Novinky

19.12.2020 10:43

Ministerstvo životního prostředí vydalo prosincové číslo Věstníku MŽP ve kterém najdete: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace 2020.

 

Dokument ke stažení:

19.12.2020 10:30

Zajímá vás, jak funguje tzv. třídící sleva, jak ji obce mohou uplatnit a do kdy to bude možné? Přečtěte si deset nejčastějších otázek a odpovědí o jejím využívání.

1. Podle jakého ustanovení zákona o odpadech obec může slevu uplatnit?

Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady, při jejich uložení na skládku uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ - tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Nejedná se o zařazení do základu pro zbytkový odpad, ale o samostatný dílčí základ vymezený přechodným ustanovením.

2. Jak má obec postupovat v případě, že chce slevu čerpat?

Obec musí provozovateli skládky oznámit, že využívá možnosti uplatnit „slevu“, případně k tomu může zmocnit provozovatele zařízení ke sběru odpadů, který ji zajišťuje svoz odpadů. Pokud obec slevu neuplatní, zařadí provozovatel skládky odpady do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů.

3. Na jaké množství odpadů se třídící sleva vztahuje v roce 2021?
Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 200 000 kg (tj. 200 tun) odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t.

Údaje pro jednotlivé roky udává tabulka v příloze č. 12 nového zákona o odpadech.

4. Do jakého roku se bude moci sleva uplatňovat?

Do roku 2029.

5. Podle čeho obec zjistí počet obyvatel, který lze použít pro výpočet slevy?

Pro výpočet množství odpadů, na které bude moci obec uplatnit „slevu“ v roce 2021, je rozhodný počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020. https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019

6. Lze uplatnit slevu pouze u jednoho provozovatele skládky?

Obec může uplatnit slevu u více provozovatelů skládek, nicméně vždy musí těmto provozovatelům nahlásit rozhodné údaje pro uplatnění slevy.

7. Jak se postupuje v okamžiku překročení množství odpadu, které může být uloženo se slevou?

Od okamžiku uložení množství odpadů, na které může být uplatněna „sleva“, se tyto odpady zahrnou do dílčího základu za ukládání využitelných odpadů na skládku, jehož sazba v roce 2021 činí 800 Kč za tunu odpadu. Pokud je při předání odpadu na skládku dosaženo hranice „slevy“, použije se dílčí základ za ukládání využitelných odpadů pouze na tu část odpadů, která přesáhla hranici slevy.

8. Je nutné hlásit uplatnění slevy okamžitě od 1. 1. 2021?

Ne, zákon o odpadech neuvádí, že se musí obec k čerpání slevy přihlásit hned od 1. 1. 2021, ale lze předpokládat, že to bude nejčastější případ. Z praktického hlediska je nejvhodnější oznámit uplatnění slevy před prvním placením poplatku provozovateli skládky. Na základě dohody s provozovatelem skládky se může jednat i o pozdější termíny, nejzazší termín je samozřejmě do doby podání poplatkového hlášení provozovatelem skládky.

9. Pokud obec nevyužije v daném roce celkové množství odpadů, které je ve slevě uplatnitelné, převádí se toto množství do dalšího roku?

Nevyužitá část slevy se žádným způsobem nepřevádí do dalšího kalendářního roku. V dalším kalendářním roce bude moci být sleva uplatněna na množství stanovené pro daný rok v příloze č. 12 zákona o odpadech.

10. Jak to bude s poskytnutím slevy za odpad pocházející z obcí, který na skládku doveze třetí osoba, např. technické služby, které v obci vyhrály výběrové řízení a mají s obcí uzavřenou smlouvu. Jaký doklad musí tyto technické služby provozovateli skládky poskytnout, aby měly jako třetí osoba nárok na slevu, kterou poté přenesou na obec?

Technické služby nejsou poplatníkem podle nového zákona o odpadech. Poplatníkem je obec, jejíž odpad technické služby na skládku předaly. Technické služby musí informovat, že ukládají odpad obce. Obec může zmocnit technické služby, aby za ni prováděly placení poplatku.

18.12.2020 14:36

jak jistě víte, tak v příštím roce vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a tím dochází mj. i ke změně způsobu výběru poplatku za ukládání odpadu na skládku.

Protože si uvědomujeme, že tento způsob výběru poplatku bude pro  provozovatele skládek mnohem složitější a náročnější než dosud,  upravujeme provozní software SKLAD Odpadů 8 tak, aby byl přizpůsoben nové legislativě ji od začátku příštího roku.

 

První softwarový nástroj na výběr poplatků při ukládání odpadu na skládky podle nové legislativy platné od příštího roku

 

Náš program tím umožní všem  našim uživatelům  správný výběr dílčích poplatků dle nového zákona a to včetně uplatňování nároků obcí na zahrnutí ukládaného komunálního odpadu do snížené sazby podle § 157 zákona.

Co Vám umožní náš software:

 • zadání množstevního limitu u každé obce, do jehož vyčerpání má obec nárok na sníženou sazbu;
 • kontrolu limitu podle počtu obyvatel a hmotnosti komunálního odpadu na obyvatele stanoveného zákonem;
 • okamžité zjištění stavu čerpání limitu;
 • přijetí odpadu na skládku bez nutnosti volby dílčího poplatku;
 • vytvoření čtvrtletního hlášení pro SFŽP a elektronické ohlášení přes ISPOP;
 • sledování TZS a možnost zjištění zbývajícího podílu k 25 % celkového skládkovaného odpadu do příslušného kvartálního období;
 • automatické generování podkladů pro průběžnou evidenci odpadů a následná tvorba ročního hlášení pomocí programu EVI.

Více informací naleznete na stránce www.inisoft.cz/skladka. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

S našimi produkty přechod na novou legislativu zvládnete!

Petr Grusman, společnost INISOFT s.r.o.

 

 

18.12.2020 14:17

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny uspořádal dne 11.12.2020 videokonferenci, jejímž smyslem bylo poučení se z ekologické havárie a řešení následků na řece Bečvě. Jedním z požadavků, které zazněly, je i zavedení evidence výpustí do vodních toků a také stanovení jasných kompetencí rybářům hasičům nebo správcům povodí. Více ZDE

18.12.2020 13:55

Účelem dokumentu je sjednotit formát ukládání emisních limitů, které vycházejí z rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (závěry o BAT) v rámci revizí integrovaných povolení podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Navíc vyjasňuje některé otázky vzájemných vztahů mezi národní legislativou v oblasti vod, ochrany ovzduší a dotčenými závěry o BAT. Uvedené hodnoty jsou minimálními požadavky na emisní limity podle závěrů o BAT a podle národních předpisů. V řádně odůvodněných případech je možné stanovovat i přísnější hodnoty či emisní limity pro další polutanty s odkazem na standardy kvality životního prostředí podle § 15 odst. 1 zákona o integrované prevenci, případně stanovit hodnoty méně přísné postupem podle § 14 odst. 5 uvedeného zákona.

Z praxe vyplynula nutnost původně vydaný dokument z roku 2019 upravit. Úpravy se týkají především hodnot podmínek pro splnění emisního limitu tak, aby měsíční koncentrace nebyly vyšší než denní koncentrace, kde byly opraveny hodnoty, které souvisely s přísnějšími požadavky v konkrétním časovém úseku vyhodnocování. Dále byly sjednoceny poznámky pod čarou u jednotlivých tabulek s minimálními požadavky na emisní limity, opraveny zaokrouhlovací chyby a drobné chyby v přepisu.

 

Dokument ke stažení:

18.12.2020 13:13

Ministři životního prostředí zemí Evropské unie se včera shodli na podrobnostech takzvaného klimatického zákona, který EU zavazuje mimo jiné k výraznějším omezením emisí skleníkových plynů než dosud plánovala. O konečné podobě normy počítající s redukcí zplodin do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990 začnou státy od příštího roku vyjednávat s Evropským parlamentem. Europoslanci se přitom netají, že by chtěli limity ještě přísnější.

Rozhodnutí ministrů předcházelo minulý týden mnohahodinové celonoční vyjednávání lídrů unijních zemí, kteří se na zmíněných limitech shodli až po schválení dodatečných požadavků zejména Polska, ale i Česka a dalších zemí východního křídla EU. Přísnější závazek je podmíněn například tím, že si budou moci země zvolit místo uhlí technologie, které jim vyhovují, ačkoli nejsou označeny přímo za ekologicky šetrné - zejména plyn či jádro. Méně vyspělé státy také mohou spoléhat na zvýšení takzvaného modernizačního fondu, jehož prostřednictvím čerpají peníze z prodeje emisních povolenek.

Norma ve čtvrtek schválená členskými státy je pro EU zásadním nástrojem k dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. Unijní země se shodují v cíli, aby v roce 2050 evropský blok neprodukoval žádné emise skleníkových plynů, případně je vyvážil protiopatřeními jako je výsadba nových stromů.

"Pro následující dekádu to znamená zdvojnásobení našeho tempa při plnění klimatických cílů. Všechny členské státy EU budou se budou muset snažit více," uvedla po jednání německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová, jejíž země ministerským jednáním v tomto pololetí předsedá.

Zástupci unijních vlád dnes schválili pouze svou verzi normy a o její konečné podobě je čekají tvrdá vyjednávání s europoslanci. Ti se již dříve usnesli, že emise by EU měla snížit o 60 procent a chtějí i další opatření, s nimiž státy nepočítají.

18.12.2020 13:08

Německo chce do roku 2030 pokrývat nejméně 65 procent své spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Počítá s tím novela zákona o obnovitelných zdrojích, kterou včera schválil Spolkový sněm. Odsouhlasený vládní předpis počítá výhledově také s ukončením podpory elektrárnám využívajícím obnovitelné zdroje, konkrétní termín ale nezmiňuje.

Jednou ze změn v zákoně je snížení příplatku, kterému se říká zelená daň a který slouží k podpoře obnovitelných zdrojů. Nyní příplatek činí 6,756 centu za kilowatthodinu, v roce 2021 by měl poklesnout na 6,5 centu a v roce 2022 na šest centů za kilowatthodinu.

Agentura Reuters tento týden informovala, že z vládního návrhu vyplývá, že solární a větrné elektrárny by nejpozději od roku 2038 neměly dostávat žádnou podporu. K tomuto datu chce Německo přestat využívat uhlí jako energetický zdroj. Schválený návrh nicméně uvádí, že budování elektráren na obnovitelné energetické zdroje by se v budoucnu mělo v co největší míře řídit potřebami trhu a ne státní podporou.

"Spolková vláda nejpozději do roku 2027 předloží návrh k přechodu od finanční podpory k tržně řízené výstavbě," uvádí novela.

Novela rovněž předpokládá, že v nadcházejících deseti letech bude hrát fotovoltaika na pevnině důležitější roli než větrné parky. Vláda totiž očekává rozvoj menších energetických zdrojů na střechách domů či na fasádách.

Instalovaný výkon německých větrných elektráren na pevnině nyní činí 54 GW, do roku 203 by to mělo být 71 GW. U solárních elektráren je to nyní 52 GW a do roku 2030 by jejich podíl měl vzrůst na 100 GW. Zda to ke splnění klimatických cílů bude stačit, není ale jasné. Vláda se proto k tématu chce vrátit znovu v prvním čtvrtletí roku 2021.

Opoziční Zelení se snažili dosáhnout toho, aby novela obsahovala povinnost umístit solární panely na střechy nově budovaných domů. Spokojena není ani ekologická organizace Svaz na ochranu přírody Německa (NABU). Svaz považuje cíl 65 procent energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 za příliš nízký. Nyní mají obnovitelné zdroje na spotřebě energie v Německu podíl 46 procent a do roku 2050 by veškerá výroba elektrické energie v Německu měla být klimaticky neutrální.

18.12.2020 12:47

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal metodické sdělení k zajištění plnění povinností obcí při nakládání s komunálními odpady. S ohledem na přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech a také na připravované prováděcí předpisy nemusí obec k 1. lednu 2021 měnit aktuální způsob plnění svých povinností v oblasti nakládání s odpady. Jedinou změnou, na kterou musí většina obcí reagovat, je změna postavení obce jako poplatníka v případě ukládání komunálních odpadů na skládku. Více ZDE

11.12.2020 09:00

Evropská unie zpřísní své klimatické závazky k roku 2030. Shodli se na tom dnes po celonočním jednání v Bruselu prezidenti a premiéři členských zemí, kteří podpořili omezení celounijních emisí skleníkových plynů o nejméně 55 procent proti roku 1990. Informoval o tom předseda Evropské rady Charles Michel.

Shodu dlouhé hodiny blokovalo Polsko, které požadovalo větší záruky finanční podpory spojené s náročným přechodem od uhlí k ekologicky čistým technologiím. Své požadavky do závěrů summitu se pokoušelo prosadit i Česko, které usilovalo zejména o co nejkonkrétnější jmenování zdrojů energie, jež mohou země využívat jako náhradu za uhlí. Oběma zemím stejně jako některým dalším postkomunistickým státům šlo také o navýšení takzvaného modernizačního fondu, jehož prostřednictvím mohou méně ekonomicky vyspělé země využívat peníze z obchodování s emisními povolenkami.

"Je to jasné vykročení směrem ke klimatické neutralitě v roce 2050," ocenila na twitteru dohodu lídrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nový cíl nahrazuje dosavadní závazek omezení emisí o 40 procent, který by podle unijní exekutivy nezaručil, že bude EU v polovině století klimaticky neutrální. Tedy že nebude prodikovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyváží například výsadbou nových stromů.

Jednání summitu i po téměř 20 hodinách dále pokračuje, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní informuje o aktuálním vývoji rozhovorů s Británií.

10.12.2020 18:39

V roce 2021 se odehraje hned několik zásadních novinek. Jednou z nich je Modernizační fond, který v následujících deseti letech nabídne až 150 miliard korun na nové obnovitelné zdroje energie, modernizaci teplárenství, optimalizaci spotřeby energie v průmyslu a podnikání, ale například i na modernizaci veřejné dopravy či komunitní energetiku. Už jsou spuštěny předregistrační výzvy. Příští rok je také začátkem nového programového období Operačního programu Životní prostředí. Současné programové období pomalu končí, ale stále je možné podávat žádosti do otevřených výzev. O současném i chystaném období si můžete přečíst na dvoustraně Priority. Časopis ke stažení - ZDE.

10.12.2020 18:36

Město Čáslav si chce stěžovat u Ústavního soudu kvůli novému zákonu o odpadech, který minulý týden schválila Poslanecká sněmovna. Odsouhlasený návrh zpětně ulevil skládkám. Zatímco ale hora odpadků za městem roste, kompenzace pro Čáslav tomu podle tamní radnice neodpovídá. Ve sporu jde o stovky milionů pro obce i pro stát. Více ZDE

10.12.2020 18:14

Evropané by chtěli více nádob na tříděný odpad ve veřejném prostoru. Zároveň upřednostňují nekonečně recyklovatelné obaly, lepší označování výrobků a chtějí vědět více o tom, co se stane s odpadem po jeho vytřídění. Vyplývá to z celoevropského průzkumu veřejného mínění, který nechala provést iniciativa Every Can Counts (Každá plechovka se počítá), která si dává za cíl zvyšovat povědomí o přínosech recyklace nápojových plechovek.

Většina respondentů (86 %) tvrdí, že v současné době je důležitější než kdy dříve recyklovat odpad. Zdá se však, že hlavní překážkou větší míry recyklace je nedostatečná infrastruktura.

Průzkum ukázal, že drtivá většina respondentů (93 %) by ráda viděla více nádob na tříděný odpad v ulicích, veřejných prostorách, parcích, na koupalištích nebo turistických stezkách. Toto číslo stoupá až na 94 %, pokud jsou lidé dotázáni na velké sportovní nebo kulturní akce. Navíc 90 % respondentů říká, že na takových akcích by se mělo pití podávat pouze v recyklovatelných nádobách. Stejný názor má i 91 % obyvatel České republiky.

„Většina dotazovaných je připravena udělat více, pokud jde o třídění a recyklaci nápojových plechovek vypitých mimo domov. Ale možnosti recyklace a sběru jsou v mnohých případech nedostatečné. Třídění a recyklace plechovek na nápoje by mohly být mnohdy dostupnější a rozhodně to dává velký smysl, protože hliníkové plechovky jsou vyrobeny z plně recyklovatelného materiálu,“ uvedl David Van Heuverswyn, ředitel Every Can Counts Europe.

Lidé mají problémy s tříděním hlavně tehdy, když jsou mimo domov; 83 % respondentů uvedlo, že doma třídí nápojové obaly. Tento počet ale klesá na 54 % na pracovišti a pouze 49 % lidí třídí odpad, když jsou venku.

Češi poctivě třídí doma, venku chybí koše

Většina lidí v Česku (90 %) uvedla, že v ulicích není dostatek nádob na tříděný odpad, přičemž pro 52 % respondentů je to hlavní důvod, proč netřídí nápojové obaly, když jsou mimo domov. Doma pravidelně třídí prázdné nápojové obaly 82 % Čechů, na pracovišti 58 % respondentů, ale už pouze 47 % lidí třídí prázdné nádoby od nápojů, když jsou venku. „V českých městech je relativně hodně nádob na tříděný odpad a jejich počet se stále zvyšuje. Ale výzkum ukázal, že lidé po vypití nápoje venku potřebují mít odpovídající nádobu na tříděný odpad hned po ruce,“ říká Radek Mádr, předseda české pobočky iniciativy Každá plechovka se počítá.

 

Třídíte pravidelně nápojové obaly?

Evropský průměr

Česko

Doma

83 %

82 %

V zaměstnání

54 %

58 %

Mimo domov

49 %

47 %


Lidé chtějí více recyklovat, ale chybí jim informace o procesu
Od roku 2009 pracuje iniciativa Každá plechovka se počítá na zvýšení povědomí o recyklaci nápojových plechovek, přičemž cílem je 100 % zrecyklovaných plechovek, které byly zkonzumovány v Evropě. Podle dat z roku 2017 se v Evropě zrecykluje 74,5 % nápojových plechovek. Průzkum ukazuje, že je ještě hodně práce ohledně informovanosti veřejnosti, pouze 55 % respondentů uvedlo správně, že hliník je materiál, který se dá donekonečna recyklovat bez ztráty kvality, v Česku tuto informaci zná 41 % lidí.

Respondenti kromě toho přiznali, že obecně nemají informace a chtěli by vědět více, pokud jde o to, co se stane s vytříděným odpadem poté, co opustí domov nebo kancelář, kde bude recyklován, co se stane s materiály po recyklaci, a zejména to, kolik odpadu se skutečně recykluje.

Recyklovatelnost také hraje důležitou roli v chování spotřebitelů. Většina respondentů (54 %) uvedla, že preferují nápojové plechovky, protože jsou dobře recyklovatelné. V Česku je tento podíl 47 %. Tento důvod byl silnější motivací ve srovnání s jinými výhodami jako menší hmotnost, snadnější doprava či skladování. Proto není překvapení, že 94 % lidí v Evropě tvrdí, že společnosti by měly používat obaly, které lze donekonečna recyklovat, stejný požadavek má 88 % Čechů.

Zároveň lidé vyjádřili podporu pobídkám ke snižování ekologické stopy obalů nápojů, jako je systém odměn za recyklaci, lepší informace o označování či jednotná pravidla a pokyny k třídění alespoň na úrovni státu.

Průzkum byl realizován agenturou LUCID od 5. srpna do 14. září 2020 na vzorku 13 793 respondentů starších 16 let, vybraných dle věku a pohlaví ve 14 zemích, kde působí iniciativa Každá plechovka se počítá (Belgie, Srbsko, Rakousko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Polsko, Česko, Irsko, Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Francie). V České republice se průzkumu zúčastnilo 801 lidí.

 

Záznamy: 37 - 48 ze 9526
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
21.1. Konference Chemická legislativa 2021
22.1. ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021