Novinky

05.12.2019 17:41

Společnost AK 1324, s.r.o., která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře (ČOV), nesplnila v období od května 2018 do srpna 2019 povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod podzemních. Ve stejném období neměřila míru znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV Lysá hora v souladu s podmínkami vydaného rozhodnutí. V obou případech porušila vodní zákon. Inspektoři z České inspekce životního prostředí z Ostravy jí za to uložili pokutu sto tisíc korun. Ta je od 28. 11. 2019 pravomocná.

Podle vodního zákona je vlastník vodního díla povinen udržovat ho v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. V daném případě je chráněným zájmem ochrana podzemních vod, do kterých jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV. „V průběhu kontroly jsme zjistili vážné závady v provozování systému čistění, zejména pak nedostatečné provzdušňování aktivační směsi, únik kalu do odtoku z ČOV a nefunkčnost biologického filtru. Naměřené koncentrace prokazují nedostatečnou účinnost stávající čistírny odpadních vod. Ta je hydraulicky i látkově přetěžována z důvodu nedostatečné kapacity, a to zejména o víkendech, kdy se návštěvnost Lysé hory zvedá až k pěti tisícům turistů,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění. Odběry a rozbory mohou provádět jen oprávněné laboratoře. „Odběr vzorků odpadní vody ale ve dvou případech provedla sama obviněná společnost, která nemá potřebnou odbornou způsobilost. Výsledky rozborů těchto vzorků proto nelze považovat za relevantní pro vyhodnocení podmínek na vypouštění odpadních vod,“ uvedl Kozubek.

Nevyhovující stav ČOV na Lysé hoře dokumentuje ČIŽP už od roku 2016. Na základě výsledků kontroly ukončené v dubnu 2018 uložila společnosti pokutu ve výši 80 tisíc korun. Ve druhé polovině roku 2019 firma AK 1324, s.r.o.  zahájila konkrétní kroky k instalaci nové technologie ČOV Lysá hora.

05.12.2019 17:37

Pilotní kontroly mobilního měření provedené experty Centra služeb pro silniční dopravu přímo na silnicích ukázaly, že každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Tzv. mobilní expertní jednotka zkontrolovala během tří měsíců 444 vozidel, z nichž vytipovala 141, u kterých změřila emise. Z nich 33, tedy celkově přes 7 % ze všech kontrolovaných vozidel, nebylo technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím motorem.

„Přestože první fáze pilotního měření probíhala pouze čtvrt roku a pouze v Praze, odhalila, že výrazné množství vozů na českých silnicích nesplňuje zákonné požadavky a zásadně tak přispívá ke znečištění ovzduší. Proto druhá fáze pilotního mobilního měření pokračovala v dalších dvou krajích a příští rok se kontroly rozšíří na celou republiku. Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv. Současně bylo výzkumem Centra udržitelné mobility už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Během června, července a srpna se mobilní expertní jednotka vybavená potřebným technickým vybavením a vyškoleným mechanikem měření emisí podílela na silničních kontrolách prováděných ve spolupráci s Policií ČR. Z celkem 444 kontrol motorových vozidel podrobila mobilnímu měření 141 vozidel, z nichž nevyhovělo podmínkám 33 vozidel. Vozidla pro kontrolu měření limitů emisí byla cíleně vytipována.

Vedle mechanických poškození výfukové soustavy a kouřivosti motorů odhalila kontrola další závady spojené s řídicími jednotkami emisních systémů (ze zásuvky OBD) a také vozidla se signalizovanou chybou motoru. Všechna vozidla, u kterých kontrola objevila závady, musela do 30 dní projít novu technickou prohlídkou a měřením emisí. Při nich pracovníci STK a SME překontrolují, zda zjištěné nedostatky byly odstraněny.

V mobilním měření budou specializované jednotky pokračovat i v příštím roce. „Ministerstvo dopravy nakoupilo další dva přístroje na mobilní měření emisí. Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně a to jak v rámci běžných silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech jako jsou velké motoristické akce,“ vysvětluje ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Kvůli špatnému technickému stavu vozidel na silnicích jsou na řadě míst, zejména ve větších městech nebo v okolí frekventovaných komunikací překročeny limity pro znečištění ovzduší.

Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i dalších aglomerace. Například jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný.

„Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržby vozidla. Základní problém tedy není v samotném stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ dodává docent Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Specifickým problémem je právě provoz motorů se špatně udržovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic. Od roku 2018 platí díky spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na STK nebo SME měří limitní hodnota kouřivosti, která je nově přísnější - 0,25 m-1, a spolehlivě tak odhalí vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu.

Dalším krokem spolupráce mezi oběma rezorty je právě kontrola emisí přímo na silnicích ve všech krajích ČR či namátková kontrola vozidel vyjíždějící přímo ze stanic STK nebo SME. Ministerstvo dopravy taktéž chystá preventivní akce, kdy si budou moci zájemci nechat zdarma a bez sankcí změřit emise svých vozů.

05.12.2019 17:32

V Úředním věstníku Evropské unie (L 313) dne 4.12. bylo zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka, dokument ke stažení ZDE

05.12.2019 15:26

Prodeje nápojů v hliníkových plechovkách v ČR rostou, za posledních 10 let o 203 %. Na tento růst prodejů stávající systém naprosto nestíhá reagovat. Proto jen v roce 2018 skončilo 6582 tun použitých hliníkových plechovek na skládkách, ve spalovnách a v přírodě, ačkoli výroba „panenského“ hliníku představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí zatím nepředložilo žádnou promyšlenou a transparentně propočítanou koncepci, jak tento stav zlepšit, a neplnění blížících se recyklačních cílů na hliník bude zřejmě opět řešit výjimkou. Navíc stále ignoruje možnost zavedení zálohového systému na tyto obaly, ideálně spolu s PET lahvemi.

Podle Global Data za posledních 10 let vzrostly prodeje nápojů v plechovkách v ČR z 95 mil. litrů v roce 2009 na 287,7 mil. litrů v roce 2018, tedy o 203 %. Klíčový a prakticky stabilní cca 60-70% podíl na prodejích nápojů v plechovkách v ČR si po celou dobu drží produkce pivovarů (pivo a cidery). Pivovary budují nové linky na stáčení do plechovek, navyšují se i kapacity výroby samotných plechovek – k dosavadnímu závodu v Dýšině s roční kapacitou 500 milionů plechovek přibyde obří továrna ve Stříbře, která zvládne vyrobit za rok miliardu plechovek.

Roste produkce všech hliníkových obalů, roste i jejich vysbíraný objem1). Sběrná síť ale hrubě zaostává za nárůstem spotřeby (z údajů EKO-KOMu vyplývá, že poměr žlutých kontejnerů na plasty a šedých kontejnerů na kovy na konci roku 2018 byl 176.300 : 7.105). V některých obcích je sice povoleno vhazovat kovy i do dalších 10.000 žlutých kontejnerů, ale to je ve srovnání s celkovým množstvím kontejnerů na plast nepatrný počet a nic ani nedokládá účinnost této cesty. Není divu, že celková míra recyklace v posledních letech stagnuje. Za rok 2018 se sice konečně podařilo recyklaci zvýšit, ale necelých 29 %
je zrovna u hliníku i tak extrémně málo. Výroba „panenského“ hliníku totiž představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí (extrémně velká spotřeba energie, vznikající nebezpečné odpady).

I proto je velmi důležité, aby byl veškerý hliníkový odpad recyklován. Také Evropská unie ukládá členským státům dosažení 50% míry recyklace hliníku od roku 2025.

Jak v ČR recyklujeme hliníkové plechovky, jejichž prodeje tak významně rostou?

Nápojové plechovky se na celkovém množství hliníkových obalů uvedených na trh podílí cca 60 %, v roce 2018 tedy tvořily cca 10.127 tun. Třídění hliníkových plechovek, coby samostatné komodity, EKO-KOM nesleduje, ale podle jeho kvalifikovaného odhadu je „dosahováno recyklace mezi 25-35 % kovových obalů na nápoje2)“. I když pomineme skutečnost, že vzhledem ke způsobu, kterým se v ČR v současnosti počítá míra recyklace, udávají reálně tato čísla jen míru třídění; pořád to znamená, že nejméně 65 % nápojových plechovek v ČR skončí ve směsném odpadu nebo v přírodě! „Ztráta“ materiálu z nevytříděných nápojových plechovek v ČR tak v roce 2018 dosáhla 6582 tun hliníku, z čehož by šlo vyrobit 263 milionů nových plechovek.

Nedostatky současného systému jsou jasně viditelné: podle výzkumu STEM Mark3) z listopadu 2019 více než polovina lidí netuší, kam má plechovky odnášet. Pokud konzument nápojů v plechu netřídí obaly, je to především kvůli absenci kontejnerů na kovový odpad v okolí bydliště (68 %). A 18 % konzumentů vůbec neví, že by plechovky třídit mohlo.

Výrobci samotných plechovek sice říkají, že je vyrábějí s určitým podílem recyklátu, ale ten pochází z hliníku vytříděného v zahraničí. „V ČR tedy jdou na trh hliníkové plechovky s recyklátem, který pochází mimo jiné z plechovek ze zahraničí. Ale potom jen 35 % "našich" plechovek vytřídíme a zrecyklujeme, zatímco 65 % jich vyhodíme na skládku, spálíme, v nejhorším případě skončí jako odpadky v přírodě. ČR je černou dírou pro část hliníku z plechovek pečlivě vytříděných jinde v Evropě. Přitom ztrácející se hliník logicky někde na trhu chybí a musí se vyrobit z bauxitu, se všemi důsledky,“ říká Vojtěch Vosecký, nezávislý expert na cirkulární ekonomiku.

Přitom se nabízí velmi efektivní cesta cirkularity. K tomu je nutné zvýšit podíl vytříděného hliníku, v případě plechovek nejlépe separovaně, protože tenkostěnné hliníkové plechovky není možné tavit s mohutnějšími hliníkovými kusy. Jak ale plechovky vysbírat, když v ČR zatím chybí jak sběrná síť, tak pořádná motivace?

Efektivní cestou ke zvýšení míry třídění nápojových obalů je zálohový systém. Země jako Německo, Švédsko či Chorvatsko dosáhly díky zálohovým systémům až 98% míry zpětného odběru PET lahví a plechovek. MŽP ČR zálohový systém stále odmítá, ačkoli nikdo neví, jaké náklady si vyžádá cesta intenzifikace sběrné sítě a dodatečného dotřiďování a kdo tyto náklady uhradí. Bohužel až dosud se v diskusi o zálohování mluví hlavně o PET lahvích a plechovky zůstávají stranou pozornosti, ačkoli už v roce 2010 studie LCA nápojových obalů zpracovaná pro MŽP ukázala, že životní cyklus hliníkových plechovek spotřebovává ve srovnání s ostatními skupinami obalů nejvíce energie, má vysokou spotřebu neobnovitelných surovin (ropa, bauxit) a je nejvyšším producentem nebezpečného odpadu.

1) Produkce hliníkových obalů a jejich recyklace v ČR, v letech 2010 - 2018 (Zdroj: MŽP, 2019)

Rok

Vzniklé obalové odpady (t)

Materiálová recyklace (t)

Recyklace (%)

2018

16 879

4 829

28,6

2017

15 511

3 121

20,1

2016

13 260

2 667

20,1

2015

11 751

2 844

24,2

2014

10 116

4 674

23,6

2013

10 697

2 342

21,9

2012

9 697

2 586

26,7

2011

9 086

2 628

28,9

2010

9 141

2 293

25,1

 

2) „Hliník je horší dvojče plastu. Třídění plechovek mají podpořit zálohy“, iDNES.cz, 28.12.2018

3) Průzkum veřejného mínění pro iniciativu Zálohujme. Sběr dat proběhl 21.-28. 11. 2019 prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK v rámci pravidelného omnibusu. Velikost vzorku byla 700 respondentů
a vzorek byl plně reprezentativní pro populaci ČR ve věku 18 – 75 let.

 

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT); Členové: Sdružení místních samospráv ČR, Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., AGS Trade, s.r.o. (Secco+), WINE lN A CAN ASSOCIATION, z. s., Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství.

05.12.2019 08:58

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 2. prosince 2019 Výzvu V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Podporu lze získat k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny anebo na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin. Další podrobnosti ZDE

 

Mohlo by vás zajímat:

Vyhlášena Výzva V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

 

05.12.2019 07:56

Albert testuje prodej suchých potravin bez obalu. Zákazníci si mohou jednoduše sami navážit požadované množství luštěnin, ořechů a suchých plodů, ovesných vloček, kuskusu, pohanky či bulguru do papírových sáčků. V nabídce jsou nyní tři desítky druhů různých potravin. Pilotní projekt představil Albert v hypermarketu v pražských Nových Butovicích.

Ve speciálních násypnících v oddělení Zdravě s Albertem naleznou zákazníci suché potraviny jako luštěniny, oříšky, sušené ovoce, třtinový cukr, ale i kuskus, rýži a bulgur. Všechny produkty jsou navíc v bio kvalitě. Potřebné množství si nakupující sami odsypou do papírového sáčku, který opatří etiketou a zaplatí společně s celým nákupem u pokladny. Potraviny jsou do speciálních násypníků doplňovány z papírových pytlů. Celý nákupní proces je tak 100 % bez plastu.

„Tematice obalových materiálů se věnujeme dlouhodobě. Vnímáme, že naši zákazníci mají o alternativní druhy obalů rostoucí zájem. Budeme si jim do budoucna stále více snažit nabízet alternativy obalů a případně bezobalový sortiment, ať už v oddělení ovoce a zeleniny, nebo jako v tomto případě u luštěnin a suchých potravin,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert a dodává: „Zákazníci si mohou sami zvolit potřebné množství a odnést si ho v sáčku z recyklovaného papíru. Tato novinka se tak promítá nejen do úspor obalového materiálu, ale díky nákupu potřebného množství také do oblasti prevence plýtvání potravinami.“

Novinku Albert spustil v průběhu října v nově zrekonstruovaném hypermarketu v Nových Butovicích. O možném rozšíření projektu do dalších prodejen rozhodne zájem zákazníků.
 

05.12.2019 07:17

Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky. Součástí projektu je příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen. Podle prvních odhadů by do roku 2030 mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen. Nejdále jsou přípravy v Litoměřicích.

Cílem projektu je analyzovat potenciál geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 m až 5000 m. Úkolem je zejména zpřesnit, případně nově vymezit oblasti, které by mohly být využity pro jímání zemského tepla, ať již z malých či větších hloubek. Malé hloubky přitom potřebují k využití navíc tepelná čerpadla, větší hloubky pak mohou být využity přímo k produkci tepla či ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. 

Projekt navazuje na činnost výzkumné infrastruktury pro geotermální energie RINGEN vzniklé v roce 2016. V jeho rámci bude provedena aktualizace a zpřesnění stávajících, ale již zastaralých map geotermálního potenciálu ČR. Budou vytvořeny teplotní mapy geotermálního potenciálu v různých hloubkových úrovních a následně vyčleněny oblasti ČR vhodné pro využívání geotermální energie. Mapy geotermálního potenciálu budou doplněny o další mapové vrstvy zobrazující možné střety zájmů a limitující faktory, takže uživatelé budou mít přehled nejen o geotermálním potenciálu, ale i o faktorech omezujících jeho využití (to může nastat např. v chráněných oblastech či v blízkosti různých zdrojů minerálních vod či termálních pramenů).

Na projektu se podílí výzkumníci z Česká geologické  služby, Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie. Projekt začal v letošním roce a jeho ukončení je plánováno na červen 2022. Projekt je financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA administrovaného Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Z předchozích zkoumání je zřejmé, že potenciál geotermální energetiky ČR se pohybuje na úrovni evropského průměru, což znamená, že je poměrně značný: v budoucnosti může geotermální energie zabezpečit až třetinu naší spotřeby elektřiny a polovinu spotřeby tepla. Na základě analýzy připravovaných a možných projektů experti Komory obnovitelných zdrojů energie již dříve odhadli, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen využívajících geotermální energii. To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe a 40 MWt a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6 500 TJ tepla (a celkový instalovaný výkon 50 MWe a 600 MWt). 

Celkový technicky využitelný potenciál realizovatelný do roku 2050 při ekonomické konkurenceschopnosti či s veřejnou podporou lze očekávat na úrovni 100 tepláren a 150 výtopen. To odpovídá celkovému instalovanému výkonu 500 MWe a 5 500 MWt s hrubou roční produkcí elektřiny 3 500 GWh a roční produkcí tepla 59,4 PJ.

S vytvořením podmínek pro rozvoj výroby elektřiny a tepla z geotermální energie počítá i aktuální návrh Národního energeticko-klimatického plánu.  Pro jeho naplnění je však nezbytné ověřit nejen potenciál geotermální energie, ale rovněž zvládnout různé technologické přístupy jejího jímání. To je hlavním úkolem výzkumné infrastruktury RINGEN, která sídlí v Litoměřicích a kde je také umístěn dosud nejhlubší geotermální vrt v ČR hluboký 2,1 km.
 

05.12.2019 05:00

Společnosti K3 SPORT, s.r.o. z Olomouce, která provozuje v Jeseníkách jeden z větších sportovních areálů „Lyžařský areál Kouty nad Desnou“, byly inspektory z České inspekce životního prostředí v Olomouci uloženy dvě pokuty 276 745 korun a 20 000 korun. Firma porušila vodní zákon, když bez platného povolení odebrala vodu pro výrobu technického sněhu.

„V rámci kontroly, kterou jsme zahájili vloni v listopadu a dokončili letos v lednu, jsme zjistili, že společnost odebrala v období od 26. 11. 2018 do 25. 12. 2018 celkem 7 907 m3 povrchových vod pro výrobu technického sněhu z vodního toku Desná, a to bez platného vodoprávního povolení.  Odběr byl zároveň realizován v období zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami,  vyhlášeného období sucha. Tím tedy nebylo dodrženo opatření obecné povahy vydané vodoprávním úřadem,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Za odběr povrchových vod bez povolení uložili inspektoři společnosti K3 SPORT, s.r.o.v červenci 2019 pokutu 276 745 korun. Její výše je u tohoto typu přestupku stanovována výpočtem v zákonném  rozmezí 10 - 40,- Kč za m3 odebraných podzemních vod. „Po zvážení všech okolností, zejména odběru vody pro generování zisku, jsme stanovili sazbu 35 korun za m3 nedovoleně odebraných vod. Za porušení opatření obecné povahy byla pak uložena sankce 20 tisíc korun,“ uvedl Pallós.

Společnost K3 SPORT, s.r.o. se proti pokutám odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP v listopadu 2019 potvrdilo. Sankce jsou od 25. listopadu 2019 pravomocné.

03.12.2019 20:33

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Tato vyhláška upravuje jednak náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti, a dále požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání. Texty vyhlášky ZDE

03.12.2019 20:30

Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“ (dále jen „Koncepce“). Aktualizace Koncepce byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu provedena na základě řízení o porušení Smlouvy o fungování EU č. 2018/2025 (tzv. infringementové řízení), v němž Evropská komise vytýkala ČR nedostatky vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Tyto nedostatky se týkaly Koncepce, jež byla přijata usnesením vlády č. 852 ze dne 29. listopadu 2017. Konkrétně se jednalo o požadavek na doplnění ukazatelů výkonnosti při provádění Koncepce a posouzení nákladů na národní program. Při projednání byl učiněn závěr, že v rámci této aktualizace Koncepce se jedná o marginální změny formálního, technického či organizačního charakteru zjevně bez vlivu na životní prostředí, což bylo hlavním předmětem aktualizace Koncepce přijaté v roce 2017 (viz dále). Materiál byl zaslán zástupcům Evropské komise a na jeho základě bylo sděleno, že se neočekává pokračování infringementového řízení. Finální ukončení řízení se očekává v horizontu měsíců.

V roce 2017 schválená aktualizace dříve platné Koncepce z r. 2002 byla zpracována v souladu s požadavky směrnice Rady Evropské unie č. 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Zároveň vycházela z analýzy situace v oblasti nakládání s nízko a středněaktivními odpady, ze stavu přípravy hlubinného úložiště pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, proběhlých legislativních změn a programových dokumentů vlády a z mezinárodních zkušeností a trendů. Dalšími motivy pro provedení aktualizace koncepce je legislativní vývoj v EU a doporučení IAEA a OECD/NEA.

Koncepcí, jež projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 852 ze dne 29. listopadu 2017, byl završen proces probíhající průběžně od roku 2014. Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem byl již během přípravy původní verze podroben procesu strategického posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), včetně přeshraničního veřejného projednání s okolními státy. V procesu přípravy aktualizace vyřizující infringementové řízení EK bylo ze strany MŽP sděleno, že nové řízení SEA není nutné.

Vyhodnocení Koncepce a dokumenty s ní související lze najít na webové stránce: https://www.surao.cz/koncepce.


 

Zdroj: MPO

03.12.2019 20:27

Pro naplňování požadavků na výpočet a stanovení podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a stanovení konečné spotřeby energie podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu tento vnitřní pokyn, kterým se řídí ministerstvo při stanovování podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a konečné spotřeby energie.

 

Dokument ke stžaení:

Metodický pokyn [pdf, 661 kB]

 

Zdroj: MPO

03.12.2019 20:23

Poslední desetiletí bude téměř s jistotou tím nejteplejším v historii měření. Uvedla to dnes Světová meteorologická organizace (WMO) ve své výroční zprávě o stavu klimatu, která byla nyní zveřejněna na okraj klimatické konference OSN v Madridu. Zpráva je dalším důkazem toho, že se globální teploty zvyšují, napsala agentura AP.

Předběžná data ukazují, že období 2015 až 2019 a období 2010 až 2019 budou téměř s jistotou nejteplejšími pěti a nejteplejšími deseti lety v dějinách záznamů," uvedla Světová meteorologická organizace. Podle WMO tak pokračuje trend zahájený v 80. letech minulého století, kdy je každá následující dekáda teplejší než ta předcházející.

Teplotní údaje za letošní rok budou k dispozici teprve za několik měsíců, Světová meteorologická organizace však očekává, že rok 2019 bude v dějinách měření druhý nebo třetí nejteplejší.

"Extrémní vlny veder a záplavy, k nimž docházelo jednou za sto let, jsou nyní čím dál pravidelnější," napsal v prohlášení ke zprávě generální tajemník WMO Petteri Taalas. "Země od Baham přes Japonsko po Mosambik byly postiženy ničivými tropickými cyklony. Arktidu a Austrálii zdevastovaly lesní požáry," dodal. Jak upozornila v létě například BBC, rozsáhlé požáry zasáhly oblasti na Aljašce, Sibiři, v Grónsku či v Kanadě.

Přírodní pohromy letos vyhnaly z domovů miliony lidí, konstatovala WMO. Klimatické změny jsou podle organizace rovněž hlavním důvodem toho, že se po desetiletí poklesu v poslední době ve světě znovu zvýšil počet lidí trpících hladem. V roce 2018 nemělo dostatek potravin 820 milionů osob, zatímco v předchozím roce to bylo 811 milionů.

Podle mnoha vědců je globální oteplování způsobeno do značné míry lidskou činností, především vypouštěním skleníkových plynů. Světová meteorologická organizace v dnešní zprávě píše, že množství oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře dosáhlo loni dalšího rekordu. V roce 2018 byla koncentrace tohoto skleníkového plynu 407,8 ppm (částic na milion) a v letošním roce dále rostla. V roce 2017 bylo oxidu uhličitého v atmosféře 405,5 ppm (částic na milion). Generální tajemník OSN António Guterres přitom ve svém pondělním projevu na úvod klimatického summitu připomněl, že 400 částic na milion bylo dříve považováno za "nepředstavitelný" bod zlomu.

Kromě rostoucích teplot zpráva Světové meteorologické organizace upozorňuje i na to, že mořská voda je v současné době o 26 procent kyselejší, než byla na začátku industriální éry, což ničí mořské ekosystémy. Klimatické změny mají rovněž za následek zvyšování hladiny moří, která je letos vůbec nejvyšší od zahájení velmi přesných měření v roce 1993, upozorňuje dále WMO, která si všímá také úbytku mořského ledu v oblasti Arktidy.

03.12.2019 19:53

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/… ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU bylo zveřejněno v Úředním Věstníku Evropské unie pod číslem L312, text ke stažení ZDE

03.12.2019 19:38

Zahraniční e-shopy napříč Evropou porušují zákonné předpisy na ochranu životního prostředí. Zejména předpisy o nakládání s elektroodpadem, odhalila studie EucoLight. Poctiví evropští výrobci elektrozařízení tak musí čelit nekalé konkurenci. Pod pojmeme „zahraniční e-shop“ se rozumí firma, která není usazená (nemá přímé zastoupení) v zemi, do které přes internet prodává své výrobky. Často se jedná o firmy ze zemí mimo EU, například z Číny, ale i třeba z USA.

Asociace sdružující výrobce osvětlovací techniky – EucoLight – analyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. Výsledky studie ukázaly mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů na ochranu životního prostředí.

Zejména se jedná o požadavky na zapojení se do systému sběru a recyklace elektroodpadu. Řada zahraničních e-shopů tyto předpisy zcela ignoruje, přestože sběr a recyklace jimi prodaných vysloužilých produktů jsou jejich zákonnou povinností. A to zejména proto, že tento elektroodpad má často charakter nebezpečného odpadu. Porušování pravidel bylo patrné v celé řadě kategorií produktů. Jako obzvláště problematická se ukázala menší elektrozařízení, například LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly 78–100 % zkoumaných výrobků, nabízených zahraničními e-shopy.

„V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnosti nedodržuje v podstatě 100 % testovaných zahraničních e-shopů nabízejících ze zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z přidané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpečnost těchto výrobků, obsah nebezpečných látek a podobně. „Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, tedy elektroodpadu, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ dodává Zuzana Adamcová.

Objem zboží dodaného přes zahraniční e-shopy představuje až 15 %

V zemích, jako je Francie, Británie nebo Německo, je už více než 15 % elektrozařízení ze všech prodaných dodáno spotřebitelům přes zahraniční e-shopy, aniž by bylo zajištěno, že výrobci nebo dovozci těchto produktů budou řádně zapojeni do sběru a recyklace těchto produktů. „V České republice se zatím jedná ,pouze‘ o nižší jednotky procent, ale i zde bude toto číslo růst, a to zejména s tím, jak roste jazyková vybavenost českých spotřebitelů, kteří si následně objednávají zboží přes e-shopy usazené v Číně nebo v USA,” shrnuje Zuzana Adamcová.

Předseda EucoLight Hervé Grimaud k alarmujícímu výsledku studie řekl: „Jsme velmi znepokojeni vysokou mírou, s jakou se tyto zahraniční e-shopy vyhýbají svým povinnostem souvisejícím s ochranou životního prostředí, a to zejména ohledně sběru a recyklace elektroodpadu. S rychlým růstem tržeb e-shopů dramaticky narůstá i nespravedlivá konkurenční výhoda těch zahraničních e-shopů, které se vyhýbají plnění svých zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Tím získávají nekalou konkurenční výhodu oproti odpovědným firmám, které tyto environmentální předpisy dodržují. Ochrana životního prostředí je v zemích EU na prvním místě a nedodržování platných environmentálních předpisů nesmí být tolerováno.“

Generální tajemník EucoLight Marc Guiraud výsledek studie komentoval: „Je pravděpodobné, že členské státy zvolí různá opatření, aby nedocházelo k obcházení těchto environmentálních předpisů v oblasti elektroodpadu. Důvodem řešení problému na lokální, nikoli celoevropské úrovni je to, že rozsah problému si vynucuje rychlou reakci v čase kratším, než který je potřebný k realizaci celoevropského řešení. Při výběru strategie řešení problému EucoLight členské státy důrazně vyzývá, aby po zahraničních e-shopech požadovaly plnění závazků z pozice výrobce v případě, že výrobky jsou na území státu importovány jejich prostřednictvím.“ O výsledcích studie diskutovali zástupci evropských zemí na konferenci pořádané asociací EucoLight v Bruselu 6. listopadu.

 

GRAF: Procento výrobků nabízených zahraničními e-shopy, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). V ČR šlo o 100 % testovaných produktů nabízených zahraničními e-shopy.


 

Záznamy: 1 - 14 ze 8942
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Úprava, zpracování a recyklace odpadů

Jen v roce 2018 hodnota veřejných zakázek dosáhla 600 miliard Kč. A právě veřejné zakázky s cirkulárním aspektem jsou absolutním základem, nejlepším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak roztočit cirkulární ekonomiku v Česku. O možnostech podpory výrobků z recyklátů se hojně hovoří, efektivní nástroje již máme, ale jaká je skutečná praxe? Odpověď najdete v nové čísle časopisu Odpadové fórum, které právě vychází na téma Úprava, zpracování a recyklace odpadů. A na co dalšího se můžete těšit? Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
     
4.12. Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

17.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
Opakování: 23.1.
21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ