Novinky

17.10.2021 10:31

Evropská komise představila strategii pro Arktidu, která úzce souvisí se Zelenou dohodou pro EU. Vzhledem k tomu, že Arktida má pro EU strategický význam z hlediska klimatických změn, dostupnosti surovin a geopolitického vlivu, navrhuje Komise řadu opatření, která by měla přispět k posílení spolupráce v této oblasti. Mezi hlavní body strategie patří podpora dialogu a mezinárodní spolupráce, řešení ekologických, sociálních, hospodářských a politických dopadů změny klimatu a zhoršování životního prostředí, a podpora komplexního, inkluzivního a udržitelného rozvoje arktických oblastí. Kromě toho se Komise také rozhodla založit v Grónsku kancelář Evropské komise, která se zaměří na propagaci a řešení témat souvisejících Arktidou.

15.10.2021 19:00

Po roce, kdy jsme se viděli pouze on-line, opět připravujeme živé setkání s podnikovými ekology z celé republiky. A je na co se těšit. Vyměňte papuče za kafe a chlebíčky a přijďte sdílet své zkušenosti s kolegy z oboru.

Nakladatelství Verlag Dashöfer a portál ENVIprofi pořádají konferenci Povinnosti v podnikové ekologii již po šesté, letos v termínu 23. listopadu. Jak upozorňuje organizační  garantka konference Kristýna Lanová, počítá se letos s prezenční formou konference: „Pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, sejdeme se v karlínském hotelu Olympik Tristar“.

Loňský ročník se kvůli pandemické situaci uskutečnil pouze on-line, letos organizátoři počítají s oběma variantami. „Naplno využijeme to, co nás covidová doba naučila, a konferenci budeme vysílat také v přímém přenosu na youtube. Zájemci si tak mohou vybrat, která varianta jim lépe vyhovuje,“ doplňuje Lanová.

Jaká témata se budou probírat?

Největším tématem letošního ročníku budou samozřejmě nové odpadové předpisy, díky nimž se na podnikové ekology postupně valí nové a nové povinnosti například v třídění, soustřeďování a evidenci odpadů.  Jak uvádí odborný garant a moderátor konference Tomáš Lank: „Probereme přechodná ustanovení a termíny, na které se jednotlivé povinnosti váží, ale poukážeme například i na zdánlivě skrytá omezení a „špeky“, které nové předpisy přinesly. Některé povinnosti se pro původce uvolňují, některé naopak velmi zpřísňují, i kdyz jsou na prvni pohled skryté“.

Ve společnosti stále více rezonuje otázka cirkulární ekonomiky a její propojení s průmyslem. „Abychom nezůstali pouze u snů, ale posunuli se k průmyslové praxi, zaměřili jsme se ve speciálním bloku na provázání cirkulární ekonomiky s legislativou, normami a předvedeme několik názorných příkladů z praxe,“ dodává Lank.

S cirkulární ekonomikou velmi úzce souvisí i správné postupy materiálového využití odpadů z pohledu základní chemické legislativy, čímž se diskuse plynule přesune do bloku chemických látek. Ale protože podnikoví ekologové neřeší pouze odpady, naváží na tyto 3 bloky také další témata z  vodohospodářství a ochrany ovzduší, kde bude k probírání také spousta nového.

Pořadatelem 6. ročníku odborné konference Povinnosti v podnikové ekologii, která se koná 23. listopadu 2021 v Praze, je nakladatelství Verglag Dasöfer a odborný portál ENVIprofi.cz. Partnery akce jsou mimo jiné společnosti: INISOFT s.r.o., SUEZ CZ a.s., Consulteco s.r.o., CASEC s.r.o., CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

 

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2022

Termín: 23. 11. 2021

Místo: Hotel Olympik Tristar Praha

Varianta: prezenční nebo on-line

Program a registrace: www.konferenceppe.cz

 

 

Pořadatel:

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6

Odborný garant a moderátor: Ing. Tomáš Lank

Manažer konference:  Ing. Kristýna Lanová tel.: 604 817 283, e-mail: lanova@dashofer.cz


 

12.10.2021 20:14

Návrh na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících PAU v hliněných terčích pro střelbu a výzva pro zainteresované strany k předložení informací ohledně používání chlorovaných parafinů se střední délkou řetězce.

Agentura ECHA předkládá návrh na omezení uvádění na trh a používání látek obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v hliněných terčích určených pro střelbu. Jedná se o skupinu 18 látek (viz odkaz níže). Návrh, který nejprve vyhodnotí vědecké výbory pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC), bude předmětem konzultace, která bude zahájena po dohodě výborů, že je návrh v souladu s požadavky nařízení REACH. Současně k tomuto omezení bude na internetových stránkách ECHA zveřejněna dokumentace dle přílohy XV.

Komise požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh omezení týkající se chlorovaných parafínů se střední délkou řetězce (MCCP) (EC 799-971-8, CAS -).

Budou posouzena rizika pro lidské zdraví a životní prostředí spojená s jejich výrobou, používáním nebo uváděním na trh v látkách, směsích a předmětech.

Zainteresované strany jsou vyzývány, aby zaslaly informace ohledně používání a uvolňování MCCP, k socioekonomickým dopadům v případě omezení, k možným alternativám a dostupnosti analytických metod. Výzva pro předkládání informací trvá do 7. listopadu 2021.

Dále bylo odloženo předložení zpráv o omezení v souladu s požadavky přílohy XV pro:

  • per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) (EC/CAS -) v protipožárních pěnách do 14. ledna 2022;
  • N,N-dimethylacetamide (DMAC), EC 204-826-4, CAS 127-19-5 a 1-ethylpyrrolidin-2-one (NEP), EC 220-250-6, CAS 2687-91-4 do 8. dubna 2022.
 

Další informace:

Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)

Registr záměrů na omezení

Výzvy k předkládání připomínek a důkaz

12.10.2021 19:31

O miliardu jednorázových plastů méně! To má ve Francii zajistit seznam 30 druhů ovoce a zeleniny (lilek, pórek, kulatá rajčata, jablka, banány a pomeranče), které od začátku příštího roku nebudou moci být prodávány v plastových obalech. Tím francouzské kroky v boji s plasty nekončí. Veřejná místa budou muset být od roku 2022 vybavena veřejnými pítky, čímž se úřady snaží odradit lidi od nákupu balené vody. Časopisy a noviny nebudou moci být zabaleny v plastových obalech a fastfoodové restaurace nebudou moci nabízet zdarma plastové hračky pro děti. Od roku 2023 budou rovněž ve fastfoodech povoleny jednorázové obaly jen v případě, že si lidé odnesou jídlo s sebou. Více ZDE

12.10.2021 18:40

Odpověď přinese druhý ročník komplexního online kurzu CIRKULÁRNÍ ZADÁVÁNÍ, který uskuteční už od listopadu 2021 do června 2022. Jde o navazující cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity. Cirkulární ekonomika je zásadním řešením pro současné environmentální, ekonomické i sociální výzvy. Kurz je určen jak pro veřejné zadavatele, tak byznys a fyzické osoby s cílem propojovat všechny účastníky. Podrobnosti najdete na: https://incien.org/cirkularnizadavani/

 

Čtěte také:

Příroda ani veřejné rozpočty nejsou dojnou krávou!

12.10.2021 18:30

V návaznosti na druhý klimatický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Čínou, který se uskutečnil 27. září tohoto roku, vydali výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a místopředseda Státní rady Čínské lidové republiky Han Zheng společné prohlášení, ve kterém potvrzují své závazky vyplývající z pařížské klimatické dohody. Zároveň zdůraznili nutnost úspěšného výsledku jednání na konferenci OSN o změně klimatu v Glasgow COP26, která bude probíhat od 31. října do 12. listopadu tohoto roku. Obě strany souhlasí s tím, že je zapotřebí co nejrychleji jednat. Potvrdili také, že hlavní platformou pro výměnu názorů mezi oběma stranami bude nadále dialog na vysoké úrovni o životním prostředí a klimatu a že obě strany jsou připravené zastávat vůdčí role v globálním boji za ochranu klimatu.

10.10.2021 19:33

Americké federální ministerstvo zemědělství USDA ve čtvrtek 7. října oznámilo svůj plán na začlenění problematiky změny klimatu do rozhodovacích procesů celého resortu.

Akční plán USDA se zařadil po bok dalších 20 federálních úřadů, které tyto strategické dokumenty v ten samý den vydaly. Plány jsou praktickým naplněním přístupu prezidenta Bidena k řešení klimatické krize napříč celou vládou.

USDA identifikovalo 5 klíčových slabých stránek, které je třeba řešit – 1) snižování produktivity zemědělství, 2) ohrožení kvality a dostatku vody, 3) disproporční dopady na znevýhodněné komunity, 4) šokové situace vzniklé vinou extrémních klimatických událostí, 5) zátěž na infrastrukturu a půdu ve veřejném vlastnictví.

Naproti tomu připravilo soubor opatření za účelem řešení těchto problémů. Jde například o investice do kvality půdy a zdraví lesů, šíření znalostí ohledně používání klimaticky šetrných adaptačních strategií, zvýšení podpor pro výzkum a vývoj klimaticky šetrných řešení apod. Jednotlivá opatření jsou dále rozpracována do konkrétních nástrojů.

Do jara příštího roku musí všechna pracoviště a podřízené organizace vypracovat konkrétní priority, prováděcí a vyhodnocovací kritéria s cílem začlenění klimatických rizik do strategického plánování a rozhodování.

 

Dokument ke stažení:

ACTION PLAN FOR CLIMATE ADAPTATION AND RESILIENCE

10.10.2021 19:26

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností. Předpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností.

 

Dokument ke stažení:

EU 109_21 EK Vozidla s ukončenou životností

10.10.2021 19:22

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a příslušnou technickou pracovní skupinou zajistilo český překlad Referenčního dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadů (BREF WI).

 

 

Dokument ke stažení:

Nejlepší dostupné techniky (BAT) Referenční dokument pro spalování odpadů

10.10.2021 19:15

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel jednak Zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a dále Zákon č. 367/2021 Sb. o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů.

10.10.2021 18:50

ECHA a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) souběžně zahájily konzultace k vědeckým hodnocením glyfosátu. Zainteresované subjekty jsou vyzývány k účasti na 60-ti denní konzultaci, která potrvá do 22. 11. 2021.

Vědecká hodnocení předložená ke konzultaci, připravila skupina hodnotící glyfosát (AGG), kterou tvoří příslušné vnitrostátní orgány Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska. Agentura ECHA shromáždí komentáře k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu podle nařízení CLP. Konzultace EFSA se týká obnovené hodnotící zprávy vypracované v souladu s nařízením o přípravcích na ochranu rostlin.

ECHA a EFSA usilují o transparentnost, aby občanům a zúčastněným stranám co nejvíce přiblížily svoji práci. Všechny zúčastněné strany jsou vyzývány, aby přispěly ke konzultacím předložením připomínek nebo vědeckých informací a údajů. Konzultace potrvají do 22. listopadu 2021 a po jejich ukončení budou všechny připomínky zveřejněny na internetových stránkách obou agentur.

Klasifikace chemických látek je založena pouze na nebezpečných vlastnostech látky a nezohledňuje použití a pravděpodobnost expozice látce. Expozice je považována za součást procesu posuzování rizik účinných látek pesticidů vedeného EFSA.

Glyfosát (EC 213-997-4, CAS 1071-83-6) má v současnosti harmonizovanou klasifikaci jako látka způsobující vážné poškození očí a toxická pro vodní organismy s dlouhodobými účinky, a to před i po hodnocení ECHA v roce 2017, kdy nebyla odůvodněna klasifikace látky jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách ani toxické pro reprodukci. Vědecké hodnocení AGG nedoporučuje změnu stávající klasifikace.

V konečném hodnocení zohlední EFSA stanovisko výboru RAC ke klasifikaci glyfosátu a závěry společného hodnocení jsou očekávány ve druhé polovině roku 2022. Zda bude schválení glyfosátu pro použití v EU obnoveno rozhodne Evropská komise. V současné době je použití glyfosátu v přípravcích na ochranu rostlin schváleno do 15. prosince 2022.

 

DALŠÍ INFORMACE:

10.10.2021 18:47

Dne 20. 10. 2021 uspořádá MPO bezplatný jednodenní seminář, jehož cílem je zlepšit informovanost o povinnostech výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývajících z legislativy chemických látek a směsí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje jednodenní seminář na téma povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů vyplývající z nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). Odbornou stránku semináře zajišťuje společnost Regartis, s.r.o.

Mezi nové povinnosti výrobců a sestavovatelů předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (látky SVHC), patří podat oznámení do databáze SCIP. Tato povinnost vyplývá z rámcové směrnice o odpadech. Další informace se týkají např. harmonizovaného oznamování nebezpečných směsí a označování výrobků kódy UFI, které ustanovuje nařízení CLP.

Seminář se bude konat dne 20. října 2021 od 9.30 do 15 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1. Účast na semináři je zdarma. Zaregistrovat se můžete ZDE nejpozději do 18. 10. 2021.

 

Dokumentke stažení:

Časový program semináře [pdf, 110 kB]

Záznamy: 61 - 72 ze 9990
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Datat a čísla v odpadech

 

Hubáčková: Musíme udělat vše proto, aby byl rok 2030 neprolomitelný
Redakce OF

Italské ECOMONDO: Po českém zdrojovém „Tinderu“ byl doslova hlad
Redakce OF

Odpadová data 2020: Česko stále skládkuje na plný plyn
Redakce OF

Centrum expertů – bioodpad
Katarína Kajánková

Systémy pro sběr a zpracování dat o odpadech ISPOP, ISOH, CRŽP, EnviIAM, ISPOP2 a ISOH2
Petr Grusman

Nejnovější data a čísla v životním prostředí – co s nimi?
Petra Innemanová

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v datech a číslech
Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha, Zdenka Szurmanová

Odpadové hospodářství MUNI
Martin Hadaš, Pavel Přikryl

Jídelny vyhodí 27 000 tun jídla ročně, kam s ním?
Anna Strejcová

Mobily pro gorily – recyklací odpadní elektroniky pomáháme chránit ohrožené živočichy
Pavlína Sporková

KRONOSPAN pomáhá obcím dosáhnout na třídicí slevu
Rostislav Habán

Dobří sousedé pomáhají potřebným a myslí na budoucnost nás všech
Tomáš Kubík

Udržitelné stavebnictví s plasty
František Vörös

Cirkulární ekonomika / oběhové hospodářství v propojení na malé a střední podniky a živnostníky v prostoru ČR
Pavel Vokáč

Nové programové období OPŽP 2021–2027 přináší podporu pro oblast odpadového a oběhového hospodářství ČR
Jan Kříž

Solární energetika v jihovýchodní Asii a její rozvoj ve Vietnamu
Michal Schwarz

Co se děje nového v oblasti konceptu SMART v České republice?
Lucie Nencková

Otěrové částice z brzd jako součást emisí z nespalovacích procesů v dopravě
Jana Kukutschová

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
7.12. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
Opakování: 20.1.2022
7.12. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
8.12.2021
9.12. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
9.12. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Opakování: 22.2.2022
Leden    
4.1. Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 05.01.2022, 06.01.2022, 08.03.2022, 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
6.1. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
11.1. Hlášení přes ISPOP za rok 2021
11.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
11.1. Hlášení přes IPOP za rok 2021
12.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021