Novinky

09.10.2019 13:51

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 18 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to již 9. doporučení látek s nebezpečnými vlastnostmi pro lidské zdraví nebo životní prostředí (zveřejněno ECHA 1. 10. 2019).

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH) dalších osmnáct látek z Kandidátského seznamu. Navržené látky jsou používány ve velkých objemech a mají široké použití, což může znamenat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Některé z těchto látek nejsou v současnosti v EU používány, ale mohly by nahradit další látky doporučené do seznamu látek podléhajících povolení, což by vedlo k nežádoucí substituci.

Veřejná konzultace k návrhu na doporučení látek probíhala od září do prosince 2018. Výbor členských států projednal obdržené připomínky a 26. června 2019 přijal své stanovisko.

ECHA při rozhodování o látkách, které nyní doporučuje do přílohy XIV, vzala do úvahy připomínky, aktualizace registračních dokumentací a stanovisko MSC. Do konečného doporučení jsou zahrnuty všechny látky, které prošly veřejnou konzultací.

9. doporučení zahrnuje následující látky (nebezpečná vlastnost a příklady použití):

 • 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA): toxický pro reprodukci, endokrinní disruptor pro zdraví a životní prostředí; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™): vPvB; zpomalovač hoření do lepidel a polymerů;
 • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl): endokrinní disruptor pro životní prostředí; maziva a tuky;
 • 2-ethylhexyl10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE): toxický pro reprodukci; stabilizátor do polymerů;
 • Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE): toxický pro reprodukci;; stabilizátor do polymerů;
 • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC  202-027-5) or Michler's base (EC 202-959-2): karcinogenní; tiskové barvy;
 • Dioxobis(stearato)trilead: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Fatty acids, C16-18, lead salts: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Trilead dioxide phosphonate: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC, výroba pryže, zadní strana zrcadel;
 • Sulfurous acid, lead salt, dibasic: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC, zadní strana zrcadel;
 • [Phthalato(2-)]dioxotrilead: toxický pro reprodukci; stabilizátor do PVC;
 • Trilead bis(carbonate) dihydroxide: toxický pro reprodukci; barvy pro umělce;
 • Lead oxide sulfate: toxický pro reprodukci; zadní strana zrcadel;
 • Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA): senzibilizující dýchací cesty; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA): senzibilizující dýchací cesty; tvrdidlo do epoxidových pryskyřic;
 • Tetraethyllead: toxický pro reprodukci; aditivum do leteckého paliva;
 • 2-methoxyethanol: toxický pro reprodukci; rozpouštědlo;
 • 2-ethoxyethanol: toxický pro reprodukci; rozpouštědlo.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH bude přijato Komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

 

Další informace:
 
Zdroj: MPO
09.10.2019 11:57

Včera 8.10. v odpoledních hodinách byla oficiálně zahájena činnost Českého cirkulárního hotspotu, jehož cílem je zajistit Česku účast na globálním dění v oboru a zároveň umožnit českým nápadům růst od prvotní myšlenky až po expanzi na zahraniční trhy. Tímto aktem se Česká republika dostává na úroveň zemí proaktivně podporujících změnu při přechodu z lineárního ekonomického modelu na cirkulární. Celý koncept a i jeho činnost byla představena na mezinárodní konferenci Česko jako cirkulární hotspot v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně, který tento týden probíhá.

„Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekonomické výkonnosti firem. Proto je toto téma pro aktivity CzechInvestu klíčové. CzechInvest dlouhodobě podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvoje podnikání – od start-upů po zavedené společnosti a velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ říká Patrik Reichl, pověřený řízením agentury CzechInvest.

Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla ve spolupráci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice. Koncept hotspotu také proto oficiálně na MSV představil Holanďan Hans Van Ek, poradce pro veřejně-soukromou iniciativu Holland Circular Hotspot koordinující její aktivity ve střední a východní Evropě. Kromě nizozemského velvyslanectví, INCIENu a CzechInvestu jako oficiálních aktérů se zahájení činnosti hotspotu zúčastnila i široká veřejnost, která o tuto akci projevila enormní zájem.

Posláním platformy je také inspirovat české firmy k implementaci principů cirkulární ekonomiky do jejich podnikání. I z tohoto důvodu došlo k spojení těchto hlavních aktérů. „Česká republika je atraktivní díky kreativním lidem, rozvinuté R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu pro spolupráci s firmami za účelem progresivních inovací. Další vývoj je potřeba založit také na hospodářských trendech spojených s Průmyslem 4.0, cirkulární ekonomikou a energetickou efektivitou. K tomu se hlásíme v naší nové Strategii 2019+, dodává Patrik Reichl z CzechInvestu.

„Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spolupráce všech stran, a proto jsme se rozhodli spojit síly s CzechInvestem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová témata s velkým potenciálem, a tím cirkulární ekonomika bezesporu je,“ vysvětluje důvody vzájemné spolupráce Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Know-how a kontakty získané v rámci svých aktivit využije CzechInvest i v rámci Českého cirkulárního hotspotu. Agentura plánuje rozšířit mapování podnikatelského prostředí o aspekty spojené s cirkulární ekonomikou a identifikovat tak mj. potřeby firem v této oblasti. V neposlední řadě plánuje CzechInvest další podporu inovačních nápadů zaměřených na cirkulární ekonomiku a ekoinovace, a to prostřednictvím svých stávajících programů, tak i prostřednictvím těch připravovaných.

07.10.2019 12:35

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun Městysu Drnholec na Břeclavsku. Ten vypouštěl nečištěné odpadní vody ze staré jednotné kanalizace, jíž je majitelem a provozovatelem, do melioračního kanálu pod zámkem. Porušil tím vodní zákon.

Kontrolu provedli inspektoři v červnu 2018 na základě podnětu. „V melioračním kanálu pod zámkem v místě vyústění staré kanalizace byla zjištěna voda šedohnědého zabarvení, zapáchající po splaškových vodách. Toto vypouštění nečištěných odpadních vod nebylo vodoprávním úřadem povoleno,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.
Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli k tomu, že se nejednalo o nahodilou  či havarijní situaci, které by nešlo zabránit. „Už v letech 2010 a 2013 jsme městysu za obdobná zjištění uložili dvě pokuty, obě po 80 tisících korunách. Šlo tedy o trvalý či opakující se stav,“ uvedl Augustin.

Sankce je od 19. září pravomocná.

07.10.2019 11:07

MPO ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a odbornými asociacemi a svazy vydává již po dvacáté druhé publikaci "Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2018".

Publikace popisuje jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu ČR, jejich vývoj, dosažené výsledky, a zároveň tak prezentuje výsledky průmyslových firem působících na území České republiky. Je solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti odvětví s možností predikovat další vývoj. Jedinečná je tím, že data za zpracovatelská odvětví uvádí až do oborové struktury a je tak velkým přínosem a významným zdrojem informací. Jiný takto podrobně strukturovaný materiál u nás neexistuje.  Panorama ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je institucí, která profesionálně analyzuje a zachytává současné trendy a staví na nich své další strategické kroky. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR slouží široké odborné veřejnosti u nás i v zahraničí a zároveň umožňuje prezentovat úspěchy jednotlivých odvětví v mezinárodním měřítku.

Publikace je zpracována podle členění klasifikace činností CZ-NACE a klasifikace zahraničního obchodu s komoditami CZ-CPA. Má za cíl poskytnout čtenáři celkový pohled na aktuální situaci a úroveň odvětví i jejich oborů. Zachycuje vývoj v letech 2008 – 2018. Další statistické údaje o jednotlivých odvětvích zpracovatelského průmyslu, které nejsou uvedené v publikaci, lze nalézt v interaktivním prohlížeči ekonomických ukazatelů na webu ministerstva.

 

Dokument ke stažení:

 

07.10.2019 10:43

Evropská unie nebude na prosincové klimatické konferenci v Chile prezentovat přísnější závazek omezení zplodin k roku 2030. ČTK to řekl český ministr životního prostředí Richard Brabec po jednání zástupců vlád unijních zemí, které bylo v Lucemburku věnováno dlouhodobým klimatickým plánům. Některé státy chtěly ambicióznější cíl zařadit do závěrů dnešního jednání, Česko a další země však prosadily, aby EU jako svůj závazek ponechala dříve schválený cíl omezit do roku 2030 zplodiny o 40 procent proti hodnotám z roku 1990.

Ministři dnes měli na stole návrh, aby unijní země v prosinci představily světu jako svůj cíl snížení emisí ke konci příštího desetiletí o více než 50 procent. Přísnější závazky jsou v souladu s plánem dosažení uhlíkové neutrality, s nímž počítá šéfka budoucí Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ve shodě se značnou částí států zvláště severní a západní Evropy plánuje, že do poloviny století EU "vynuluje" čisté emise skleníkových plynů. Někteří lídři chtěli tento cíl prosadit již do závěrů červnového summitu, visegrádské země (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) však byly proti.

"Některé země budou mít problémy splnit i současné cíle do roku 2030," konstatoval po dnešním jednání Brabec, podle něhož je unie už se současným závazkem jasným světovým lídrem v omezování zplodin. Proti přísnějšímu cíli podle něj byly dnes vedle visegrádských zemí i Bulharsko, Řecko, Kypr či Malta.

Ministři dnes debatovali i o zmíněné uhlíkové neutralitě, pro jejíž dosažení by musely do poloviny století všechny vypouštěné emise vyvážit například vysazené stromy.

"Priorita finského předsednictví je jasná. Evropská rada by v prosinci měla stanovit cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050," řekla novinářům po dnešním jednání finská ministryně pro životní prostředí a klimatickou změnu Krista Mikkonenová, jejíž země bude do konce roku jednáním Rady EU předsedat.

Debata v Lucemburku podle ní ukázala, že země bloku mají vůli smazat rozdíl mezi stanovenými cíli a dosud přijatými kroky. Opatření zavedená unijními státy k naplnění zmíněné mety pro rok 2030 podle Evropské komise nestačí a bude nutné zajistit mimo jiné vyšší podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie.

Česko dnes podle Brabce vysvětlovalo, proč se v přístupu k cíli vztaženému k polovině století drží spíše zpět.

"Řekl jsem, co všechno odlišuje Českou republiku od některých ambiciózních zemí a proč nemůžeme s lehkým srdcem kývnout na klimatickou neutralitu," uvedl ministr, podle něhož je Česko prokazatelně nejprůmyslovější zemí EU. Náklady na přechod k uhlíkové neutralitě zde budou i kvůli značné závislosti průmyslu na fosilních zdrojích daleko větší než v jiných státech. Část zemí podle něho dnes na tyto argumenty slyšela a uznala, že některým zemím včetně ČR bude potřeba při přechodu ke klimaticky šetrnému hospodářství finančně pomoci.

Ministři dnes přijali rovněž závěry zavazující k širšímu využívání takzvaného oběhového hospodářství. Členské státy by se podle schváleného textu měly snažit opětovně využívat materiály a produkovat tím méně odpadu například v textilní výrobě, stavebnictví, elektronice či dopravě.

04.10.2019 08:00

V úterý 1. října 2019 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář Odpady a oběhové hospodářství pod záštitou poslance Františka Elfmarka. Prezentace panelistů a zvukový záznam si můžeter stáhnout níže.

 

 

Program semináře:


8.30 Registrace

9.00 – 9.10 Úvodní slova (František Elfmark, Dana Balcarová)

9.10 – 10.30 Prezentace aktuální legislativy a plánovaných změn
Jan Maršák, MŽP

 • Legislativní balíček oběhového hospodářství: Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, Zákony měnící se v souvislosti s přijatým oběhovým balíčkem.
 • Rozšířená agenda: Recyklace papíru, kovů, plastů (zálohové PET), baterie a akumulátory včetně kritických surovin

10.30 – 12.00 Prezentace vybraných řečníků

 • Ivo Kropáček, odpadový expert DUHA (15 minut)
 • Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí (15 minut)
 • David Vandrovec, CEO společnosti REMA (15 minut)
 • Klára Hálová, Zalohujme.cz (15 minut)
 • Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM (15 minut)
 • Patrik Luxemburk, zástupce společnosti Stabilplastik (15 minut)
 

 

02.10.2019 17:48

V příštím roce plánujeme vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou zaměřeny na projekty na protipovodňovou ochranu, na prevenci vzniku odpadů, ale také na ochranu a péči o přírodu a krajinu či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

 

 

 

Dokument ke stažení:

02.10.2019 17:45

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Firma při provozování skládek v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou porušovala integrovaná povolení a provozní řády obou zařízení, zjistili to inspektoři při kontrolách v listopadu 2017.

Na jedné části skládky v Čáslavi společnost AVE zřídila manipulační plochu, kde sbírala odpady za účelem předání do jiného zařízení společnosti AVE – spalovny v Kralupech nad Vltavou. „Bylo to však v přímém rozporu s integrovaným povolením. To neumožňuje na skládce v Čáslavi sbírat odpady za primárním záměrem předání jinam. Firma takto v letech 2016 a 2017 nelegálně nakládala s bezmála 1890 tunami odpadů kategorií nebezpečný a ostatní,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Na skládce v Benátkách nad Jizerou se společnost AVE dopustila stejného porušení zákona. Opět v jedné části skládky zřídila manipulační plochu pro dočasné soustřeďování odpadů, které poté odvážela jinam – do spalovny v Kralupech a do zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Rybitví. „Integrované povolení pro skládku v Benátkách nad Jizerou neumožňovalo takto odpady dočasně skladovat a poté převážet jinam. Firma tak v letech 2016 a 2017 nelegálně nakládala s více než 3187 tunami nebezpečných odpadů – například tiskařskými barvami, lepidly, obaly obsahujícími zbytky nebezpečných látek nebo absorpčními činidly,“ uvedl Beroušek.

Při stanovení výše pokuty inspektoři zohlednili zejména velmi významné množství odpadů, se kterým bylo nelegálně nakládáno. Také vzali v úvahu, že zejména na skládce v Benátkách nad Jizerou byly na manipulační ploše volně ponechány nebezpečné hořlavé odpady, které mohou být pro životní prostředí velmi rizikové, protože hrozí jejich vznícení. Dobu dvou let, po kterou docházelo na obou skládkách k porušování zákona, hodnotí inspektoři jako dlouhou.

Společnost AVE CZ se proti uložené pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí ale její odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo. Pokuta je pravomocná.

02.10.2019 17:32

Expertní skupina pro nařízení CLP na jednání CARACAL jednomyslně odsouhlasila změny přílohy VIII nařízení CLP, které navrhla Evropská komise. Návrh bude přijat delegovaným aktem. Vstup v platnost je očekáván koncem roku 2019.

Nové nařízení mimo jiné odloží první termín, do kterého musí dovozci a následní uživatelé směsí pro spotřebitelské použití poskytnout harmonizované informace toxikologickým střediskům, z 1. 1. 2020 na 1. 1. 2021.

Členské státy by měly mít své systémy funkční v dostatečném předstihu před novým datem uplatňování, tj. před 1. lednem 2021, aby společnosti uvádějící na trh nebezpečné směsi měli dostatek času na přípravu oznámení před tímto termínem. Termíny oznámení pro profesionální a průmyslové použití se nemění.

V roce 2020 se očekává další změna přílohy VIII pro vážné obavy zúčastněných stran ohledně proveditelnosti požadavků na oznamování, které Komise v současné době řeší.

 

Dokument ke stažení:

 

02.10.2019 14:06

Jedna z největších tiskáren na světě Colossus, která k 3D tisku využívá recyklovaný materiál, se poprvé v Česku představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně. Tiskárna Colossus je zabudována do běžného námořního kontejneru, a tak bude snadno přepravena do expozice společnosti 3Dees Industries, která bude mít na MSV vlastní designový pavilon v rámci takzvaného „cirkulárního městečka“. Kromě Colossusu však firma návštěvníkům odprezentuje i celosvětově unikátní systém pro 3D digitální výrobu a v praxi jim ukáže, jak funguje průmysl 4.0.

Prudký rozvoj 3D technologií s sebou přináší zcela nové postupy, které dokáží překonat stávající limity výroby za pomoci 3D tisku. O tom se sami mohou přesvědčit i návštěvníci MSV v Brně, kde firma 3Dees předvede jednu z největších tiskáren Colossus určenou k velkorozměrovému tisku dílů. Kromě své velikosti je ale tato tiskárna výjimečná také tím, že plně odpovídá požadavkům cirkulární ekonomiky – k tisku totiž využívá granulát z recyklovaných PET lahví, ze kterého dokáže vytisknout například designovou židli. „Židli zvládne Colossus vytisknout už za dvě hodiny. Pro porovnání, běžné 3D tiskárny zpracovávají několik gramů materiálu za hodinu, tato 15 kilogramů za hodinu, a tisknuté díly mohou být velké až dva a půl metru. Kromě designového odvětví tak má Colossus využití i ve stavebnictví nebo v automobilovém průmyslu,“ vysvětluje Daniel Adam z firmy 3Dees.

Cirkulárním standardům odpovídá také na MSV představená nejproduktivnější 3D tiskárna na světě HP Jet Fusion 5200, která dokáže tisknout stovky až tisíce výrobků za den. Kromě vysoké produktivity je její předností totiž i to, že neprodukuje téměř žádný odpad. „Reálnou digitální výrobu si laik mnohdy nedovede dobře představit, proto budeme na veletrhu prezentovat nejen samotné tiskárny, ale i vytištěné předměty a objem dílů, který dokáže unikátní systém tiskáren HP Jet Fusion 5200 aditivní technologií vyrobit. Z hlediska cirkulární ekonomiky je pak skvělé, že ze samotného 3D tisku nezůstává téměř žádný odpad. A ten, který vznikne, je využit pro další tisk, a to v poměru 80 % recyklovaného prášku a 20 % čerstvého,“ dodává Adam.

Představením těchto digitálních technologií chce firma kromě cirkulárního charakteru poukázat i na možnost rychlejších inovací a využití 3D tisku při sériové výrobě. V Česku totiž stále převládají tradičních výrobní postupy, jako je vstřikolis, a naproti tomu 3D tisk slouží spíše k prototypování. Komplexní průmyslové technologie s vysokou produktivitou jsou tedy zatím v tuzemsku v menšině, aktuálně je už ale využívá například Škoda Auto nebo Invent Medical. Na MSV pak bude k vidění také jízdní kolo české značky Repete, která si ve spolupráci s 3Dees nechala na 3D tiskárně zhotovit několik finálních součástí rámu kola. 

Společnost 3Dees představí na MSV v Brně nejen nové 3D technologie, ale zcela nový bude také prostor, ve kterém bude zařízení prezentovat – k dispozici bude mít vlastní designový pavilon. Celá expozice bude na míru připravená nafukovací instalace vyrobená ve Velké Británii, která si klade za cíl posílit inovativní přístup. Tvar ponese stejně jako logo společnosti podobu symbolů 3D a samotný design bude představovat symbolickou organickou strukturu, která je typická pro díly vyrobené moderními aditivními technologiemi.

 

02.10.2019 10:49

Klastr WASTen, z.s. srdečně zve odbornou veřejnost na konferenci „FÓRUM KLASTRŮ V4“, která se bude konat dne 10. 10. 2019 v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Klíčovým tématem bude oblast cirkulární ekonomiky, která bude řešena na Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH, přidruženém k MSV Brno.

Klastr WASTen z.s. tímto navazuje na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociací podnikatelů v odpadovém hospodářství (APOH).

Během posledního setkání klastrů, v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4. 

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci účasti na: https://doodle.com/poll/n756v6i72nw9b25d

Účast v konferenci je bezplatná.

 

PROGRAM KONFERENCE „FORUM KLASTRŮ V4“

čtvrtek 10. 10. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Sál P4, část C+D

 

VEŘEJNÁ ČÁST:

 1. Představení činnosti klastrů V4 a jejich členů:
 • 9:00 – 9:15 WASTen, z.s. Česká republika, Bc. Vojtěch Brož
 • 9:15 – 9:30 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko, Mgr. Grzegorz Solarz¨
 • 9:30 – 9:45 KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd. , Maďarsko, Zoltán Toronyi
 • 9:45 – 10:00 Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodářství (APOH), Slovensko, Ing. Dušan Magula

 

 1. Odborné příspěvky členů klastrů WASTen, z. s. v tematice oběhového hospodářství:
 • 10:00 – 10:15 „Termická depolymerizace a řešení kalů z ČOV metodou termického rozkladu“, doc. RNDr. Miloslav Baciak, ENRESS s.r.o.
 • 10:15 – 10:30 „Inovativní možnosti materiálového využití směsných odpadních plastů“, Ing. Jakub John, VIA ALTA a.s.
 • 10:30 – 10:45 „Zpracování kalů z ČOV z hlediska cirkulární ekonomiky“, Ing. Karel Prokeš CSc., AGMECO LT,s.r.o.
 • 10:45 – 11:00 „Detekce POP látek v životním prostředí a jejich odstraňování“, Ing. TOMÁŠ OCELKA, Ph.D.,        E&H services a.s.

 

 1. 11:00  - Oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4 – podepsání mezinárodního Memorandum o vzájemné spolupráci klastrů odpadového hospodářství zemí V4
02.10.2019 06:29

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že obce, ale i fyzické osoby a spolky, mají širokou možnost napadat územní plány sousedních obcí a jejich změny návrhem na přezkum opatření obecné povahy podle § 101a a násl. soudního řádu správního. V daném případě jedna z obcí napadala změnu územního plánu sousední obce. Změna navazovala na územní plán, který plánoval v dané lokalitě podél dálnice etapizovaně měnit stávající zemědělskou půdu na komerční zónu a týkala se druhé etapy této zóny. Sousední obec primárně tvrdila, že na ni komerční zóna bude mít vliv v důsledku vyvolaného hluku a dopravy. Zároveň ale tvrdila, že nejsou splněny podmínky pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Krajský soud v Praze změnu územního plánu zrušil právě pouze z důvodu, že nebyl dostatečně odůvodněn převažující veřejný zájem na vybudování dané plochy nad ochranou ZPF. Více ZDE

 

 

Zdroj: www.pravniprostor.cz

01.10.2019 16:39

SEAC přijal stanovisko k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků v granulích a mulčích používaných jako výplňový materiál v syntetických trávnících. RAC přijal stanovisko k návrhu na omezení N,N-dimethylformamidu (DMF). Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal své konečné stanovisko k návrhu Nizozemí na omezení osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v granulích a mulčovacích materiálech, které se používají jako výplňový materiál na syntetických travnatých plochách nebo v sypké formě na hřištích a ve sportovních aplikacích. Tyto granule a mulčovací materiál nesmí být uvedeny na trh, pokud je celkové množství uvedených polycyklických aromatických uhlovodíků v materiálech vyšší než 20 mg/kg.

RAC a SEAC podpořily návrh Itálie na omezení použití N, N-dimethylformamidu (DMF) samostatně nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,3 %. K souhlasnému stanovisku SEAC již byla zahájena veřejná konzultace a očekává se, že konečné stanovisko přijme výbor na svém prosincovém zasedání.

Výbor RAC přijal stanoviska k 15 návrhům harmonizované klasifikace a označení, týkajícím se 12 účinných látek používaných v biocidních přípravcích nebo v přípravcích na ochranu rostlin a 3 průmyslových chemikálií.

RAC odsouhlasil 5 návrhů stanovisek k žádostem o povolení pro použití látek: oxid chromový; smola černouhelný dehet, vysokoteplotní a oktylfenol-ethoxyláty. SEAC odsouhlasil 18 návrhů stanovisek k použití sloučenin šestimocného chromu, smola černouhelný dehet vysokoteplotní a oktylfenol a nonylfenol-ethoxyláty.

Dále RAC a SEAC projednaly klíčové otázky u 27 žádostí o povolení, které obdržela ECHA v květnu 2019. Další podrobnosti jsou k dispozici v příloze této zprávy.

Konečná stanoviska budou zveřejněna na internetových stránkách výborů RAC a SEAC.

 

Další informace:

 

 

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanoviska Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k omezení výroby, průmyslového a profesionálního použití látky N, N-dimethylformamid (ES 200-679-5, CAS 68-12-2), v koncentracích vyšších než 0,3 %. Návrh byl předložen Itálií.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 25. listopadu 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce  Posuzovaná předložená omezení na internetových stránkách ECHA.

 

 

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 22. listopadu 2019 (zveřejněno ECHA 25. 9. 2019). V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 • Cumene (EC 202-704-5, CAS 98-82-8), návrh předložilo Dánsko;

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 22. listopadu 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA. Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz

 

Zdroj: MPO

01.10.2019 16:36

Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

 

 

Termíny pro podání ZoR a ŽoP:

 •  Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2019 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 15. 11. 2019,
 •  Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2019 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 2. 12. 2019.


Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP. Aby nedocházelo k pozastavení administrace z důvodu případných nedostatků, a tímto k neproplacení v letošním roce, je na www.opzp.cz zveřejněna příručka, která poradí příjemcům, jak správně vyplnit ZoR a ŽoP.

 

Nejčastější chyby prodlužující administraci ZoR a ŽoP:

 • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
 • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
 • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+,
 • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
 • chybějící nebo chybně vyplněné bankovní účty příjemce a fakturujících dodavatelů v MS 2014+.

 

Příjemce podpory předkládá ZoR a ŽoP elektronicky prostřednictvím IS KP14+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním ZoR a ŽoP třeba upravit pomocí Žádosti o změnu. Předpokládaný termín podání ŽoP uvedený ve Finančním plánu musí být v rozmezí 30 kalendářních dní od data skutečného podání ŽoP.

V případě, že příjemce do ŽoP zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory uhradit faktury (tj. z dotace  OPŽP, případné půjčky SFŽP a podílu vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy finančnímu manažerovi projektu.

Upozorňujeme příjemce podpory, že neprofinancování naplánovaných prostředků na rok 2019 může výrazně zbrzdit administraci plateb projektu v roce 2020.

Záznamy: 29 - 42 ze 8821
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 23.10., 24.10.

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

29.10. Komunální odpad pro roce 2024 

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

7.11. 14. ročník SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ - Praha

     
12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

14.-15.11. Odborná konference „Skládky a Odpadové hospodářství“ v Žitavě

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

26.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno