Novinky

09.12.2019 17:26

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky Eurostat — SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE ku celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, ale při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v roce 2018 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT — SHARES činil 15,2 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 14 %, na spotřebě v dopravě 7 % a na konečné spotřebě při vytápění 21 %.

 

Dokument ke stažení:

 

09.12.2019 17:21

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu potřeby naplnění zmocnění k vydání vyhlášky daného zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu o ochraně zemědělského půdního fondu („dále jen zákon“). Toto zmocnění doplnila do zákona jeho novela – zákon č. 41/2015 Sb. účinný od 1. 4. 2015.

Před tímto dnem nebylo erozní ohrožení půdy v zákoně dostatečně řešeno. Právní úprava nebyla jednoznačná, a proto orgány ochrany zemědělského půdního fondu nemohly zasahovat, tj. zejména vydávat rozhodnutí o opatření k nápravě, bez rizika úspěšného napadení takových opatření.

Zmíněnou novelou zákona byl zakotven koncepčně nový způsob ochrany zemědělské půdy před erozí a navrhovaná vyhláška je nutná k jeho uvedení do praxe, tj. pro aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Návrhem vyhlášky se stanovují:

  • půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení (§ 2 zákona),
  • způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy [§ 3 písm. b) zákona],
  • přípustná míra erozního ohrožení zemědělské půdy [§ 3 písm. b) zákona] a
  • opatření k jeho snížení (§ 3c odst. 2 zákona).

 

Návrh vyhlášky je předkládán do opakovaného připomínkového řízení. Návrh byl předmětem připomínkového řízení již v roce 2017. Po jeho vypořádání však probíhala další jednání mezi předkladatelem a MZE, která byla vyvolána negativním stanoviskem části agrárního sektoru k návrhu vyhlášky.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Odůvodnění

Předkládací zpráv


 

09.12.2019 17:19

Společnost Machi  s.r.o. z Rosic porušila zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 240 tisíc korun. Firma minimálně od roku 2015 do února 2019 prováděla na pozemcích v k. ú. Heřmanův Městec terénní úpravy stavebními a demoličními odpady různého charakteru a také tisíci tunami odpadní výkopové zeminy, bez jakékoliv znalosti jejich kvality. Pozemky k tomu ale nebyly určeny.

„Zahájení kontroly předcházelo inspekční šetření a proběhlo také jednání na Stavebním úřadu Heřmanův Městec, kde jsme zjistili, že záměrem obviněného bylo vybudovat na pozemcích čerpací stanici. Poté jsme zahájili s firmou kontrolu. Podle informací jejích zástupců pocházel odpad z demolic staveb, který navážely různé nespecifikované subjekty. Firma nepředložila žádné dokumenty, k protokolu se nevyjádřila a nepodala ani žádné námitky,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

S odpady lze podle zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. Nesmí být při tom ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Při stanovení výše pokuty vycházeli inspektoři mj. také z délky protiprávního jednání. Podle leteckých snímků bylo na daném pozemku s odpady a zeminou nakládáno výše popsaným způsobem zhruba od roku 2015.

Uložená pokuta je od 26. listopadu 2019 pravomocná.

09.12.2019 17:08

Ve středu 11. prosince se uskuteční výjimečné plenární zasedání Evropského parlamentu, během kterého předsedkyně Komise Ursula von der Leyen představí europoslancům svůj návrh Zelené dohody pro Evropu. Europoslanci budou mít možnost návrh diskutovat také výkonným místopředsedou Komise zodpovědným za tuto oblast Fransem Timmermansem. Sdělení by mělo mimo jiné obsahovat časový rámec legislativních návrhů, které Komise v rámci této agendy hodlá předložit. Zasedání bude zahájeno ve 14 hod a je možné ho sledovat online zde.

09.12.2019 16:24

Vláda dnes schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese dle Ministerstva životního prostředí do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak konečně vykročí na cestu k oběhovému hospodářství. Dále k nové legislativě MŽP uvádí:

Nejdůležitějším cílem nové legislativy je především zvýšení třídění a recyklace odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle nich již v roce 2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. „Jedná se o nesmírně ambiciózní cíle a podle toho se musí přizpůsobit i naše legislativa, která v současné době bohužel mimořádně zvýhodňuje skládkování. Navíc odpady představují zdroje, jejichž využitím ušetříme primární suroviny, naše životní prostředí a podpoříme nová pracovní místa v recyklačním průmyslu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému PAYT, tedy systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé popelnice. Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech pak zavádějí do české legislativy zcela nový princip ekomodulace. Od ní se nově bude odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za uvedení vybraných výrobků na trh. Čím méně opravitelný nebo recyklovatelný výrobek, tím vyšší cena za jeho využití či odstranění a naopak. Ekologicky balené nebo vyráběné výrobky se tak mohou zlevnit, za ty neekologické firmy zaplatí více. Cílem ekomodulace je motivovat výrobce i dodavatele, aby jejich výrobky plnily ekologické nároky už ve fázi výroby a při jejich balení. Pokud si firmy chtějí udržet konkurenceschopnost, budou se novým pravidlům muset přizpůsobit. Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností také přináší do obcí více míst zpětného odběru pro výrobky, jako jsou bílé zboží, elektronika a baterie a zavádí povinnost uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách. Občané tak budou mít přehled, kolik recyklace nakoupeného zboží stojí.

Skládkovací poplatek

Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu, jejíž cíl stanovila nová evropská legislativa na 65 % v roce 2035, je postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030.

Poplatek za ukládání odpadu na skládky není totožný s poplatkem, který občanům stanovují obce za svoz odpadů. Pokud je v obci stanoven poplatek podle zákona o místních poplatcích, pak je jeho výše dnes maximálně 1000 Kč a s novým odpadovým zákonem by měla být po dohodě se Svazem měst a obcí České republiky maximálně 1200 Kč, protože v současnosti již reálné náklady některých obcí dosahují až této částky.„Růst skládkovacího poplatku je na základě zkušeností z okolních států tím nejúčinnějším motivačním nástrojem k cestě za zvyšující se recyklací odpadů. Skládkovací poplatek v posledních letech několikanásobně stoupá ve státech na východ od nás jako např. Rumunsko, Litva, Lotyšsko i Polsko. Západní země mají poplatky už řadu let mnohonásobně vyšší. Navýšení poplatku nám dlouhodobě doporučuje Evropské komise a OECD,“ upozorňuje ministr Brabec.

Třídění se vyplatí všem - třídicí sleva

Zákon zavádí motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky. To samé platí pro občany.

Třídicí sleva totiž umožní obcím skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu, do roku 2025 za současných 500 korun, později až 800 korun v roce 2030. Podmínkou pro uplatnění takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2020 bude využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce, a až 75 % v roce 2027.

„Princip třídicí slevy je poměrně jednoduchý. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů z černých popelnic nezaplatí na poplatku za uložení odpadů na skládky ani o korunu navíc než dnes. Samozřejmě je to především o obcích, které tak musí své občany motivovat k vyššímu třídění odpadů. Jak to provedou, je zcela na nich. Pomoci by mohl například PAYT, tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan skutečně vyprodukuje. Tomu dává zákon jasná pravidla a chce tím obce motivovat k jeho zavádění. Již dnes u nás funguje zhruba v 15 % měst a obcí,“ pokračuje Brabec.

PAYT

V praxi se změny dotknou především obcí, které by měly své občany motivovat k vyššímu třídění odpadů. Jaké zvolí cesty, je zcela na nich. Pomoci jim může například tzv. PAYT, tedy poplatek za komunální odpad nastavený podle toho, kolik ho občan skutečně vyprodukuje. Tomu dává návrh zákon jasná pravidla a obce jej mohou začít široce využívat. Návrh zákona také dává obcím možnost zavést minimální poplatky za odkládání odpadu, který pomůže zpoplatnit i tzv. „černé pasažéry“, kteří by nevykazovali žádný vznikající odpad.

Zákaz skládkování od roku 2030

Zákaz skládkování určitých druhů odpadů se po dohodě se Svazem měst a obcí ČR i Hospodářskou komorou ČR posouvá z roku 2024 na rok 2030.„Hlavním důvodem pro takovou změnu je nová evropská legislativa, s níž máme být v souladu. Původně se v Evropě očekávalo, že konec skládkování přijde už v roce 2025, proto Česká republika v roce 2014 přijala právní úpravu, která za konec skládkování stanovila rok 2024. Termíny evropské legislativy se ale posunuly, je proto správné je posunout i u nás tak, aby se na významné omezení skládkování mohly obce i podnikatelské subjekty dostatečně připravit. Obce budou muset začít aktivně primárně třídit odpady a odpadové firmy posilovat kapacity na případné dotřídění odpadů a zpracovatelská zařízení na druhotné suroviny,“ upozorňuje ministr.

Povinné třídění textilu

Už od letošního roku funguje celoroční sběr biologicky rozložitelných odpadů, od počátku příštího roku bude možné odevzdávat kuchyňské oleje. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost odděleného sběru textilu. To jsou významné změny, které usnadní občanům třídění jednotlivých složek svých odpadů. Způsob, jakým budou obce tyto povinnosti zavádět, zůstává stejný, tedy obce mají různé možnosti, ze kterých mohou vybírat. S podporou recyklace pomáhají nejenom obcím dotace z Operačního programu Životní prostředí, které přispívají na systémy sběru a třídění směsných komunálních odpadů, stejně jako povinnosti obcí umožnit svým občanům odkládat další druhy separovaných odpadů.

Ekomodulace

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech zavádějí tzv. ekomodulaci. Ta nařizuje autorizovaným obalovým společnostem upravit příspěvky vybírané od jednotlivých firem za uvádění obalů na trh, na základě opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a obsahu nebezpečných látek v obalech, a to s ohledem na celý jejich životní cyklus. Nová regulace tedy bude umožňovat, aby obaly snadno recyklovatelné (například z jednoho druhu materiálu) byly levnější, než obtížně recyklovatelné obaly, například takové, které kombinují různé nekompatibilní druhy plastů (typicky PET lahve s rukávem z PVC).

Podpora nové legislativy

Soubor nové odpadové legislativy podporuje Svaz měst a obcí ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace krajů ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je výsledkem jednání, která probíhala několik let. Stávající zákon o odpadech je dlouhodobě nevyhovující a za posledních 20 let byl mnohokrát novelizován. „Především je legislativou z 20. století. A my žijeme už o století dál,“ uzavírá ministr Brabec.

„Finální návrh nového zákona o odpadech je výsledkem dohody se všemi klíčovými partnery, vyzdvihnul bych především dohodu se Svazem měst a obcí ČR. Ten je naším klíčovým partnerem, protože obce jsou ze zákona původci komunálního odpadu,“ pokračuje ministr Brabec.

A předseda Svazu měst a obcí František Lukl k tomu už dříve uvedl: "Obce a města se musí připravit na třídění, musí vzniknout recyklační kapacity i nové kapacity pro energetické využití odpadů, musíme odzkoušet nové motivační nástroje pro občany. Proto vítáme, že nám ministerstvo vyšlo vstříc a posunulo termín konce skládkování a společně jsme se dohodli i na pomalejším navýšení ceny skládkovacího poplatku. Pro nás to znamená více času na přípravu, aniž bychom museli finančně zatěžovat občany navyšováním poplatků za nakládání s odpady."

09.12.2019 13:21

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil finanční a daňová opatření z let 2015 až 2018, která by měla ČR pomoci v ochraně klimatu, pokud jde o snížení emisí u dopravy i domácností. Nastavení těchto opatření spadá do pravomocí Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí. Z výsledků kontroly vyplynulo, že resorty svou úlohu neplní, jak by měly. Nepřipravily totiž taková daňová opatření, která by v ochraně klimatu výrazně pomohla. ČR se proto nedaří motivovat obyvatele k používání ekologičtějších vozidel, snížení spotřeby energie a k přechodu na ekologičtější zdroje energie. Zaostává tak za většinou zemí EU.

ČR se stejně jako další země zavázala k ochraně klimatu. K tomu, aby dosáhla v environmentální politice svých cílů, může používat mimo jiné i opatření v oblasti daní a další finanční nástroje. Právě daňová opatření by měla pomoci motivovat obyvatele, aby přešli na ekologičtější vozidla nebo zdroje energie v domácnosti.

Současné nastavení daní a dalších finančních nástrojů ale tuto úlohu neplní. ČR tak zaostává za většinou zemí EU v ekologizaci automobilové dopravy. Plnění cílů EU závisí na biopalivech první generace, což s sebou nese řadu negativ, jako například zábor zemědělské půdy, na které se pěstují rostliny pro výrobu biopaliv na úkor rostlin pro výrobu potravin.

Zatímco ve většině států EU jsou finanční opatření k ochraně klimatu aktivně prosazovány, v ČR je kontrolovaná ministerstva – pokud jde o dopravu – teprve zkoumají. Navíc dosud ministerstva nenavrhla úpravy legislativy u daní a poplatků, které by v ekologizaci dopravy pomohly. Přitom opatření tohoto typu většina zemí EU využívá k tomu, aby se zvýšil podíl nových vozidel s ekologičtějším pohonem.

NKÚ zjistil, že sazby daní a poplatků, které souvisejí s používáním vozidel a měly pomoci k ekologizaci dopravy, od svého zavedení reálně klesly a již neplní svou funkci. U některých nástrojů pak nejde prokázat jejich efektivnost, ať už jde o změny sazby silniční daně, nebo slevy na spotřební dani pro alternativní paliva. Některé finanční nástroje jsou v podstatě nefunkční, například recyklační poplatek, který vznikl v roce 2009 a měl zabránit dovozu zastaralých vozidel do ČR. Jeho účinek byl v letech 2015 až 2018 kvůli jeho nastavení jen zanedbatelný.

ČR ani nevyužila možnost, kterou jí dává právní předpis EU, aby zdanila hluk a znečištění ovzduší z nákladní dopravy prostřednictvím mýtného. NKÚ vyčíslil, že jen v letech 2015 až 2018 tak ČR mohla na mýtném získat 3,8 miliardy korun navíc.

Výsledkem systému je, že vozový park v ČR zastarává, roste dovoz starých vozidel, emise neklesají, zatímco podíl vozidel s ekologicky šetrným pohonem stoupá jen pomalu a je nízký.  

OSN vyhodnotila, jak  ČR  plní strategii Cíle udržitelného rozvoje a nejhůře v tomto hodnocení dopadla právě klimatická opatření. Podle OECD je v ČR uhlíková cenová mezera, která udává schopnost uhlíkové daně pokrýt náklady na odstranění následků znečištění CO2, ve výši 70 %. V důsledku toho, že ČR nezdaňuje uhlík, nezískává prostředky na financování podpory ekologicky šetrných vozidel a musí je získávat z jiných zdrojů, například z emisních povolenek.

Daňová opatření zaměřená na to, aby domácnosti přešly na ekologičtější zdroje vytápění, mají v ČR jen omezený dopad. Pro spotřebitele je stále nejvýhodnější využívat uhlí. Je ale třeba říci, že se ČR v daňové podpoře ekologičtějších zdrojů vytápění od dalších zemí EU zásadně neliší a Ministerstvo financí další možnosti zdanění emisí z domácích topenišť dále zkoumá.

 

Dokument ke stažení:

Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 18/22 (pdf, 1525 kB)

 

Reakce MŽP:

Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě dnes konstatuje, že ČR se nedaří motivovat obyvatele k používání ekologičtějších vozidel, snížení spotřeby energie a k přechodu na ekologičtější zdroje energie. Tento výrok uvedený v tiskové zprávě však staví pouze na vyhodnocení, jak moc a zda stát zatěžuje občany daněmi v oblasti dopravy, vytápění a spotřeby energií.

V oblasti vytápění domácností a úspor energie zcela pomíjí programy MŽP jako kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám, který je odborníky považován za nejúspěšnější program zaměření na úspory energií v domácnostech. Program má pozitivní ohlasy i ze zahraničí a plánují jej následovat i jiné členské státy. Jeho pozitivní efekt na snižování emisí je nezpochybnitelný, domácnostem šetří peněženky, pro všechny pak šetří emise a cíleně tak pomáhá k ochraně ovzduší a klimatu.

„Nejvyšší kontrolní úřad jako obvykle vezme jednu část problematiky a na základě této části se snaží bez komplexních znalostí celou oblast hodnotit. Vůbec není pravda, že stát musí uvalit na své občany daně, jak by si NKÚ zřejmě přál. Nemusí. Naopak, programy jako kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám zcela plní svůj účel. Desítky tisíc domácností přechází z tuhých paliv na ekologičtější zdroje, největší zájem je v kotlíkových dotacích o plyn a nejekologičtější tepelná čerpadla. Navíc si lidé pořizují z kotlíkových dotací ty nejekologičtější kotle na trhu. To by se v případě pouhé represivní politiky vůbec nestalo, ale to NKÚ vůbec nereflektuje. V programu Nová zelená úsporám pak máme od roku 2014 na 51 tisíc žádostí za téměř 9 miliard korun, a v posledních letech zájem raketově roste. Navíc Česká republika klimatické cíle vyplývající z unijní legislativy i pařížské dohody plní,“ konstatuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr životního prostředí Richard Brabec již dříve také odmítl i tzv. uhlíkovou daň. „Tato vláda se v programovém prohlášení zavázala, že nebude občany zatěžovat novými daněmi. Navíc uhlíková daň je sama o sobě velmi problematická, protože by zasáhla zejména nízkopříjmovou skupinu obyvatel, která je již nyní ohrožená, a vyšší náklady na vytápění jí za současné situace nelze kompenzovat,“ vysvětluje ministr Brabec.

Co se týká dopravy, tak Ministerstvo životního prostředí již několik let financuje podporu elektromobility v obcích, obcím dalo možnost zavést nízkoemisní zóny, zjednodušilo zákon o posuzování vlivů na životní prostřední tak, aby cesta k výstavbě obchvatů byla rychlejší, v roce 2016 také nabídlo automobilkám společný dotační program na podporu elektromobility i pro fyzické osoby. „Ze strany automobilek nebyl o společný program, na kterém by se také finančně podílely, tehdy zájem. U státního dotačního programu zaměřeného na občany pak také hrozí, že za současných cen a nabídky elektromobilů by ho využili pouze bohatší lidé, kteří by si elektromobil koupili jen jako druhé či třetí auto. To jsme nechtěli a proto MŽP spolu s MPO a MD spolupracuje především na rozvoji nabíjecí infrastruktury, prosazení výhod pro alternativní pohony v podobě vyhrazených pruhů, neplacení parkovného atp. Očekáváme, že s novou, již platnou unijní legislativou, která zásadně omezuje produkci CO2 v dopravě, a s inovacemi v oblasti vývoje baterií půjde cena elektromobilů zásadně dolů a stane se tak dostupnější pro širší okruh lidí,“ uvedla tisková mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

„To, že se zvyšuje počet automobilů starších 10 let, je dáno především velmi nízkou cenou ojetých vozidel. Pokud by se zaváděl poplatek za vozidla EURO 3 i EURO 4, pak by musela jeho výše být i několik desítek tisíc korun. S ohledem na respektování kupní síly obyvatel je potřeba si uvědomit, že kdyby se zavedl plošně registrační poplatek za třídy EURO 3 a 4, budou lidé zůstávat u tříd EURO 0 až EURO 2 déle nebo je i ve větší míře kupovat, což by mohlo mít opačný efekt pro životní prostředí. Nebudeme trestat ty ekonomicky nejslabší, chceme, aby lidé měli auto v dobrém stavu, a nemusí být nutně nové. V dopravě nás trápí totiž především znečišťující prachové částice a oxidy dusíku. Už dříve se prokázalo, že až 75 % znečištění tvoří 5 až 10 % aut, která nejsou v dobrém technickém stavu, a ne auta starší výroby. Proto cílíme naše kroky především na oblast kontroly emisí přímo v provozu a ne na zdanění starších aut. Je potřeba respektovat ekonomické možnosti občanů,“ uzavírá Brabec.

 

05.12.2019 17:41

Společnost AK 1324, s.r.o., která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře (ČOV), nesplnila v období od května 2018 do srpna 2019 povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod podzemních. Ve stejném období neměřila míru znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV Lysá hora v souladu s podmínkami vydaného rozhodnutí. V obou případech porušila vodní zákon. Inspektoři z České inspekce životního prostředí z Ostravy jí za to uložili pokutu sto tisíc korun. Ta je od 28. 11. 2019 pravomocná.

Podle vodního zákona je vlastník vodního díla povinen udržovat ho v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. V daném případě je chráněným zájmem ochrana podzemních vod, do kterých jsou vypouštěny odpadní vody z ČOV. „V průběhu kontroly jsme zjistili vážné závady v provozování systému čistění, zejména pak nedostatečné provzdušňování aktivační směsi, únik kalu do odtoku z ČOV a nefunkčnost biologického filtru. Naměřené koncentrace prokazují nedostatečnou účinnost stávající čistírny odpadních vod. Ta je hydraulicky i látkově přetěžována z důvodu nedostatečné kapacity, a to zejména o víkendech, kdy se návštěvnost Lysé hory zvedá až k pěti tisícům turistů,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění. Odběry a rozbory mohou provádět jen oprávněné laboratoře. „Odběr vzorků odpadní vody ale ve dvou případech provedla sama obviněná společnost, která nemá potřebnou odbornou způsobilost. Výsledky rozborů těchto vzorků proto nelze považovat za relevantní pro vyhodnocení podmínek na vypouštění odpadních vod,“ uvedl Kozubek.

Nevyhovující stav ČOV na Lysé hoře dokumentuje ČIŽP už od roku 2016. Na základě výsledků kontroly ukončené v dubnu 2018 uložila společnosti pokutu ve výši 80 tisíc korun. Ve druhé polovině roku 2019 firma AK 1324, s.r.o.  zahájila konkrétní kroky k instalaci nové technologie ČOV Lysá hora.

05.12.2019 17:37

Pilotní kontroly mobilního měření provedené experty Centra služeb pro silniční dopravu přímo na silnicích ukázaly, že každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Tzv. mobilní expertní jednotka zkontrolovala během tří měsíců 444 vozidel, z nichž vytipovala 141, u kterých změřila emise. Z nich 33, tedy celkově přes 7 % ze všech kontrolovaných vozidel, nebylo technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím motorem.

„Přestože první fáze pilotního měření probíhala pouze čtvrt roku a pouze v Praze, odhalila, že výrazné množství vozů na českých silnicích nesplňuje zákonné požadavky a zásadně tak přispívá ke znečištění ovzduší. Proto druhá fáze pilotního mobilního měření pokračovala v dalších dvou krajích a příští rok se kontroly rozšíří na celou republiku. Zhoršená kvalita ovzduší přispívá k předčasným úmrtím tisíců lidí nejenom v České republice a doprava je jedním z faktorů, které mají na kvalitu ovzduší vliv. Současně bylo výzkumem Centra udržitelné mobility už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Během června, července a srpna se mobilní expertní jednotka vybavená potřebným technickým vybavením a vyškoleným mechanikem měření emisí podílela na silničních kontrolách prováděných ve spolupráci s Policií ČR. Z celkem 444 kontrol motorových vozidel podrobila mobilnímu měření 141 vozidel, z nichž nevyhovělo podmínkám 33 vozidel. Vozidla pro kontrolu měření limitů emisí byla cíleně vytipována.

Vedle mechanických poškození výfukové soustavy a kouřivosti motorů odhalila kontrola další závady spojené s řídicími jednotkami emisních systémů (ze zásuvky OBD) a také vozidla se signalizovanou chybou motoru. Všechna vozidla, u kterých kontrola objevila závady, musela do 30 dní projít novu technickou prohlídkou a měřením emisí. Při nich pracovníci STK a SME překontrolují, zda zjištěné nedostatky byly odstraněny.

V mobilním měření budou specializované jednotky pokračovat i v příštím roce. „Ministerstvo dopravy nakoupilo další dva přístroje na mobilní měření emisí. Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně a to jak v rámci běžných silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech jako jsou velké motoristické akce,“ vysvětluje ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Kvůli špatnému technickému stavu vozidel na silnicích jsou na řadě míst, zejména ve větších městech nebo v okolí frekventovaných komunikací překročeny limity pro znečištění ovzduší.

Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i dalších aglomerace. Například jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný.

„Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržby vozidla. Základní problém tedy není v samotném stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ dodává docent Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Specifickým problémem je právě provoz motorů se špatně udržovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic. Od roku 2018 platí díky spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na STK nebo SME měří limitní hodnota kouřivosti, která je nově přísnější - 0,25 m-1, a spolehlivě tak odhalí vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu.

Dalším krokem spolupráce mezi oběma rezorty je právě kontrola emisí přímo na silnicích ve všech krajích ČR či namátková kontrola vozidel vyjíždějící přímo ze stanic STK nebo SME. Ministerstvo dopravy taktéž chystá preventivní akce, kdy si budou moci zájemci nechat zdarma a bez sankcí změřit emise svých vozů.

05.12.2019 17:32

V Úředním věstníku Evropské unie (L 313) dne 4.12. bylo zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka, dokument ke stažení ZDE

05.12.2019 15:26

Prodeje nápojů v hliníkových plechovkách v ČR rostou, za posledních 10 let o 203 %. Na tento růst prodejů stávající systém naprosto nestíhá reagovat. Proto jen v roce 2018 skončilo 6582 tun použitých hliníkových plechovek na skládkách, ve spalovnách a v přírodě, ačkoli výroba „panenského“ hliníku představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí zatím nepředložilo žádnou promyšlenou a transparentně propočítanou koncepci, jak tento stav zlepšit, a neplnění blížících se recyklačních cílů na hliník bude zřejmě opět řešit výjimkou. Navíc stále ignoruje možnost zavedení zálohového systému na tyto obaly, ideálně spolu s PET lahvemi.

Podle Global Data za posledních 10 let vzrostly prodeje nápojů v plechovkách v ČR z 95 mil. litrů v roce 2009 na 287,7 mil. litrů v roce 2018, tedy o 203 %. Klíčový a prakticky stabilní cca 60-70% podíl na prodejích nápojů v plechovkách v ČR si po celou dobu drží produkce pivovarů (pivo a cidery). Pivovary budují nové linky na stáčení do plechovek, navyšují se i kapacity výroby samotných plechovek – k dosavadnímu závodu v Dýšině s roční kapacitou 500 milionů plechovek přibyde obří továrna ve Stříbře, která zvládne vyrobit za rok miliardu plechovek.

Roste produkce všech hliníkových obalů, roste i jejich vysbíraný objem1). Sběrná síť ale hrubě zaostává za nárůstem spotřeby (z údajů EKO-KOMu vyplývá, že poměr žlutých kontejnerů na plasty a šedých kontejnerů na kovy na konci roku 2018 byl 176.300 : 7.105). V některých obcích je sice povoleno vhazovat kovy i do dalších 10.000 žlutých kontejnerů, ale to je ve srovnání s celkovým množstvím kontejnerů na plast nepatrný počet a nic ani nedokládá účinnost této cesty. Není divu, že celková míra recyklace v posledních letech stagnuje. Za rok 2018 se sice konečně podařilo recyklaci zvýšit, ale necelých 29 %
je zrovna u hliníku i tak extrémně málo. Výroba „panenského“ hliníku totiž představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí (extrémně velká spotřeba energie, vznikající nebezpečné odpady).

I proto je velmi důležité, aby byl veškerý hliníkový odpad recyklován. Také Evropská unie ukládá členským státům dosažení 50% míry recyklace hliníku od roku 2025.

Jak v ČR recyklujeme hliníkové plechovky, jejichž prodeje tak významně rostou?

Nápojové plechovky se na celkovém množství hliníkových obalů uvedených na trh podílí cca 60 %, v roce 2018 tedy tvořily cca 10.127 tun. Třídění hliníkových plechovek, coby samostatné komodity, EKO-KOM nesleduje, ale podle jeho kvalifikovaného odhadu je „dosahováno recyklace mezi 25-35 % kovových obalů na nápoje2)“. I když pomineme skutečnost, že vzhledem ke způsobu, kterým se v ČR v současnosti počítá míra recyklace, udávají reálně tato čísla jen míru třídění; pořád to znamená, že nejméně 65 % nápojových plechovek v ČR skončí ve směsném odpadu nebo v přírodě! „Ztráta“ materiálu z nevytříděných nápojových plechovek v ČR tak v roce 2018 dosáhla 6582 tun hliníku, z čehož by šlo vyrobit 263 milionů nových plechovek.

Nedostatky současného systému jsou jasně viditelné: podle výzkumu STEM Mark3) z listopadu 2019 více než polovina lidí netuší, kam má plechovky odnášet. Pokud konzument nápojů v plechu netřídí obaly, je to především kvůli absenci kontejnerů na kovový odpad v okolí bydliště (68 %). A 18 % konzumentů vůbec neví, že by plechovky třídit mohlo.

Výrobci samotných plechovek sice říkají, že je vyrábějí s určitým podílem recyklátu, ale ten pochází z hliníku vytříděného v zahraničí. „V ČR tedy jdou na trh hliníkové plechovky s recyklátem, který pochází mimo jiné z plechovek ze zahraničí. Ale potom jen 35 % "našich" plechovek vytřídíme a zrecyklujeme, zatímco 65 % jich vyhodíme na skládku, spálíme, v nejhorším případě skončí jako odpadky v přírodě. ČR je černou dírou pro část hliníku z plechovek pečlivě vytříděných jinde v Evropě. Přitom ztrácející se hliník logicky někde na trhu chybí a musí se vyrobit z bauxitu, se všemi důsledky,“ říká Vojtěch Vosecký, nezávislý expert na cirkulární ekonomiku.

Přitom se nabízí velmi efektivní cesta cirkularity. K tomu je nutné zvýšit podíl vytříděného hliníku, v případě plechovek nejlépe separovaně, protože tenkostěnné hliníkové plechovky není možné tavit s mohutnějšími hliníkovými kusy. Jak ale plechovky vysbírat, když v ČR zatím chybí jak sběrná síť, tak pořádná motivace?

Efektivní cestou ke zvýšení míry třídění nápojových obalů je zálohový systém. Země jako Německo, Švédsko či Chorvatsko dosáhly díky zálohovým systémům až 98% míry zpětného odběru PET lahví a plechovek. MŽP ČR zálohový systém stále odmítá, ačkoli nikdo neví, jaké náklady si vyžádá cesta intenzifikace sběrné sítě a dodatečného dotřiďování a kdo tyto náklady uhradí. Bohužel až dosud se v diskusi o zálohování mluví hlavně o PET lahvích a plechovky zůstávají stranou pozornosti, ačkoli už v roce 2010 studie LCA nápojových obalů zpracovaná pro MŽP ukázala, že životní cyklus hliníkových plechovek spotřebovává ve srovnání s ostatními skupinami obalů nejvíce energie, má vysokou spotřebu neobnovitelných surovin (ropa, bauxit) a je nejvyšším producentem nebezpečného odpadu.

1) Produkce hliníkových obalů a jejich recyklace v ČR, v letech 2010 - 2018 (Zdroj: MŽP, 2019)

Rok

Vzniklé obalové odpady (t)

Materiálová recyklace (t)

Recyklace (%)

2018

16 879

4 829

28,6

2017

15 511

3 121

20,1

2016

13 260

2 667

20,1

2015

11 751

2 844

24,2

2014

10 116

4 674

23,6

2013

10 697

2 342

21,9

2012

9 697

2 586

26,7

2011

9 086

2 628

28,9

2010

9 141

2 293

25,1

 

2) „Hliník je horší dvojče plastu. Třídění plechovek mají podpořit zálohy“, iDNES.cz, 28.12.2018

3) Průzkum veřejného mínění pro iniciativu Zálohujme. Sběr dat proběhl 21.-28. 11. 2019 prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK v rámci pravidelného omnibusu. Velikost vzorku byla 700 respondentů
a vzorek byl plně reprezentativní pro populaci ČR ve věku 18 – 75 let.

 

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT); Členové: Sdružení místních samospráv ČR, Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., AGS Trade, s.r.o. (Secco+), WINE lN A CAN ASSOCIATION, z. s., Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství.

05.12.2019 08:58

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 2. prosince 2019 Výzvu V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Podporu lze získat k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny anebo na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin. Další podrobnosti ZDE

 

Mohlo by vás zajímat:

Vyhlášena Výzva V programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

 

05.12.2019 07:56

Albert testuje prodej suchých potravin bez obalu. Zákazníci si mohou jednoduše sami navážit požadované množství luštěnin, ořechů a suchých plodů, ovesných vloček, kuskusu, pohanky či bulguru do papírových sáčků. V nabídce jsou nyní tři desítky druhů různých potravin. Pilotní projekt představil Albert v hypermarketu v pražských Nových Butovicích.

Ve speciálních násypnících v oddělení Zdravě s Albertem naleznou zákazníci suché potraviny jako luštěniny, oříšky, sušené ovoce, třtinový cukr, ale i kuskus, rýži a bulgur. Všechny produkty jsou navíc v bio kvalitě. Potřebné množství si nakupující sami odsypou do papírového sáčku, který opatří etiketou a zaplatí společně s celým nákupem u pokladny. Potraviny jsou do speciálních násypníků doplňovány z papírových pytlů. Celý nákupní proces je tak 100 % bez plastu.

„Tematice obalových materiálů se věnujeme dlouhodobě. Vnímáme, že naši zákazníci mají o alternativní druhy obalů rostoucí zájem. Budeme si jim do budoucna stále více snažit nabízet alternativy obalů a případně bezobalový sortiment, ať už v oddělení ovoce a zeleniny, nebo jako v tomto případě u luštěnin a suchých potravin,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert a dodává: „Zákazníci si mohou sami zvolit potřebné množství a odnést si ho v sáčku z recyklovaného papíru. Tato novinka se tak promítá nejen do úspor obalového materiálu, ale díky nákupu potřebného množství také do oblasti prevence plýtvání potravinami.“

Novinku Albert spustil v průběhu října v nově zrekonstruovaném hypermarketu v Nových Butovicích. O možném rozšíření projektu do dalších prodejen rozhodne zájem zákazníků.
 

05.12.2019 07:17

Zástupci České geologické služby, Akademie věd a Komory obnovitelných zdrojů energie zahájili projekt, v jehož rámci budou zkoumat a zpřesňovat geotermální potenciál energie zemského jádra na území České republiky. Součástí projektu je příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen. Podle prvních odhadů by do roku 2030 mohlo vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen. Nejdále jsou přípravy v Litoměřicích.

Cílem projektu je analyzovat potenciál geotermální energie na území ČR v hloubkách přibližně 400 m až 5000 m. Úkolem je zejména zpřesnit, případně nově vymezit oblasti, které by mohly být využity pro jímání zemského tepla, ať již z malých či větších hloubek. Malé hloubky přitom potřebují k využití navíc tepelná čerpadla, větší hloubky pak mohou být využity přímo k produkci tepla či ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. 

Projekt navazuje na činnost výzkumné infrastruktury pro geotermální energie RINGEN vzniklé v roce 2016. V jeho rámci bude provedena aktualizace a zpřesnění stávajících, ale již zastaralých map geotermálního potenciálu ČR. Budou vytvořeny teplotní mapy geotermálního potenciálu v různých hloubkových úrovních a následně vyčleněny oblasti ČR vhodné pro využívání geotermální energie. Mapy geotermálního potenciálu budou doplněny o další mapové vrstvy zobrazující možné střety zájmů a limitující faktory, takže uživatelé budou mít přehled nejen o geotermálním potenciálu, ale i o faktorech omezujících jeho využití (to může nastat např. v chráněných oblastech či v blízkosti různých zdrojů minerálních vod či termálních pramenů).

Na projektu se podílí výzkumníci z Česká geologické  služby, Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Komory obnovitelných zdrojů energie. Projekt začal v letošním roce a jeho ukončení je plánováno na červen 2022. Projekt je financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA administrovaného Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Z předchozích zkoumání je zřejmé, že potenciál geotermální energetiky ČR se pohybuje na úrovni evropského průměru, což znamená, že je poměrně značný: v budoucnosti může geotermální energie zabezpečit až třetinu naší spotřeby elektřiny a polovinu spotřeby tepla. Na základě analýzy připravovaných a možných projektů experti Komory obnovitelných zdrojů energie již dříve odhadli, že v případě existence vhodné podpory ze strany státu by do roku 2030 mohlo být vzniknout až 10 tepláren a 20 výtopen využívajících geotermální energii. To by při instalovaném výkonu jedné teplárny 5 MWe a 40 MWt a výtopny 10 MWt znamenalo v roce 2030 celkovou výrobu 350 GWh elektřiny a 6 500 TJ tepla (a celkový instalovaný výkon 50 MWe a 600 MWt). 

Celkový technicky využitelný potenciál realizovatelný do roku 2050 při ekonomické konkurenceschopnosti či s veřejnou podporou lze očekávat na úrovni 100 tepláren a 150 výtopen. To odpovídá celkovému instalovanému výkonu 500 MWe a 5 500 MWt s hrubou roční produkcí elektřiny 3 500 GWh a roční produkcí tepla 59,4 PJ.

S vytvořením podmínek pro rozvoj výroby elektřiny a tepla z geotermální energie počítá i aktuální návrh Národního energeticko-klimatického plánu.  Pro jeho naplnění je však nezbytné ověřit nejen potenciál geotermální energie, ale rovněž zvládnout různé technologické přístupy jejího jímání. To je hlavním úkolem výzkumné infrastruktury RINGEN, která sídlí v Litoměřicích a kde je také umístěn dosud nejhlubší geotermální vrt v ČR hluboký 2,1 km.
 

05.12.2019 05:00

Společnosti K3 SPORT, s.r.o. z Olomouce, která provozuje v Jeseníkách jeden z větších sportovních areálů „Lyžařský areál Kouty nad Desnou“, byly inspektory z České inspekce životního prostředí v Olomouci uloženy dvě pokuty 276 745 korun a 20 000 korun. Firma porušila vodní zákon, když bez platného povolení odebrala vodu pro výrobu technického sněhu.

„V rámci kontroly, kterou jsme zahájili vloni v listopadu a dokončili letos v lednu, jsme zjistili, že společnost odebrala v období od 26. 11. 2018 do 25. 12. 2018 celkem 7 907 m3 povrchových vod pro výrobu technického sněhu z vodního toku Desná, a to bez platného vodoprávního povolení.  Odběr byl zároveň realizován v období zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami,  vyhlášeného období sucha. Tím tedy nebylo dodrženo opatření obecné povahy vydané vodoprávním úřadem,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Za odběr povrchových vod bez povolení uložili inspektoři společnosti K3 SPORT, s.r.o.v červenci 2019 pokutu 276 745 korun. Její výše je u tohoto typu přestupku stanovována výpočtem v zákonném  rozmezí 10 - 40,- Kč za m3 odebraných podzemních vod. „Po zvážení všech okolností, zejména odběru vody pro generování zisku, jsme stanovili sazbu 35 korun za m3 nedovoleně odebraných vod. Za porušení opatření obecné povahy byla pak uložena sankce 20 tisíc korun,“ uvedl Pallós.

Společnost K3 SPORT, s.r.o. se proti pokutám odvolala. Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP v listopadu 2019 potvrdilo. Sankce jsou od 25. listopadu 2019 pravomocné.

Záznamy: 15 - 28 ze 8962
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Úprava, zpracování a recyklace odpadů

Jen v roce 2018 hodnota veřejných zakázek dosáhla 600 miliard Kč. A právě veřejné zakázky s cirkulárním aspektem jsou absolutním základem, nejlepším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak roztočit cirkulární ekonomiku v Česku. O možnostech podpory výrobků z recyklátů se hojně hovoří, efektivní nástroje již máme, ale jaká je skutečná praxe? Odpověď najdete v nové čísle časopisu Odpadové fórum, které právě vychází na téma Úprava, zpracování a recyklace odpadů. A na co dalšího se můžete těšit? Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
     
10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2020
17.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
Opakování: 23.1.
21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ