Novinky

07.01.2020 18:34

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav dá stát v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Ministerstvo zemědělství proto vytvoří samostatný dotační program pro vlastníky vodárenské infrastruktury. Peníze mají sloužit ke zmírnění následků lokálního sucha.

Ministerstvo provedlo revizi stávajících propojení vodárenských soustav. Z této revize mimo jiné vyplývá, že v příštích letech bude takto nutné investovat zhruba 20 miliard korun.

V současnosti mají vlastníci vodovodní infrastruktury připraveno sedm projektů v celkové hodnotě zhruba 700 milionů korun. Tyto projekty mají platné stavební povolení, nebo u nich běží stavební řízení, a proto je možné je dokončit v následujících dvou letech, uvedlo ministerstvo.

"Tato opatření jsou však nákladná, a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury," uvedl Toman. Pokud by je vlastníci měli vybudovat bez státní podpory, mohlo by to v některých případech znamenat zvýšení ceny vody pro spotřebitele.

Ministerstvo zemědělství proto navrhlo vládě dotační program pro tyto akce. Předpokládaná výše dotace je maximálně 70 procent z celkové ceny.

Podle údajů z loňského července dalo ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun. Většinou z peněz Evropské unie.

Přístup státu k boji s důsledky sucha kritizoval loni na podzim Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V Česku podle něj chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. Podle kontrolorů také nejsou současné dotační programy na řešení problematiky sucha připraveny a ministerstva nové nezavedla, výjimkou je pouze program Dešťovka. Ministerstva zemědělství a životního prostředí, kterých se kritika NKÚ týkala, se závěry kontroly nesouhlasila.

 

07.01.2020 18:33

Elektrárna Chvaletice využije na odstraňování prachových částic ze spalin látkové filtry. Technologie se osvědčila v Teplárně Kladno, která loni přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy, uvedl v tiskové zprávě mediální zástupce společnosti Sev.en EC Petr Dušek. Snížení emisí prachových částic pomocí elektrostatických odlučovačů, instalovaných před časem, nebylo ve Chvaleticích dostatečné.

"Realizace projektu nevedla k očekávaným výsledkům, což byl i jeden z důvodů vypovězení smlouvy s dodavatelem," uvedl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Technologie látkových filtrů podle něj zajistí splnění nových evropských limitů pro emise tuhých látek. Pomůže také snížení emisí vybraných ostatních škodlivin, například rtuti.

Látkový filtr je rozdělen do několika komor, které se cyklicky zařazují do proudu spalin. Když se komora zanese prachem, uzavře se a pomocí protiproudého rázu se vyčistí stlačeným vzduchem. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu.

Kvůli vysoké výrobě a nedostatečným výsledkům dosavadního systému omezování emisí prachových částic musela Elektrárna Chvaletice ke konci loňského roku podle Duška požádat o výměnu emisních stropů. Na výměně části emisních stropů se dohodla se třemi energetickými zařízeními, Elektrárnou Opatovice, Teplárnou Komořany a Plzeňskou teplárnou. Tento krok nijak nezvýší celkové množství emisí v ovzduší a je zcela v souladu s českou legislativou. Rozptylová studie přiložená k žádosti o změnu integrovaného povolení navíc potvrzuje, že imisní dopad nebude mít vliv na životní prostředí. Krajský úřad v Pardubicích žádosti o změnu integrovaného povolení v prosinci vyhověl.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, vloni také požádal o výjimku z limitů ochrany ovzduší, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně. Krajský úřad v Pardubicích výjimku vydal, ministerstvo životního prostředí ale jeho rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady. Kvůli námitce systémové podjatosti bude o věci rozhodovat krajský úřad v Olomouci.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

07.01.2020 18:31

Zpráva přináší jak souhrnné tak i podrobné informace o zásobách, těžbě a využití uhlí v České republice v roce 2017. Nabízí porovnání s rokem 2010 a je doplněna o názorné tabulky a grafy.

V České republice se dobývá černé i hnědé uhlí a vyrábí se koks. V roce 2010 byla produkce uhlí 55,2 mil. tun a následkem postupného útlumu těžby bylo v roce 2017 vytěženo o 20 % méně, tj. 44,2 mil. tun uhlí a v následujícím roce 43,7 mil. tun.

Výroba koksu není restrikcemi těžby ovlivněna, a proto se jeho roční produkce pohybuje okolo 2,5 mil. tun.

Hnědouhelné brikety se vyráběly do roku 2010.

 

Dokument ke stažení:

Uhlí v České republice [pdf, 852 kB]

 

07.01.2020 18:29

Předkládaná statistická zpráva obsahuje finální data o hrubé výrobě elektřiny a dodávkách tepla podle jednotlivých paliv a bilanci dodávek elektřiny a tepla do jednotlivých sektorů národního hospodářství v letech 2010–2018.

Statistické údaje publikované v této zprávě jsou připraveny v metodice Eurostatu tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita dat s materiály Evropské komise. Tato data jsou následně podkladem pro Souhrnnou energetickou bilanci ČR (SEB).

Zdrojem dat jsou statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu.
 

Dokument ke stažení:

 

07.01.2020 18:28

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Hradci Králové uložili pokutu 125 tisíc korun společnosti Sluneční stráň s.r.o. Firma nakládala s odpadní zeminou a kamením s příměsí stavebních odpadů na pozemcích v katastrálním území České Čermné na Náchodsku, které k nakládání s odpady nebyly určeny. Porušila tím zákon o odpadech.

Celkem se jednalo o 21 267 tun odpadů, se kterými firma prováděla úpravy terénu v období od srpna do listopadu 2018. „Při inspekčním šetření a následné kontrole jsme zjistili, že odpady pocházely z modernizace nemocnice v Náchodě a společnost Sluneční stráň s nimi nakládala na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny nebo nesplňovaly požadavky pro využití odpadní zeminy stanovené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu.Některé pozemky byly lesními pozemky, využívanými jako manipulační plochy pro skladování dřeva, nebo trvalým travním porostem pod ochranou zemědělského půdního fondu,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové.

Odpadní zemina a kamení, se kterými bylo na pozemcích nelegálně nakládáno, měly v sobě místy šedesát až sedmdesát procent příměsi stavebních odpadů, zejména cihel a betonu. „Právě charakter odpadů a zejména jeho množství, které inspekce považuje za velké, byly posouzenypři stanovení výše pokuty,“ uvedl Trávníček.

Smyslem nakládání s odpady na pozemcích, které jsou k nakládání s odpady dle zákona určeny, nebo na nichž lze využívat odpady splňující stanovené požadavky je, aby nedocházelo k ohrožení jednotlivých složek životního prostředí, popřípadě zdraví lidí.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, sankce 10. prosince nabyla právní moci.

06.01.2020 14:19

Zákazníci Košík.cz mohou nyní vracet zálohované PET lahve k opakované recyklaci. Na tomto v Česku jedinečném řešení se domluvil online obchod Košík.cz a minerální voda Mattoni. Pilotní projekt tak v praxi uzavře cirkulární smyčku PETu – od prodeje výrobku, přes vrácení obalu, recyklaci použitého PETu až po výrobu nové PET lahve s vysokým přídavkem recyklátu. Projekt má prokázat, že je o tento způsob vratných záloh na PET lahve mezi spotřebiteli skutečně zájem, jak ukazují průzkumy veřejného mínění.

„Zálohování na zkoušku“ připravila značka Mattoni spolu s online supermarketem Košík.cz, který je známý svými bezobalovými aktivitami. „V rámci našeho projektu Budoucnost bez obalu hledáme nové typy udržitelných obalů pro všechny druhy zboží. V případě nápojů se však ukazuje jako nejlepší cesta změna způsobu nakládání se současnými obaly, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí. A to s využitím benefitů, které přináší online prodej – tedy možností pohodlného zpětného odběru obalů přímo z domácnosti,“ popisuje motivaci Tomáš Jeřábek, generální ředitel Košík.cz.

Minerální voda Mattoni (z portfolia skupiny Mattoni 1873, zakládajícího člena iniciativy Zálohujme.cz) pro projekt vytvořila speciální edici lahví z 80% recyklovaného PETu, které jsou k dostání exkluzivně na Košík.cz a váže se na ně záloha 3 Kč. „Nápojový průmysl má unikátní možnost stát se plně udržitelným, plně cirkulárním, a my jí chceme využít,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. „Plastové lahve vnímáme jako cennou surovinu, kterou lze mnohonásobně opakovaně recyklovat. Pro snadnější recyklaci jsme již sjednotili barevnost lahví Mattoni na světle zelenou. Nechceme, aby PET lahve končily zbytečně na skládkách nebo v přírodě. Chceme, aby z nich byly opět vyrobeny nové lahve. To dokáže zajistit transparentně nastavený centrálně řízený systém vratných záloh,“ dodává Pasquale.

Objednáte online, kurýr přiveze nákup, odečte zálohu a odveze prázdné lahve k recyklaci

Princip je jednoduchý. Zákazník si při online nákupu v internetovém obchodě Košík.cz objedná vratné zálohované lahve Mattoni. Při dalším závozu kurýr nezmačkané prázdné lahve s víčkem a etiketou vyzvedne a zálohy vrátí v podobě zákaznických kreditů na další nákup (totožně jako v případě jiných zálohovaných obalů). Vrácené PET lahve pak Košík odveze ve speciálním boxu zpět k dodavateli, který zajistí recyklaci. „Systém zpětného odběru v současnosti využíváme také u jednodruhových papírových sáčků při nákupu potravin a ekodrogerie v rámci sekce Budoucnost bez obalu. Při zavedení vratné zálohy na plně recyklovatelné PET lahve jsme vycházeli z podnětů samotných zákazníků, kteří nás mnohokrát přesvědčovali, že u ekologicky šetrných obalů jim rozhodně nevadí,“ vysvětluje Tomáš Jeřábek.

Regranulát vzniklý recyklací vrácených lahví bude následně použit výhradně na výrobu nových PET lahví. Zákazníci tak mají naprostou jistotu, že se z odevzdané lahve opět vyrobí lahev. PET se využije jako surovina, neskončí jako odpad nebo jako znovu nerecyklovatelný výrobek. „Současný systém třídění a recyklace PET lahví má k dokonalosti daleko. Každá třetí PET lahev nyní skončí na skládce, ve spalovně nebo dokonce pohozená ve volné přírodě. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že pomocí systému vratných záloh lze docílit i více než 90% návratnosti nápojových obalů,“ doplňuje Alessandro Pasquale

V lednu 2020 by měl Parlament ČR začít projednávat návrh nové odpadové legislativy. Ta stále nepočítá se zavedením centrálně řízeného systému vratných záloh v ČR, přestože je to podle některých odborníků jediná cesta, jak splnit vybrané cíle EU. Autoři nové legislativy z Ministerstva životního prostředí sice říkají, že navržené zákony zároveň individuálním zálohám nebrání výrobcům zavést vlastní zálohové systémy, což ale podle právního rozboru skupiny Mattoni 1873 v praxi ekonomicky ani environmentálně nedává smysl. „Pilotní projekt Mattoni s Košíkem není krokem k zavádění individuálního zálohového systému. Je to způsob, jak ukázat cirkulární smyčku PET materiálu v menším měřítku a otestovat reálné chování spotřebitelů ve vztahu k vratným zálohám,“ upozorňuje Pasquale.

 

Produkty Mattoni „Z lahve bude lahev“ z 80% recyklovaného PETu na Košík.cz
https://www.kosik.cz/stranky/z-lahve-bude-lahev

 

KOMENTÁŘ: Nenávratně se připravujeme o vzácné materiály

Vojtěch Vosecký, expert na cirkulární ekonomiku

Každý rok vyprodukuje Evropa 2,5 miliardy tun odpadu ročně. Z toho polovina končí na skládkách nebo ve spalovnách. Tím se nenávratně připravujeme o vzácné materiály. Skoro každý by přitom chtěl vlastní auto, nový telefon, hezké oblečení a dobré jídlo. Ale jak toho dosáhnout, aniž bychom přitom ruinovali planetu? Odpovědí může být cirkulární ekonomika.

Cirkulární ekonomika je popisována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Je inspirována přírodními ekosystémy, kde veškeré toky organických živin kolují v dokonalých a nekonečných cyklech, bez ztráty na kvalitě. Cirkulární ekonomika tuto představu aplikuje do světa lidí. Dobrým odrazovým můstkem jsou tři základní principy, kterými se může řídit firma, město, stát, ale i každý z nás:

 1. Minimalizovat vznik odpadu a přeměnit jej na zdroj
 2. Uzavřít a udržet tok materiálu v oběhu bez ztráty na kvalitě
 3. Regenerovat místní ekosystémy

 

 

 

Obrázek 1: Diagram konceptu cirkulární ekonomiky.

 

Může jít takový model ruku v ruce s ekonomickým růstem? Dnes vidíme, že uplatněním principů cirkulární ekonomiky do způsobu, jakým navrhujeme, vyrábíme a recyklujeme produkty, je možné dosáhnout velmi zajímavých finančních i environmentálních výsledků. Například společnost Philips vyvinula službu Pay-per-lux: místo nákupu žárovek si pronajímáte světlo a platíte jen za čas, kdy se svítí.

Philips žárovky i vlastní, takže se nemusíte starat o údržbu. To zároveň motivuje firmu navrhnout perfektní produkt, který není potřeba měnit a opravovat příliš často. A když už se se žárovkou něco stane, firma si ji vezme zpátky a vše se pokusí co nejvíce znovu-využít a přímo zrecyklovat. Díky vysoké kvalitě produktu a pohybovým čidlům se tak podařilo ušetřit 50 % nákladů na elektřinu, z čehož ve výsledku těží i koncový zákazník.

 

Cirkulární ekonomika v ČR

Za posledních několik let jsme byli svědky vzniku ambiciózních cirkulárních iniciativ také v České republice. Například iniciativa Zálohujme.cz si klade za cíl uplatnit cirkulární principy v nápojovém průmyslu a zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky, což by navýšilo jejich recyklaci z mizerných 69 %, respektive 30 %, na více než 90 % v obou případech. Pozadu nezůstávají ani vládní či městské strategie. Cirkulární Česko 2040 má vytvořit národní plán transformace na cirkulární stát, hlavní město Praha se zase zavázalo stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním. Jako jedna ze strategií, jak uhlíkové neutrality v Praze dosáhnout bylo vytyčeno právě zavedení cirkulárních procesů.

Cirkulární ekonomika má velký potenciál zmírnit negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí i rozvíjet business odpovědným směrem, což si v ČR postupně uvědomuje čím dál tím více subjektů. Aby se téma dále ubíralo správným směrem, je však důležité ho neustále rozvíjet a podrobovat kritice. Proto nesmíme usnout na vavřínech, ale naopak přidat. Bude to jízda, ale i závod s časem.

 

 

Vojtěch Vosecký – expert na cirkulární ekonomiku

https://www.linkedin.com/in/vojtechvosecky/

 

Vojtěch Vosecký je jedním z předních odborníků na cirkulární ekonomiku v České republice. Vystudoval holandskou Wageningen University, pomohl založit INCIEN, ve kterém působil přes 4 roky, a podobným tématům se věnoval i v Evropském parlamentu. Momentálně vede v Praze expertní skupinu pro cirkulární ekonomiku a pracuje s řadou dalších organizací. Vojtěch je aktivním členem nadnárodní organizace Circular Economy Club, a také součástí poradních orgánů a pracovních skupin souvisejících s udržitelností při MŽP.

 

06.01.2020 12:18

Společnost SATESO, s.r.o. ze Šlapanic dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně dvě pokuty za celkových 260 tisíc korun. V rozporu s integrovaným povolením provozovala zařízení k odstraňování odpadů „skládku Šlapanice“, kdy nezabezpečila udržování výšky hladiny průsakové vody ve skládce na kόtě stanovené provozním řádem. Firma také v rozporu s vydaným povolením vypouštěla předčištěné odpadní vody z ČOV na skládce Šlapanice do kanalizace pro veřejnou potřebu města Brna. Pokuty jsou od 30. 11. 2019 pravomocné.

„Výška hladiny průsakové vody ve skládce měla být podle dodatku provozního řádu schváleného Krajským úřadem Jihomoravského kraje udržována od počátku prosince 2017 do konce listopadu 2018 na kόtě max. 236 m n. m. Zjištěná výška hladiny 7. listopadu 2018 však byla vyšší. To je porušením zákona o integrované prevenci, za který jsme subjektu uložili pokutu 200 tisíc korun,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Druhou pokutu, 60 tisíc korun, dostal subjekt za to, že v rozporu s vydaným povolením vypouštěl předčištěné odpadní vody z ČOV na skládce Šlapanice do kanalizace pro veřejnou potřebu města Brna. Na odtoku z ČOV tak došlo k překročení limitní koncentrace ukazatele AOX, což je porušením vodního zákona.

„Obviněný včas nepřijal odpovídající technická a organizační opatření k zajištění plnění požadavků plynoucích z integrovaného povolení. Tím nezajistil ochranu životního prostředí, což je základním účelem i předmětem zákona o integrované prevenci. Provozem v rozporu s podmínkami integrovaného povolení porušil jednu ze základních povinností provozovatele zařízení „skládka Šlapanice“, řekl Augustin.

Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli k tomu, že se ze strany obviněného jednalo o opakované porušování podmínek provozu zařízení. V roce 2017 mu byla uložena pokuta 90 tisíc korun (uhrazena) a v roce 2018 dostala firma pokuty dvě za celkem 210 tisíc korun (uhrazena). „Je také třeba uvést, že společnost SATESO s.r.o. ušetřila dlouhodobým neprováděním vývozů průsakových vod značné finanční prostředky v řádech statisíců ročně,“ uvedl Augustin.

 

Halogenované organické sloučeniny (AOX) - je poměrně široká skupina organických látek obsahující některý z prvků patřících do skupiny halogenů. AOX je mezinárodně uznávaný parametr pro sledování těchto látek ve vodě; může se jednat o jednoduché sloučeniny jako je chloroform, nebo komplexní látky jako jsou dioxiny. V přírodě se většina AOX přirozeně nevyskytuje, jejich hlavním zdrojem v prostředí je především průmyslová výroba papíru a celulózy. Konkrétní chemické i toxikologické vlastnosti jsou vždy závislé na druhu sloučeniny; souhrnně popsat negativní účinek AOX je prakticky nemožné. Obecně se ale dají tyto látky považovat za toxické pro vodní organizmy, schopné bioakumulace, s různou mírou toxicity pro člověka.

06.01.2020 10:28

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020, který se uskuteční 21. ledna 2020 v Praze. Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

 • VYHLÁŠKA O KRITÉRIÍCH, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKON O ODPADECH A NÁVRH ZMĚNOVÉHO ZÁKONA
 • ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH


RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

 • POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ
 • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
 • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
 • – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“
 • INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST


Seminář bude věnovaný aktuální podobě projednávaného zákona o odpadech, který bude přijat v návaznosti na změnu evropských směrnic v rámci balíčku k oběhovému hospodářství, a to s přepokládanou účinností od 1. ledna 2021.

Účastníci se dále seznámí vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Jedná se o první vyhlášku, která v České republice nastavuje  podrobná kritéria pro vedlejší produkt a přechod odpad neodpad.

Dále budou představeny změny, které budou nově vyplývat z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

V rámci praktické části semináře budou zopakována pravidla přidělování a používání identifikačního čísla provozovny a zařízení, pozornost bude rovněž zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, zařízení pro nakládání s autovraky, zařízení pro nakládání s kaly z ČOV, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.

Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Registr zařízení, VISOH, Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení).

 

Termín: středa 22. ledna 2020, přednášky 9:00 - 15:30 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác    

Cena: 2110 Kč bez DPH

 

Další informace ZDE

 

 

06.01.2020 09:39

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 2. 1. 2020.

Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou žádosti pouze při zařazení nákupu nemovitosti do způsobilých výdajů.

Dále došlo k upřesnění postupu při právním zatížení předmětu podpory v okamžiku před vydáním právního aktu. Platí, že žadatel je povinen neprodleně oznámit SFŽP ČR uzavření jakékoli smlouvy týkající se zástavy předmětu podpory, a to v kterékoliv fázi administrace projektu.

Ve specifickém cíli 3.5 došlo k doplnění a úpravě kritérií přijatelnosti v souvislosti s realizací protihlukových opatření a monitoringu znečišťujících látek. V prioritní ose 4 jsou upravena vybraná kritéria přijatelnosti, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a doplněni oprávnění žadatelé. V rámci prioritní osy 5 došlo k doplnění nové aktivity 5.1.c. Jedná se o podporu výstavby nových budov v pasivním energetickém standardu, s čímž také souvisí doplnění kritérií přijatelnosti, formy a výše podpory pro tuto aktivitu.

V kapitole C došlo k upřesnění postupů hodnocení a výběru projektů u průběžných výzev a k nahrazení předávání usnesení, kterým se zastavuje řízení o udělení dotace, respektive rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace do datových schránek za doručování prostřednictvím MS2014+. Nově tyto dokumenty v případě vydání naleznete v IS KP14+ na záložce Dokumenty žádosti o podporu.

Jednou z nejpodstatnějších změn z pohledu žadatelů a příjemců podpory je nahrazení předávání právních aktů a jejich změn do datových schránek / poštou za doručování prostřednictvím MS2014+. K této změně dochází v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a s praxí uplatňovanou v rámci ostatních operačních programů. V této souvislosti upozorňujeme na doporučení v aktuálních Tipech k ISKP14+, aby si zástupce žadatele vždy ponechal roli Správce přístupů a nepředával všechny role na poradenskou firmu. Nově vydané právní akty naleznete v IS KP14+ na záložce Právní akt o poskytnutí/převodu podpory.

Jistě vítanou změnou bude, že při odvolání žádosti nebo při odstoupení od právního aktu prostřednictvím IS KP14+ již není žadatel povinen zasílat zároveň na SFŽP ČR písemnou žádost se zdůvodněním.

Došlo také k doplnění označování faktur, a to u výjimečných případů, kdy je žadateli umožněno, aby doklady označil názvem a číslem projektu sám ručně. V tom případě je nezbytné, aby při dopsání čísla projektu bylo připojeno také datum a parafa dopisujícího.

Dále byly doplněny postupy při přípravě a vydávání právních aktů u organizačních složek státu (OSS) a státních příspěvkových organizací zřízených OSS, které spadají do resortu MŽP.

V příloze č. 1 mezi povinné přílohy žádosti u žadatelů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí přibylo souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu a v prioritní ose 4 došlo k úpravě podkladů k žádosti o podporu související s úpravou kritérií a způsobilých výdajů.

Aktuální verze Pravidel je dostupná na portálu www.opzp.cz v sekci Dokumenty.

 

 

30.12.2019 18:06

Plán městské firmy Pražské služby zvýšit kapacitu spalovny v Malešicích získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z databáze EIA. Ministerstvo životního prostředí nevyhovělo připomínkám Prahy 10, která chtěla kompenzační opatření proti karcinogenní látce benzo(a)pyren. Zvýšení emisí látky bude podle ministerstva nevýznamné. Provoz začal v Malešicích fungovat v roce 1998.

Pražské služby postupně vyměňují čtyři kotle, ve kterých se odpad z metropole spaluje. Projekt výměny má do roku 2023 zvýšit kapacitu zařízení ze současných 330.000 tun spáleného odpadu ročně na 394.000 tun. Jeden ze čtyř kotlů už vyměněn byl, na dalším se pracuje a zbylé budou následovat. Celá výměna vyjde na zhruba 2,8 miliardy korun a má trvat do roku 2022.

Benzo(a)pyren je látka, který se do ovzduší dostává při spalování odpadu. Radnice Prahy 10 požadovala, aby firma dobrovolně investovala do opatření, která zajistí, že se emise látky nezvýší. Podle úředníků ministerstva by to však byla zbytečná investice. "Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (nejvýše v řádu stovek) se vypočtené změny ve zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Realizace kompenzačních opatření by byla vynaložením prostředků bez reálného vlivu na snížení rizik veřejného zdraví," stojí ve stanovisku.

Ministerstvo svoje souhlasné stanovisko podmínilo tím, že firma při dalším postupu zohlední začátkem prosince vydaný dokument Evropské unie, který ze zabývá hodnocením technologií pro spalování odpadu. Další podmínky úředníci nestanovili.

Zástupci Pražských služeb před časem při spuštění prvního modernizovaného kotle uvedli, že nová zařízení mají vyšší účinnost a nižší emise. Oxidů uhlíku a dusíku mají produkovat o 40 až 50 procent méně. Po dokončení výměny vybavení dostane spalovna i nový vzhled. Pražské služby připravují architektonickou soutěž, do které chtějí zapojit i veřejnost, na novou podobu budov. Současně bude upraveno i okolí spalovny a zvažuje se stavba bioplynové stanice.

30.12.2019 11:21

Na základě nařízení 2019/2015, které bylo zveřejněno dne 5. prosince 2019 v Úředním věstníku EU, dochází ke změnám v oblasti štítkování světelných zdrojů a svítidel.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2015, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů, vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. od 25. prosince 2019.

Konec štítkování svítidel od 25. prosince 2019

Od 25. prosince 2019 dochází ke zrušení povinnosti opatřovat svítidla energetickým štítkem, jelikož se na základě čl. 9 nařízení 2019/2015 ruší čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 nařízení 874/2012. Svítidlem se dle definice uvedené v nařízení 874/2012 rozumí zařízení, které distribuuje, filtruje či přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými zdroji a obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně i doplňkové prvky obvodu spolu s připojením ke zdroji elektrické energie. Klasicky se jedná například o lustry nebo stolní lampy.

Od 25. prosince 2019 tedy zaniká povinnost pro dodavatele dodávat ke svítidlům štítek a povinnost pro obchodníky označovat svítidla štítkem v místě prodeje. Doporučujeme, aby od tohoto data dodavatelé přestali dodávat ke svítidlům štítek a obchodníci přestali štítek u svítidel vystavovat, a to jednak v místě prodeje, ale např. také v reklamních katalozích nebo na internetu. Stávající svítidla, u nichž je štítek vytištěn nebo připevněn k obalu, mohou být doprodána bez omezení. Uvedené ukončení štítkování se týká pouze svítidel, nikoli však světelných zdrojů (např. halogenové nebo LED žárovky). Povinnost označovat tyto světelné zdroje energetickým štítkem vyobrazeným v nařízení 874/2012 se nemění a to až do 1. září 2021.

Nové štítky pro světelné zdroje od 1. září 2021 a s tím související povinnosti dodavatelů

Na základě nařízení 2019/2015 budou světelné zdroje označovány novou podobou energetické štítku. Hlavní odlišností nového štítku je uvedení rozsahu energetických tříd A – G a doplnění QR kódu, po jehož sejmutí se zobrazí více informací o světelném zdroji. Dodavatelé budou muset světelné zdroje opatřovat novou podobou energetického štítku od 1. září 2021. V předstihu před tímto datem, tedy již od 1. května 2021 budou muset dodavatelé světelných zdrojů nahrát informace obsažené v informačním listu do databáze výrobků.

Povinnosti obchodníků – náhrada starých štítků za nové po 1. září 2021  

Obchodníci budou mít tak jako dosud povinnost zajistit, aby byl každý světelný zdroj v místě prodeje opatřen energetickým štítkem a vystaven tak, aby štítek nebo energetická třída byly zřetelně viditelné. V případě vizuální reklamy včetně reklamy na internetu musí konkrétní model světelného zdroje obsahovat energetickou třídu a rozsah tříd dostupných na štítku. Povinnost pro obchodníky uvádět nový energetický štítek začne platit od 1. září 2021. Stávající štítky, tj. štítky v podobě podle nařízení 874/2012, musí být nahrazeny novými štítky do 28. února 2023. Po tomto datu musí být staré štítky zakryty a to i v případech, kdy jsou vytištěny na obalu nebo k němu připevněny. Od 1. března 2023 musí být na všech světelných zdrojích již pouze nové štítky.

 

 

Zdroj: MPO

30.12.2019 11:17

Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty. Podmínkou je, aby tyto projekty získaly dotaci z Operačního programu Životní prostředí a současně že žadatel má omezenou možnost opatřit si prostředky z tržních zdrojů.

Žadatelé, kterým byla schválena dotace z OPŽP v oblasti vodohospodářských projektů, tedy specifický cíl 1.1 a 1.2, mohou od 2. ledna požádat i o zvýhodněné půjčky. Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými věcně způsobilými výdaji a poskytnutou dotací.

„Snažíme se obcím realizaci těchto velkých a potřebných projektů co nejvíce usnadnit. Ne všechny obce dosáhnou na klasické tržní finanční produkty a právě jim tímto krokem vycházíme vstříc,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Výhodou půjček od Státního fondu Životního prostředí ČR je jejich nulový úrok za čerpání po dobu realizace projektu. Atraktivní je ale i zvýhodněná fixní úroková sazba po realizaci projektu ve výši 0,45 procent. Začít splácet půjčku je přitom možné až následující rok po ukončení jejího čerpání.

Zvýhodněné půjčky od SFŽP ČR jsou oproti komerčním úvěrům zbaveny poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek. Úroková sazba zvýhodněné půjčky odpovídá roční procentní sazbě nákladů na ni (RPSN). Úrok lze zafixovat až po dobu deseti let. Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení dotací podpořeného projektu. Kombinací zvýhodněné půjčky a dotace lze pokrýt sto procent celkových způsobilých výdajů. Žádost je administrována společně se žádostí o dotaci z OPŽP, takže žadatel má k dispozici jedno kontaktní místo.

 

Další informace: Výzva č. 1/2019 PU

30.12.2019 11:11

Francouzská norma NF EN 13432 inspirovaná evropskou normou EN 13432 stanoví požadavky na biologicky rozložitelné a kompostovatelné obaly. Uvádí technická kritéria, podle nichž musí být obal označen jako „biologicky rozložitelný“ nebo „kompostovatelný“. Francouzský parlament přijal nový pozměňovací návrh (číslo 1181). Pozměňovací návrh říká: pokud obal není „domácí kompostovatelný“, nelze jej označit jako „kompostovatelný“. Kritici novely tvrdí, že je to v rozporu s EN 13432 a volným oběhem zboží v EU.

 

 

Další informace:

amendement 1181

 

30.12.2019 11:09

Prioritami ministerstva životního prostředí (MŽP) pro rok 2020 jsou mimo jiné zákaz jednorázových plastů, dokončení práce uhelné komise či příprava modernizačního fondu. Úřad chce také pokračovat v dotačních programech z evropských a národních zdrojů, důležité je pro něj také projednání nové odpadové legislativy či novely vodního zákona v Parlamentu. Více ZDE

Záznamy: 29 - 42 ze 9019
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Environmentální poradenství a dotace

Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize, Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice, Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami? Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu, Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde a v neposlední řadě dalších velmi zajímavých článků k tématu environmentálního poradenství a dotací. přehled obsahu ZDE

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
22.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020
21.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2020
Opakování: 23.1. a 4.2.2020
23.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
 
22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.-26.3. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
15.4. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ