Novinky

02.03.2021 17:39

Od dnešního dne se v EU začíná používat nová verze energetických štítků, která se bude používat u ledniček a mrazáků, myček, praček a televizí. Důvodem změny je to, že na označení A+, A++ či A+++ podle dosavadní stupnice dosáhlo příliš mnoho výrobků a systém tak byl pro uživatele nepřehledný. Nový systém stupnici upraví, přičemž bude mít opět rozmezí A-G. Na stupeň A přitom v současné době dosáhne jen malá část výrobků, tak aby stupnice byla platná i do budoucna a nemusela se opět měnit. Většina současných výrobků tak bude spadat do kategorií B, C a D. Kromě toho se upraví i další ikony na štítcích označující např. hluk spotřebiče či jeho objem (např. u ledniček). Od 1. září se novou stupnicí budou označovat i žárovky a lampy s fixním zdrojem světla.

02.03.2021 17:31

Podrobnosti k části vydávání vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů.

Pro druhotné suroviny a recyklované materiály/ výrobky (dále jen recyklovaný výrobek) platí stejné postupy jako pro výrobky z primárních surovin. Před uvedením na trh musí výrobce určit jeho vhodné použití, neboť zná nejlépe jeho vlastnosti a má informace o původu stavebního a demoličního odpadu. Použití recyklovaných výrobků může mít případná omezení pro použití výrobku s ohledem na jeho vlastnosti.

Stavební výrobky, na rozdíl od jiných výrobků, jsou určeny pro zabudování do staveb. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence, splní základní požadavky na stavby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Před uvedením stavebního výrobku na trh má výrobce povinnost doložit splnění požadavků platných právních předpisů. Podle určeného použití výrobku má výrobce povinnost doložit ke stavebnímu výrobku:

I) prohlášení o vlastnostech (PoV) a výrobek označit označením CE, pokud se jedná o harmonizovaný stavební výrobek podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.

nebo

II) prohlášení o shodě (PoS), pokud se jedná o neharmonizovanou regulovanou oblast podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Spolu s příslušným prohlášením musí výrobce poskytnout pokyny (např. pro instalaci/ montáž), bezpečnostní informace, případně pokud je to relevantní i bezpečnostní list podle nařízení REACH.

Ad I)

Předpisy pro harmonizovanou oblast stavebních výrobků: Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR).

V souladu se zamýšleným použitím výrobce zajistí posouzení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku podle odpovídajícího systému (systém POSV 1+, 1, 2+, 3, 4) stanoveného v příloze ZA příslušné harmonizované evropské normy hEN. Kromě systému 4 je požadována součinnost oznámeného subjektu (NB) pro zajištění dokumentů potřebných pro vypracování PoV výrobcem. Oznámený subjekt vystaví osvědčení (systém 1+, 1, 2+) nebo protokol (systém 3), na jehož základě výrobce vydá prohlášení o vlastnostech a připojí označení CE.

V případě, že dojde ke změně výrobku, příp. k nahrazení nebo významné změně harmonizované normy, a pokud již skončilo období souběžné existence těchto harmonizovaných norem, je potřeba provést nové posouzení a vypracovat nové PoV.

Požadavky na obsah prohlášení o vlastnostech jsou uvedeny v příloze III nařízení CPR, aktualizované nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, o vzoru, který se použije při vypracování PoV.

Pokud výrobce chce označit svůj výrobek označením CE i v případě, že pro výrobek harmonizovaná norma neexistuje, může požádat subjekt pro technické posuzování (TAB) o vydání evropského technického posouzení (ETA). Jedná se o dobrovolnou cestu k získání označení CE.

Povinnosti výrobce a oznámeného subjektu pro jednotlivé postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014.

Podrobný postup pro označení výrobku CE naleznete v příručce vydané Evropskou komisí: “Označení stavebních výrobků krok za krokem”: https://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/CE-marking_CS_150622%20final.pdf.

Pro více informací se mohou hospodářské subjekty obrátit na kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE, které zajišťuje odbor stavebnictví nebo přímo na příslušné oznámené subjekty (NB) a subjekty pro technické posuzování (TAB).

Přehled českých NB a TAB k CPR naleznete zde: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/nv190/no_190.htm.

Ad II)

Předpisy pro neharmonizovanou regulovanou oblast stavebních výrobků: zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud pro výrobek neexistuje harmonizovaná norma a výrobek spadá do oblasti stavebních výrobků, určených v příloze č. 2, NV č. 163/2002 Sb., musí výrobce v souladu s určeným použitím zajistit posouzení shody a na jeho základě vydat prohlášení o shodě.

Požadovaný systém posouzení shody pro příslušnou skupinu výrobků je stanoven v příloze č. 2, NV č. 163/2002 Sb. U systémů podle § 5, § 5a, §6, §7 je vyžadována součinnost subjektu autorizovaného k činnostem při posuzování shody (dále jen autorizovaná osoba), který výrobci vystaví certifikát (systém § 5, § 5a, §6) nebo protokol (systém §7).

Výrobky posuzované podle NV nesmí nést označením CE.

V případě, že pro neharmonizovaný stavební výrobek existuje určená norma, která specifikuje užitné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby, provede se posouzení podle této normy. Pokud neexistuje, provede se posouzení podle stavebního technického osvědčení (STO) zpracovaného autorizovanou osobou.

Přehled autorizovaných osob naleznete zde: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/nv163/polozky/ao163.htm

Požadavky na obsah prohlášení o shodě (PoS) jsou uvedeny v § 13, NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Povinnosti výrobce, dovozce, distributora, zplnomocněného zástupce při jednotlivých postupech posuzování jsou stanoveny v NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Užitečné a podrobné informace o právních a technických dokumentech v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh lze nalézt na informačním portálu pro stavební výrobky Úřadu pro metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ):

https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/informacni-portal-unmz-specializovany-na-pravni-a-technicke-dokumenty-v-oblasti-uvadeni-stavebnich-vyrobku-na-jednotny-evropsky-trh-c233/.

Je zde uvedeno “Schéma uvádění stavebních výrobků na trh”, ze kterého jsou patrné postupy a dokumenty, na základě kterých, jsou vypracovány požadované výstupy.

 

příklad - Betonová drť ze stavebního a demoličního odpadu

Výrobce betonové drti může uvést na trh výrobek k různým účelům použití. V případě pochybností ohledně vhodného použití se výrobce může obrátit o radu i na některý z příslušných oznámených subjektů nebo autorizovanou osobu, viz odkazy v textu.

Pokud bude výrobek uvádět jako „Kamenivo“ dostává se do harmonizované sféry. Existuje několik harmonizovaných norem, které určují vlastnosti kameniva získaného z recyklátů, např.:

 • ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
 • ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu, nebo
 • ČSN EN 13043+A1 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.          

Pro uvedené případy platí, že musí zajistit posouzení podle systému stanoveného v příloze ZA harmonizované normy a na jeho základě vypracovat prohlášení o vlastnostech a označit výrobek CE.

Pokud bude výrobek deklarovat např. jako „Materiál pro zásypy důlních děl“ bude se jednat o neharmonizovaný stavební výrobek, který uvede na trh podle NV č. 163/2002 Sb., tj. zajistí posouzení shody a vypracuje prohlášení o shodě.

Pokud bude výrobek deklarovat např. jako „Stavební drť“ nebude se jednat o stavební výrobek podle nařízení CPR nebo NV 163/2002 Sb. Výrobce může požádat u autorizované osoby o dobrovolnou certifikaci. Minimálně však musí takový výrobek splnit požadavky na výrobky podle zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.

V praxi se lze setkat i s případy, kdy je drcený SDO dáván zdarma např. pro účely zahradních úprav.

Pro více informací pro uvádění recyklovaných výrobků pocházejících ze stavebních a demoličních odpadů doporučujeme navštívit portál Recyklujme stavby zde: http://www.recyklujmestavby.cz/ na stránkách České agentury pro standardizaci, kde je zveřejněn katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin. Katalog je rozdělen do dvou sekcí: přehled druhotných surovin a recyklovaných výrobků. Jsou zde uvedeny legislativní požadavky a související předpisy, normy i zkušební postupy pro uvádění recyklovaných výrobků na trh. Ke stažení je i interaktivní offline verze katalogu.

Pro úplnost je třeba uvést, že v současné době se připravuje nová právní úprava pro stavební výrobky, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a tím je samostatný zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů. Zákon by měl komplexně řešit jak uvádění stavebních výrobků na trh, tak i pravidla pro jejich použití do staveb v České republice a upravuje oblast dozoru nad trhem pro stavební výrobky. Usnesením vlády č. 1343 ze dne 21. prosince 2020 vláda ČR schválila návrh zákona o stavebních výrobcích. Dne 15.1.2021 vláda předložila návrh Poslanecké sněmovně. Předpokládaná účinnost celého zákona by měla být od 1. ledna 2023, s výjimkou některých ustanovení, která by měla nabýt účinnost dnem 1. ledna 2022.

V současné době probíhá také revize nařízení CPR včetně revize 7. základního požadavku na stavby „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“.

02.03.2021 17:28

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars chce do roku 2030 prodávat pouze elektrické vozy. Automobilka s čínským vlastníkem zavádí novou řadu elektromobilů a dnes představí svůj druhý ryze elektrický model. Volvo Cars tvrdí, že chce být o krok před svými rivaly, a tak bude auta na elektřinu nabízet pouze prostřednictvím internetu.

"Rozhodli jsme se investovat do budoucnosti - do elektrického pohonu a prodeje on-line," konstatoval generální ředitel Hakan Samuelsson. "Plně se soustředíme na to, abychom se stali lídry v rychle rostoucím segmentu prémiových elektrických vozů," dodal.

Přechod k elektrickým modelům už mimo jiné ohlásily automobilky Jaguar Land Rover, General Motors nebo Volkswagen. Vedle přísnější regulace emisí je ke změně motivuje i tržní ocenění některých nových hráčů, kteří se soustředí pouze na elektrická auta, poznamenala agentura Bloomberg.

Volvo Cars spadá stejně jako čínská automobilka Geely pod mateřskou společnost Zhejiang Geely Holding. Ta švédský podnik koupila v roce 2010 od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se teď soustředí na výrobu nákladních aut.

Geely a Volvo Cars minulý týden odstoupily od fúze a místo toho oznámily, že budou těsněji spolupracovat na vývoji aut, zejména těch elektrických. Budou spolu sdílet platformy vozidel, software a řešení pokročilé konektivity. Vývoj elektrického pohonu přesouvají do samostatné divize.

Do vývoje elektrických vozů investuje Volvo Cars s podporou čínského majitele od roku 2017, kdy švédská společnost poprvé uvedla, že postupně upustí od vozů se spalovacím motorem. Přesto má na trhu zatím pouze jediný elektrický model, sportovně-užitkový vůz XC40 Recharge.

Automobilka dříve oznámila, že bude investovat do přechodu k elektromobilitě pět procent z ročních tržeb. Loni švédský podnik prodal přes 660 000 aut a vykázal tržby 263 miliard švédských korun (bezmála 678 miliard Kč).

02.03.2021 13:29

Podobu systému vratných záloh na nápojové obaly českému trhu na míru navrhl tým poradenské společnosti EEIP pod vedením nedávno zesnulého profesora Michala Mejstříka. Studii zadala společnost Mattoni 1873, zakládající člen iniciativy Zálohujme.cz, která usiluje o cirkulární a udržitelný model fungování nápojového průmyslu v ČR. Nápojové odvětví by se mohlo stát, i díky zavedení záloh, prvním plně cirkulárním odvětvím Česka. K plošnému zavedení záloh stále však v Česku chybí legislativa.

První diskuze o zálohovém systému na nápojové obaly v Česku proběhly v roce 2007, kdy s návrhem přišel tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. 

„Ekonomická motivace ke třídění a recyklaci PET lahví a hliníkových plechovek cestou zálohového systému zajistí, že téměř sto procent nápojových obalů bude recyklováno a vrátí se zpět do oběhu. A to je základní princip cirkulární ekonomiky. Právě cena obalu zamezí jeho pohození v přírodě, skládkování či spálení ve spalovně. Vítám iniciativu výrobců k zavedení zálohového systému, která má podporu drtivé většiny obyvatel“, říká Martin Bursík, předseda magistrátní Komise rady pro udržitelnou energii a klima, na jejíž doporučení podpořilo hlavní město Praha zavedení záloh.

Zálohování PET lahví a plechovek dlouhodobě podporuje iniciativa Zálohujme.cz, kterou spoluzaložila společnost Mattoni 1873. Na toto téma již existuje celá řada odborných studií. Všechny se shodují na tom, že zálohování PET lahví a plechovek je v ČR žádoucí, bylo by přínosem pro životní prostředí a pomohlo by splnit cíle EU. 

„Můj pohled na zálohování prošel v průběhu let vývojem,” uvádí Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. „Před čtrnácti lety jsem s panem Bursíkem nesouhlasil. Dnes ale vím, že zálohový systém je nutnou součástí budoucnosti nápojového průmyslu, která tkví v cirkulární ekonomice. Tedy v recyklaci ”z lahve do lahve”, resp. ”z plechovky do plechovky,” dodává Pasquale.

Cílem studie EEIP bylo navrhnout způsob, jakým by Česko mohlo dosáhnout splnění dvou závazných cílů EU: požadované míry sběru jednorázových nápojových PET lahví a povinného podílu recyklátu v nových PET lahvích. Studie pak na základě poznatků navrhla ekonomicky funkční model zálohového systému na PET lahve a plechovky.

„Při mapování zahraničních zkušeností jsme dospěli k závěru, že míry sběru PET lahví jsou obecně výrazně vyšší v zemích se zálohovým systémem. Ve všech zemích, které již nyní dosahují míry sběru PET lahví 90 % a více, funguje zálohový systém na tyto lahve. Současně v žádné zemi bez plošného zálohového systému nedosahuje míra sběru PET lahví 90 %,“ uvádí Dita Tesárková, Associate Director společnosti EEIP. Přitom právě 90% míra sběru PET lahví je jedním z cílů nové směrnice EU, k jejímuž splnění do roku 2029 se ČR zavázala. 

Návrh EEIP předpokládá centralizovaný systém, za jehož řízení odpovídá operátor – nezisková společnost – založená subjekty nápojového průmyslu. S ystém je povinný pro výrobce, dovozce dotčených obalů i pro maloobchodní sektor. Záloha ve výši 3 Kč se týká všech jednorázových nápojových PET lahví a hliníkových plechovek o objemu od 0,1 do 3 litrů. 

„Veškeré náklady, spojené s vybudováním i provozem systému, nesou výrobci a dovozci nápojů v dotčených zálohovaných obalech. Ti ale v konečném důsledku díky uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému,“ popisuje návrh Dita Tesárková.

Model také počítá s tím, že náklady obchodníků jsou operátorem kompenzovány prostřednictvím manipulačních poplatků, jejichž výše zohlední jak provozní, tak investiční náklady obou metod výkupu (manuální i automatizované). Celý systém je provozován jako neziskový.

„Bylo by skvělé, kdyby studie motivovala naše zákonodárce uvažovat o pozitivním přístupu k zavedení plošných záloh. Ke změně by mohly přispět i nově nabyté zkušenosti ze zavádění zálohového systému na Slovensku, který začne fungovat v příštím roce,“ uzavírá Alessandro Pasquale.

 

Návrh modelu zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

Vypracovala EEIP, a.s., pro Mattoni 1873, červen 2020, studie ke stažení: ZDE

 

Executive Summary

 

Cílem studie EEIP bylo navržení způsobu, jakým by ČR mohla dosáhnout splnění dvou závazných cílů EU: požadovanou míru sběru jednorázových nápojových PET lahví a povinný podíl recyklátu v nových PET lahvích. 

Východiska a metodologie 

Východiskem studie jsou závazky, které pro ČR a další členské státy EU vyplývají ze schválení několika evropských norem a ze stanovení závazných cílů v rámci nakládání a recyklace odpadů. Vedle výše uvedených dvou cílů ohledně PET lahví jde např. také o míru recyklace kovových obalů. Žádný z těchto závazných konečných cílů v současné době ČR nesplňuje.  

Cílem studie proto bylo: 

1) nabídnout odpověď na otázku, jak by bylo možné ČR k dosažení části vytyčených závazných cílů týkajících se nápojových obalů dopomoci, a zároveň  

2) jak by v rámci řešení mohl být využit princip stále častěji zmiňované „cirkulární ekonomiky“, který spočívá ve snaze o maximální znovuvyužití odpadu jako zdroje, přičemž na energetické využití bude směřovat jen jeho menší část  

Primárně byla provedena analýza stávajících zálohových systémů až na úroveň legislativních předpisů vybraných zemí. Při hledání možné inspirace byla jako klíčové hledisko brána v potaz blízkost ekonomických a sociokulturních podmínek. Zároveň s tím probíhal sběr informací  a dat, a to i v rámci konzultací se zástupci jednotlivých dotčených stran. Následně byl sestaven model, jehož výsledky pak byly předloženy zástupcům sektoru ke kritickému posouzení. 

Použitý model navrhovaného zálohového systému vychází z určitých předpokladů (operátorem bude nezisková společnost, zálohování bude plošné atd.), zároveň některé kvantitativní parametry fungování systému bylo nutné kvůli přehlednosti zafixovat na konkrétní hodnotě (např. výše zálohy, ceny komodit, počty obchodů dle velikostních kategorií, míra návratnosti PET lahví). Principy pro volbu jejich hodnot byly následující: i/ musely vycházet ze sebraných dat, ii/ být metodicky podložené či iii/ v konzultacích podpořené více než jedním názorem. Detailní popis volby modelových vstupů a vzorců je obsažen ve studii, stejně jako výstupy 

Tyto výstupy ve formě nákladů a přínosů variant, navrhovaných jako možné cesty ČR  k plnění přicházejících evropských cílů, je nutné posuzovat v kontextu budoucí situace, kdy bude potřeba tyto cíle plnit. Metodologickou chybou by bylo porovnávat náklady a přínosy současného stavu bez zahrnutí nákladů plynoucích z neplnění závazků, a náklady a přínosy zálohového systému. 

Nakládání s obalovými odpady v ČR 

Data o množství odpadů a míře jejich recyklace a využití publikuje v ČR autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu.   

Klienti EKO-KOMu (z řad firem) uvedli v roce 2019 na tuzemský trh do oběhu 3,5 milionu tun obalů. Z toho 1,22 milionu tun tvořily jednorázové obaly. Největší část z nich představoval papír (42 %), následovaly plasty (22 %), sklo (18 %) a kovy (5 %). Zbývajících 13 % byly nápojové kartony a další materiály. Z uvedeného množství 1,22 milionu tun jednorázových obalů se EKO-KOMu podařilo (podle metodologie platné do roku 2020, viz níže) využít či recyklovat bezmála 890 tisíc tun tohoto typu odpadu. Nejvyšší míru využití a recyklace má v Česku papír, jehož se opětovně využije 88 %. Na druhém místě je sklo se 79 %, následují plasty s 69 %, kovy s 57 % a nápojové kartony s 25 % z celkového množství uvedeného na trh. Celková míra využitelnosti jednorázových obalů v systému EKO-KOM činí 73 %.  

Jde o poměrně vysoká procenta, ale je nutné pohlížet na ně i ve světle těchto skutečností: 

 1. 1) Ještě v roce 2020 se v ČR do míry recyklace započítávalo veškeré množství materiálu, který se vhodil do kontejnerů na tříděný odpad (měřicí bod byl na výstupu zkontejnerů = na vstupu do třídicí linky). Od roku 2021 ale platí nová metodika výpočtu, dle které se do míry recyklace započítávají už jen vytříděné materiály předané k dalšímu zpracování (měřicí bod je na výstupu z třídicí linky)1. 

 1. 2) Tato procenta nevyjadřují míru skutečné recyklace, nýbrž tzv. míru využití, pod kterou EKO-KOM počítá jak recyklaci, tak energetické využití (tj. využití v ZEVO). To druhé přitom nepatří mezi primárně preferované způsoby nakládání s odpadovým materiálem.  

Spřihlédnutím k těmto dvěma bodům, podle některých odhadů, dosahuje skutečná míra recyklace hodnoty pouze 34 %2. Takové číslo je již poměrně hluboko pod závaznými cíli stanovenými balíčkem cirkulární ekonomiky. Samotný EKO-KOM informace o množstvích materiálu odeslaného do různých způsobů využití nepublikuje. 

 

Plnění nových povinností členských států EU 

U PET lahví dosahuje nyní míra sběru dle údajů EKO-KOMu hodnot přes 80 % (i když Studie materiálových toků zpracovaná Institutem cirkulární ekonomiky mluví o pouhých 69 % vytříděných PET lahví 3). To by znamenalo, že Česko již nyní splňuje závazek stanovený evropskou směrnicí o jednorázových plastových výrobcích pro rok 2025 (ten činí 77 %). Pro dosažení cíle stanoveného pro rok 2030 (90 %) by se muselo vybrat ještě o 10 % více 

Takto uváděná míra sběru však může být zavádějící. Je totiž kalkulována jako podíl hmotnosti PET lahví uvedených na trh a hmotnosti PET lahví vysbíraných prostřednictvím tříděného sběru (žlutých kontejnerů). Zatímco hmotnost PET lahví vykazovaná při uvedení na trh představuje skutečně jen hmotnost lahví maximálně s víčky, do hmotnosti PET lahví vysbíraných jsou navíc započteny i etikety, lepidla, zbytky nápojů a další nečistoty, které tak logicky výslednou hmotnost navyšují. Skutečná míra sběru (tj. počítaná například dle počtu vysbíraných vs. na trh uvedených PET lahví) by tak při očištění o toto zkreslení byla nižší, a tedy ještě vzdálenější cílové míře stanovené závaznou legislativou EU. 

EU také směřuje k cirkulární ekonomice a opětovnému využití obalových materiálů v uzavřených smyčkách. Proto evropská legislativa nařizuje přidávání 25, resp. 30 % recyklátu (rPET) do výroby nových PET lahví od roku 2025, resp. od roku 2030. Bohužel stávající způsob nakládání s odpadními PET lahvemi nezajišťuje, aby vytříděné PET lahve směřovaly k recyklaci na nové nápojové lahve. S blížícími se termíny pro povinné přivání rPETu do nových lahví, a tedy s očekávatelným růstem poptávky po rPET a růstem jeho ceny, je zde riziko, že nápojový průmysl nebude mít pro výrobu lahví zajištěn dostatek recyklátu. 

 

Zálohové systémy 

V ČR již delší dobu probíhá diskuse, do jaké míry – s ohledem na současnou situaci v ČR – by ke splnění evropských požadavků a uspokojení budoucích potřeb průmyslu přispělo zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a plechovky. 

EEIP mj. podrobně analyzovala všech deset již fungujících evropských depozitních systémů  
na jednorázové nápojové obaly a na základě provedených analýz a dalších odborných studií4 konstatuje: 

 • Míry sběru PET lahví jsou obecně signifikantně vyšší v zemích se zálohovým systémem než v zemích s jinými způsoby sběru. Ve všech zemích, které již nyní dosahují míry sběru PET lahví 90 % a více, funguje zálohový systém na tyto lahve. Současně v žádné zemi bez plošného zálohového systému nedosahuje míra sběru PET lahví 90 %.
 • V žádné ze zemí se zálohovým systémem nebyl prokázán negativní dopad zavedení záloh na třídění ostatních plastů a toto tvrzení platí i v případě Německa, kde byl někdejší dočasný pokles třídění ostatních plastů způsoben zcela jinými vlivy.
 • V současné době, kdy v ČR významně rostou prodeje nápojů v plechovkách, dává smysl zavést zálohy na PET lahve i plechovky současně. Aktuálně začne od ledna 2022 zálohovat plechovky Nizozemsko (zálohy na PET fungují od roku 2005). Tamní vláda dříve stanovila, že zálohování plechovek nezavede jen tehdy, pokud littering plechovek klesne o 70 %. Ten ale v mezidobí naopak vzrostl o 27 %5. Některé průkopnické země, které zavedly zálohy mezi prvními, dokonce začaly nejdříve s plechovkami a teprve později přidaly i PET lahve (např. Švédsko 1984, resp. 1994, nebo Finsko 1996, resp. 2008).  

 

Konkrétní parametry návrhu modelu zálohového systému pro ČR  

Návrh EEIP vychází ze zahraničních zkušeností, zároveň však zohledňuje specifické podmínky ČR. Nejvíce se blíží modelům fungujícím v Estonsku, Finsku či Norsku, bezvýhradně však nelze srovnat s žádným již existujícím schématem Tento model potvrzuje, že zavedení plošných záloh dává i v případě ČR ekonomický smysl.  

EEIP předpokládá centralizovaný systém, za jehož řízení odpovídá operátor, který je soukromou neziskovou společností založenou subjekty nápojového průmyslu. Systém  je povinný pro výrobce/dovozce dotčených obalů i pro maloobchodní sektor. Záloha ve výši  3 Kč se týká všech jednorázových nápojových PET lahví a hliníkových plechovek o objemu  od 0,1 litru do 3 litrů.  

Systém je financován především z poplatků výrobců a dovozců za uvedení nápojů v zálohovaných obalech na trh a z jejich plateb za zajištění recyklace, popř. z výnosů z prodeje materiálu na volném trhu za tržní cenu, pokud výrobce materiál nebude vracet do vlastních nápojových obalů. V systému také zůstávají zálohy z těch obalů, které spotřebitelé nevrátí. 

Vlastníkem navráceného materiálu je výrobce/dovozce. Tento prvek je v systému potřebný k tomu, aby se mohla v maximální míře uzavřít cirkulární smyčka tak, aby se z použitých PET lahví a plechovek staly PET lahve a plechovky nové. Díky vlastnictví navráceného materiálu má výrobce/dovozce kontrolu nad tím, jak bude s vykoupenými obaly naloženo, a také to, že mu recyklovaná surovina bude v odpovídajícím množství k dispozici pro výrobu nových obalů. 

Operátor je ze strany výrobců/dovozců pověřen, aby zajistil výkup obalů, jejich přípravu na recyklaci (tj. sečtení, identifikaci, roztřídění apod.), dále samotnou recyklaci na recyklát ve food-grade kvalitě, a nakonec i zpětnou distribuci recyklátu k výrobcům/dovozcům. Každý výrobce/dovozce má nárok odkoupit od operátora takové množství recyklátu, které odpovídá jeho podílu na celkovém množství jednorázových nápojových obalů, které umístil do systému. 

Pro maloobchod platí povinnost zpětného výkupu zálohovaných obalů pro všechny prodejny s prodejní plochou nad 50 m2. Pro obchody pod 50 m2 je účast dobrovolná, stejně jako pro prodejny, které prodávají nápoje pouze doplňkově. Zapojený maloobchodník si sám volí, zda bude výkup realizovat manuálně či automatizovaně.  

Finanční bilance modelu: Veškeré náklady spojené s vybudováním i provozem systému nesou výrobci/dovozci nápojů v dotčených zálohovaných obalech (ať už přímo či skrze operátora). Ti ale i v konečném důsledku díky uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému.  Všechny související náklady obchodníků jim jsou operátorem kompenzovány prostřednictvím tzv. manipulačních poplatků, jejichž výše zohlední jak provozní, tak investiční náklady zvolené metody výkupu. 

Zálohový systém s uzavřenou cirkulární smyčkou pro nápojový PET a hliník povede ke splnění obou zmíněných závazných cílů EU. Navíc výrazně přispěje ke splnění jiných cílů daných evropským balíčkem CEP: 

 • snížení počtu těchto obalů končících v komunálním odpadu a na skládkách. Zálohový systém tak přispěje ke snížení míry skládkování komunálního odpadu na závazný limit 10 % v roce 2035. 

 • navýšení míry recyklace plastových obalů, kovových obalů i obalů jako celku. Zálohový systém tak přispěje ke splnění míry recyklace obalových odpadů dle limitů pro roky 2025 a 2030. 

 • efektivnějšímu dotřiďování a recyklaci ostatního plastového a kovového odpadu, čímž zálohový systém přispěje opět ke splnění míry recyklace obalových odpadů dle limitů pro roky 2025 a 2030. 

 

Nesporným pozitivním důsledkem je i: 

 • pokles poptávky po primární surovině (virgin PET či hliník), což je spojeno s výraznými environmentálními i ekonomickými benefity;
 • úspory energie – množství energie spotřebované na výrobu PET recyklátu činí jen zhruba 12 % energie potřebné pro výrobu stejného množství primární suroviny6, a recyklace hliníku dokáže uspořit až 95 % energie potřebné k výrobě stejného množství primární suroviny7; 
 • lze očekávat pokles množství nápojových obalů pohozených v přírodě. 

 

 

02.03.2021 08:57

S novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované testování zaměstnanců firem, a v důsledku toho vzniká a bude vznikat množství i kontaminovaného odpadu. Ministerstvo životního prostředí proto vydává pokyny a doporučení, jak s ním nakládat.

Od dnešního dne platí pro všechny občany ČR nová povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. Na místech, kde se je větší koncentrace lidí, tedy například v obchodech či veřejné dopravě, se musí dýchací cesty chránit respirátorem. Výjimka platí jen např. v případě, že je člověk v přírodě sám nebo sportuje, povinnost se nevztahuje také například na děti do 2 let [1].

Zaměstnavatelé mají také ode dneška povinnost vybavit dostatečným množstvím ochranných prostředků všechny své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami a pro zaměstnance nově platí, že si mohou ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. V dobrovolné fázi se rozbíhá vládou dotované samotestování zaměstnanců [2].

 

S použitým respirátorem stejně jako s rouškou

V případě vyhazovaných respirátorů v domácnostech nebo na pracovištích bez rizika infekce platí stejná manipulační pravidla jako pro nakládání s použitými rouškami, která Ministerstvo životního prostředí definovalo již v minulém roce.

Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respirátory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do směsného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným komunálním odpadem a ten opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s  odpadem zacházejí [3]. Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad. Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na směsný komunální odpad.

 

Použité samotestovací sady do “černých popelnic”, ale zabezpečené!

Testovací sady, určené pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, žáků nebo v domácnostech) bez asistence zdravotního personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální odpad [4].

K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady. Firmy musí mít určené plastové pytle, do kterých se bude veškerý odpad vzniklý ze samotestování sbírat.

Nesmí nastat situace, že zaměstnanci budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě. K odkládání použitých sad lze použít standardní plastové pytle, minimálně s tloušťkou 0,2 mm. Pokud takové firma nemá okamžitě k dispozici, pak je možné použít dva tenčí pytle. Pytle se samotestovacími sadami se musí vždy pečlivě uzavřít (zavázat) a dezinfikovat na povrchu. Je naprosto nezbytné vždy pytle uzavírat a nikdy nenechávat tento odpad mimo sběrnou nádobu. Také platí, že se nikdy nevysypávají samotestovací sady volně do kontejneru, stejně jako v případě roušek a respirátorů.

Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob:

 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto ještě vložte do druhého pytle a zavažte
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem, až poté zavázaný pytel dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu
 • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.
 

[1]Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví

[2]Průvodce testování ve firmách

[3] Leták MŽP

[4] Metodika MŽP, jak samotestovací sady zařazovat podle zákona o odpadech

02.03.2021 08:50

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

O peníze je možné žádat od 15. března do konce května letošního roku. V aktivitě Environmentální vzdělávání a výchova je maximální možná výše podpory na jeden projekt tři miliony korun, v aktivitě Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO je to 1,5 milionu korun. U obou platí, že podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2024.

Dokumenty k výzvě

25.02.2021 17:30

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci pravidel týkajících se Průmyslových emisí. Účelem této konzultace je shromáždit názory na možná opatření, která by měla být zahrnuta do revize směrnice o průmyslových emisích a revize nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Konzultace by měla vést k nastíněných možných zlepšení z hlediska lepšího technického provádění, prozkoumání součinnosti se souvisejícími právními předpisy týkajícími se ovzduší, půdy, odpadů, vody, dekarbonizace a oběhového hospodářství, jakož i zlepšení účasti veřejnosti na rozhodování. Informace získané v rámci této konzultace podpoří související posouzení dopadů IED a E-PRTR, která Evropská komise v současné době provádí.

 

Dokument ke stažení:

EU 29_21 EK Průmyslové emise

25.02.2021 17:21

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy. Dochází ke změně příslušných ustanovení vyhlášky, a to s ohledem na změny vodního zákona, v rámci nichž je navrženo, že zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména zřízení, vedení a aktualizace evidence vodních toků a ostatních vodních linií povrchové nebo podzemní vody, které nejsou vodními toky, a objektů na nich, hydrologických povodí vodních toků, hydrologických rajonů a vodních nádrží. Vyhláška ke stažení ZDE

 

 

25.02.2021 17:11

Evropská komise představila novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, která by měla pomoci připravit se na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Cílem strategie je rozšiřovat poznatky o dopadech těchto změn, zvýšit připravenost a zrychlit implementaci nutných opatření. Podle Komise musí být aktivity v oblasti adaptace na změny klimatu systémové, přičemž se zaměří na tři hlavní oblasti – makrofiskální politiky, řešení inspirovaná přírodou a adaptační opatření na místní úrovni. Kromě toho chce Komise posílit také aktivity na mezinárodním poli, především prostřednictvím navyšování mezinárodního financování a sdílením poznatků.

 

Mohlo by vás zajímat:

Nová partnerství se zaměří na urychlení zelené a digitální tranzice

Evropská komise navrhla vytvořit 10 nových evropských partnerství mezi mezi EU, členskými státy a průmyslem, jejichž cílem bude urychlit zelenou a digitální tranzici a podpořit konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu. Těchto 10 partnerství se zaměří na globální zdraví, inovativní zdravotní ekosystém, klíčové digitální technologie, oběhovou ekonomiku s biologickými produkty, čistý vodík, ekologické letectví, rozvoj železniční dopravy, rozvoj jednotného evropského nebe, chytré sítě a služby a metrologii. Na podporu těchto partnerství chce Komise vyčlenit 10 mld. euro, přičemž očekává, že minimálně stejný objem financí získá od partnerů.

25.02.2021 17:06

Pražský inovační institut vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátor projektů v oblasti cirkulární ekonomiky. Budete se podílet se na přípravě Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, ve spolupráci se zpracovatelským týmem koordinovat průběh projektu, zajišťovat organizační podporu odborným platformám, jednat se zahraničními i domácími partnery projektu, připravovat podklady pro prezentaci a projednání výstupů projektu v rámci hl. m. Prahy a MČ či pracovat s odbornými texty na jejich grafické úpravě. Podrobnosti ZDE

 

25.02.2021 17:02

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a perzistentních organických znečišťujících látek (ÚV 15. 2. 2021).

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna následující nařízení, kterými se mění příloha XVII resp. příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek:

 1. nařízení Komise (EU) 2020/2081 ze dne 14. 12. 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení látek v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu.

Do přílohy XVII se doplňuje nová položka 75: látky uvedené ve sloupci 1 se po dni 4. ledna 2022 nebudou smět uvádět na trh ve směsích k použití pro účely tetování a směsi obsahující jakoukoli z těchto látek se nesmějí používat pro účely tetování, pokud je daná látka přítomna za podmínek uvedených ve sloupci 2. Omezení stanovené tímto nařízením se nevztahuje na směsi, které jsou používány výlučně jako zdravotnický prostředek nebo jako příslušenství zdravotnického prostředku ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

 1. nařízení Komise (EU) 2020/2096 ze dne 15. 12. 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH. Jsou zrušeny záznamy 22, 67 a 68, které stanoví omezení pro pentachlorfenol a jeho soli a estery, bis(pentabromfenyl)ether a perfluoroktanovou kyselinu a její soli z důvodu přísnějšího omezení v nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách. Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích obsahuje ustanovení o látkách CMR, a proto budou prostředky v působnosti tohoto nařízení vyňaty z omezení stanovených v záznamech 28 až 30 přílohy XVII. Do dodatků 1 až 6 přílohy XVII jsou doplněny látky nově klasifikované jako CMR kategorie 1 A nebo 1B podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle změn záznamů 28, 29 a 30 ve sloupci 1 se mění názvy dodatků 1 až 6.
 2. nařízení Komise (EU) 2020/2160 ze dne 18. 12. 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology). V položce 42 se odkládá nejzazší datum podání žádosti a datum zániku pro tuto skupinu látek používaných pro výzkum, vývoj a výrobu léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a diagnostiku, léčbu nebo prevenci onemocnění COVID-19, aby pro tato použití bylo zajištěno nepřerušené použití této skupiny látek po 4. lednu 2021.

Texty konsolidovaného znění nařízení REACH i pozměňovacích nařízení v české verzi najdete v příloze této aktuality. Upozorňujeme, že konsolidované znění slouží výhradně k informačním účelům a oproti závazným zněním příslušných právních předpisů nemá žádný právní účinek.

 

Další informace:

25.02.2021 14:19

Evropský systém zpětného odběru světelných zdrojů dosáhl významného milníku: podařilo se ekologicky zrecyklovat dvě miliardy úsporných žárovek. Dosažení tohoto objemu je unikátní v celosvětovém měřítku. Evropané vědí, jak se ekologicky zbavit elektroodpadu. Podle nejnovějších statistik 80 % Evropanů ví, kam se má elektroodpad odevzdat, aby jej mohly následně recyklační firmy roztřídit a zlikvidovat. Díky ekologickému zpracování se v loňském roce podařilo opětovně využít přes 93 % materiálů ze světelných zdrojů.

Členové panevropské asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky, za dobu své existence zrecyklovali 250 tisíc tun světelného elektroodpadu, což představuje zmiňované 2 miliardy světelných zdrojů. Tohoto objemu se podařilo dosáhnout jen díky koordinovanému úsilí kolektivních systémů působících v jednotlivých zemích.

„Podařilo se nám naplnit poslání organizace EucoLight, kterým je shromažďovat a recyklovat co nejvíce světelných zdrojů způsobem šetrným k životnímu prostředí,“ shrnul Hervé Grimaud, předseda představenstva EucoLight. Některé typy světelných zdrojů kromě recyklovatelných plastů, kovů a skla obsahují i malé množství toxické rtuti, která musí být bezpečně odebrána a stabilizována.

Jak je možné si představit dvě miliardy světelných zdrojů? „Toto množství by mohlo v řadě pětkrát obkroužit Zemi kolem poledníku nebo svou váhou dosáhnout 140násobku hmotnosti vyhlídkového kola London Eye,“ vypočítává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je tuzemským členem evropské asociace EucoLight.
Evropané vědí, jak se ekologicky zbavit elektroodpadu

Dalším úspěchem je celoevropsky vysoká míra povědomí o ekologické recyklaci elektroodpadu. Podle nejnovějších statistik 80 % Evropanů ví, kam se má elektroodpad odevzdat, aby jej mohly následně recyklační firmy roztřídit a zlikvidovat.

Tuzemským lídrem ve sběru a recyklaci světelných zdrojů je společnost Ekolamp, která již řadu let dosahuje nadprůměrných výsledků ve sběru vysloužilých světelných zdrojů: tedy kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů.

„Díky ekologickému zpracování se v loňském roce podařilo opětovně využít přes 93 % materiálů ze světelných zdrojů. Limity dané zákonem se nám daří plnit na výbornou,“ uzavírá Zuzana Adamcová.

 

O organizaci EucoLight

EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých 19 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 19 členských zemích.
 

 

Záznamy: 1 - 12 ze 9622
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 
 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Únor    
9.2. Odpadové hospodářství obce a zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů - nový zákon o odpadech, jeho prováděcí vyhlášky a přelomové změny v odpadové legislativě
Opakování: 16.2.2021, 23.3.2021
16.2. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě
Opakování: 17.2.2021, 10.3.2021, 11.3.2021, 30.3.2021, 31.3.2021
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
25.2. Nová legislativa OH a obce
Březen    
16.3. BIOEKONOMIKA a CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021
Duben    
13.4. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě
13.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 14.4.
20.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 21.04.2021, 25.05.2021, 26.05.2021, 14.09.2021, 15.09.2021, 09.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021
Květen    
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech, obalech a vodách
18.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 19.05.2021, 19.10.2021, 20.10.2021
18.5. Odpady v podnikové ekologii v roce 2021