Novinky

18.09.2020 20:27

Poslanecká sněmovna během projednávání balíčku zákonů o odpadech a obalech odmítla snahu o povinné zálohování PET lahví; vratné „petky“ tak v Česku nadále zůstanou jen jako dobrovolné. Ve snaze regulovat množství odpadu dolní komora odsouhlasila postupné navyšování poplatku za skládky, konec skládkování ale současně odsunula až na rok 2030. Více ZDE

18.09.2020 18:59

Čtvrtý zářijový týden se široké veřejnosti zpřístupní přes dvacet solárních elektráren po celé České republice. V rámci Dnů otevřených dveří slunečních elektráren mohou jednotliví zájemci, ale i celé třídy základních a středních škol navštívit fotovoltaické stanice ve dvanácti krajích. Cílem je podpořit rozvoj udržitelné ekonomiky, představit fungování solárních elektráren a ukázat možnosti využití energie ze slunce. Letošní ročník zpřístupní nejen velké distribuující fotovoltaické elektrárny, ale také soběstačné firemní budovy, farmy nebo rodinné domy, které jsou podporovány menšími solárními systémy.

Pestrost otevřených solárních elektráren

Ve středních Čechách bude veřejnosti otevřena jedna z největších fotovoltaických elektráren u nás a vůbec v celé střední, jižní a východní Evropě – FVE Vepřek v Nové Vsi. Samotná elektrárna s výkonem 35 MW se sestává ze 13 bloků na ploše 82,5 hektarů (pro představu jde o rozlohu zhruba stovky fotbalových hřišť). Jeho nejvýraznější protějšek, energeticky šetrný rodinný dům o výkon 0.004 MW, mohou lidé navštívit v Rychnově nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji.

Mezi další otevřená místa patří sluneční elektrárna Bušanovice v jižních Čechách, první realizovaná fotovoltaická elektrárna takového rozsahu u nás. V Ostravě mohou zájemci navštívit soběstačnou dřevostavbu se solárním ohřevem vody a nabíjecí stanicí pro elektromobily. V Benátkách nad Jizerou pak Autokomplex Menčík, který kombinuje technologie fotovoltaické elektrárny, nabíjecí stanice a bateriového úložiště. Protože se v autokomplexu prodávají vozy Škoda, nebude chybět ani testovací Citigoe iV, hybridní Superb a představení nového elektromobilu Škodě Enyaq.

Ve Středočeském kraji mohou návštěvníci vidět také jeden z českých unikátů ve Strančicích. Zdejší solární elektrárna má vlastní patentované nosné konstrukce a řešení pasivního a aktivního zabezpečení. Elektrárna navíc v roce 2010 byla jednou z největších střešních instalací ve střední Evropě. FVE Southpoint navíc nabídne i testovací jízdy automobilů Tesla a CitiGo.

 

Další zajímavostí bude i několik desítek otáčivých zařízení (tzv. trackerů) se zrcadly u FVE Myštěves a FVE Řehoty v Královéhradeckém kraji. Za návštěvu stojí i kozí farma v Pěnčíně v Libereckém kraji, která produkuje výborné ovčí a kozí biovýrobky, získává také energii ze slunce. Elektrárna je provedena jako střešní instalace na objektech bývalého velkokapacitního teletníku, část energie využívají pro spotřebu provozu sýrárny a farmy.

Inovativní technologie jako lákadlo

Vedle solárních elektráren se v letošním roce zpřístupní i další místa, jako je např. první velkokapacitní skladovací bateriový systém v Česku, který je připojen do distribuční soustavy. Návštěvníci v Prakšicích ve Zlínském kraj se dozví více o tom, jak lze využít energii ze slunce, a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu u Prahy nabídne prohlídku solárního systému s výkonem 49 kWp. Ten používá inovativních technologií a kombinací různých forem tvorby energie. Návštěvník tak může vidět kombinaci střešního fasádního systém, nebo technologii přijímání energií skrze amorfní látky.

Ostatní sluneční elektrárny mohou zájemci vidět v Brně, Broumově, Opavě, Hostětíně, Chocni a na dalších místech po celé republice. Přehled všech lokací včetně kontaktů a otevírací doby jsou k nalezení na oficiálním webu dnů otevřených dveří, nebo na portálu Kudyznudy.cz.

Společně k energeticky udržitelné Evropě

Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropský projekt, jehož cílem je šířit myšlenku udržitelného rozvoje a podpořit iniciativy, které k němu přispívají. Událost má ukázat široké veřejnosti, že lidem záleží na budoucnosti světa, v němž žijí. Napříč celou Evropou se pořádají tisíce akcí od konferencí, výstav, workshopů, seminářů, filmových promítání, až po komunitní setkání a dny otevřených dveří u příležitosti pátého ročníku Evropského týdne udržitelného rozvoje. Letošní ročník se koná ve dnech 20. - 26. září 2020. Každoroční akci pořádá Solární asociace, která sdružuje podnikatele v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky. Akci zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí.

16.09.2020 20:18

Firma EUROFIN – IMC, s.r.o., nakládala s odpady v zařízení (na místě), které k tomu nebylo podle zákona o odpadech určeno. Za účelem provedení terénní úpravy uložila na pozemky v k. ú. Němčičky (Brno-venkov) přes 229 tisíc tun odpadů. Porušila tak zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně jí za to uložili půlmilionovou pokutu. Ta nabyla 6. března 2020 právní moci.

„Od února do prosince 2018 uložila společnost za účelem provedení terénní úpravy na pozemky v k. ú. Němčičky přes 229 tisíc tun odpadů. Konkrétně se jednalo o téměř 219 tisíc tun zeminy, 9,5 tisíc tun směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a přes dvě tuny cihel. Terénní úprava ale nebyla v té době na lokalitě povolena podle zákona o odpadech ani podle stavebního zákona,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně. Firma podle jeho slov také nezaslala v zákonné lhůtě, prostřednictvím ISPOP[1], pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů, způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadůza rok 2017 za jím provozované mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Nezasláním hlášení porušila další povinnost stanovenou zákonem.

Povinnost nakládat s odpady pouze na místě k tomu určeném – řádně povoleném (podle stavebního zákona, zákona o odpadech) byla zákonodárcem stanovena v zájmu ochrany životního prostředí. Firma EUROFIN – IMC, s.r.o. spácháním přestupků ohrozila životní prostředí.

16.09.2020 20:12

Ministerstvo životního prostředí předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětný návrh zákona reaguje na přijetí dvou předpisů na unijní úrovni:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS a
 • Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1372, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o monitorování a podávání zpráv.

Vedle změn vycházejících z předpisů EU zavádí návrh dále koordinační strukturu pro oblast infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí (INSPIRE). Koordinační struktura je zavedena v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a současně vychází z vlastní činnosti a iniciativy Koordinačního výboru pro INSPIRE (dále jen „KOVIN“). Podstatou koordinační struktury je rozdělení jednotlivých témat, která jsou vymezena na unijní úrovni a v tuto chvíli jsou na vnitrostátní úrovni zakotvena ve vyhlášce, mezi konkrétní subjekty. Tyto subjekty jsou odpovědné za data z témat, která jsou jim přiřazena. Současně jsou k jednotlivým tématům určeny spolupracující subjekty. Navržená právní úprava vychází z dosavadní praxe a dále ji zpřesňuje a precizuje, čímž dochází k posílení efektivity a vymahatelnosti povinností pro oblast INSPIRE. To je zásadní pro dobrou spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou unií v této oblasti.

Členy KOVIN jsou zástupci ústředních správních úřadů, právnických osob sdružujících osoby působící v oblasti prostorových dat a právnické osoby sdružující územní samosprávné celky. Členové KOVIN si v rámci přípravy tohoto materiálu rozdělili jednotlivá témata mezi sebou tak, aby byla všechna řádně zastoupena. Rozdělení vychází ze stávající praxe. Předmětný materiál byl všemi členy KOVIN odsouhlasen. Členové KOVIN rovněž poskytli údaje o předpokládaných nákladech, které jsou podrobněji vyhodnoceny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA).

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

Platné znění

Rozdílová tabulka

Srovnávací tabulka RIA

 

16.09.2020 20:08

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen dnes před členy Evropského parlamentu přednesla každoroční projev o stavu Unie, ve které představila svou vizi směřování EU v následujícím období. Von der Leyen se věnovala řadě oblastí, slíbila např., že Komise navrhne právní rámec pro zavedení minimální mzdy na evropské úrovni, upraví průmyslovou strategii, včetně rámce pro hospodářskou soutěž a představí iniciativy na podporu jednotného vnitřního trhu a sociálních aspektů EU.

Značnou pozornost věnovala také Zelené dohodě pro Evropu, v souvislosti s níž slíbila zvýšit cíle do roku 2030, co se týče snižování emisí skleníkových plynů, na 55 % oproti původně navrženým 40 %. Jedině tak je podle ní reálné splnit cíl ohledně klimatické neutrality do 2050. Na iniciativy související se Zelenou dohodou pro Evropu by mělo jít až 37 % z fondu na obnovu ekonomiky Next Generation EU by mělo jít právě na implementaci těchto cílů.

V digitální oblasti vyzvala von der Leyen k vytvoření plánu se závaznými cíli do roku 2030, ať už v oblasti konektivity, dovedností či digitalizace veřejných služeb. Prostor byl věnován také oblasti zdraví, kdy předsedkyně Komise navrhla vytvoření unie pro zdraví s programy na podporu této oblasti, či vytvoření nové platformy pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny s názvem BARDA.

16.09.2020 18:35

První impaktový fond v Česku Tilia Impact Ventures, který před třemi lety rozjela spolumajitelka vydavatelství Albatros Silke Horáková se spoluzakladatelem Impact Hubů v Praze, Brně i Ostravě, rozšiřuje svůj záběr. Fond, který se pohybuje na hraně filantropie a světa investic, investuje jen do projektů, které mají měřitelný přínos pro společnost. Nově podpoří pěti miliony korun společnost Cyrkl zakladatele Cyrila Klepka.

Cyrkl od základu mění odpadové hospodářství a vnáší do něj principy cirkulární ekonomiky ve spojení s technologiemi. To se děje pomocí webového nástroje, kde se může jednoduše registrovat každá firma, která se snaží zbavit průmyslového odpadu, jako jsou plasty, kovy či například textilie. Projekt je posléze pomocí zkušeného týmu a strojového učení spojí s někým, kdo tento odpad umí využít – a odpad tak nemusí skončit na skládce nebo ve spalovně. Přes 1500 firem, které zatím v Cyrklu propojili, vytvořilo největší digitální tržiště ve střední Evropě. A cílí na celý svět.

14.09.2020 18:27

Rádi obměňujete svůj šatník, pořizujete vychytávky do domácnosti, ale někdy se trochu ztratíte v materiálech a nakoupíte ukvapeně? Zároveň máte pocit, že už je věcí všude dost? Pak se vydejte ve dnech 5. až 11. října do Pražské tržnice v Holešovicích do Prvního udržitelného obchoďáku! Pod střechou kryté haly si vyberete ze zboží v kvalitě, kterou ověřili předchozí majitelé – oblečení, různých domácích potřeb, knih a jiného umění, dekorací nebo dokonce pokojových květin. Nebudou chybět ani šperky, dětské hračky nebo kosmetika.

Všechny tyto věci přinesou lidé, kterým už posloužily, a je na čase, aby uvolnily místo v jejich domácnosti a udělaly radost dalšímu majiteli. To samé můžete udělat i vy a přinést cokoliv, co už nepotřebujete, přitom je to stále v dobré kvalitě. Organizační tým vše roztřídí, aby si mohli návštěvníci pohodlně a přehledně vybírat. Je to hravý způsob pořizování věcí a velkou výhodou je, že se neplatí za jednotlivé kusy. Prostě si koupíte vstupné, které jde na organizační náklady, a pak už je na vás, co si odnesete – to je swap, neboli vzájemná výměna.

„Navazujeme tak na úspěšné akce Týdenní swap z minulých let. Tentokrát ale bude vedle swapu ještě více zastoupen doprovodný program odpovídající spíše spektru nákupních center - proto jsme zvolili komplexnější název: Týdenní Swap: První udržitelný obchoďák”, vysvětluje Kristýna Holubová, spoluzakladatelka kolektivu SWAP Prague, který tyto výměnné akce v Praze organizuje.

Kristýna také přibližuje, jak celý nápad vznikl: „V roce 2016 jsme udělaly první swap jen tak pro zábavu a dnes to jsou nejen akce, ale také aktivní online komunita více než sedmnácti tisíc lidí, kteří mezi sebou denně vyměňují spoustu krásných a užitečných věcí. Dlouho sníme o tom, že v Praze vznikne místo, kde bude možné nakupovat eticky a udržitelně, protože lokální přímá výměna je nejšetrnější a nejúčinnější způsob ekologického získávání věcí. Podobná místa napevno existují třeba ve Švédsku či Německu, my jsme se rozhodli vyzkoušet to zatím na sedm dní – a kdy jindy, než právě v tento přelomový rok.“

Její kolegyně Lucie Poubová dodává: „Během celého týdne čeká na návštěvníky také bohatý doprovodný program. Udržitelný přístup totiž spočívá nejen ve vzájemné výměně věcí, ale především v postupném přetváření spotřebních návyků, aby byly funkční a praktické. Nenakupováním, rozumným nakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříme své peníze, energii, planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků. Právě o tom budou workshopy a diskuse na týdenním swapu.“ 

Pro podrobnosti o doprovodném programu sledujte událost na Facebooku, kde budou postupně přibývat detaily.

Nad akcí převzal záštitu Úřad městské části Praha 7 a podporuje ji Magistrát Hlavního města Praha.

 

Kdy:

5. – 11. října 2020 vždy od 10:00 do 22:00

 

Kde:

Pražská tržnice, hala číslo 13
https://goo.gl/maps/ZaLHgnB9qx4zDBtFA

 

Předprodej vstupenek:

https://goout.net/cs/jine-akce/tydenni-swap-prvni-udrzitelny-obchodak/mcevf/+gcetq/

1 den – 150 Kč
3 dny – 400 Kč
5 dní – 600 Kč

 

SWAP Prague je kolektiv a od roku 2020 i nezisková organizace pořádající od roku 2016 akce pro přímou výměnu věcí mezi lidmi, sdílení, vzdělávání a setkávání. SWAP Prague také pořádá worskshopy o textilu, udržitelném životě a módě s různými odborníky, a to nejen pro jednotlivce, ale také pro firmy a neziskové organizace. Součástí SWAP Prague je také živá online komunita sloužící pro praktickou výměnu věcí přes internet.  

14.09.2020 18:25

Společnost BIKE FUN International s.r.o. se sídlem v Kopřivnici porušila v několika případech zákon o ochraně ovzduší, když provozovala své stacionární zdroje bez povolení provozu nebo v rozporu s ním. Prokázala to kontrola, předmětem které bylo plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů stanovených zákonem o ochraně ovzduší. V říjnu 2019 ji zahájili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy a 15. července 2020 pak uložili pravomocnou pokutu 200 tisíc korun.

Firma od ledna 2017 do října 2019 provozovala stacionární zdroj „tryskací zařízení“ bez povolení provozu. Nezjišťovala úroveň znečišťování, když na výduchu neprováděla jednorázová měření emisí. Ve zmíněném období také nevedla provozní evidenci a údaje za roky 2017 a 2018 neohlásila prostřednictvím ISPOP[1]. Povolení provozu neměla firma ani pro dva stacionární zdroje „stříkací kabiny pro nanášení práškových plastů“, které provozovala od srpna do října 2019. V rozporu s povolením pak provozovala v listopadu a v prosinci 2017 a 2018 stacionární zdroj „hlavní lakovací linka“. V neposlední řadě nepředložila inspekci v zákonné lhůtě protokol o jednorázovém měření emisí provedeném na stacionárním zdroji „prášková lakovna“.

„Jako k významně přitěžující okolnosti jsme přihlédli zejména k tomu, že obviněný spáchal svým jednáním hned několik přestupků a dotčené povinnosti podle zákona neplnil v průběhu několika let,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

 

14.09.2020 18:14

Nestátní neziskové organizace mohou získat až 250 000 korun z Programu na podporu projektů NNO na neinvestiční projekt realizovaný v roce 2021. Žádat mohou o podporu až na tři projekty zaměřené na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na podporu 13,5 milionu korun.

„Chceme přispět na projekty, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikace s veřejností. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a na boj se suchem, aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo tvorbu ekovýchovných programů zaměřených na kontakt dětí s přírodou“, upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

O finanční příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, které mají právní formu spolku či pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, zapsaného ústavu, nadace, nadačního fondu nebo církevní právnické osoby.

Podmínkou je spolufinancování ve výši minimálně 30 % rozpočtu projektu. Organizace mohou požádat o podporu nejvýše tří projektů, minimální výše podpory jednoho projektu je 30 000 Kč a maximální 250 000 Kč. Příjem žádostí začal 9. září 2020 a končí 12. října 2020.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz.

 

 

14.09.2020 18:06

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Aplikace. Jde o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Novinkou je vyčlenění 800 milionů korun pro sektor civilního dopravního letectví.

Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 15. prosince 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 3,7 miliardy korun.

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb realizacemi projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva, v níž je minimálně dva miliony korun a maximálně 100 milionů korun, je určená malým, středním i velkým podnikům a výzkumným organizacím.

„Žadatelé mohou finanční podporu využít například na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků a techniků, na nástroje, přístroje a vybavení potřebné k předloženému projektu výzkumu a vývoje nebo náklady na smluvní výzkum a poradenské služby pro tento účel,“ vysvětluje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. „Výsledkem projektů by měly být například nové ověřené technologie, užitné vzory, průmyslové vzory, prototypy nebo softwary vedoucí k inovacím a pokroku,“ dodává.

Oproti předchozím výzvám mohou firmy podat více žádostí. Malé a střední podniky mohou podat až tři žádosti o podporu. Velké podniky mohou také využít až tří žádostí, pokud se jedná o projekty ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo s malými a středními podniky s významnými pozitivními vlivy na životní prostředí nebo se zaměřením na sektor civilního letectví. Na každý projekt mohou firmy získat až 70 procent způsobilých výdajů zpět formou dotace.

Prostředky pro unikátní technologie

V programu Aplikace bylo dosud podpořeno 859 projektů za téměř 11 miliard korun. Proplaceny v něm zatím byly téměř 4,5 miliardy korun. Díky podpoře z programu Aplikace vyvinula firma CARDION, distributor kardiostimulátorů a jiných zdravotnických prostředků pro kardiologii, ve spolupráci s brněnským Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR speciální monitor, který pomáhá při zavádění kardiostimulátoru přímo při operaci. Celá technologie je unikátní nejen u nás, ale i ve světe.

První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) využila dotace z programu Aplikace na inovativní řešení, na kterém spolupracovala s Akademií věd České republiky s využitím její špičkové Výzkumné infrastruktury pro studium a aplikaci pokročilých materiálů (IPMinfra). Díky tomu získala pokročilou technologii přesného lití a zavedla sériovou výrobu nově vyvinutých typů kol turbodmychadel. Nová technologie je v České republice rovněž zcela inovativní a unikátní a odpovídá na výzkumné a vývojové trendy ve světě. Celý pokrok pak vedl k podstatnému navýšení produkce, exportu a ziskovosti výroby PBS.

Firma Holík International použila dotace z programu Aplikace na vývoj unikátního testovacího zařízení pro výrobu ochranných rukavic pro hasiče. Díky novému testovacímu zařízení je v současné době jediným výrobcem technických rukavic na světě, který dokáže hodnotit bezpečnost rukavic i z pohledu konstrukce a míst zatížených pomocnými konstrukčními materiály. Na vývoji testovacího zařízení firma spolupracovala se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Agenturní služby ve všech krajích

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/

11.09.2020 16:58

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu dnes hlasoval o návrhu evropského klimatického zákona, který obsahuje závazné cíle na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050. Podle europoslanců je nutné zvýšit cíl do roku 2030 na 60 %, oproti minimálně 50 % a ideálně 55 %, jak je uvedeno v návrhu zákona. Kromě toho také požadují stanovení závazného cíle do roku 2040. Dále výbor vyzývá, aby Komise do 31. května 2023 navrhla trajektorii snižování emisí, tak aby se dosáhlo klimatické neutrality do roku 2050. V neposlední řade se členové výboru ENVI domnívají, že po roce 2050 by měly být všechny členské státy klimaticky negativní, což znamená, že by měly odstraňovat více skleníkových plynů, než vyprodukují. O návrhu bude hlasovat celý Evropský parlament na plenárním zasedání začátkem října.

11.09.2020 16:44

Čeští vědci získali patent pro přenosný inkubátor na testování toxicity látek v ovzduší. Podílel se na něm tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (AV ČR) ve spolupráci s odborníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a České zemědělské univerzity. Přístroj je podle ní schopen testovat například emise spalovacích motorů v reálném provozu.

Michal Vojtíšek ze strojní fakulty ČVUT uvedl, že zkušenosti s emisemi ze spalovacích motorů z několika posledních dekád dokazují, že je třeba je sledovat nejen za laboratorních podmínek, ale také v reálném provozu, kdy mohou být emise vyšší. "Ať již z důvodů, že některé provozní či klimatické podmínky nebyly z hlediska emisí při konstrukci motorů dostatečně ošetřeny nebo, bohužel, z důvodu cíleného obcházení emisní legislativy některými výrobci a provozovateli vozidel," řekl.

AV ČR ve zprávě uvedla, že látky jako například oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid siřičitý nebo jejich kategorie jsou monitorovány a vztahují se na ně emisní limity. Všechny zdravotně rizikové sloučeniny ale podle ní sledovány nejsou a o jejich účincích, a zejména o kombinovaných účincích směsí mnoha látek, se podrobně neví. Patentovaný "toxikologický inkubátor" je podle ní kompaktní zařízení pro expozici buněčných kultur a jejich modelů aerosolu.

"Značná část genotoxického účinku, tj. poškození genetické informace, je spojena s látkami, které standardně nejsou sledovány. Například látka 3-nitrobenzantron obsažená ve výfukových plynech naftových motorů má přitom ze všech známých látek jeden z nejvyšších mutagenních účinků," uvedl Pavel Rössner z oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Vojtíšek doplnil, že výsledky získané přístrojem mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu a jsou důležitým podkladem pro vývoj i politická rozhodnutí týkající se emisních limitů, podpory alternativních pohonů a paliv, a dalších opatření. "Stále velmi značné dopady provozu motorových vozidel na ovzduší a tím i na lidské zdraví je nutné snížit," dodal.

Záznamy: 1 - 12 ze 9363
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - PREVENCE VZNIKU ODPADŮ / CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 

 • Česko představuje SWAPerskou velmoc
 • Nebojme se být „smart“
 • Využití cirkulární ekonomiky v textilu
 • Díky Bezobalu nevzniklo téměř 30 tun odpadu
 • Rádoby nádoby – rozvoz ve vratných obalech
 • Praha roztáčí cirkulární kolotoč, tak si držte klobouky
 • Pět let Z pokoje do pokoje
 • Plýtváme méně jídlem a uzavíráme obalovou smyčku
 • Unikátní výzkum ukázal, kolik potravin se vyhodí v závodních jídelnách a rychlém občerstvení
 • Digitální podnik budoucnosti: Místo, kde se neplýtvá
 • Cirkulární Evropa řízená z České republiky
 • Leden 2021 přinese do podnikové ekologie legislativní smršť
 • Podnikový ekolog už nestojí osamoceně opodál
 • Je čas začít utrácet veřejné prostředky cirkulárně aneb o zelených veřejných zakázkách
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Předcházení vzniku odpadů v obcích
 • Cirkulární ekonomika aneb nic není odpad, ale surovina. Budoucnost nebo utopie?
 • Cíle sběru pro televize, lednice a zářivky vyřeší problém s elektroodpadem v obcích
 • Obnova prvků vzácných zemin pomocí mikrořas
 • Technologie Wetland+ pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy
   

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
15.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
15.9. Komunální odpad po roce 2030
16.9. Management odpadů v českých městech
17.9. iKURZ: Znovuzískaná asfaltová směs v praxi rok po vydání vyhlášky č. 130/2019 Sb.
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
24.9. Stavební odpady
24.9. 11. konference o ekovýchově v Praze
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
1.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
6.10. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Termín opakování: 7.10.2020, 25.11.2020, 26.11.2020
 
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
15.-16.10. RECYCLING 2020
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
12.11. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
24.11. Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma - Praha
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020