Novinky

15.08.2019 09:13

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí. V posledních dvou letech je to patrné zejména ve spotřebě plastů – 41 % lidí začalo nově nebo důsledněji snižovat množství plastů, které spotřebují. Jde například o plastové sáčky, nádobí a láhve na jedno použití. Celkem 35 % lidí méně plýtvá potravinami. Češi se také zlepšují v třídění odpadů – 35 % tvrdí, že začali nově nebo aktivněji třídit odpad. Zvyšuje se i ochota sbírat a recyklovat dříve okrajové komodity. Například baterie v posledních dvou letech začalo nově nebo důsledněji třídit 28 % Čechů. V případě bio-odpadu jde o 25 % a u olejů o 23 % lidí.

Mezi další pozitivní počiny patří využívání tzv. re-use principu neboli co už lidé nepotřebuji, věnují nebo levně prodají (nově nebo aktivněji ho využívá 29 % lidí). Při nákupu nápojů s sebou stále více Čechů preferuje opakovaně použitelné kelímky a omezuje jízdy autem (shodně 28 %). Více lidí se také zapojuje do úklidů v přírodě, ať už individuálně, nebo v rámci úklidových akcí jako je například projekt Ukliďme Česko. Roste počet lidí, kteří bio-odpad kompostují ve vlastním venkovním či interiérovém kompostéru, nakupují v prodejnách „bez obalu“ nebo si vyrábí vlastní ekologické výrobky jako jsou mýdla či sáčky na zeleninu.

 

Zdroj: ECOBAT a IPSOS Instant Research

 

„Zájem o ochranu životního prostředí roste v Česku dlouhodobě a může nás těšit, že patříme k nejuvědomělejším zemím na světě," říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a dodává: „Pokud mohu mluvit za baterie, tak za posledních 10 let se množství baterií, které každoročně odevzdáváme na recyklaci, zčtyřnásobilo. Ještě důležitější však je, že český národ zaměřuje svou pozornost nejen na třídění odpadů, ale stále více na prevenci jejich vzniku.“

 

Některé eko-aktivity mají dlouhou tradici, jiné se začínají rozvíjet

Mezi lidmi je nejvíce zažité, že se s potravinami nemá plýtvat, a toto pravidlo se snaží dodržovat 93 % z nás. Přes 87 % lidí pravidelně třídí odpad a 69 % omezuje spotřebu plastů. Podporu má také re-use princip, kdy lidé věnují nebo za symbolickou cenu prodají své použité věci, které už sami nevyužijí, ale jiným ještě mohou dobře posloužit. Celkem 68 % lidí se snaží omezovat jízdy autem a chodit místo toho pěšky nebo jezdit na kole. Potenciál pro větší využití má třídění bio-odpadu, kde 18 % respondentů, kteří ho zatím netřídí, plánuje, že ho třídit začne. V případě třídění olejů je to dokonce 24 %. Téměř třetina lidí se chystá začít využívat služeb obchodů, které prodávají výrobky bez obalu.

 

Zdroj: ECOBAT a IPSOS Instant Research

 

O průzkumu

Sběr dat pro průzkum „Jak Češi mění své návyky, aby byli ohleduplnější k životnímu prostředí“ byl realizován v srpnu 2019 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 1 025 respondentů. Samotnému průzkumu předcházela anketa na sociálních sítích, která identifikovala hlavní aktivity, na které Češi ve vztahu k ochraně životního prostředí zaměřují svou pozornost. Tyto informace pak byly zohledněny při tvorbě průzkumu.

15.08.2019 08:42

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je velmi specifickou oblastí s mnoha úskalími při jejich shromažďování, přepravě a odstraňování.

Co se týká legislativní oblasti, pak nakládání odpady, a to včetně odpadů ze zdravotnických a veterinárních zařízení, řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a také vyhláška č. 93/2016 Katalog odpadů. Nejvíce se pak odpady ze zdravotnictví zabývá vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Nesmíme zapomenout ani na metodiku, kterou vytvořil Státní zdravotní ústav (SZÚ) jako zpracovatel pro zadavatele Technologické agentury České republiky (TAČR). Garantem této metodiky bylo Ministerstvo životního prostředí a tento dokument vznikl v období duben – prosinec 2016 (https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi).

Kde takové odpady vznikají, je široké veřejnosti i profesionálům známé. Mohou to být nemocnice, polikliniky, ordinace praktických lékařů, ale také ústavy sociálních služeb, domovy pro seniory a hospice, různé ozdravovny a sanatoria.

 

Zařazování odpadů

Pro zařazování odpadů používáme vyhlášku č. 93/2016 Katalog odpadů. Pro ukázku uvedu některé nejpoužívanější odpady ze skupiny 18 01, tedy odpady z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí.

 

18 01 01 – Ostré předměty

Uvedené katalogové číslo odpadu zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiž je spojeno potencionální riziko poranění a infekce (např. kanyly, injekční stříkačky s jehlou, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelů, lancety, prázdné lékovky, zkumavky, skleněné obaly od infúzí apod.).

Odpady, s nimiž je spojeno riziko poranění, vyžadují zvláštní opatření (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení) k zabránění poranění při manipulaci převážně ve zdravotnických zařízeních, ale také mimo ně.

Odpady pod tímto katalogovým číslem musí být shromažďovány odděleně od jiných odpadů. Shromažďovací prostředky a nádoby musí být nepropustné a bez možnosti propíchnutí a zároveň musí být uzavíratelné.           

18 01 03 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Pod toto katalogové číslo patří veškeré odpady ze zdravotnických  oddělení, jako jsou použité chirurgické materiály, nemocniční podložky, pleny, obvazový materiál, použité jednorázové pomůcky, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfuzní krve, nepoužitelné transfuzní přípravky, kontaminované osobní pomůcky personálu, polyetylenové obaly od infuzních roztoků, odpady z laboratoří, odpady z dialyzačních zařízení, sádry, dále i veškeré odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly.

18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Tímto katalogovým číslem se označují odpady, jako jsou obvazy, sádrové obvazy, pleny, oděvy na jedno použití a prádlo. Jedná se o vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a provozů jim podobných, který prokazatelně není kontaminovaný infekčním činidlem, to znamená, že není biologicky kontaminován a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými látkami. Odpad tedy nesmí vykazovat žádnou nebezpečnou vlastnost.

18 01 06 – Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

Zde jsou zařazeny pevné a kapalné chemické látky a chemické přípravky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, čištění nebo desinfekci.

18 01 09 – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

Sem patří léčiva nevyhovující kvality s prošlou dobou použitelnosti, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná.

 

V praxi se bohužel často stává, že se odpady ze zdravotní péče zařazují do kategorie nebezpečný odpad a to i bez zjevných nebezpečných vlastností. Tím dochází v České republice ke vzniku většího množství nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, než bývá obvyklé v jiných státech Evropské unie. Důvodem je opatrnost původců, kteří raději odpad zařadí jako nebezpečný, než aby nedošlo k názorovým rozporům a konfliktům např. s kontrolními orgány. Přitom se původci drží hesla: „Tím nic nezkazím“. Je to ale pravda? Domnívám se, že není. Uměle tím navyšuji produkci nebezpečných odpadů, ale také finanční objem prostředků na odstranění odpadů. Citlivě bychom měli zařazovat především inkontinentní pomůcky u neinfekčních pacientů, kde je možné zařazení pod katalogové číslo 18 01 04.

 

Skladování a shromažďování nebezpečných odpadů ze zdravotnictví

Legislativa stanoví, že nebezpečný odpad ze zdravotnictví 18 01 03* smí být shromažďován mimo chladící prostor max. 3 dny. Déle shromažďovat a to maximálně do doby jednoho měsíce lze pouze při teplotách pod 8 °C.

 

Svoz zdravotnických odpadů

Pokud nejsou odpady chlazené a konstantně udržované v prostředí pod 8 °C, je nutno zajistit vývoz v cyklech, nejlépe pondělí – středa – pátek. Toto časové schéma se jeví u malých a středně velkých zdravotních zařízení jako optimální a to z hlediska dodržení platné legislativy, optimalizace nákladů i logistiky vývozu. V případě jednoznačně udržitelné uvedené teploty shromažďovacího místa je možné logistiku odvozu zdravotnických odpadů jak objemově, tak časově navýšit.

Některé centrální nemocnice mají své zdravotní ambulance, střediska a polikliniky pod stejným IČO mimo areál, tedy v jiných částech města nebo v menších obcích. Od nich přebírají odpad do svých shromažďovacích míst v areálu nemocnice, kde vedou evidenci o tomto předání a převzetí. Odpad vykazují jako produkci na provozovnách svého IČO. Předání odpadů mezi provozovnami jednoho subjektu (jednoho IČO) je povolené a eviduje se s využitím kódů nakládání A00 – AN3 v evidenci provozovny původce (ambulance, střediska, polikliniky) a B00 – BN3 v evidenci příjemce (centrální nemocnice). Je ale důležité, aby ten, kdo přebírá nebezpečné odpady z jiných provozoven (v našem případě centrální nemocnice), měl vydaný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (do 100 t/rok od úřadu obce s rozšířenou působností, nad 100 t/rok od příslušného krajského úřadu).

Pokud by docházelo k úpravě přijatých odpadů, potom se již jedná o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Možné je také přijímání odpadů od jiného IČO, ale v tomto případě také platí, že se bude jednat o zařízení ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. K tomuto souhlasu se mohou vázat i další povolení a vyjádření.

 

Evidence, ohlašování

Protože provozovatelé zdravotnických zařízení produkují odpady, musí vést stejně jako ostatní původci průběžnou evidenci. Pokud přesáhnou zákonné limity v produkci a nakládání s odpady (100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních odpadů), musí podávat Roční hlášení do systému ISPOP, dnes již pouze elektronicky, a to v termínu do 15. 2. roku následujícího po roku, za který se ohlašuje.

Průběžná evidence se vede při každém naplnění sběrového prostředku a při každém předání odpadu oprávněné osobě, ale vyhláška připouští také variantu v sumě množství jednou měsíčně, pokud se jedná o stejný odpad předávaný od stejného původce stále stejné oprávněné osobě (nepřetržitý vznik).

Průběžnou evidenci odpadů v mnoha případech vede za praktické lékaře oprávněná osoba, která od původců odpad přebírá k přepravě i k odstranění. Pokud lékaři vznikne povinnost podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, potom i tuto povinnost v praxi často oprávněná osoba zajistí např. formou objednané služby.

Pokud Vás tento článek zaujal a potřebujete znát odpovědi na své otázky v oblasti nakládání se zdravotními a veterinárními odpady, přihlaste se na naše specializované školení: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/nakladani-s-odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni-z-pohledu-legislativy-i-praxe.

V případě, že potřebujete poradit v jiných oblastech odpadového hospodářství nebo složkách životního prostředí, kontaktujte nás, prosím: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/poradenstvi.

Mimo výše uvedené také nabízíme přímo ve Vaší společnosti strukturovaný audit, který svým obsahem prolíná praxi a prověření legislativní shody všech složek životního prostředí. Jsme také připraveni Vám pomoci se zavedením systému kvality (QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému řízení environmentu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 včetně vypracování dokumentace. Zároveň provádíme interní audity systému kvality a systému řízení environmentu a řešíme neshody, které případně vyplynou ze zprávy o posouzení systémů.

 

Ing. Michal Horník
INISOFT Consulting s.r.o.

14.08.2019 11:40

Problémy se suchem, které umocňují vlny abnormálního vedra, by v Česku brzy mohly pomáhat zmenšit zelené střechy a stěny obchodních center a průmyslových továren a skladů. Jejich výstavbu chce motivovat ministerstvo životního prostředí. Více ZDE

 

 

 

Zdroj: Novinky.cz

14.08.2019 11:25

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. za provoz teplárny v rozporu s integrovaným povolením a provozním řádem. Firma počátkem července 2018 nedodržela lhůty pro odstranění poruch zařízení a následně neplnila emisní limity oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO).

„Limit pro oxid siřičitý, stanovený na 1200 mikrogramů na metr krychlový, byl překročen až téměř trojnásobně. Nejvyšší naměřená hodnota byla 3593 mg/m3. Další povolená hodnota pro oxid uhelnatý pak byla překročena dokonce více než pětinásobně. Limit byl 250 mikrogramů na metr krychlový a naměřeno bylo až 1323 mg/m3,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň s tím, že společnost tak nedodržovala integrované povolení vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Plzeňská teplárenská se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP neodvolala, sankce v červenci 2019 nabyla právní moci.

14.08.2019 11:24

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se budou konat pravidelně vždy třetí úterý v měsíci od 14:00 do 15:30 v zasedací místnosti Ministerstva životního prostředí č. 432. První seminář na téma „Geoengineering – spása, nebo ohrožení“ se uskuteční 20. srpna. Anotace semináře zde.

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity zasedací místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz, ze které Vám dojde potvrzení o účasti.

12.08.2019 16:05

Cirkulární doprava, to je projekt, který by mohl změnit ekologický pohled na pohon městské hromadné dopravy u nás. Základní myšlenkou je využití biometanu vzniklého z biologicky rozložitelných odpadů jako palivo pro autobusy. První testování tzv. BioCNG pohonu proběhlo v Brně na podzim loňského roku ve spolupráci s Dopravním podnikem Brno a výsledky dopadly nad očekávání. Samotná myšlenka projektu i vliv na životní prostředí oslovilo také odbornou porotu soutěže E.ON Energy Globe, která poslala projekt s názvem Cirkulární doprava do finále. Tam o celkovém umístnění teď rozhodne široká veřejnost svým hlasováním.

Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biometan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem. Pro náš pilotní projekt byl biometan vyroben z čistírenských kalů v čistírně odpadních vod v Modřicích. Autobus poháněný biometanem bez jakýchkoliv problémů ujel v běžném provozu téměř 5 tisíc kilometrů,“ říká jeden z iniciátorů projektu Petr Novotný, projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky.

 

V čem je projekt výjimečný?

 • První využití biometanu jako paliva pro autobus MHD v Česku.
 • Komplexní technologický řetězec přeměny bioodpadu na palivo využitelné pro pohon dopravních prostředků.
 • Unikátní česká technologie čištění biometanu.
 • Data a poznatky z projektu poslouží k dalšímu vývoji technologie.
 • Vzor pro další obce. 

 

Realizace pilotního projektu se jevila jako nejefektivnější cesta, jak představit v České republice příklady dobrého využití odpadu a jeho vrácení zpátky do oběhu jako další zdroj. Přípravy do spuštění pilotu trvaly asi 2 roky. Podařilo se dát k jednomu stolu představitele společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, která poskytla projektu zázemí a zdroj bioplynu, společnosti Dopravní podnik města Brna, která vyčlenila 1 linkový autobus, který na biometan jezdil, a společnosti MemBrain, která zapůjčila do projektu svoji technologii na úpravu bioplynu. „Každé větší město může mít svůj zdroj biometanu. Bioodpady na skládky nebo do spalovny prostě nepatří! Lze je využít a mít z nich i další ekonomický přínos. A tento projekt je zdárným příkladem, že to jde a může to fungovat. A jsme velmi rádi, že to ocenila i porota soutěže E.ON Energy Globe,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární ekonomiky.

Pilotní testovací fáze projektu byla začátkem letošního roku vyhodnocena velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. DPMB proto projevil zájem, ve spolupráci s městem Brnem, najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy a změnit část své flotily na tzv. „cirkulární provoz“. „Dopravní podnik města Brna v minulosti vyměnil 160 dieselových autobusů za autobusy na CNG. Využitím biometanu vyrobeného z bioodpadu k pohonu těchto autobusů bychom rádi završili ekologizaci autobusové dopravy v Brně,“ vysvětluje Miloš Havránek, generální ředitel DPMB.

Pozitivním příkladem z Brna se inspirovalo i hlavní město Praha, které prostřednictvím náměstka primátora za životní prostředí Petra Hlubučka na jaře tohoto roku oznámilo záměr vystavět zařízení na využití bioodpadů, ze kterých by bylo vyráběno ekologické palivo pro vozidla Pražských služeb.

„Praha hodlá v souladu s principy cirkulární ekonomiky lépe recyklovat své odpady. Spousta biologicky rozložitelných odpadů nyní končí bez užitku ve spalovně nebo v případě gastroodpadů v kanalizaci, a zatěžují tak kanalizační síť i čistírnu odpadních vod. Hodláme postavit zařízení, ve kterém z těchto odpadů vyrobíme biometan pro vozidla městských služeb. Podobná zařízení fungují například v Rakousku, Německu, Norsku a dalších zemích západní Evropy,“ říká náměstek primátora Prahy za životní prostředí Petr Hlubuček.

Video představení projektu - https://youtu.be/3sz2Cpsmga0

Hlasování pro finalisty soutěže E.ON Energy Globe probíhá do 15. 9. 2019 na stránkách www.energyglobe.cz

12.08.2019 15:41

Právnická osoba AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ohlásila Městskému úřadu Čáslav a Magistrátu města Mladá Boleslav (prostřednictvím systému ISPOP) nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO) za roky 2016 a 2017. Tímto jednáním společnost AVE CZ porušila povinnosti stanovené v zákoně o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu Praha, jí za to uložili pokutu dva miliony korun. Ta nabyla 12. července 2019 právní moci.

Inspekce provedla v listopadu 2017 kontrolu zaměřenou na prověření plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které společnosti AVE CZ vydal Krajský úřad Středočeského kraje pro 1. fázi provozu skládky Čáslav, tj. pro zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“ a pro provozovnu Benátky „Řízená skládka Benátky nad Jizerou“. U odpadů přijatých a uložených do obou skládek měl být uveden správně kód způsobu nakládání s odpadem D1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) nikoli kód způsobu nakládání N1 - Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce. Tento způsob ohlašování údajů o nakládání s odpady ve svém důsledku způsobuje velmi výrazné zkreslení údajů.

V případě Čáslavi se jednalo v roce 2016 celkem o 71 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 252 812,36 tun. V roce 2017 šlo o 68 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 293 319,16 tun odpadů. V případě skládky Benátky nad Jizerou šlo v roce 2016 celkem o 48 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 96 603,88 tun odpadů. V roce 2017 se jednalo celkem o 47 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 108 689,65 tun odpadů.

„Provozovatel ohlašoval odpady pod jiným kódem a tím se jich zbavoval. Odpady, které v daném případě provozovatel používal při jejich ukládání současně jako konstrukční prvky skládek Čáslav a Benátky, neměly povahu technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky, ale odpadů ukládaných (odstraňovaných) na skládce, byť ukládaných způsobem, který současně „zajišťoval“ těleso skládky. Dále je z obsahu schváleného provozního řádu první fáze obou skládek zřejmé, že byly prioritně určeny k odstraňování odpadů a nikoli k využívání odpadů pod kódem způsobu nakládání N1,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Inspektoři ČIŽP už uložili společnosti AVE CZ několik pokut: V březnu 2015 pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za rok 2013 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou - 1. fáze provozu skládky S-NO“ a zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav“. V říjnu 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav – 1. fáze provozu skládky, umístěné v rámci zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“. V prosinci 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou“.

 

Přehled dalších udělenách pokud ČIŽP:

Za provoz zdroje znečišťování bez povolení a nedostatečnou výměnu filtrů v lakovně uložili inspektoři firmě pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun strojírenské společnosti PEGAS – GONDA s.r.o. Ta ve svém závodě ve Slavkově u Brna na Vyškovsku provozovala jeden ze zdrojů znečišťování ovzduší (provoz odmašťování) bez povolení k provozu a v lakovně také nevyměňovala dostatečně často aktivní uhlí sloužící k záchytu těkavých organických látek.

Jak v roce 2017, tak v roce 2018 činila spotřeba těkavých organických látek v provozu odmašťování a čištění výrobků více než 800 kilogramů. „Už v roce 2015 při kontrole jsme provozovatele upozorňovali, že při dosažení roční spotřeby 600 kilogramů bude povinen požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje o povolení k provozu. To neudělal a tak jsme museli při další kontrole v květnu 2019 konstatovat, že od roku 2017 byl tento zdroj znečišťování ovzduší provozován bez platného povolení a v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Inspektoři také zjistili, že v provozu lakovny provozovatel nevyměňoval dostatečně často aktivní uhlí v adsorbéru, který slouží k zachytávání těkavých organických látek. V povolení k provozu bylo krajským úřadem stanoveno, že k výměně aktivního uhlí musí dojít vždy po spotřebovaných 150 kilogramech těkavých organických látek. „Vzhledem ke spotřebovanému množství v aplikační směsi mělo tedy být v roce 2018 i v roce 2017 uskutečněno vždy 11 výměn. Provozovatel však v roce 2017 provedl pouze 6 výměn a v roce 2018 jen 5 výměn. Porušil tak závazné podmínky povolení k provozu. Zanedbání výměny aktivního uhlí vede k vyšším emisím těkavých organických látek do ovzduší,“ uvedl Augustin.

Společnost PEGAS-GONDA proti pokutě uložené inspektory ČIŽP nepodala odpor, sankce v červenci nabyla právní moci.

 

Za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem z nemocnic pokutovali inspektoři společnost Purum bezmála půlmilionovou sankcí

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti Purum s.r.o. Firma v mobilním zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Srbicích na Teplicku nakládala s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví, k jejichž přijímání a nakládání neměla povolení.

Od ledna do července 2017 přijala do mobilního návěsu umístěného v průmyslové hale v Srbicích téměř 247 tun nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, včetně odpadů infekčních. V období od ledna do prosince 2017 na stejném místě také nepovoleně přijala více než 4,6 tuny nepoužitelných cytostatik. S nebezpečnými odpady bylo dále v prostoru haly za účelem překládky odpadů nedovoleně manipulováno. „Všechny nelegálně přijaté odpady pocházely ze čtyř nemocnic v Ústeckém kraji – ústecké, děčínské, mostecké a teplické,“ uvedl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem.

Firma Purum také při přebírání těchto odpadů zpracovávala ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů tak, že údaje uvedené v dokladech neodpovídaly skutečnosti. Tyto doklady  následně upravovala. „Pokutovaná společnost nepravdivě uváděla jako místa vykládky odpadů jiná zařízení, než kde odpady ve skutečnosti končily.  Zjistili jsme také, že společnost po zahájení kontroly našimi inspektory zpracovala za období května a června 2017 falzifikáty ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Ty pak předložila ČIŽP. Zpětně vyplněné doklady jsme ale odhalili,“ popsal Grund jednání firmy Purum.

Údaje uvedené na přepravních dokladech jsou velmi důležité pro sledování pohybu odpadů, zvláště pak, když jde o nebezpečné odpady, které vyžadují zvláštní režim a požadavky s ohledem na prevenci infekce. „Míru společenské nebezpečnosti tohoto přestupku hodnotíme jako vysokou a tomu odpovídá i uložená pokuta,“ doplnil Grund.

Společnost Purum proti sankci podala odvolání, Ministerstvo životního prostředí ale pokutu v plné výši potvrdilo. Sankce koncem července nabyla právní moci.

 

Firma uložila do kamenolomu neupravené odpady, což odporovalo provoznímu řádu. Dostala pokutu 125 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 125 tisíc korun společnosti LB, spol. s r.o. Firma použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch v katastru obce Smolné Pece na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení.

Kamenolom Hutnický vrch byl Krajským úřadem Karlovarského kraje schválen jako zařízení k využívání odpadů. Obviněný tam ale uložil i odpady, které nesplňovaly podmínky stanovené provozním řádem. „Jednalo se o neupravené stavební a demoliční odpady. Více než 6060 tun stavebních materiálů na bázi sádry a přes 8900 tun směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků. Navíc byly v uložených odpadech zjištěny také nepovolené příměsi – například odpadní plastové fólie, PET lahve a plechovky,“ uvedl Jaroslav Hájek, pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Inspektoři při kontrole v září 2018 zjistili také porušení další podmínky provozního řádu - na informační tabuli před zařízením nebyly uvedeny všechny údaje, které tam být měly. „Chybělo identifikační číslo zařízení a také tam nebyly uvedeny všechny druhy odpadů, pro které je zařízení určeno. Tedy důležité informace pro zákazníka, který tak mohl být uveden v omyl. Vybavit zařízení informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství, na níž jsou uvedeny všechny požadované informace, je jedním z obecných požadavků kladených na provozovatele,“ uvedl Hájek.

Při stanovování výše pokuty vzali inspektoři v úvahu množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem, a zhodnotili ho jako střední.

Proti pokutě se společnost LB, spol. s r.o. neodvolala a sankce v červenci 2019 nabyla právní moci.

 

Za neodvezení nelegálně uložených odpadů dostala firma pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o. Firma neodstranila veškeré odpady z pozemku v Brněnských Ivanovicích. Nesplnila tak opatření k nápravě, které jí inspektoři uložili.

V roce 2016 inspektoři společnosti uložili pokutu 60 tisíc korun za to, že protiprávně uložila odpady na pozemku v Brněnských Ivanovicích. Zároveň jí nařídili, aby veškeré navezené odpady odstranila do 28. června 2018. „Pokutu 60 tisíc firma zaplatila, ale při kontrole místa téměř rok po stanovené lhůtě, jsme zjistili, že všechny odpady odvezeny nebyly. Z původního množství odpadů (na ploše cca 100 m x 50 m, do výšce až 15 m) dosud nebyla odstraněna asi polovina. Na místě stále byly betony, betonové pražce i zemina. Společnost tak lhůtu k opatření k nápravě nesplnila,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Společnost RECYKLACE – PROCHÁZKA proti pokutě 100 tisíc nepodala odpor a sankce je pravomocná.

12.08.2019 15:33

Státní fond životního prostředí ČR na konci července zveřejnil aktualizovaný harmonogram dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2019, platný od 31. července 2019. Změna spočívá v upravení termínu vyhlášení výzev č. 126 a č. 134 z 1. na 9. srpna 2019.

 

 

 

Výzva č. 124: Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů,
  • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu),
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury:
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
  • výroba paliv z ostatních odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování):
  • nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.
 

Výzva č. 134: Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). V rámci této výzvy bude možné podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem.

 

12.08.2019 14:45

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Datum účinnosti je stanoveno na 23. srpna 2019.

 

 

 

Text novely vyhlášky:

 

 

 

197

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu


Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:
Čl. I

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, se mění takto:

1. V příloze č. 11 se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:"- písm. i)
ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.".
 

2. V příloze č. 11 v části Přílohy bod 4 zní:"4.
Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s výjimkou staveb nebo činností podle § 17 odst. 1 písm. g) a i) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností).".
 

3. V příloze č. 11 v části Přílohy v bodu 6 úvodní věta zní:"6.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí5) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle jiného právního předpisu7) nebo pokud vodoprávní úřad zpracování vyjádření žadateli uložil, které obsahuje".
 

4. V příloze č. 11 v části Přílohy se doplňuje bod 9, který zní:"9.
Projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel musí projekt obsahovat:
a)
identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace a popisu kolektoru, ze kterého bude podzemní voda využívána,
 
b)
popis hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně předpokládané úrovně hladiny podzemní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody v kolektoru, jehož voda nebo energetický potenciál mají být potencionálně využívány,
 
c)
zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací,
 
d)
zjednodušenou dokumentaci jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů nebo výskytů podzemní vody, zejména studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské eko-systémy vázané na podzemní vodu nacházející se v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací obsahujícím zejména údaje o typu objektu nebo výskytu, umístění, hloubce, rozsahu, využívaném kolektoru, stavu hladiny podzemní vody, účelu a způsobu využívání,
 
e)
návrh opatření směřujících k eliminaci vlivu projektovaných geologických prací na místní vodní režim,
 
f)
návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití díla nebude možné.".
 

5. V příloze č. 11 v části Vysvětlivky se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:"7)
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 
Čl. II

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

12.08.2019 14:24

Předloženým návrhem se prodlužuje přechodné období z 31. prosince 2019 na 31. prosince 2022 stanovené vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).

Výše uvedená vyhláška zavedla jednotný limit pro obsah mikroorganismů, při jehož splnění jsou kaly považovány za upravené ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a je možné je aplikovat na zemědělskou půdu. Tento limit byl stanoven na shodné úrovni s evropskými zeměmi a je přísnější než limit pro kaly kategorie II podle předchozí vyhlášky. To v případě řady čistíren odpadních vod znamenalo nezbytnost doplnění technologie čistírny odpadních vod o technologii dodatečné úpravu kalů. Zároveň vyhláška v návaznosti na § 32 písm. b) zákona o odpadech nastavila způsob ověření účinnosti takové technologie.

Přechodné období v § 11 a § 12 vyhlášky č. 437/2016 Sb., které bylo projednáno se všemi dotčenými subjekty v rámci přípravy vyhlášky, mělo dát provozovatelům čistíren odpadních vod dostatečně dlouhé období pro vybudování těchto zařízení a zajištění ověření jejich účinnosti. V současnosti se ukazuje, že řada provozovatelů čistíren odpadních vod neuskutečnila odpovídající kroky k dostatečné přípravě na plnění nových limitů od 1. 1. 2020 a je zřejmé, že se musí navržené přechodné období upravit. MŽP tedy navrhuje úpravu tak, aby se předešlo vzniku kritické situace v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

Pokud by nedošlo k prodloužení přechodného období, nebylo by možné legálně nakládat s většinou kalů z čistíren odpadních vod vyprodukovaných v České republice.

 

Dokument ke stažení:

zd_KORNBETHMG94.docx

ma_KORNBETHMG94.docx

pz_KORNBETHMG94.docx

12.08.2019 13:33

ECHA spustila novou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům. Při podání online lze vytvořit dokumentaci a přejít na stránku podání bez exportu. Vylepšení je i v oddílech pro oznámení složek a informace o výrobku. V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. září 2019. A v nepolední řadě některé sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů podle nařízení REACH povedou k uzavření mnoha syntetických travnatých ploch po celé EU, což bude mít závažné důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení. ECHA ani Evropská komise však uzavření těchto hřišť nenavrhují.

ECHA spustila aktualizovanou verzi portálu pro oznámení toxikologickým střediskům s řadou vylepšených nástrojů pro přípravu a podání dokumentace. Novinkou je funkce „podání online“, kdy uživatel může vytvořit dokumentaci a přejít přímo na stránku podání bez předcházejícího exportu. Další vylepšení jsou v oddílech pro oznámení složek obsažených ve směsi a informace o výrobku.

K dispozici jsou nové funkce pro příjem dat, kdy určené subjekty členských států mohou zahájit proces s použitím služby eDelivery. Toto řešení jim umožní přijímat dokumentace předložené průmyslem (prostřednictvím portálu pro předkládání ECHA) bezpečným a automatizovaným způsobem. Cílem této služby je usnadnit bezpečné sdělování informací mezi Evropskou komisí, evropskými orgány a členskými státy – další informace na stránce ECHA.

V současnosti řada společností spolupracuje s ECHA na testování služby system-to-system (S2S). Tato služba umožní společnostem automaticky převádět dokumentace vytvořené ve vlastních systémech na určené subjekty pomocí portálu ECHA.

Koncem října 2019 bude k dispozici další verze portálu pro předkládání s mnoha vylepšenými vlastnostmi pro podporu aktualizací oznámení a služby S2S.

Nejnovější informace o současných funkcích portálu ECHA pro předkládání najdete v příručce pro přípravu a předkládání dokumentace.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na zveřejnění aktualizovaných pokynů, které se týkají povinnosti předkládat určité informace o nebezpečných směsích uváděných na trh.

 

Další informace:

 

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 24. září 2019.

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 24. září 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Návrh na omezení záměrně přidaných mikroplastů v EU – aktualizace

Sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů povedou v EU k uzavření mnoha umělých travnatých ploch, což bude mít důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení.

Granulovaný výplňový materiál, používaný obvykle v umělých travnatých plochách, je považován za „záměrně přidaný mikroplast“. Některé sdělovací prostředky nedávno uvedly, že návrhy na omezení záměrného používání mikroplastů podle nařízení REACH povedou k uzavření mnoha syntetických travnatých ploch po celé EU, což bude mít závažné důsledky pro sportovní kluby a uživatele těchto zařízení. ECHA ani Evropská komise však uzavření těchto hřišť nenavrhují.

Evropská komise v roce 2018 požádala agenturu ECHA, aby připravila návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastových částic do výrobků ve smyslu nařízení REACH. Bylo to součástí strategie EU v oblasti plastů. Letos v březnu ECHA zveřejnila svůj návrh na omezení a zahájila veřejnou konzultaci, která potrvá do 20. září 2019.

Návrh omezení se týká široké škály využití záměrně přidávaných mikroplastů. V rámci veřejné konzultace jsou požadovány informace o použití granulované výplně v syntetickém trávníku, aby mohly být posouzeny důsledky v případě potřeby omezení. ECHA shromažďuje také informace o účinnosti technických opatření, aby se zabránilo uvolňování výplně z umělých trávníků do životního prostředí (odhad pro EU je 18 000 až 72 000 tun mikroplastů ročně) a informace o socio-ekonomických dopadech (nákladech a přínosech) při postupném vyřazování výplňového materiálu z mikroplastů. Náklady by mohly vzniknout v případě, když bude nutné použít na stávajících hřištích alternativní výplňový materiál např. korek, kokosová vlákna, olivová jádra apod.

Informace získané během veřejné konzultace zohlední vědecké výbory RAC a SEAC ve svých stanoviscích k návrhu omezení, kde bude zahrnuto hodnocení nákladů a přínosů a potřeba přechodných opatření. Stanoviska výborů mají být dokončena počátkem roku 2020, poté budou zaslána Komisi k rozhodnutí. Při rozhodování se berou do úvahy všechny faktory, včetně důležité úlohy sportovní aktivity.

Vědecké výbory ECHA nedávno přijaly stanoviska k návrhu na další snížení maximálního přípustného obsahu určitých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ve výplňovém materiálu kvůli potenciálnímu riziku pro lidské zdraví. Nepředpokládá se, že by tento návrh měl významný dopad na stávající oblasti, protože nový limit je použitelný pouze pro nový výplňový materiál a je snadno dosažitelný.

 

Další informace:

 
 
Zdroj: MPO

 

12.08.2019 13:31

Vláda ČR na svém zasedání dne 30. července 2019 schválila aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022.

Schválení Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 vládou ČR je dalším významným krokem našeho státu k dosažení změny systému hospodaření se zdroji a to z lineárního na cirkulární/oběhový.

Cílem aktualizované Politiky je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR na celkové spotřebě surovin v ČR. Hodnota tohoto ukazatele definovaného Eurostatem jako „Circular Material use Rate (CMU)“ vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. Stále jsme však pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Proto bylo v Politice stanoveno dalších 19 nových úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na zpracování a využívání druhotných surovin, kterými lze ve výrobních procesech nahradit primární zdroje. Aktivity budou zaměřeny také na odstraňování bariér pro využívání druhotných surovin nebo na pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a další.

Kompletní dokument Politiky je uveden v příloze.

 

Dokument ke stažení:

Politika druhotných surovin [pdf, 4448 kB]

 
Zdroj: MPO

 

12.08.2019 13:02

Téma ochrany životního prostředí, udržitelnosti i klimatických změn rezonuje společností. Ti aktivnější se snaží hledat cesty a řešení, jak s novodobými environmentálními problémy naložit. A právě jejich snahu ocení Impact Hub v novém akceleračním programu Climate Challenge. Přihlášky lze posílat do 15. září.  

Zmíněný akcelerátor nabídne podporu deseti projektům, které řeší témata týkající se životního prostředí a cirkulární ekonomiky. Zájemci se mohou hlásit do poloviny září, samotný program pak poběží od konce září do února příštího roku. „Našimi akcelerátory už v minulosti prošlo nespočet šikovných a udržitelných neziskovek, start-upů i třeba firem, které řeší palčivá témata napříč společností. Chtěli jsme podtrhnout to, že ekologie nám není lhostejná, a tak jsme připravili tuhle novinku, která se orientuje vyloženě na zlepšení či obnovení našeho vztahu s přírodou,“ říká Lenka Krákorová za Impact Hub, koordinátorka výzvy.

Climate Challenge má zúčastněným pomoci zapracovat na srozumitelné vizi a misi, rozdělit si role a kompetence v týmu, potažmo nastavit správně budoucí strategii a získat bohatou síť kontaktů. Klasicky poskytne i konzultace a workshopy s odborníky, kromě toho budou zapojeným k dispozici tzv. mastermind skupiny. Tam prokonzultují všichni účastníci navzájem témata, která zrovna řeší, a využijí tak zkušeností a know how ostatních. „Ti nejlepší, kteří postoupí do akcelerace, získají služby v hodnotě kolem sto padesáti tisíc korun,” zdůrazňuje Krákorová. Vítězstvím se budou moci pyšnit dva projekty, které navíc získají mediální a marketingovou podporu.

Tu nabízí v light verzi Impact Hub ještě před uzavřením přihlášek. Aktuálně zve všechny, kdo aktivně řeší jakékoliv environmentální problémy, na talkshow s názvem Blíží se konec světa? Aneb jak komunikovat a neděsit. Na té se 3. září hosté dozví, jak správně pojmout komunikaci vlastních ekologických aktivit, aby je veřejnost reflektovala. Uskuteční se v pražském prostoru. 

Více informací o programu na webu, o události na FB.

28.07.2019 16:46

Žádosti se podávají elektronicky od 15. 7. do 16. 8. 2019. Výstupem pilotního projektu je ověření přístupu k energetickému plánování a k jeho praktické implementaci v menších územních celcích.

Implementace by měla zahrnovat identifikaci typických projektů a standardizaci jejich přípravy a realizace a nastavení regionální technické pomoci, která by měla na základě standardizace následně napomáhat při realizaci individuálních projektů. Do energetického plánování by měly být zahrnuty obce a města do 25 tisíc obyvatel, malé a střední podniky v daném území (včetně zemědělských) a domácnosti žijící v rodinných domech a v bytových domech.

Cílem projektu je:

 • poskytnutí koncepčních podkladů pro tvorbu energeticky úsporných strategií v menších územních celcích;
 • identifikace potenciálu energeticky úsporných projektů v těchto územních celcích v podobě zásobníku projektů obcí, malých a středních podniků a domácností;
 • konkretizace možností spolupráce při implementaci energetické koncepce v menších územních celcích a technické pomoci realizace konkrétních projektů obcí a měst do 25 tis. obyvatel, malých a středních podniků a domácností (v rodinných i bytových domech).
 

Veškeré další informace naleznete ve výzvě (níže v sekci přílohy ke stažení) a zejména v plném textu programu EFEKT. Potřebné formuláře jsou k dispozici na stránkách programu EFEKT.


 

Záznamy: 71 - 84 ze 8755
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
1.-2.10 Chemická legislativa pro průmysl a obchod

3.-4.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic

7.-11.10.

ČESKO JAKO CIRKULÁRNÍ HOTSPOT

(ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí)

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

8.10. ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Voda, půda, meliorace 2019

9.10. Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí