejich materiálové využití, jehož podíl se v souladu s principy oběhového hospodářství a platnou hierarchií způsobů nakládání s odpady zvyšuje. V případě komunálních odpadů však i přes významnou snahu nadále převažuje jejich skládkování.

Probíhá příprava a realizace adaptačních strategií sídel, která však postupuje pomalu. Relativně nově se řeší hospodaření se srážkovými vodami a problematika zvyšování adaptační kapacity sídel prostřednictvím podpory rozvoje veřejné zeleně. Většina měst nad 40 tis. obyvatel má již schváleny plány udržitelné mobility, případně strategické rámce udržitelné mobility.

V roce 2020 pokračoval růst objemu veřejných výdajů na ochranu životního prostředí podpořený úspěšným čerpáním prostředků z evropských zdrojů prostřednictvím operačních programů, a to zejména z Operačního programu Životní prostředí, příp. z Programu rozvoje venkova. Příkladem úspěšného financování opatření na ochranu životního prostředí je realizace programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a již zmíněné kotlíkové dotace.

Podrobná hlavní sdělení naleznete v plném znění Zprávy o životním prostředí České republiky 2020, (verze v grafickém zlomu pro tisk bude k dispozici počátkem ledna)

Podrobná data jsou k dispozici na portále Informačního systému statistiky a reportingu ISSaR

 

01.12.2021 18:31

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizí pravidel EU týkající se kvality ovzduší. EU stanoví normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala Unie tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními Světové zdravotnické organizace. Rovněž chce celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel Unie (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.

 

Dokument ke stažení:

EU 130_21 EK Kvalita ovzduší

01.12.2021 18:26

Fóra, které se konalo 11.11.2021 se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí i Ministerstva zemědělství, dále zástupci České inspekce životního prostředí, zástupci CENIA, zaměstnanci krajských úřadů, členové průmyslových svazů a členové technických pracovních skupin. V letošním roce mělo Fórum opět mezinárodní rozměr, online setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí SR a Slovenské inspekce životního prostředí. Všechny prezentace s aktualitami jsou k dispozici ve Sborníku z Fóra přiloženém níže.

 

Dokument ke stažení:

Sborník přednášek [pdf, 10034 kB]

 

01.12.2021 18:22

Fórum odsouhlasilo budoucí pilotní projekt ke kontrole omezení dichlormethanu a N- methylpyrrolidonu, zahájilo přípravu projektů na prosazování povinností týkajících se bezpečnostních listů a kontroly souladu klasifikace detergentů a čisticích prostředků.

Fórum odsouhlasilo spuštění pilotního projektu ke kontrole uvádění na trh a používání dichlormethanu (DCM) v odstraňovačích nátěrů a N-methylpyrrolidonu (NMP) na pracovištích.

Zatímco mnoho omezení podle nařízení REACH je zaměřeno na uvádění na trh a používání látek v předmětech, tato dvě omezení definují přísné podmínky, za kterých musí být tyto nebezpečné látky používány na pracovištích. Inspektoři, kteří budou kontrolovat splnění podmínek, mohou spolupracovat s inspektory odpovědnými za prosazování legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Termíny projektu budou ještě potvrzeny.

Fórum rovněž zahájilo přípravy dvou projektů, u nichž budou kontroly zahájeny v letech 2022 a 2023. Projekt ke klasifikaci směsí bude zaměřen na používání principů při klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Kontroly v tomto pilotním projektu by mohly začít již ve druhé polovině roku 2022.

Zahájeny byly také přípravy na celoevropský projekt prosazování v roce 2023 (REF-11), který se bude zabývat kvalitou informací v bezpečnostních listech.

Fórum rovněž přijalo zprávu k projektu REF-8 zaměřeném na prosazování povinností vyplývajících z nařízení CLP, REACH a BPR, který se týkal online prodeje látek, směsí a předmětů. Zpráva bude zveřejněna v prosinci 2021.

Podskupina fóra pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) dokončila přípravu na celoevropský projekt prosazování (BEF-2), který se zaměří na kontrolu souladu biocidních přípravků a používání schválených účinných látek a klade důraz na kontroly souladu dezinfekčních prostředků, které jsou široce používány během pandemie COVID-19. Kontroly začnou v lednu 2022.

Během jednání se zástupci 29 organizací zúčastněných stran a čtyř kandidátských zemí projednaly Fórum a BPRS širokou škálu témat např. kontroly zařízení, které generují biocidy in situ (na místě); důslednost v prosazování mezi členskými státy; vymahatelnost omezení u skupin látek; možnost spolupráce mezi inspektory a organizacemi zúčastněných stran a také spolupráce s národními spotřebitelskými organizacemi při identifikaci nevyhovujících spotřebitelských výrobků.

Fórum o prosazování se sešlo online ve dnech 9. až 12. listopadu a jeho podskupina BPRS ve dnech 16. až 17. listopadu 2021.

 

Další informace:

Fórum o prosazován

01.12.2021 18:14

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky Eurostat — SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE ku celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, ale při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v roce 2019 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT — SHARES činil 17,5 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 15 %, na spotřebě v dopravě 9 % a na konečné spotřebě při vytápění 24 %.

      

Dokument ke stažení:

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010–2020 [pdf, 1075 kB]

01.12.2021 18:05

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla novela Zákona č. 413/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Novela v § 23a zákona č. 100/2001 Sb. na konci odstavce 3 doplňuje větu "Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.". Novela zákona nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení tj. od 20. listopadu 2021.
.

30.11.2021 20:50

V uherskohradišťské teplárně v místní části Mařatice se po její modernizaci bude spalovat zemní plyn a komunální odpad. Zastupitelé to v pondělí schválili patnácti hlasy z 26 přítomných. Počítají s výstavbou tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a energetické využití komunálního odpadu s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně. Nyní se v teplárně provozované společností CTZ, ve které má město menšinový podíl, spaluje hnědouhelný prach. Více ZDE

Záznamy: 1 - 12 ze 9990
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Datat a čísla v odpadech

 

Hubáčková: Musíme udělat vše proto, aby byl rok 2030 neprolomitelný
Redakce OF

Italské ECOMONDO: Po českém zdrojovém „Tinderu“ byl doslova hlad
Redakce OF

Odpadová data 2020: Česko stále skládkuje na plný plyn
Redakce OF

Centrum expertů – bioodpad
Katarína Kajánková

Systémy pro sběr a zpracování dat o odpadech ISPOP, ISOH, CRŽP, EnviIAM, ISPOP2 a ISOH2
Petr Grusman

Nejnovější data a čísla v životním prostředí – co s nimi?
Petra Innemanová

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v datech a číslech
Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha, Zdenka Szurmanová

Odpadové hospodářství MUNI
Martin Hadaš, Pavel Přikryl

Jídelny vyhodí 27 000 tun jídla ročně, kam s ním?
Anna Strejcová

Mobily pro gorily – recyklací odpadní elektroniky pomáháme chránit ohrožené živočichy
Pavlína Sporková

KRONOSPAN pomáhá obcím dosáhnout na třídicí slevu
Rostislav Habán

Dobří sousedé pomáhají potřebným a myslí na budoucnost nás všech
Tomáš Kubík

Udržitelné stavebnictví s plasty
František Vörös

Cirkulární ekonomika / oběhové hospodářství v propojení na malé a střední podniky a živnostníky v prostoru ČR
Pavel Vokáč

Nové programové období OPŽP 2021–2027 přináší podporu pro oblast odpadového a oběhového hospodářství ČR
Jan Kříž

Solární energetika v jihovýchodní Asii a její rozvoj ve Vietnamu
Michal Schwarz

Co se děje nového v oblasti konceptu SMART v České republice?
Lucie Nencková

Otěrové částice z brzd jako součást emisí z nespalovacích procesů v dopravě
Jana Kukutschová

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
7.12. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
Opakování: 20.1.2022
7.12. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
8.12.2021
9.12. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
9.12. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Opakování: 22.2.2022
Leden    
4.1. Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 05.01.2022, 06.01.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
6.1. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
11.1. Hlášení přes ISPOP za rok 2021
11.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
11.1. Hlášení přes IPOP za rok 2021
12.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021