Novinky

20.01.2022 19:17

S účinností od 1. ledna 2021 byl vydán nový zákon o odpadech[1] a s ním i související změnový zákon, který se dotknul mj. problematiky místních poplatků. Tyto zákony obsahovaly přechodná ustanovení, díky kterým obce mohly ještě celý rok 2021 vybírat poplatky či úhradu za komunální odpad od nepodnikajících fyzických osob dle dosavadních právních předpisů, avšak toto přechodné období s koncem roku 2021 uplynulo. Ze všech stran se tak na obce hrnuly informace o tom, že nevydají-li obecně závaznou vyhlášku, kterou by stanovily některý z nových poplatků za komunální odpad, a to buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak, aby obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti k 1. lednu 2022, nebudou moci v roce 2022 žádný poplatek ani jinou úhradu za komunální odpad vybírat. Co když ale obec tento termín nestihla? Více ZDE

20.01.2022 18:24

S aktuálně platnými opatřeními proti epidemii koronaviru bude opět končit v odpadu více samotestovacích sad, zejména kvůli testování zaměstnanců firem. V důsledku toho vzniká a bude vznikat množství i kontaminovaného odpadu. Ministerstvo životního prostředí proto připomíná pokyny a doporučení, jak s ním nakládat.

Testovací sady, určené pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, žáků nebo v domácnostech) bez asistence zdravotního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální odpad [1].

K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Firmy musí mít určené plastové pytle, do kterých se bude veškerý odpad vzniklý ze samotestování sbírat.

Nesmí nastat situace, že zaměstnanci budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě. K odkládání použitých sad lze použít standardní plastové pytle, minimálně s tloušťkou 0,2 mm. Pokud takové firma nemá okamžitě k dispozici, pak je možné použít dva tenčí pytle. Pytle se samotestovacími sadami se musí vždy pečlivě uzavřít (zavázat) a dezinfikovat na povrchu. Je naprosto nezbytné vždy pytle uzavírat a nikdy nenechávat tento odpad mimo sběrnou nádobu. Také platí, že se nikdy nevysypávají samotestovací sady volně do kontejneru, stejně jako v případě roušek a respirátorů.

Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto ještě vložte do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem, až poté zavázaný pytel dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

 

Dokument ke stažení:

[1] Metodika MŽP, jak samotestovací sady zařazovat podle zákona o odpadech

20.01.2022 18:16

Omezování odpadu ve Francii a přechod k cirkulární ekonomice představují obrovské příležitosti pro firmy, které nabízejí alternativní řešení k jednorázovým plastům a plastovým obalovým materiálům. V širším kontextu se rýsují šance pro společnosti nabízející technologická řešení pro třídění odpadu, jeho lepší zpracování a další využití. Více ZDE

19.01.2022 20:24

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes předložilo vládě Plány pro zvládání povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo Národní plány těchto povodí do roku 2027. Navrhovaná opatření ochrání lidské životy a majetky, pomohou vybudovat čistírny odpadních vod a revitalizovat vodní toky. Oba dokumenty vláda schválila.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství na přípravě plánů dlouhodobě spolupracují, v pracovních skupinách se scházejí odborníci MZe, MŽP, státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM a krajských úřadů.

Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje počítají do roku 2027 s vybudováním 2 469 opatření za více než 68 miliard korun z národních i evropských zdrojů (financování z národních zdrojů ve výši 52,3 miliard a podpora z fondů EU ve výši 15,8 miliard korun). Za ty se postaví například čistírny odpadních vod, kanalizace, revitalizují se řeky a potoky a využijí se ke zmírnění nepříznivých dopadů sucha.

„Naším cílem je zlepšovat ochranu povrchových i podzemních vod, vodních ekosystémů, prevence před povodněmi, hospodaření s vodami a jejich udržitelné užívání. Proto při přípravě tak stěžejních materiálů, jako jsou Národní plány povodí, spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí a dalšími odbornými institucemi. Navíc veřejnost a uživatelé vody mohli po dobu šesti měsíců k návrhům plánů vznést své připomínky. Na jejich základě jsme plány upravili,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Plány povodí jsou zpracované pro třetí plánovací období, tedy do roku 2027 a nahradí Národní plány povodí pořízené pro druhé plánovací období, schválené vládou v roce 2015.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s MZe, správci povodí a krajskými úřady vypracovalo Plány pro zvládání povodňových rizik.

„Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zásadním strategickým materiálem k ochraně životů, zdraví, majetků a kvality životního prostředí. Řeší jednak snížení míry povodňového nebezpečí a jednak připravenost obyvatel a odolnost staveb, objektů infrastruktury, hospodářských i dalších aktivit vůči negativním účinkům povodní. Samozřejmě jejich síla je v realizaci konkrétních opatření. Jen z evropských prostředků našeho Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy na ně chystáme více než 26 miliard korun," vysvětlila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Mezi konkrétní opatření bude patřit například výstavba ochranných hrází, včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Celkové náklady jsou odhadnuty na více než 62 miliard korun.

19.01.2022 20:19

Energetická společnost ČEZ testuje na horní nádrži přečerpávací vodní elektrárny Štěchovice první plovoucí fotovoltaickou elektrárnu v České republice. ČEZ nyní zkouší vlastnosti konstrukce plovoucích solárních panelů, v létě by se měla elektrárna rozšířit na výkon 100 kW a začít vyrábět elektřinu.

ČEZ na hladinu horní nádrže s názvem Homole instaloval solární panely o celkovém výkonu 22 kW. Dá se to přibližně přirovnat k solárním instalacím na třech rodinných domech. Nynější instalace slouží k ověření vlastností, elektřinu tak elektrárna zatím nevyrábí. Je nutné vyzkoušet například zatížení sněhem, ale i vliv změny výšky hladiny, která se může činností vodní elektrárny změnit až o téměř devět metrů. Celá konstrukce je fixována pojezdovými lyžinami připevněnými na stěny nádrže.

"Fotovoltaika má díky neustále se zvyšující efektivitě solárních panelů obrovský potenciál a my nechceme podcenit žádnou z oblastí jejího využití. Velká očekávání jsou od umístění fotovoltaik na vhodných vodních plochách, ale teprve realita ukáže, co si můžeme dovolit v českých podmínkách. Pokud nás pilotní instalace ve Štěchovicích přesvědčí, v létě bychom chtěli zpětinásobit její výkon a začít ho standardně dodávat do sítě. Pro případ, že by s plovoucími solárními zdroji počítaly další výzvy Modernizačního fondu, chceme být připraveni nejen teoreticky, ale především prakticky," řekl Kalina.

Do roku 2030 chce ČEZ přispět k transformaci české energetiky do bezemisní podoby vybudováním obnovitelných zdrojů o výkonu až šest gigawatt. Plovoucí solární elektrárna na horní nádrži štěchovické elektrárny může mít vzhledem k ploše celkový výkon až 2,5 MW. Podle Kaliny by ČEZ mohl v budoucnu instalovat plovoucí fotovoltaické elektrárny i na další vodní plochy, kromě jiných nádrží na vodních elektrárnách by bylo možné využít například odkalovací nádrže u běžných elektráren.

Instalace na vodní plochu má podle Kaliny řadu výhod, patří mezi ně například skutečnost, že není nutné zabírat pozemky například s úrodnou půdou. Zároveň pomáhá udržovat a zlepšovat kvalitu vody, protože je hladina zastíněná, a snižuje odpařování vody z krajiny a z vodní nádrže. Voda zároveň pomáhá panely a jejich příslušenství chladit, zvyšuje se tak účinnost.

Na světě bylo ke konci roku 2020 v provozu podle ČEZ přes 400 plovoucích elektráren. Často jde o pilotní projekty, následované pak již standardními instalacemi podobně, jako tomu bude ve Štěchovicích. První velká solární plovoucí elektrárna v Evropě vznikla na jaře 2019, má výkon 17 MW a je v jižní Francii mezi Orange a Avignonem. Největší evropskou plovoucí solární instalaci o výkonu 27,4 MW má Nizozemsko.

19.01.2022 20:15

Koncentrace látek znečišťujících ovzduší byly loni v Česku nejnižší až druhé nejnižší za posledních deset. Lepší výsledek byl o rok dříve, kdy byla v ČR nejvyšší kvalita ovzduší od začátku měření. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím jsou k dispozici jen data ze stanic s automatizovaným měřicím programem. Údaje z manuálního měření například těžkých kovů nebo benzenu vyhodnotí ústav až v dubnu.

Kvalita ovzduší byla loni převážně velmi dobrá až dobrá. "K výskytu velmi dobré až dobré kvality ovzduší na městských a předměstských stanicích docházelo nejčastěji v Jihočeském, Plzeňském kraji a Jihomoravském kraji bez aglomerace Brno, nejméně často v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek," uvedl ČHMÚ. Na venkovských stanicích byla velmi dobrá kvalita ovzduší nejčastěji v jižních Čechách, naopak nejméně opět na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

Nejlepší rozptylové podmínky byly loni v květnu, nejhorší v únoru. Překročení imisního limitu u prachových částic PM10 a jemných prachových částic PM2,5 zaznamenali meteorologové pouze u několika stanic na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku a také na stanici Zlín-ZŠ Kvítkova. Na několik místech byl také překročen imisní limit pro přízemní ozon, převážně se to týkalo stanic ve vyšších nadmořských výškách a v Ústeckém kraji. Pro tyto oblasti jsou zvýšené koncentrace ozonu typické.

Průměrné měsíční koncentrace prachových částic PM10, jemných prachových částic PM2,5 a oxidu dusičitého byly loni v porovnání s desetiletým průměrem nižší ve všech měsících roku, s výjimkou PM10 a PM2,5 v červnu.

Podle ČHMÚ byly nízké koncentrace způsobené několika faktory. "Pokračujícím poklesem emisí díky již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, příznivými meteorologickými podmínkami, kdy během teplejší části roku nedošlo k výskytu sucha, a příznivějšími rozptylovými podmínkami v závěru roku ve srovnání s desetiletým průměrem," uvedli meteorologové.

Kvalitu ovzduší loni, podobně jako v roce 2020, ovlivnila vládní opatření proti epidemii koronaviru. Týkalo se to zejména března, kdy platil i zákaz pohybu mezi okresy, což vedlo k nižší intenzitě dopravy. "Na jedné straně tedy docházelo k poklesu emisí látek znečišťující ovzduší z dopravy, na druhé straně vyšší intenzita vytápění v důsledku setrvání obyvatelstva v domácím prostředí vedla k vyšším emisím látek z lokálního vytápění," upozornil ČHMÚ.

V dubnu ústav zveřejní druhou část zprávy, ve které vyhodnotí koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu. Meteorologové předpokládají, že u této látky byly imisní limity překročeny na řadě míst, zejména kvůli emisím z lokálních vytápění, výskytu mírně nepříznivých až nepříznivých podmínek od ledna do března, mírně nepříznivých podmínek v závěru roku a teplotám pod bodem mrazu v lednu, únoru a prosinci. "Navíc při zvýšení cen energií v závěru roku 2021 lze očekávat i návrat k levnějšímu způsobu vytápění, což mohlo vést k dalšímu navýšení koncentrací benzo[a]pyrenu v ovzduší," dodali meteorologové.

19.01.2022 20:09

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory.

 

Dokument ke stažení:

 
19.01.2022 20:05

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci ke strategii pro solární energii. Jedná se o přípravu nové strategie EU v oblasti solární energie, jejíž zveřejnění je plánované ke konci tohoto roku. Výsledkem této konzultace je dosažení požadovaného zvýšení kapacity solární energie, a to na 40% do roku 2030. Tato konzultace se soustředí především na opatření, která jsou nutná k rozvoji této technologie v rámci integrovaného energetického systému.

Konzultace se zaměří na tyto tři hlavní oblasti:

 • jak urychlit rozvoj solárních technologií prostřednictvím daných opatření na straně poptávky s naplněním cíle pro rok 2030 v oblasti obnovitelných zdrojů energie;
 • jak zajistit bezpečné dodávky cenově dostupných a udržitelných produktů solární energie prostřednictvím opatření na straně nabídky, včetně vysokých standardů udržitelnosti a globální odolnosti fotovoltaického dodavatelského řetězce;
 • jak maximalizovat socioekonomických přínosy, potenciál a hodnotu solární energie pro širokou veřejnost.


 

19.01.2022 20:03

Evropská komise dnes otevřela veřejnou konzultaci týkající se možností, jak zlepšit postupy při udělování povolení pro projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a jak zjednodušit dohody o nákupu elektřiny. Administrativní překážky při udělování povolení jsou dlouhodobě označovány jako hlavní problém při realizaci projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie, což má často za následek odlákání potenciálních investorů. Cílem této konzultace je tedy najít možnosti, jak tyto procedury zrychlit a usnadnit. Kromě toho se konzultace zaměřuje také na dohody o nákupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, tedy přímo na kontrakty mezi firmami a dodavateli energií. Výsledkem konzultace budou doporučení ze strany Komise, která by měla být vydána letos v létě, přičemž konzultace je otevřená do 12. dubna. Více ZDE

19.01.2022 19:17

V tuzemsku i v Evropě stále chybí dostatečné kapacity na zpracování plastových odpadů.  Ty proto stále z velké části končí na skládkách nebo ve spalovnách. Jedním z kroků k potřebné změně je nová recyklační linka vybudovaná v Rosicích u Brna. Více ZDE

18.01.2022 22:11

Komise koncem minulého týdne zveřejnila návrh doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti. Cílem návrhu je podpořit členské státy, školy, vysokoškolské instituce, nevládní organizace a všechny poskytovatele vzdělávání v tom, aby dokázali vybavit studenty znalostmi i dovednostmi se zaměřením na udržitelnost, změnu klimatu a životní prostředí. Nový evropský rámec kompetencí v oblasti udržitelnosti, který zveřejnilo Společné výzkumné středisko a jenž je ode dneška také k dispozici, mapuje kompetence potřebné pro ekologickou transformaci, mezi něž patří kritické myšlení, schopnost chopit se iniciativy, respektování přírody a porozumění vlivu každodenních činností a rozhodnutí na životní prostředí a celosvětové klima.

Komise v návrhu vyzývá členské státy k těmto krokům:

 • poskytnout účastníkům vzdělávání všech věkových kategorií přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti,
 • zavést učení v zájmu environmentální udržitelnosti jako prioritní prvek v politikách a programech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s cílem toto odvětví podpořit a umožnit mu přispívat k ekologické transformaci,
 • podněcovat a podporovat celoinstitucionální přístupy k udržitelnosti, které zahrnují výuku a učení, vizi, plánování a správu, aktivní účast studentů a zaměstnanců, správu budov a zdrojů a partnerství s místními a širšími komunitami,
 • mobilizovat vnitrostátní fondy a fondy EU na investice do udržitelné a ekologické infrastruktury, odborné přípravy, nástrojů a zdrojů s cílem zvýšit odolnost vzdělávání a odborné přípravy a jejich připravenost na ekologickou transformaci.

 

Na dotaz v průzkumu Eurobarometr, jaké by měly být hlavní priority EU v nadcházejících letech, staví mladí lidé na první místo ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu (67 %), po nichž následuje zlepšení vzdělávání a odborné přípravy (56 %). To ukazuje, že je důležité jednat.

V programu Erasmus+ na období 2021–2027 se rovněž klade silný důraz na ekologickou transformaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. V ročním pracovním programu na rok 2022 budou upřednostněny projekty, které rozvíjejí kompetence a dovednosti v environmentální oblasti, vzdělávací programy zaměřené na budoucnost a plánované přístupy k udržitelnosti ze strany poskytovatelů vzdělávání. V rámci zvláštní výzvy k předkládání návrhů na rozsáhlé projekty budou vyčleněny finanční prostředky na identifikaci, rozvoj a testování inovativních přístupů ke vzdělávání v zájmu environmentální udržitelnosti. Komise rovněž pedagogům nabídne příležitosti k odborné přípravě a přístup ke komunitám pro sdílení praktických postupů, a to prostřednictvím portálů School Education Gateway a eTwinning. Nový portál Evropského prostoru vzdělávání, který zřídila Komise, umožňuje snadný přístup k informacím o vzdělávání a odborné přípravě v EU, včetně konkrétních informací o ekologickém vzdělávání.

 

Další kroky

Návrh Komise projednají členské státy a a poté jej schválí ministři školství zemí EU. Komise podpoří provádění doporučení prostřednictvím vzdělávání a výměn mezi členskými státy, zúčastněnými stranami a partnerskými zeměmi.

 

Souvislosti

Při přípravě návrhu vedla Komise rozsáhlé konzultace o tom, jaký je nyní v Evropské unii současný stav možností vzdělávání v zájmu environmentální udržitelnosti. Ve veřejném průzkumu, který probíhal od června do září 2021, bylo zasláno více než 1 300 odpovědí a 95 stanovisek. Další příspěvky zazněly na řadě online konzultačních seminářů s tvůrci politik, učiteli, mládežnickými organizacemi, sociálními partnery, výzkumnými pracovníky a jinými zainteresovanými subjekty a organizacemi. Konzultace podtrhly zásadní úlohu vzdělávání a odborné přípravy při tom, aby lidé porozuměli významu udržitelnosti životního prostředí a dokázali náležitě jednat.

Ve zmíněném veřejném průzkumu 71 % respondentů uvedlo, že vzdělávání a odborná příprava jsou v tomto ohledu nejdůležitější, a to více než veřejné orgány a vlády (56 %) a sdělovací prostředky (34 %). Za hlavní prioritu činnosti dotazované osoby považují, aby učitelé, školitelé, vedoucí mládeže a akademičtí pracovníci měli dostatek příležitostí ke kvalitnímu profesnímu rozvoji se zaměřením na životní prostředí a udržitelnost a dále, aby se udržitelnost stala průřezovým tématem ve vzdělávacích a studijních programech.

 

Další informace:

 • GreenComp – Evropský rámec kompetencí v oblasti udržitelnosti v rámci Vědeckého střediska

 

18.01.2022 22:04

Evropská komise dnes otevřela možnost přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2022. V letošním ročníku soutěže se Evropská komise zaměří na nové inspirativní příklady nových změn. Jedná se především o ocenění nových nápadů i stávajících projektů především mladých lidí, které se týkajíc udržitelnosti, inkluzivnosti a estetiky, a které také více přibližují Zelenou dohodu pro Evropu obyvatelům a místním komunitám. Ceny ve výši 30 000 EUR na vítěze v každé ze čtyř kategorií a vítěze veřejného hlasování budou uděleny projektům a nápadům, které nejvíce budou reflektovat potřeby ke vzniku krásných, udržitelných a inkluzivních míst. Přihlášku lze podat do 28. února 2022 v 19:00 SEČ

Záznamy: 1 - 12 ze 10078
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Environmentální poradenství a dotace

 

Použité baterie je potřeba třídit dle chemismu
Redakce OF

Bez povinného sběru nápojových kartonů cílů nedosáhneme
Redakce OF

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají
ACE Česká republika

EY a environmentální poradenství
Martin Veverka

Uhlíková stopa: Proč a jak by ji měly firmy řešit?
Martina Hlavsová, Alžběta Tai-A-Pin Žlabová

Ochrana klimatu a udržitelná energetika: Co mohou dělat obce? Dotace v mnohém pomohou!
Veronika Hajná

Domácí kompostéry nebo oprava obuvi: ČR chce produkovat méně odpadu
Barbora Pištorová

Novoroční projev, který jsme si všichni přáli
Soňa Jonášová

Zelené šílenství, nebo jistá budoucnost či nezbytnost?
Lenka Mynářová

Green Deal ve světle výzkumu a inovací
Leoš Kopecký

Asociace producentů v audiovizi představuje pravidla zeleného natáčení
Marta Kuchynková

Nejlepší přítel na bioodpad do každé rodiny, to je Bokashi!
PLASTIA s.r.o.

Pořádek, kontrola a motivace občanů k zodpovědnému přístupu k odpadu
Gabriela Kulhavá

Šestý ročník konference PPE aneb bioodpad ve firmách ano, či ne?
Kristýna Lanová

Recyklace plastových odpadů ze stavebnictví
František Vörös

Nakládání s odpady v Příboře
Jaroslav Venzara

Překročit propast odpovědného veřejného zadávání
Jan Vašek, Jan Turay, Veronika Štipáková a Květoslava Hlistová

Polemika: Plán odpadového hospodářství ČR
Redakce OF

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2022
Opakování: 20.01.2022, 01.02.2022, 03.02.2022
25.1. NOVÝ ISPOP A CRŽP – APLIKACE PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ OD ROKU 2022
25.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP z nových webových formulářů
Opakování: 27.01.2022
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP z nových webových formulářů
Opakování: 17.02.2022
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.-11.2. Vodárenská biologie 2022
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
22.2. Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
Březen    
     
2.3. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
3.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2021
8.3 Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
10.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
23.3. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
24.3. Vodní a stavební zákon v praxi
24.3. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
25.3. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
Duben    
7.4. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
20.4. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Květen    
4.5. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.5.2022
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
Červen    
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ