Novinky

03.12.2019 20:33

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 319/2019 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Tato vyhláška upravuje jednak náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti, a dále požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání. Texty vyhlášky ZDE

03.12.2019 20:30

Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“ (dále jen „Koncepce“). Aktualizace Koncepce byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu provedena na základě řízení o porušení Smlouvy o fungování EU č. 2018/2025 (tzv. infringementové řízení), v němž Evropská komise vytýkala ČR nedostatky vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Tyto nedostatky se týkaly Koncepce, jež byla přijata usnesením vlády č. 852 ze dne 29. listopadu 2017. Konkrétně se jednalo o požadavek na doplnění ukazatelů výkonnosti při provádění Koncepce a posouzení nákladů na národní program. Při projednání byl učiněn závěr, že v rámci této aktualizace Koncepce se jedná o marginální změny formálního, technického či organizačního charakteru zjevně bez vlivu na životní prostředí, což bylo hlavním předmětem aktualizace Koncepce přijaté v roce 2017 (viz dále). Materiál byl zaslán zástupcům Evropské komise a na jeho základě bylo sděleno, že se neočekává pokračování infringementového řízení. Finální ukončení řízení se očekává v horizontu měsíců.

V roce 2017 schválená aktualizace dříve platné Koncepce z r. 2002 byla zpracována v souladu s požadavky směrnice Rady Evropské unie č. 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Zároveň vycházela z analýzy situace v oblasti nakládání s nízko a středněaktivními odpady, ze stavu přípravy hlubinného úložiště pro radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo, proběhlých legislativních změn a programových dokumentů vlády a z mezinárodních zkušeností a trendů. Dalšími motivy pro provedení aktualizace koncepce je legislativní vývoj v EU a doporučení IAEA a OECD/NEA.

Koncepcí, jež projednala a schválila vláda ČR svým usnesením č. 852 ze dne 29. listopadu 2017, byl završen proces probíhající průběžně od roku 2014. Návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem byl již během přípravy původní verze podroben procesu strategického posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA), včetně přeshraničního veřejného projednání s okolními státy. V procesu přípravy aktualizace vyřizující infringementové řízení EK bylo ze strany MŽP sděleno, že nové řízení SEA není nutné.

Vyhodnocení Koncepce a dokumenty s ní související lze najít na webové stránce: https://www.surao.cz/koncepce.


 

Zdroj: MPO

03.12.2019 20:27

Pro naplňování požadavků na výpočet a stanovení podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a stanovení konečné spotřeby energie podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu tento vnitřní pokyn, kterým se řídí ministerstvo při stanovování podílu energie z obnovitelných zdrojů energie a konečné spotřeby energie.

 

Dokument ke stžaení:

Metodický pokyn [pdf, 661 kB]

 

Zdroj: MPO

03.12.2019 20:23

Poslední desetiletí bude téměř s jistotou tím nejteplejším v historii měření. Uvedla to dnes Světová meteorologická organizace (WMO) ve své výroční zprávě o stavu klimatu, která byla nyní zveřejněna na okraj klimatické konference OSN v Madridu. Zpráva je dalším důkazem toho, že se globální teploty zvyšují, napsala agentura AP.

Předběžná data ukazují, že období 2015 až 2019 a období 2010 až 2019 budou téměř s jistotou nejteplejšími pěti a nejteplejšími deseti lety v dějinách záznamů," uvedla Světová meteorologická organizace. Podle WMO tak pokračuje trend zahájený v 80. letech minulého století, kdy je každá následující dekáda teplejší než ta předcházející.

Teplotní údaje za letošní rok budou k dispozici teprve za několik měsíců, Světová meteorologická organizace však očekává, že rok 2019 bude v dějinách měření druhý nebo třetí nejteplejší.

"Extrémní vlny veder a záplavy, k nimž docházelo jednou za sto let, jsou nyní čím dál pravidelnější," napsal v prohlášení ke zprávě generální tajemník WMO Petteri Taalas. "Země od Baham přes Japonsko po Mosambik byly postiženy ničivými tropickými cyklony. Arktidu a Austrálii zdevastovaly lesní požáry," dodal. Jak upozornila v létě například BBC, rozsáhlé požáry zasáhly oblasti na Aljašce, Sibiři, v Grónsku či v Kanadě.

Přírodní pohromy letos vyhnaly z domovů miliony lidí, konstatovala WMO. Klimatické změny jsou podle organizace rovněž hlavním důvodem toho, že se po desetiletí poklesu v poslední době ve světě znovu zvýšil počet lidí trpících hladem. V roce 2018 nemělo dostatek potravin 820 milionů osob, zatímco v předchozím roce to bylo 811 milionů.

Podle mnoha vědců je globální oteplování způsobeno do značné míry lidskou činností, především vypouštěním skleníkových plynů. Světová meteorologická organizace v dnešní zprávě píše, že množství oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře dosáhlo loni dalšího rekordu. V roce 2018 byla koncentrace tohoto skleníkového plynu 407,8 ppm (částic na milion) a v letošním roce dále rostla. V roce 2017 bylo oxidu uhličitého v atmosféře 405,5 ppm (částic na milion). Generální tajemník OSN António Guterres přitom ve svém pondělním projevu na úvod klimatického summitu připomněl, že 400 částic na milion bylo dříve považováno za "nepředstavitelný" bod zlomu.

Kromě rostoucích teplot zpráva Světové meteorologické organizace upozorňuje i na to, že mořská voda je v současné době o 26 procent kyselejší, než byla na začátku industriální éry, což ničí mořské ekosystémy. Klimatické změny mají rovněž za následek zvyšování hladiny moří, která je letos vůbec nejvyšší od zahájení velmi přesných měření v roce 1993, upozorňuje dále WMO, která si všímá také úbytku mořského ledu v oblasti Arktidy.

03.12.2019 19:53

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/… ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU bylo zveřejněno v Úředním Věstníku Evropské unie pod číslem L312, text ke stažení ZDE

03.12.2019 19:38

Zahraniční e-shopy napříč Evropou porušují zákonné předpisy na ochranu životního prostředí. Zejména předpisy o nakládání s elektroodpadem, odhalila studie EucoLight. Poctiví evropští výrobci elektrozařízení tak musí čelit nekalé konkurenci. Pod pojmeme „zahraniční e-shop“ se rozumí firma, která není usazená (nemá přímé zastoupení) v zemi, do které přes internet prodává své výrobky. Často se jedná o firmy ze zemí mimo EU, například z Číny, ale i třeba z USA.

Asociace sdružující výrobce osvětlovací techniky – EucoLight – analyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. Výsledky studie ukázaly mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů na ochranu životního prostředí.

Zejména se jedná o požadavky na zapojení se do systému sběru a recyklace elektroodpadu. Řada zahraničních e-shopů tyto předpisy zcela ignoruje, přestože sběr a recyklace jimi prodaných vysloužilých produktů jsou jejich zákonnou povinností. A to zejména proto, že tento elektroodpad má často charakter nebezpečného odpadu. Porušování pravidel bylo patrné v celé řadě kategorií produktů. Jako obzvláště problematická se ukázala menší elektrozařízení, například LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly 78–100 % zkoumaných výrobků, nabízených zahraničními e-shopy.

„V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnosti nedodržuje v podstatě 100 % testovaných zahraničních e-shopů nabízejících ze zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z přidané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpečnost těchto výrobků, obsah nebezpečných látek a podobně. „Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, tedy elektroodpadu, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ dodává Zuzana Adamcová.

Objem zboží dodaného přes zahraniční e-shopy představuje až 15 %

V zemích, jako je Francie, Británie nebo Německo, je už více než 15 % elektrozařízení ze všech prodaných dodáno spotřebitelům přes zahraniční e-shopy, aniž by bylo zajištěno, že výrobci nebo dovozci těchto produktů budou řádně zapojeni do sběru a recyklace těchto produktů. „V České republice se zatím jedná ,pouze‘ o nižší jednotky procent, ale i zde bude toto číslo růst, a to zejména s tím, jak roste jazyková vybavenost českých spotřebitelů, kteří si následně objednávají zboží přes e-shopy usazené v Číně nebo v USA,” shrnuje Zuzana Adamcová.

Předseda EucoLight Hervé Grimaud k alarmujícímu výsledku studie řekl: „Jsme velmi znepokojeni vysokou mírou, s jakou se tyto zahraniční e-shopy vyhýbají svým povinnostem souvisejícím s ochranou životního prostředí, a to zejména ohledně sběru a recyklace elektroodpadu. S rychlým růstem tržeb e-shopů dramaticky narůstá i nespravedlivá konkurenční výhoda těch zahraničních e-shopů, které se vyhýbají plnění svých zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Tím získávají nekalou konkurenční výhodu oproti odpovědným firmám, které tyto environmentální předpisy dodržují. Ochrana životního prostředí je v zemích EU na prvním místě a nedodržování platných environmentálních předpisů nesmí být tolerováno.“

Generální tajemník EucoLight Marc Guiraud výsledek studie komentoval: „Je pravděpodobné, že členské státy zvolí různá opatření, aby nedocházelo k obcházení těchto environmentálních předpisů v oblasti elektroodpadu. Důvodem řešení problému na lokální, nikoli celoevropské úrovni je to, že rozsah problému si vynucuje rychlou reakci v čase kratším, než který je potřebný k realizaci celoevropského řešení. Při výběru strategie řešení problému EucoLight členské státy důrazně vyzývá, aby po zahraničních e-shopech požadovaly plnění závazků z pozice výrobce v případě, že výrobky jsou na území státu importovány jejich prostřednictvím.“ O výsledcích studie diskutovali zástupci evropských zemí na konferenci pořádané asociací EucoLight v Bruselu 6. listopadu.

 

GRAF: Procento výrobků nabízených zahraničními e-shopy, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). V ČR šlo o 100 % testovaných produktů nabízených zahraničními e-shopy.


 

02.12.2019 14:45

polečnost iBeton s.r.o. z Havlíčkova Brodu vnášela v srpnu 2018 na část pozemků v k. ú. Knyk, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, kalové odpadní vody z výrobního areálu betonárky Knyk, kterou provozuje. Za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákaz vnášet na zemědělskou půdu jiné látky, než umožňují předpisy, jí inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 50 tisíc korun.  Další pokutu, 70 tisíc korun, dostala firma za porušení vodního zákona. Neučinila totiž přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami - betonovým kalem a kalovou vodou na své provozovně v k. ú. Knyk tak, aby nevnikly do vod podzemních. Obě pokuty jsou pravomocné.

V srpnu 2018 šetřili inspektoři na pozemcích v k. ú. Knyk únik závadných látek na pozemky, kde se vytvořila vrstva betonového kalu o rozměrech zhruba 30 x 20 m. Při hraně plotu společnosti iBeton s.r.o. byla patrná čerstvá vrstva navezené zeminy, na hranici pozemku se kolem plotu nacházely 4 betonové jímky sloužící k jímání oplachové vody z čištění domíchávačů betonu. V jedné jímce byl otvor, kterým unikala na sousední pozemek kalová voda.

„V polovině září 2018 jsme s obviněným zahájili kontrolu zaměřenou na zacházení se závadnými látkami, kontrolu způsobu odběru vod, kontrolu havarijního plánu. Na základě výše uvedeného jsme konstatovali, že společnost iBeton porušila mimo jiné vodní zákon, protože neučinila přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami, aby nedošlo k ohrožení kvality vod,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Společnost iBeton s.r.o. porušila ve výše uvedené souvislosti také další zákon, o odpadech. V lednu 2019 za to dostala pokutu 35 tisíc korun. Z kalové jímky umístěné v areálu betonárky vytékala kalová voda obsahující betonový kal, odpad. Původce odpadů je přitom podle zákona povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

02.12.2019 10:49

Společnost Bridgestone Americas, Inc. (Bridgestone) začala jako první ve svém oboru využívat ve velkém měřítku recyklované saze při výrobě pneumatik, a to v rámci dlouhodobého partnerství se společností Delta-Energy Group, LLC, která je lídrem na trhu recyklace materiálů z použitých pneumatik. Bridgestone touto investicí činí tak významné kroky v realizaci svého záměru podporovat cirkulární ekonomiku, která eliminuje odpad opakovaným využíváním zdrojů. Více ZDE

02.12.2019 09:16

V Madridu dnes začíná Konference OSN o změnách klimatu (COP25), která se bude věnovat boji proti globálnímu oteplování. Navazuje na zářijový klimatický summit OSN v New Yorku, potrvá do 13. prosince. Českou delegaci na úvodním dni zasedání povede premiér Andrej Babiš, kterého doprovází ministr životního prostředí Richard Brabec.

Konference, jejímž tématem jsou způsoby uplatňování pařížské klimatické dohody z roku 2015, se koná pod heslem #Time for action. Zdůrazňuje tak, že je čas jednat. Je otázkou, zda účastníci vyslyší výzvy milionů mladých lidí, kteří v posledních měsících vycházejí do ulic inspirováni šestnáctiletou švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou, aby přiměli politiky k důslednější ochraně životního prostředí a snižování emisí.

Babiš na úvod debaty vystoupí s projevem o úsilí České republiky v tažení proti klimatických změnám. Během odpoledního bloku jednání se pak delegáti budou věnovat otázkám snižování uhlíkových emisí, budování bezpečnějšího světa a klimatickým aktivitám zaměřeným na lidi.

 

Čtěte také:

Česko chce miliardy na snižování emisí nad rámec kohezních fondů EU (2.12.2019)

Evropský parlament vyhlásil v Unii klimatickou nouzi (28.11.2019)

Brabec: Rázné snížení emisí v Evropě je jen přesune jinam. A světu to nepomůže (28.11.2019)

 

02.12.2019 08:39

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se přes 58 % Čechů snaží dlouhodobě neplýtvat potravinami, a dalších 35 % si začalo více hlídat, zda jídlo nevyhazuje zbytečně v posledních dvou letech. Stále více Čechů nechce plýtvat potravinami ani o Vánocích. Nakupují uvážlivěji, více si hlídají termín spotřeby a včas potraviny zužitkují, přebytky darují, nabídnou charitě, potravinovým bankám a podobným institucím.

Pozitivní je, že lidé také snižují spotřebu obalů – zejména plastových. Dlouhodobě jejich využívání omezuje přes 38 % lidí a dalších 41 % se k tomuto kroku rozhodlo v posledních 2 letech.

Naopak rezervy máme při využívání baterií – ekologičtější i ekonomičtější nabíjecí baterie zatím používá jen pětina lidí. „Vzhledem k tomu, že ve většině domácností se nachází desítky až stovky baterií, nikde by neměla chybět kvalitní nabíječka a nabíjecí baterie. Dosáhneme finanční úspory a zároveň šetříme přírodu,“ říká Eva Gallatová ze společnosti ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií a dodává: „Mezi vánočními dárky jsou často také spotřebiče na baterie. Například hračky, váhy, fotoaparáty a podobně. Nabíječka na baterie by mohla být také praktickým dárkem.“

 

4 tipy, jak nebýt na Vánoce Plýtvákem

  1. Potraviny nakupujte střídmě. Společné zážitky jsou důležitější, než propadnout konzumu a svátky prosedět před jídlem a pitím prohýbajícími se stoly. 
  2. Pokud máte doma přebytky věcí i jídla, věnujte je těm, kteří neměli takové štěstí, aby si je sami mohli dovolit.
  3. Potěšte své blízké praktickými a ekologičtějšími dárky. Můžete věnovat věci na opakované použití – například nabíječku na baterie nebo hrneček na kávu s sebou. Zabodovat můžete i vlastnoručně vyrobenými dárky.
  4. Neslevujte ze svého ekologického smýšlení ani o Vánocích. Zamyslete se například, zda skutečně potřebujete tolik balicího papíru. Zkuste ekologičtější alternativu. Nebo, když půjdete na vánoční trhy, požádejte, aby vám nápoj připravili do kelímku či hrnečku na opakované použití.


Co nepotřebuješ, věnuj
Mezi další pozitivní počiny patří tzv. re-use princip neboli co už lidé nepotřebuji, věnují nebo levně prodají. Už 69 % Čechů se k němu hlásí. V prosinci se mohou zapojit například do projektu „Obrácený adventní kalendář“, kdy během adventu odloží do krabice každý den jednu věc, kterou sami nevyužijí, a před Štědrým dnem krabici odvezou vybrané charitativní organizaci nebo třeba do psího útulku.

Lidé třídí šatníky a vyrábí vlastní dárky
Loňská anketa na facebookovém profilu Ecocheese ukázala příklady dobré praxe, jak se lidé mohou ve vánočním čase chovat ekologicky, a přitom ještě někomu udělají radost. Nejčastěji fanoušci jmenovali věnování věcí – před Vánoci probírají šatníky, vytřiďují nepoužívané hračky a vozí je těm, kteří si je nemohou dovolit pořídit. Na druhém místě bylo vytváření dárků z přírodnin a recyklovaných materiálů, kterými někteří obdarovávají své blízké.

Svařák NE do jednorázového plastu
Při nákupu nápojů s sebou stále více Čechů preferuje opakovaně použitelné kelímky. Aktuálně jim před jednorázovými dává přednost 48 % respondentů. Některá města a obce už nyní jejich využívání podporují. A ani tam, kde tomu tak zatím z nejrůznějších důvodů není, by neměl být problém, aby si člověk přinesl svůj vlastní hrneček či kelímek, do kterého by si objednal vánoční svařák nebo kávu.

„Zájem o ochranu životního prostředí roste v Česku dlouhodobě a ani o Vánocích bychom v tom neměli polevovat,“ říká Eva Gallatová z ECOBATu a dodává: „Pokud mohu mluvit za baterie, tak za posledních 10 let se množství baterií, které každoročně odevzdáváme na recyklaci, zčtyřnásobilo. I proto se snažíme dlouhodobě vysvětlovat, že zdaleka nestačí jen recyklovat, ale ještě důležitější je odpady zbytečně nevytvářet.“

 

O průzkumu
Sběr dat pro průzkum „Jak Češi mění své návyky, aby byli ohleduplnější k životnímu prostředí“ byl realizován v srpnu 2019 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 025 respondentů. Samotnému průzkumu předcházela anketa na sociálních sítích, která identifikovala hlavní aktivity, na které Češi ve vztahu k ochraně životního prostředí zaměřují svou pozornost. Tyto informace pak byly zohledněny při tvorbě průzkumu.

 

29.11.2019 13:31

Nakládání s odpady ve městech i obcích je tématem, které se neustále řeší. Portál Zajimej.se se tak zeptal ředitelky a zakladatelky Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) Soni Jonášové na nejčastější problémy s odpadovým hospodářstvím obcí a měst. V rozhovoru ředitelka shrnuje nejvýznamnější trendy, podle kterých se bude nakládání s odpady ubírat. Dle názoru Soni Jonášové to jsou: rekomunalizace, digitalizace, rozbourání dnes funkčních kartelů, využívání platforem pro propojení se zpracovateli napřímo, placení odpadů v závislosti na produkovaném množství, zpohodlnění třídění, spolupráce měst a recyklačních firem a cirkulární veřejné zadávání. Podrobnosti čtěte ZDE

 

 

Zdroj: Zajimej.se

29.11.2019 13:30

Cílem workshop určeného zejména pro malé a střední firmy, který se uskuteční dne 4. prosince 2019 na MPO (od 9:00 do 13:00 hod, Konferenční sál v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1), je předat účastníkům komplexní informace k odstranění bariér pro export výrobků, technologií a know how v oblasti oběhového hospodářství/Circular economy. Kdo a kde Vám poskytne informace a zodpoví Vaše dotazy?

 

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade)
  • Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH)
  • Česká exportní banka (ČEB)
  • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)
 
 
Další informace:

 

 

29.11.2019 10:56

Pokutu 140 tisíc korun uložili společnosti KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové za porušení zákona o odpadech. Firma od května 2018 do října 2019 soustředila téměř 16 tisíc tun odpadní výkopové zeminy za účelem rekultivace na pozemku v k. ú. Ostroměř. Ten ale nebyl k nakládání s odpady určen. Podle zákona o odpadech je původce odpadů povinen nakládat s nimi pouze v zařízeních k tomu určených.

Na základě oznámení o navážení výkopové zeminy pocházející z výstavby kanalizace v obci Dobrá Voda u Hořic a z opravy silnice I/35 Ostroměř na pozemek v k. ú. Ostroměř, provedli inspektoři v květnu 2019 kontrolu. „Při fyzické obhlídce kamenolomu v Podhorním Újezdě jsme zjistili, že na pozemku byla soustředěna navážka odpadní výkopové zeminy bez jiných příměsí, před rekultivací, která byla naplánována na rok 2021. Předložen byl Plán rekultivace lomu Podhorní újezd, ze kterého vyplývá, že veškerý vytěžený materiál, který nebude určen k prodeji, bude využit k vlastní rekultivaci pozemku. V tomto plánu ale není uvedeno, že k tomu bude využita odpadní výkopová zemina pocházející od jiných subjektů,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Nakládání s odpady v zařízeních, na které není vydáno žádné povolení, představuje ohrožení životního prostředí s možným poškozením některých složek, jako jsou voda, půda, ovzduší. Výkopovou zeminu lze využít na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu se zákonem o odpadech, tj. na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Zároveň v případě, že její využití bude v souladu se stavebním zákonem a povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.

Při stanovení výše pokuty vycházeli inspektoři z charakteru, druhu a množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem. Jednalo se přesně o 15.712 tun odpadní výkopové zeminy, jejíž kvalitu obviněný znal. „Šlo o nedbalost a nedostatečnou znalost právních předpisů. Obviněnému nebylo známo, že k tomu, aby mohl s odpady nakládat na předmětných pozemcích, musí disponovat platným souhlasem příslušného krajského úřadu. Z předložených dokladů také vyplývá, že mohl být k převzetí odpadu finančně motivován, protože převzal odpadní výkopovou zeminu za úplatu, se kterou bylo následně nakládáno v rozporu se zákonem o odpadech,“ řekl Trávníček.

29.11.2019 10:51

Jakmile ECHA žadatelům o registraci zašle návrh rozhodnutí, nebere během rozhodování o hodnocení dokumentace v úvahu aktualizace. Žadatelé o registraci musí své registrační dokumentace aktualizovat průběžně.

Podle nařízení REACH musí žadatelé o registraci zajistit, aby látky používané a uváděné na trh neměly nepříznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Registranti jsou proto povinni předložit registrační dokumentace, které splňují požadavky na informace podle nařízení REACH a musí své dokumentace průběžně aktualizovat o nejnovější informace, které mají být zohledněny na trhu.

ECHA při hodnocení dokumentace vezme v úvahu pouze aktualizace předložené před vydáním návrhu rozhodnutí. Pokud se objeví nové informace, musí žadatelé o registraci předložit k návrhu rozhodnutí své komentáře. Agentura vezme v úvahu informace uvedené v komentářích a rozhodnutí může odpovídajícím způsobem změnit.

ECHA poté, co zašle návrh rozhodnutí k vyjádření registrantům, nebere v úvahu nové informace o tonáži, použití a expozici. Registrační dokumentace musí splňovat požadavky na informace podle nařízení REACH pro registrované tonážní pásmo a použití v době zahájení hodnocení dokumentace. Pokud tedy žadatelé o registraci např. sníží tonážní pásmo nebo vyřadí některá použití ze své registrační dokumentace, tyto skutečnosti už nebudou vzaty do úvahy pro rozhodnutí ECHA.

Internetové stránky ECHA poskytují žadatelům o registraci informace o tom, jak zlepšit své dokumentace: doporučení, praktický průvodce a otázky a odpovědi, které byly aktualizovány a nyní odrážejí některé body uvedené v nedávném rozhodnutí odvolacího senátu.

 

 

Zdroj: MPO

Záznamy: 29 - 42 ze 8962
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Úprava, zpracování a recyklace odpadů

Jen v roce 2018 hodnota veřejných zakázek dosáhla 600 miliard Kč. A právě veřejné zakázky s cirkulárním aspektem jsou absolutním základem, nejlepším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak roztočit cirkulární ekonomiku v Česku. O možnostech podpory výrobků z recyklátů se hojně hovoří, efektivní nástroje již máme, ale jaká je skutečná praxe? Odpověď najdete v nové čísle časopisu Odpadové fórum, které právě vychází na téma Úprava, zpracování a recyklace odpadů. A na co dalšího se můžete těšit? Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
     
10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2020
17.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
Opakování: 23.1.
21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ