Novinky

19.09.2019 22:54

Ve čtvrtek 19. září 2019 se v budově Úřadu vlády ČR uskutečnilo 224. zasedání Legislativní rady vlády. Na program jednání Legislativní rady vlády byly zařazeny čtyři návrhy zákonů nově upravující problematiku odpadového hospodářství, které Legislativní radě vlády, resp. vládě předložilo Ministerstvo životního prostředí. Legislativní rada vlády projednala konkrétně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Legislativní rada vlády projednání všech návrhů zákonů přerušila a doporučila předkladateli návrhy zákonů přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhům zákonů pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených v průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.

18.09.2019 20:58

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes přijal návrh své předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který z vládního daňového balíčku vypouští zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. Energetický regulační úřad současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v příštím roce o více než miliardu korun. Za situace, kdy ceny povolenek mohou v příštím roce přesáhnout 30 Euro, se teplárny ocitají v těžké situaci.

 

Vypuštění zrušení výjimky pro domovní kotelny z daňového balíčku

„Návrh poslankyně Vostré zachovává diskriminaci domácností, které využívají teplo z dálkového vytápění a daň z plynu v cenách tepla platí. Zemní plyn spotřebovávaný v domovních kotelnách je dnes oproti plynu, který spotřebovávají teplárny, zvýhodněný dokonce dvakrát. Jednou osvobozením od daně a podruhé tím, že malé zdroje tepla neplatí za nákup emisních povolenek. Paradoxně jsou tak podporována lokální topeniště proti soustavám zásobování teplem, které významně přispívají ke snižování znečištění ovzduší ve městech,“ kritizuje návrh poslankyně KSČM předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Náklady tepláren na nákup povolenek strmě rostou, pokud se potvrdí předpovědi analytiků, mohly by v příštím roce přesáhnout 12 miliard korun. Ještě v roce 2017 to přitom bylo „jen“ 1,5 miliardy Kč. Povolenky prodává stát v aukcích, jedná se fakticky o formu daně, byť její výše není stanovena administrativně, ale nabídkou povolenek, kterou stanovuje legislativa EU.

 

Snížení podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW

Energetický regulační úřad navrhl v srpnu výrazné meziroční snížení podpory elektřiny vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW pro rok 2020, aniž byl tento návrh jakkoliv zdůvodněn. Návrh cenového rozhodnutí připomínkovalo Teplárenské sdružení ČR, Hospodářská komora ČR i Svaz průmyslu a dopravy. Člen Rady energetického regulačního úřadu Rostislav Krejcar na dnešním jednání poslancům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vysvětlil, že se jedná o návrh odborných útvarů, který bude Rada Energetického regulačního úřadu teprve projednávat a schvalovat. Vyjádřil nicméně pochybnost o tom, zda je podpora kombinované výroby elektřiny a tepla vhodným nástrojem k podpoře teplárenství. Několik poslanců v diskusi vyjádřilo pochopení pro problémy teplárenství a potřebu zachování soustavy zásobování teplem.

 

Prohlášení výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

„Výkonná rada Teplárenského sdružení upozorňuje všechny zodpovědné poslance, vládu i Energetický regulační úřad, že pokud chce stát v souladu se Státní energetickou koncepcí zabránit rozpadu soustav zásobování teplem, které v ČR zajišťují vytápění pro přibližně 4 miliony lidí, pak je třeba využít všech nástrojů, které jsou k dispozici, aby se jejich ekonomické podmínky již v příštím roce alespoň částečně vyrovnaly s lokálním vytápěním domácností, které je nyní absolutně preferováno. Jinak je potřeba počítat s černým scénářem výrazného růstu cen tepla a rozpadu unikátních systémů zásobování teplem, které nám v EU závidí,“ uvedl Drápela a upozornil, že snížení sazby DPH na teplo, které bude platit od 1. ledna 2020 nevyrovnává při současných cenách povolenky ani polovinu nákladů na povolenky v ceně tepla uhelných tepláren.

„Motivace ke snižování emisí nám rozhodně nechybí, od uhlí ale musíme odejít organizovaně a to vyžaduje čas. Živelný rozpad soustav zásobování teplem si nikdo rozumný nemůže přát. Jediné dva nástroje, které jsou pro příští rok ještě k dispozici a mohou situaci zlepšit, je zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny a nastavení odpovídající úrovně podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,“ doplnil ředitel TS ČR Martin Hájek.

 

Vývoj nákladů tepláren na nákup povolenek na emise skleníkových plynů

Rok

 

2017

2018

2019

2020

Průměrná cena povolenky

CZK/EUA

144

399

676*

880*

Náklad na nákup povolenek

mil. CZK

1 560

4 508

8 740*

12 809*

* Odhady. Průměrná cena povolenky podle průzkumu Reuters z 12. 7. 2019 ve výši 26,4 Euro v roce 2019 a 34,37 Euro v roce 2020.

Zdroj: Vlastní výpočty Teplárenského sdružení ČR na základě veřejně přístupných informací o spotřebě povolenek, jejich bezplatně přiděleném množství a vývoji tržní ceny povolenky.

18.09.2019 20:51

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí.

V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce benzo(a)pyrenu i prachových částic PM10 a PM2,5 z Polska, následují lokální topeniště a v případě prachových částic z dopravy. Data dodaná a zpracovaná odborníky z ČHMÚ potvrzují, že díky proběhlé ekologizaci je vliv velkých průmyslových podniků zanedbatelný, a to nejen v kontextu celého kraje, ale i v jejich nejbližším okolí.

 

Prachové částice PM10 a PM2,5 (označení podle velikosti v µm) pocházejí v Moravskoslezském kraji v největší míře:

 • ze zahraničních zdrojů – (23 % u částic obou velikostí),
 • z lokálního vytápění (17 %, resp. 22 %) a
 • dopravy (17 % a 6 %),
 • příspěvek průmyslu je 3 %.

 

Zásadním zdrojem jsou sekundární částice – 39 % a 47 % (prach vzniklý ve vyšších vrstvách atmosféry přeměnou z plynných látek, jehož původci jsou vzdálenější zdroje mimo region, zejména zahraniční).

 

Na měřených hodnotách benzo(a)pyrenu se podílejí

 • zahraničí (v případě MSK Polsko) – 55 %,
 • lokální topeniště 42 %,
 • doprava 2 % a
 • příspěvek průmyslu je 1,4 %.

 

„Mám z výsledků osobně velkou radost. Potvrzují to, o čem jsem dlouhodobě přesvědčen, a to že výsledky masivních investic ekologizace průmyslu musí být vidět. O klesajícím vlivu průmyslu na znečištění díky jeho ekologizaci se na odborných konferencích hovoří již několik posledních let. Vůbec poprvé ale nejvyšší ekologická instance, Ministerstvo životního prostředí, vydalo studii zpracovanou ČHMÚ, kde doložená data vyčíslují konkrétní příspěvek všech jednotlivých zdrojů a marginální vliv průmyslu potvrzují,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Průmyslové lokality vykazují hodnoty srovnatelné se zbytkem regionu i republiky

S průměrnými hodnotami za Moravskoslezský kraj (imisní údaje naměřené všemi měřicími stanicemi) jsou srovnatelné také údaje v lokalitách s přímým vlivem hutních podniků. Například v Třinci na měřicí stanici Třinec – Kanada, která monitoruje znečišťující látky v blízkosti hutě.

 • Stanice vykazuje podíl emisních zdrojů průmyslu (hutního podniku) na znečištění pouze do 5 % u PM10 a PM2,5.
 • Lokální vytápění má na těchto stanicích podíl 21 % u PM10 a 24 % u PM2,5 na celkovém znečištění.
 • Doprava se na znečištění na této stanici podílí 14 % u prachových částic PM10 a 5 % u PM2,5.
 • Zahraniční zdroje mají na znečištění na měřící stanici Třinec – Kanada vliv 19 % u prachových částic obou frakcí.

 

V Radvanicích, kde je zahrnuta do databáze jako jedna ze dvou měřicích stanic stanice Zdravotního ústavu[1], označovaná jako mikroměřítková průmyslová imisní monitorovací stanice, se

 • místní průmysl, tedy hutní podnik Liberty Ostrava podílí na naměřených hodnotách B(a)P pouze ze 4 % a částic PM2,5 a PM10 ze 13 % resp. 11 %. 
 • Příspěvek lokálního vytápění je téměř polovina (49 %) B(a)P a 20 %, resp. 27 % prachových částic PM2,5 a PM10.
 • Podíl polských zdrojů je vyčíslen na 45 % B(a)P a 15 % a 16 % prachových částic velikosti PM2,5 a PM10.

 

„Výsledky studie napovídají, že i přes realizaci dalších projektů na snižování emisí, které mají hutní podniky v MSK připraveny, nebude jejich efekt na imisní situaci ani v místě, kde působí, už příliš znatelný. Pokud se v další ekologizaci nebude přistupovat i k ostatním zdrojům včetně Polska stejně důsledně, jako tomu bylo dosud v případě těch průmyslových, nelze očekávat významné zlepšení,“ dodává Hanák.

 

O studii Program zlepšování kvality ovzduší

Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Plány kvality ovzduší jsou v ČR vydávány již od roku 2004 a v pravidelných intervalech aktualizovány. Poslední aktualizace před letošním vydáním byla v roce 2016. Více informací zde.

 

Dokument ke stažení:[1] Vybrána stanice s horšími výsledky pro průmysl. Druhá stanice má výsledky výrazně lepší a potvrzující průměrné hodnoty MSK.

 

18.09.2019 14:24

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu České Budějovice uložili společnosti LAUFEN CZ s.r.o. pokutu sto tisíc korun za provozování „Zařízení na výrobu zdravotní keramiky – provozovna Bechyně“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Sankce je pravomocná.

V roce 2016 překročila firma několikrát měsíční povolené množství pro vypouštění průmyslových odpadních vod (červen, červenec, září, říjen). Zároveň tak překročila i roční povolené množství a vypustila do řeky Lužnice celkem 119 009 m3 průmyslových odpadních vod.

„Firma nezajistila, aby odpady zařazené podle druhu a kategorií byly shromažďovány odděleně. Například v kovových kontejnerech umístěných v areálu označených „směsný komunální odpad“, byly i odřezky kabelů, kancelářský papír, voskovaný papír od etiket, folie, pěnové proložky, provázky, PET lahve, plechovky od nápojů, vázací pásky, kelímky, skleněné lahve a další,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Společnost také do dvou pracovních dnů neohlásila krajskému úřadu havárii s vlivem na životní prostředí, konkrétně šlo o únik chlornanu sodného do řeky Lužnice, ke kterému došlo 14. 4. 2018. Ani zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za roky 2016, 2017a 2018 neobsahovaly všechny výsledky monitoringu vod, konkrétní data v případě termínovaných podmínek, správné odkazy na přílohy a správné zdůvodnění plnění některých podmínek. Tím vším společnost LAUFEN CZ s.r.o. porušila povinnosti stanovené zákonem o integrované prevenci.

18.09.2019 13:05

ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí dodavatelé předmětů obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) z Kandidátského seznamu poskytnout agentuře ECHA informace o jejich bezpečném používání. Nová databáze SCIP [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)] bude obsahovat informace o látkách SVHC v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích).

Na počátek roku 2020 je naplánováno spuštění prototypu databáze, která bude časem vylepšena a rozšířena. Společnosti uvádějící výrobky na trh EU, budou muset podávat od 5. ledna 2021 oznámení. Cílem je podpora nahrazování nebezpečných chemických látek v předmětech a podpora oběhového hospodářství.

Informační požadavky, které databázi definují, byly vyvinuty na základě právních požadavků a konzultací s Evropskou komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami. Dodavatelé předmětů musí poskytnout:

 • informace, které umožní identifikovat předmět;
 • název, koncentrační rozmezí a lokalizaci látky SVHC v předmětu;
 • případně další informace o bezpečném používání předmětu.


Databáze SCIP poskytne provozovatelům, kteří zpracovávají odpad, informace o přítomných nebezpečných látkách, aby bylo možné před recyklací potenciálně „vyčistit“ materiálové toky a znovu použít při výrobě nových předmětů a zajistit bezpečné oběhové hospodářství.

Zvýšená transparentnost přítomnosti nebezpečných látek v předmětech pomůže navíc zlepšit informovanost spotřebitelů při nákupu výrobků a poskytne informace o tom, jak tyto předměty nejlépe používat a jak s nimi nakládat.

Další mezníky:

 • Podzim 2019: zahájení testování skupinou uživatelů a seminář zúčastněných stran v ECHA (předběžné datum 12. listopadu);
 • Počátek roku 2020: spuštění prototypové verze databáze;
 • Červenec 2020: lhůta pro členské státy k transpozici právních požadavků do vnitrostátního práva;
 • 5. ledna 2021: počátek oznamovací povinnosti pro průmysl.

 

Další informace

18.09.2019 13:01

Dne 16. září 2019 schválila vláda ČR Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 (Aktualizace NAP SG). Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 byl vytvořen na základě usnesení vlády České republiky č. 149 ze dne 4. března 2015. Usnesení vlády uložilo ministru průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. prosince 2019 návrh aktualizace Národního akčního plánu.

Hlavními cíli aktualizovaného NAP SG a vybudování chytré sítě jsou:

 • Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů elektřiny, akumulace a elektromobility v souladu s požadavky Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR a jejich zapojení do koordinace a řízení energetické soustavy.
 • Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické účinnosti spotřeby energie a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou.
 • Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Zajistit jak nižší míru přerušení dodávek a vyšší kvalitu dodávané elektřiny definovanou zejména stabilitou frekvence a napětí, tak i vysokou míru schopnosti obnovy dodávky po výpadku a odolnost energetických sítí vůči vnějším podmínkám (terorismus, klimatické jevy a kybernetická bezpečnost).

 

18.09.2019 10:08

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií v České republice. Metoda Hydropuls, která byla poprvé v České republice použita v Ostravě v roce 2017, umožňuje čištění studní prostřednictvím impulzů vysoce stlačeného vzduchu. V tomto roce bylo na počátku léta v Ostravě, opět poprvé v ČR, vyzkoušeno této metody k intenzifikaci studní a vrtů za pomoci dusíku. Výsledky jednoznačně prokázaly, že vydatnost některých studní se po aplikaci Hydropulsu až ztrojnásobila. V současné době, kdy se velká část Česka potýká s nedostatkem pitné vody, je hledání a používání vhodných technologií k intenzifikaci vodních zdrojů pro dostatek kvalitní pitné vody, nezbytné. Ostrava je v tom příkladem.

 

Ostrava je zásobována pitnou vodou z podzemních zdrojů v rozmezí 35–40 % a roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody. K čištění studen a vrtů od usazenin byla používána částečně mechanická cesta stírání stěn studen kartáči či gumovými kruhy a chemická cesta za použití speciálně vyvinutých chemikálií. Bohužel, některé typy výstroje studní, zvláště na prameništi Ostrava - Nová Ves, se nedařilo v minulém období zcela úspěšně vyčistit. Proto se hledaly další možnosti pro zlepšení čistícího efektu a poprvé v roce 2017 byla vyzkoušena v čištění některých ostravských zdrojů vody metoda Hydropuls. Její princip je používán od začátku padesátých let minulého století pro různé účely jak v seizmickém průzkumu, tak i při těžbě ropy. Prostřednictvím zařízení, které vytváří opakované velmi krátké tlakové impulzy, dochází k uvolnění jemnozrnných železitých a manganičitých usazenin nejen z povrchu výstroje studny, ale rovněž ve zvodnělých štěrcích v okolí čištěné studny či vrtu. Uvolněné sedimenty se vyplavuji do prostoru, odkud jsou následně odčerpávány na terén či do připravených kontejnerů.

 

Technologie Hydropuls je nejen velmi účinná, ale z ekologického hlediska zcela nezávadná metoda, protože v souvislosti s jejím používáním nedochází k jakémukoliv zanesení ekologických škodlivých látek jako např. chemikálie a explozivní plyny do podloží. Zkoušky technologie Hydropuls v Ostravě proběhly velmi úspěšně, u různých studen se podařilo zvýšit jejich výkon např. ze 7,5 l/s na 16,1 l/s nebo z 1,7 l/s na 5 l/s. Pro vysokou úspěšnost této metody bylo vedením společnosti OVAK rozhodnuto, že bude použita i v roce 2020.

18.09.2019 09:27

Řešíte "Jak na odpady"? Vaše projekty stojí, protože nevíte, jak dosáhnout na dotace? Víte, že se většina chyb dělá ve výběrovém řízení a chcete se jim vyhnout? Zajímá Vás, na co si dát při kontrole pozor?

Advokátní kancelář Weinhold Legal a EY s účastí hostů ze Státního fondu životního prostředí a Institutu cirkulární ekonomiky, si Vás tímto dovoluje pozvat na nový seminář "Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí".

Seminář je určen pro soukromoprávní i veřejnoprávní subjekty, které uvažují o realizaci projektů, jejichž cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí České republiky.

Cílem je poskytnout informace o budoucím vývoji v odpadovém hospodářství, možnostech a podmínkách čerpání dotace, nástrahách administračního procesu včetně výběrového řízení a další. Seminář se bude konat dne 9. října 2019 v 9:00 hodin v prostorách EY, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, Nové Město. Účastnický poplatek činí 500 Kč bez DPH. Všechny materiály i samotný seminář budou v českém jazyce.

 

Přednášející:

 • Ondřej Hartman, senior manager, EY
 • Martin Veverka, senior konzultant, EY
 • Jaroslav Vodáček, senior, EY
 • Adéla Šípová, advokát, Weinhold Legal

 

Hosté:

 • Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadů, Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
 • Lenka Richterová, Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)
 
Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím, závazně potvrďte svou účast vyplněním registračního formuláře nejpozději do 4. října 2019. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme, abyste se zaregistrovali co nejdříve.
 
Dokument ke stažení:
17.09.2019 19:53

“100 receptů, rad a tipů, jak využít jídlo až do posledního kousku” je podtitul nové kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni, která vychází v říjnu tohoto roku. Iniciativa Zachraň jídlo v receptech pracuje se surovinami, které v českých domácnostech nejčastěji zbývají. Smyslem knihy je snížit plýtvání na úrovni domácností. Kuchařku je možné si předobjednat na e-shopu a zisk z prodeje půjde na rozvoj vzdělávacích aktivit o plýtvání jídlem.

Spotřebitelé plýtvají jídlem nejvíce. Podle studie vytvořené pro Evropskou komisi v roce 2016 se na vyhozeném jídle podílí 53 %. Proto se iniciativa Zachraň jídlo rozhodla vydat knihu, která obsahuje 100 receptů, jak využívat jídlo naplno. Lidé se v ní naučí, jak potraviny zpracovávat, správně skladovat a jak poznat, že už jídlo není čerstvé a mělo by se raději vyhodit. Kuchařka bude pokřtěna 16. října v Pražském kreativním centru v Praze a lidé si ji už teď mohou předobjednat v e-shopu. Zisk z prodeje kuchařky se investuje zpět do projektů Zachraň jídlo. Od 18. října bude kniha dostupná také v knihkupectvích.

“Stovce receptů v této kuchařce říkáme záchranářské recepty. Zužitkujeme v nich suroviny, které lidé nestíhají spotřebovat nebo jim zbývají uvařené. Také nabídneme řešení, jak zpracovavat úrodu ze zahrádky, a zaměříme se na části surovin, které se obvykle vyhazují, a to pouze z neznalosti. Díky tomu mohou lidé významně ušetřit,” popisuje jedna z autorek receptů Barbora Kebová.

Recepty jsou rozdělené do sekcí Zelenina, Ovoce, Maso a mléko, Pečivo a Přílohy. Všechny kapitoly jsou provázané texty a ty se snaží ukázat pozitivní příklady projektů a praktik, které by plýtvání mohly zabránit, popř. celou problematiku dokreslují. V každé kapitole jsou také recepty od známých kuchařů a food bloggerů, například od Juliany “Maškrtnici” Fischerové, Martina Škody, Huga Hromase, Kateřiny „Smooth & Cooking“ Kuranové, Josefa Maršálka a dalších. Předmluvu ke knize napsal světoznámý kuchař Massimo Bottura, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností roku 2019 a který založil charitativní organizaci Food For Soul upozorňující na plýtvání jídlem.

A proč by nás vůbec vyhazování jídla mělo zajímat? Tomu se věnuje úvod knihy, který shrnuje důvody plýtvání, včetně dat a statistik. “Do kuchařky jsme chtěli dostat informace o tom, proč je plýtvání jídlem problém a a proč bychom se tím měli zabývat. Produkce potravin a to, jak s nimi hospodaříme, má svůj podíl na oteplování planety. Asi 8 % emisí skleníkových plynů pochází z potravin, které se nikdy nesní. Proto se souvislostem o plýtvání jídlem věnujeme v úvodu knihy,” popisuje Bára Kebová.

Autory všech textů jsou členové týmu Zachraň jídlo. “Naše iniciativa existuje už šest let a během nich jsme načerpali celou řadu znalostí a dovedností, ať už jsme je zjistili my sami, nebo jsme je získali od dalších organizací, kuchařů a lidí z praxe. Toto je první kuchařka v českém prostředí, která má takovýto přesah,” popisuje vznik knihy jedna z autorek textů, Anna Strejcová.  

Kniha by nemohla vzniknout bez podpory hlavního partnera knihy: České spořitelny – penzijní společnosti a jejího Etického fondu. Dále také Německé spolkové nadace pro životní prostředí (DBU), která poskytla finanční a odbornou podporu, a dlouhodobého partnera: Nadačního fondu Zeměkvět.

17.09.2019 18:40

Inspektoři z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Penny Market s.r.o. za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí. Firma ve svém řetězci prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly i věty o nebezpečnosti výrobků. Společnost tak porušila nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) - nařízení CLP[1].

Společnost uváděla na trh v ČR čistící a prací prostředky určené pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Tyto výrobky, chemické směsi, které byly současně i detergenty (chemické látky určené k čištění), byly distribuovány prostřednictvím obchodního řetězce po celé ČR. Výrobky pocházely ze zemí Evropské unie nebo byly vyrobeny pro tento obchodní řetězec v ČR. Penny Market se v roli distributora chemických směsí a detergentů dopustila několika správních deliktů.

„Zjistili jsme, že označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP.  Kontrolované nebezpečné směsi a detergenty navíc nebyly při jejich prvním uvedení na trh v České republice oznámeny do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky  v takzvaném registru CHLAP[2]. Přitom jde o základní povinnost každého distributora při uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh,“  řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Plnění povinností je nezbytně důležité, protože výrobky byly distribuované široké veřejnosti a povinné informace na obalu, jako jsou výstražný symbol v požadované velikosti odpovídající velikosti obalu (aby byl viditelný a upozorňoval na další informace), standardní věty o nebezpečnosti (H věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P věty) atd., jsou jediným přístupným zdrojem informací o nebezpečnosti výrobku. Tyto informace jsou vyžadovány všeobecně, aby se předešlo ohrožení spotřebitele při zacházení s nimi.

Dvě z kontrolovaných směsí  byly na obalu označeny názvem odlišným od názvu uvedeného v příslušném bezpečnostním listu. „Název směsí je identifikační údaj, pod kterým se ohlašují i do registru CHLAP a musí být použit ve všech požadovaných úkonech jednotně, aby mohla být směs identifikovatelná. Výrobky, u kterých byly zjištěny nedostatky, byly dráždivé pro kůži a oči, obsahovaly alergeny nebo způsobovaly i vážné poškození očí. Na trh byly uvedeny společností Penny Market v období necelých tří let ve statisícových množstvích,“ uvedl Trávníček.

Polehčující okolností byl pro inspektory aktivní přístup obviněného. Po kontrole se snažil bezodkladně uvést protiprávní jednání do souladu se zákonem.

Společnost se proti pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To však odvolání zamítlo a pokuta 140 tisíc korun nabyla 4. 9. 2019 právní moci.

 


[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) - označování nebezpečných chemických směsí

[2] Registr CHLAP slouží jako základní databáze informací o nebezpečných chemických směsích, které jsou přístupné na trhu v ČR, při poskytování ošetření úrazů v lékařských zařízeních.

 

17.09.2019 18:25

Pozornost si zaslouží tisková zpráva k problematice mikroplastů zveřejněná dne 22. srpna 2019 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Připomenul ji i časopis Sovak v čísle 9/2019

WHO požaduje další posouzení vlivu mikroplastů na životní prostředí a jejich potenciální dopady na lidské zdraví v návaznosti na zveřejnění analýzy současného výzkumu přítomnosti mikroplastů v pitné vodě. Organizace rovněž vyzývá ke snížení znečištění životního prostředí plasty a snížení jejich expozice na člověka. Podle analýzy, která shrnuje nejnovější poznatky o mikroplastech v pitné vodě, není pravděpodobné, že by se do lidského těla dostaly mikroplasty větší než 150 mikrometrů a očekává se, že bude omezen příjem i menších částic. Absorpce a distribuce velmi malých částic mikroplastů včetně v rozsahu nanočástic však může být vyšší, neboť data jsou extrémně omezená.

K získání přesnějšího posouzení expozice mikroplastům a jejich potenciální dopady na lidské zdraví je nutný další výzkum. Patří sem vývoj standardních metod pro měření částic mikroplastů ve vodě, další studie o zdrojích a výskytu mikroplastů v pitné vodě a účinnost různých technologických procesů úpravy vody. WHO doporučuje, aby dodavatelé pitné vody a regulátoři upřednostňovali odstraňování mikrobiálních patogenů a chemických látek, které mají známá rizika pro lidské zdraví, jako jsou patogeny, které způsobují smrtící průjmová onemocnění. To má dvojí výhodu: způsoby čištění odpadních vod a úpravy pitné vody, které eliminují i fekální znečištění a chemikálie, jsou rovněž účinné při odstraňování mikroplastů. Při čištění odpadních vod může dojít k odstranění více než 90 % mikroplastů z odpadních vod, přičemž k nejvýznamnějšímu odstranění dochází na terciárním stupni čištění, jako je filtrace. Konvenční úprava pitné vody může odstranit částice menší než jeden mikrometr.

V současné době je značná část světové populace vystavena prostředí bez odpovídajícího čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Tím, že se řeší problém odstranění dopadů kontaminované vody fekálním znečištěním na lidský organizmus, řeší se současně problém týkající se mikroplastů. Ve zprávě WHO se mimo jiné uvádí, že „rutinní monitorování mikroplastů v pitné vodě se v současné době nedoporučuje, protože neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly obavy o lidské zdraví.“

Plné znění zprávy WHO lze nalézt ZDE.

13.09.2019 16:59

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oddělení odpadového hospodářství z Ústí nad Labem, při loňské kontrole zemědělského podnikatele Jaroslava Haškovce zjistila, že v rámci provozování zařízení podle zákona o odpadech – používání upravených kalů z čistírny odpadních vod na zemědělské půdě - dočasně ukládal upravené kaly v rozporu s programem jejich použití. Inspektoři mu uložili pokutu 150 tisíc korun, která nabyla právní moci 21. srpna 2019.

„Zemědělec konkrétně ukládal upravené kaly nikoliv na vodohospodářsky zabezpečené ploše, ale na orné půdě - na půdních blocích v k. ú. Martiněves u Libochovic a v k. ú. Budyně nad Ohří, které k tomu ale nebyly podle programu použití kalů určeny.  Program byl navíc určen pro podzimní aplikaci kalů (stanovené bylo září 2018), ale podnikatel je zapravil do půdy už v červenci 2018,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Tímto jednáním obviněný porušil povinnost stanovenou zákonem o odpadech, který říká: „Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.“

Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli ke skutečnosti, že Jaroslav Haškovec jakožto provozovatel zařízení k nakládání s kaly nepodal obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 nepodal v zákonném termínu.

13.09.2019 16:01

Majitelé kotlů a topidel s výměníkem na pevná paliva mohou najít nejbližšího technika v nové databázi Ministerstva životního prostředí. Každý kotel a topidlo s výměníkem na tuhá paliva musí projít jednou za tři roky povinnou kontrolou technického stavu a provozu. V rámci databáze zájemci najdou i kontaktní údaje na jednotlivé techniky. Upozorňujeme, že databáze se postupně plní, kompletní bude nejpozději do 1. 2. 2020.

Databáze je aktuálně přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/. V tuto chvíli zde majitelé kotlů a topidel (kamen, krbových vložek apod. s výměníkem) najdou první kontakty na proškolené techniky, další budou postupně přibývat. V průběhu podzimu bude možné prostřednictvím databáze komunikovat i přímo s výrobci kotlů. Díky tomu budou moci lidé snadno doložit, zda jim výrobce byl schopen najít technika za vyhláškou stanovenou částku.

Pomocí vyhledávače je aktuálně možné v databázi najít techniky (tzv. odborně způsobilé osoby) proškolené přímo výrobci na jimi vyrobený typ zdroje a dotazem na ně zjistit konkrétní cenu kontroly technického stavu a provozu. Podle vyhlášky platné od začátku září, by cena za ni neměla být vyšší než 1 585 Kč bez DPH u jednoduchého kotle a 1 848 Kč bez DPH u kotlů s řídicí jednotkou.

Pokud nikdo z oslovených techniků nenabídne nižší nebo stejnou cenu, jako je ta vyhlášková, budou moci majitelé kotlů oslovit přes databázi i přímo výrobce kotlů. V případě, že výrobce kotle nebude schopen zajistit jím proškoleného technika, který by splnil vyhláškovou cenu, mají domácnosti možnost vybrat si jiného. Ten musí splnit jedinou podmínku, a to proškolení na daný typ kotle, ale u jakéhokoli výrobce. Elektronická komunikace s výrobci kotlů v rámci databáze také postačí obcím při případných kontrolách, díky čemuž odpadá zdlouhavá písemná komunikace s obcemi i výrobci.

K naplnění databáze všemi odborně způsobilými osobami dosud nedošlo, ale postupně je ze strany výrobců doplňována. Spuštění kompletní verze je plánováno, v souladu s požadavky zákona, na počátek roku 2020 a od února 2020 bude již databáze obsahovat kompletní informace o odborně způsobilých osobách.

Ministerstvo životního prostředí už před rokem vyšlo vstříc majitelům zdrojů tím, že snížilo frekvenci tzv. revizí ze dvou na tři roky. Finanční limit daný vyhláškou platnou od letošního září zase zaručuje férovost a předvídatelnost výdajů za kontroly kotlů a topidel s výměníkem, které jsou potřebným nástrojem ochrany ovzduší.

 

13.09.2019 08:34

Tři čtvrtiny Čechů chtějí zálohovat PET lahve i s vědomím, že by je museli skladovat nezmačkané. Vyplývá to ze dvou průzkumů, které pro iniciativu Zálohujme zpracovaly agentury Kantar TNS a Ipsos. Téměř celá populace podle průzkumů chápe myšlenku, že by se ceny nápojů kvůli zálohám navýšily o vratnou zálohu, tak jako u některých nápojů ve skle. Zhruba 86 procent oslovených respondentů odpovědělo, že by PET lahve vracelo do obchodu. ČTK průzkumy poskytla iniciativa Zálohujme.​

Návrh novely zákona o obalech, které jsou nyní v Legislativní radě vlády (LRV), ale se zavedením zálohového systému na PET lahve nepočítá.​

Zakoupené PET lahve třídí podle průzkumu Kantar TNS až 96 procent české dospělé populace, což ukázaly i předchozí průzkumy. Plechovky od nápojů třídí 58 procent spotřebitelů, protože šedivé kontejnery na kovový odpad jsou méně rozšířené. Hlavní důvod, proč lidé chtějí zálohovat PET lahve, je podle průzkumu Kantar TNS snížení množství odpadů v přírodě.​

Novelu s dalšími zákony o odpadech připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Odpadová legislativa se podle informací ČTK bude příští týden projednávat na LRV. Podle průzkumu Kantar TNS 76 procent dotázaných vadí, že MŽP zavedení zálohového systému nepodporuje.​

"Je potřeba zdůraznit, že zavedení zálohového systému na PET lahve, a také nezbytně na nápojové plechovky, nyní zákon nijak nebrání a jakýkoli výrobce či dovozce obalů takový systém může dobrovolně zavést," reagoval dnes na dotaz ČTK Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP. Úřad podle něj zatím zákonnou povinnost zálohování PET lahví neplánuje. "Zavedení zálohového systému by bylo v současné situaci nekoncepčním zásahem do stávajícího systému třídění odpadů," dodal Charvát.​

Komplikovaný systém sběru by mohl podle MŽP vést k poklesu třídění. Podle Charváta by v praxi lidé museli některé PET lahve a plechovky nosit zpět do obchodu a jiné do barevných kontejnerů na ulici, například PET od mléka či sirupů či plechovky od oleje nebo konzervy. Stejně tak by se do žlutých kontejnerů měl dále nosit odpad z dalších PET obalů, uvedl Charvát s tím, že zálohovaná PET láhev je stále lahví na jedno použití.​

"Současný systém tříděného sběru nezajišťuje recyklaci ani negarantuje dostatečný přísun kvalitního tříděného materiálu pro výrobce nápojů, aby mohli uzavřít cirkulární smyčku ´z lahve do lahve´," řekl ČTK generální ředitel skupiny Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Skupině patří v ČR například značky Mattoni, Poděbradka, Dobrá voda a také zde vyrábí a distribuuje značky Pepsi Coly. Skupina také stojí za iniciativou Zálohujme. K ní se připojilo dosud 16 subjektů, mimo jiné pivovar Bernard či Sdružení místních samospráv ČR.​

 

Záznamy: 1 - 14 ze 8755
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
1.-2.10 Chemická legislativa pro průmysl a obchod

3.-4.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic

7.-11.10.

ČESKO JAKO CIRKULÁRNÍ HOTSPOT

(ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí)

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

8.10. ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Voda, půda, meliorace 2019

9.10. Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí