Novinky

01.02.2013 10:07

Od 30. ledna 2013 je k dispozici nová verze nástroje QSAR Toolbox 3.1. Tento IT nástroj využívá matematických modelů ke zjišťování nebezpečných vlastností chemických látek a snižuje tak množství zkoušek, které by bylo nutné provést na obratlovcích. Více ZDE.

ECHA od 31. ledna 2013 spustila novou tzv. Platformu klasifikace a označování látek (Classification and Labelling Platform). Jedná se o nadstavbu současného Inventáře chemických látek (C&L Inventory), která umožňuje snadnou výměnu dat mezi subjekty podávajícími tzv. oznámení, anebo žadateli o registraci. Více ZDE

 

31.01.2013 16:59

Včera jsme Vás informovali, že vláda schválila dokument Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Níže jako první publikujeme návrh všech 36 návrhů na opatření. V případě zájmu Vám rádi zašleme kompletní materiál včetně komentářů a úkolů k jednotlivým podnětům, pište si na info@tretiruka.cz.

 

Podnět č. 1

Právní předpis

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Popis oblasti

Zrušit § 3, odst. 1, písm. c) zákona a tím zrušit i přílohu č. 2 v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění NV č. 450/2011 Sb.

Návrh opatření

Zrušit zcela povinnost sledovat a ohlašovat přenosy látek v odpadech mimo provozovnu ve smyslu nařízení (ES) č. 166/2006.

Závěr:

Vyhodnotit ohlašování přenosů látek v odpadech do IRZ za roky 2011, 2012 a 2013 a na základě vyhodnocení zahájit v roce 2014 další diskusi k seznamu ohlašovaných látek v odpadech, aniž bude předjímáno, zda dojde k dalšímu snižování počtu sledovaných látek či nikoliv.

 

Podnět č. 2

Právní předpis

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

 

Popis oblasti

§ 12

Využití odpadu z obalů

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu, byly využity v rozsahu stanoveném v příloze č. 3tohoto zákona.

Návrh opatření

Rozšířit možnosti přenášení povinností stanovených v § 12 na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují a to nejen za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu.

Závěr

Připomínka bude vyřešena metodicky ve spolupráci s MPO, případně novelizací zákona.

 

Podnět č. 3

Právní předpis

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Popis oblasti

 

§ 13

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v § 10 a 12 b) přenesením těchto na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví.

Z ustanovení § 13 písm. b) vyplývá, že tyto povinnosti nelze převést na jiného konečného uživatele, což v praxi znamená, že plnění § 12 pro uvádějícího na trh je velmi obtížně dokladovatelné.

Povinnosti dle §10 a §12 lze převést na jinou osobu s převedením vlastnického práva k obalu pouze za účelem jeho dalšího uvádění do oběhu, tj. pouze na osobu, která je distributorem obalů.

Návrh opatření

Upravit ustanovení § 13 tak, aby se umožnilo převedení na jiného konečného uživatele.

Povolit rozšíření možnosti přenesení povinností dle §10 a §12 i na jinou osobu společně s převedením vlastnického práva k obalu nejen na distributora. Alespoň v případě průmyslových obalů, kdy konečný uživatel coby podnikající osoba vede odpadové hospodářství a plní povinnosti dle zákona o odpadech.

Závěr

Připomínka bude vyřešena metodicky ve spolupráci s MPO, případně novelizací zákona.

 

Podnět č. 4

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

§4 odst. 1 zákona

Pojem „obchodník s odpady“ převzatý ze směrnice 98/2008 o odpadech.

V ČR je možné předávat odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady. Není jasné, jakou funkci tedy tento pojem v legislativě zastává.

Návrh opatření

Vyjasnit v legislativě funkci obchodníka s odpady.

Závěr

Navrhuje se setkání s odborníky na směrnici o službách z MPO, MPO prošetří z legislativy okolních států důvody a okolnosti zavedení tohoto institutu v zahraničí.

 

Podnět č. 5

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

§ 39

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

V současné době se povinnost zpracovat roční hlášení vztahuje na původce, kteří překročí hmotnostní limit odpadů.

Návrh opatření

Projednat, zda v případě řetězců, kde významnou část tvoří malé prodejní formáty (tzv. expresy), nevztáhnout tento limit na provozovnu jako takovou.

Závěr

V rámci novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady bude zpřesněno znění § 22 odst. 3, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Výsledky jednání s ČSÚ budou zohledněny do budoucí úpravy evidence a je možnost zvýšení těchto limitů.

 

Podnět č. 6

Právní předpis

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

V odpadové legislativě chybí jednoznačná definice „odpadního oleje“ a popis způsobu nakládání s použitými oleji, se kterými se doposud nakládá v režimu použitých výrobků.

Návrh opatření

 

Příprava nové samostatné vyhlášky upravující systém nakládání s použitými oleji, a to buď v režimu odpadů (preferovaná varianta) nebo v režimu zpětně odebraného výrobku.

Závěr

V rámci nové legislativy budou odpadní oleje v klasickém režimu, případné změny budou promítnuty do nového zákona o odpadech.  

 

Podnět č. 7

Právní předpis

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Popis oblasti

 

Příloha 2 (Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů)

Základní popis odpadu je vytvářen pro všechny druhy odpadu ukládaných do koncových zařízení (skládka). Povinnost není v zákoně o odpadech jasně popsána.

Příklad – jaký je účel dokumentu, který tvoří popis odpadu pro odpad O 150101 – Papír a lepenka?

Postup ČIŽP v tomto není jednotný, některé kontroly vyžadují popisy odpadů pro všechny odpady, na které má organizace povolení (nebezpečné odpady) a které má v evidenci i když ze zákona se to týká pouze odpadu předávaného do koncového zařízení.

Návrh opatření

Vytvářet popis odpadu jen pro nebezpečné odpady, které jsou předávány do koncového zařízení.

Závěr

Zpracování základního popisu odpadu pouze za účelem přejímky odpadu na skládku v souladu s legislativou EU bude začleněno do návrhu věcného záměru nového zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů.

 

Podnět č. 8

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Novela zákona v roce 2008 zpřísnila podmínky sběru nebo výkupu odpadů tím, že u vybraných druhů odpadů doplnila další povinnosti provozovatelům zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, a to

• identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých byly vykoupeny věci jako odpady (§ 18 odst. 3 zákona),

• zákaz výkupu od fyzických osob (§ 18 odst. 4 zákona),

• zákaz poskytování úplaty v hotovosti (§ 18 odst. 5 zákona).

Vybrané druhy odpadů, na něž se vztahují uvedené zákazy, vymezuje vyhláška, která v § 8 odst. 5 písm. d) mezi vybrané druhy odpadů zařazuje i odpady, mající povahu „obecně prospěšného zařízení nebo jeho části“.

Přes uvedená opatření je stále zaznamenáván nárůst trestných činů, souvisejících s nelegálním získáváním barevných kovů, zejména mědi. Nejčastěji jde o krádeže, spojené zároveň s poškozováním cizí věci a často též o trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení – týká se to zejména rezortů energetiky, telekomunikací a dopravy. Krádežemi jsou způsobovány škody v hodnotě nesrovnatelně vyšší oproti hodnotě odcizených barevných kovů.

Obecně prospěšná zařízení jsou definována v § 132 trestního zákoníku a jsou mezi nimi zařazena i zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení. Vyhláška však tato zařízení a sítě neobsahuje.

Vyhláška rovněž neobsahuje zákaz poskytování úplaty v hotovosti za výkup vybraných barevných kovů.

MPO má připravenou úpravu textu i s potřebným odůvodněním. Tento návrh na právní úpravu byl zaslán dopisem ministra na MŽP, které však dosud nereagovalo.

Výše uvedený problém silně zatěžuje podnikatele v elektronických komunikacích.

Návrh opatření

Návrh: ve vyhlášce doplnit a zpřesnit text:

• v § 8 v úvodním ustanovení odstavce se doplňuje omezení i na odpady, jevící znaky, že pochází z obecně prospěšných zařízení,

• v § 8 odst. 5 písm. d) o obecně prospěšných zařízeních nebo jejich částí se doplňují do textu zařízení a sítě elektronických komunikací, a

• doplňuje se nový odstavec 6 obsahující zákaz poskytování úplaty v hotovosti za výkup vybraných barevných kovů.

Závěr

Diskuze probíhají průběžně, konečné řešení bude dojednáno při přípravě nového zákona v roce 2013.

 

Podnět č. 9

Právní předpis

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Část šestá Evidence a ohlašování odpadů a zařízení

§ 39

Nadbytečná a nelogická duplicita povinnosti ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. Statistický výkaz musí zasílat původci odpadů na ČSÚ a zároveň hlášení i na MŽP prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řešení této neopodstatněné administrativní zátěže je požadováno podnikatelskou sférou již řadu let. Zátěž je identifikována zejména u podnikatelské sféry a zároveň i obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou sběrem dat značně zatíženy.

Návrh opatření

 

Vytvořit jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci odpadů a jiné oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz a výsledky z něho budou přístupné všem zainteresovaným úřadům (obcím s rozšířenou působností, Krajským úřadům, MŽP, ČSÚ a dalším). Statistické zjišťování musí splňovat požadavky Eurostatu stanovená v Nařízení EP a Rady 2150/2002 o statistice odpadů, tak aby získaná data byla kompatibilní s daty ostatních států EU a byla tak porovnatelná. Data zjišťovaná prostřednictvím výkazu ČSÚ mají již více jak 10ti letou kontinuální řadu dat, neboť legislativa se v této oblasti neměnila. Je nezbytné v tomto sledování pokračovat a zajistit tak možnost predikce podle vývojových trendů, které poskytnou pouze dlouhodobá sledování.

Závěr

Odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů, v souladu s usnesením vlády č. 634/2012 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby, bude řešeno v rámci přípravy nového zákona o odpadech

 

Podnět č. 10

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 8 odst. 2

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není řešen ořez dřevin, který je nutno provádět při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, mezi které patří např. zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Povolení není podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba mimo jiné ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, avšak ořez dřevin při stejné činnosti, kterou nařizuje energetický zákon, řešen není. Podle zkušenosti bývá někdy tento ořez orgány ochrany přírody posuzován jako poškození dřevin, za které může být podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Závěr

Bude obsaženo v Metodice MŽP. Metodický pokyn bude zaslán k vyjádření MPO ještě před zveřejněním ve Věstníku MŽP.

 

Podnět č. 11

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 12 odst. 2

zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody

§ 45i odst. 1 - zkrátit lhůtu pro vydání stanoviska

§ 4 odst. 2

§ 12 odst. 2

Návrh opatření

 

V případě, že se jedná o plnění zákonné povinnosti, konkrétně o plnění povinnosti údržby ochranného pásma podle Energetického zákona, neměla by se na ČEPS vztahovat povinnost vyžádat si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4 odst. 2) či souhlas orgánu ochrany přírody (§ 12 odst. 2). Jde o zcela nesmyslnou povinnost, jelikož je zřejmé, že údržba ochranného pásma je činností opakovanou a uvedené stanovisko či souhlas k údržbě ochranných pásem již ČEPS od orgánu ochrany přírody získal v rámci územního (stavebního) řízení týkajícího se příslušného el.vedení. Povinnost žádat o stanovisko a souhlas je zřejmě i v rozporu s Energetickým zákonem, jelikož ten k údržbě ochranných pásem povinuje ČEPS sledujíc zájem bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy a zdraví a života obyvatel. Provedení nezbytného zásahu v ochranném pásmu tedy nemá být vydáním souhlasu či stanoviska podmíněno a oddalováno. Žádostí o stanovisko a souhlas způsobují ČEPS obtíže a ztížení postupu.

Závěr

Bude obsaženo v Metodice pro OOP pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních energetických sítí (předpokládá se publikace ve Věstníku MŽP a paralelně také zveřejnění na webu MPO).

Metodický pokyn bude zaslán k vyjádření MPO před zveřejněním ve Věstníku MŽP do konce března 2013.

 

Podnět č. 12

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

Všechny společnosti provozující přenosovou soustavu a všechny distribuční společnosti se velmi často dostávají do střetu se zákonem č. 114/1992 Sb. Ten sice deklaruje vazbu na zákon č. 458/2000 Sb., ale nerespektuje povinnosti tohoto zákona týkající se ochranných pásem stávajících vedení přenosových a distribučních soustav. Nejsme účastníky řízení při vyhlašování zvláště chráněných území (ani při registraci významných krajinných prvků), ani se nemůžeme zapojit do plánů péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to tristní situace. Náš zájem je dohodnout se tak, aby situace v místech, kde vedení již existují a samozřejmě i nově budovaných vedení, byla přijatelná pro obě strany. Takto jsme vždycky postaveni do situace toho, kdo porušuje zákon.

Závěr

MŽP připravuje metodiku k řízení o registraci VKP pro OOP. Předtím než bude publikována ve Věstníku MŽP (předpokládaný termín publikace je do konce března 2013), bude zaslána MPO ještě před zveřejněním k vyjádření. Součástí metodiky bude také připomenutí informace o tom, jak lze zjistit, kde se existující VKP nachází.

 

Podnět č. 13

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Návrh opatření

 

• posuzování vlivů na Naturu 2000 a územní řízení nebo projednávání územně plánovací dokumentace nedělit do 2 samostatných procesů

• kompenzační opatření nevydávat samostatným rozhodnutím tak, aby byla součástí rozhodnutí SÚ nebo vydávaného opatření obecné povahy

Závěr

Další postup bude řešen na základě výsledků aplikace novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., účinnost od 1.1.2013.  Novelizovaná ustanovení § 33 odst. 7, § 37 odst. 8, § 50 odst. 6, § 65 odst. 6 a § 66 odst. 5 nově upravují vazbu na kompenzační opatření stanovená orgánem ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb..

 

Podnět č. 14

Právní předpis

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Popis oblasti

§ 56

Dle zákona lze výjimku ze zákazu ve vztahu k zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů udělit jen v případech jmenovaných v §56 odst. 3 zákona o ochraně přírody, možnost udělení této výjimky je pro realizaci některých staveb zásadní podmínkou.

Uvedený §56 udává v odst.2, že výjimku ze zákazu u ZCHD rostlin a živočichů lze povolit dle bodu c):

- v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu vč. důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí

Pro přijatelnou charakteristiku veřejného zájmu a jeho váhy vč. sociálního a ekonomického charakteru jako jednoho z možných důvodů výjimky dle § 56  je ale problematický výklad termínu převažující veřejný zájem. Dále není určena priorita uvedených důvodů, pokud se vyskytují u konkrétního případu ve více podobách

Návrh opatření

 

Upřesnit konkrétněji podmínky udělení výjimky ze zákazu ve vztahu k zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů vč. jasného výkladu důvodů povolení udělení této výjimky a jejich priorit.

Závěr

MŽP připravuje Metodický pokyn, který bude k dispozici příští rok a MPO bude zaslán k vyjádření.

 

Podnět č. 15

Právní předpis

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Popis oblasti

 

Požadujeme úpravu zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, do kterého je nutno zakotvit minimální kritéria, na základě kterých bude okruh dotčených subjektů zredukován. Již několikrát bylo upozorňováno na problém nadměrné zátěže podnikatelů, který bude způsoben tím, že zákon nestanoví žádná minimální kritéria, na základě kterých budou dotčené subjekty povinny zpracovávat podklady tak, jak to dále ukládá NV. V zákoně se nezohledňuje, že organizace, která má certifikát ISO, musí mít hodnocení vlivů, které zahrnuje i možná rizika a musí na základě výsledků hodnocení přijímat opatření za účelem snižování rizika. Z toho důvodu se jeví povinnost zpracování dalšího hodnocení (tj. dle tohoto nařízení) jako nadbytečná. Dle uvedeného je hodnocení rizik touto formou a v tomto rozsahu pro firmy, které mají certifikát ISO resp. EMAS, zbytečné, duplicitní s dalšími právními předpisy, zatěžující další administrativou a hlavně již nic neřeší.

Návrh opatření

Změna § 14, odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě.

Závěr

Redukce okruhu dotčených subjektů stanovením vhodnějších limitů bude realizována při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 16

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Ohlašovací povinnosti - §§  10, 21, 22, 93, 94.

Ohlašování velkého množství stejných údajů různým institucím a úřadům a v různých termínech.

Návrh opatření

 

Zjednodušit a sjednotit do jednoho hlášení. Poplatky nejsou řešeny stejně ve všech zákonech v oblasti ŽP, různé termíny pro předkládání poplatkových tiskopisů. Zálohy a vyrovnání záloh probíhá ve správním řízení, což je zbytečně administrativně náročné.

Závěr

Podnět bude řešen úpravou způsobu ohlašování přes ISPOP (§§ 10 a21) a vydáním Metodiky MŽP (§§ 93 a 94), která bude řešena s Ministerstvem zemědělství a Správci povodí a vyhlášena ve Věstníku MŽP.

 

Podnět č. 17

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Chybí právní předpisy pro opětovné používání vyčištěných odpadních vod. Brání to rozvoji oboru, který se stává významnějším producentem vody, ale naráží na to, že bez právního rámce vodoprávní úřady odmítají používání vyčištěných odpadních vod povolovat.

Závěr

Jako prozatímní řešení bylo dohodnuto vypracování Metodického pokynu k aplikaci § 38 odst. 9 písm. b) vodního zákona. V rámci budoucí legislativní činnosti bude tento institut dále diskutován, a to za úzké spolupráce s odbornou veřejností (VŠCHT, CzWA).  Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 18

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, nařízení č. 61/2003 Sb.

Popis oblasti

 

Stanovení přípustnosti znečištění povrchových vod dle zákona o vodách, resp. dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 23/2011 Sb. (dále jen „nařízení“) stanoví v Příloze 3. ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku (dále jen „imise“) a nejvyšší přípustné hodnoty určitých látek, které může vodní tok obsahovat (dřívější terminologií označované jako imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod) (dále jen „nejvyšší přípustné hodnoty imise“). Dále nařízení stanoví emisní limity představující nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (dále jen „emisní limity“).

Emisní limity stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, resp. emisní limity jsou stanoveny v integrovaném povolení, které je vydáváno konkrétnímu zařízení (jeho provozovateli), které emise vypouští dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“).

V integrovaném povolení jsou zároveň stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty imise, které nesmí konkrétní zařízení, pro které bylo integrované povolení vydáno, překročit. Hodnoty imise jsou měřeny ve vodním toku, do kterého jsou vypouštěny odpadní vody. (zkráceno)

Návrh opatření

 

Vzhledem k tomu, že při stanovení nejvyšší přípustné hodnoty imise, jež vychází z nařízení, nejsou zohledněny konkrétní podmínky zařízení a velikost vodního toku, ve kterém má být hodnota imise měřena a vhledem k tomu, že jednotlivé podniky, které si konkurují, nemají rovné podmínky v hospodářské soutěži navrhujeme, aby MŽP upravilo svým předpisem výši přípustných hodnot imise ve vodních tocích s ohledem na velikost vodního toku a aby stanovilo konkrétní pravidla pro měření imise (především v jaké vzdálenosti od výpustě odpadních vod se měří hodnota imise). 

Závěr

Bude řešeno metodickým vedením příslušných úřadů a aktualizací metodického pokynu k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

 

Podnět č. 19

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

§ 39 Závadné látky. Jsou definovány v příloze 1 tohoto zákona. U ropných látek není jasné, jestli pevné skupenství těchto látek také ohrožuje vody. MěÚ a Povodí Ohře pro „jistotu“ požadovalo vypracování Havarijního řádu, i když si nebyli jisti, zda se to na pevné látky ropného původu vztahuje.

Návrh opatření

Lépe specifikovat závadné látky.

Závěr

Bude řešeno metodickým vedením vodoprávních úřadů. Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci zákona.

 

Podnět č. 20

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

§ 59 odst. k)

Provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu.

Návrh opatření

 

Doplnit – přičemž první revizi provést do 6 měsíců od ohlášení …

A změnit – výsledky těchto revizí předat do tří dnů od jejich provedení…

Závěr

Bude zohledněno v rámci nejbližší novelizace vodního zákona.

 

Podnět č. 21

Právní předpis

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Popis oblasti

 

Získávání souhlasu vodoprávního úřadu při zřizování dálkových potrubí plynovodů je při jejich hloubce uložení 120-150 cm nadbytečné (pokud se nejedná o kontakt s vodotečí nebo ochranným pásmem vodního zdroje, které jsou řešeny s jejich správci). Vydaný souhlas má formální charakter a zbytečně prodlužuje investorskou přípravu stavby.

Návrh opatření

 

Vypustit následující tučně vyznačená slova z §17 odst. 1b):

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních.

Závěr

MŽP bude v této věci komunikovat s MZe a vydání uvedené metodiky iniciovat, Metodika bude zveřejněna ve Věštníku MŽP.

 

Podnět č. 22

Právní předpis

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 1

Escherichia coli, enterokoky

 

Není daná metodika stanovení pro odp. vody, pokud je metodika použitá, dosáhneme nereprodukovatelných výsledků.

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 23

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 2                          N-NH4, Pc

EN 12566-3:2005 – pouze na parametry BSK5, CHSKcr, NL

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 24

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 2

Procenta účinnosti 80 %

dobře biologie pracuje s účinností cca 55 %, ostatní musí být sráženo

- cena srážení

- zasolování podzemních vod

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 25

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Popis oblasti

 

Příloha 1 a 2

Pc = 8-10 mg/l, úč. 80 %

nesoulad – kolik by muselo být na nátoku ?

Závěr

Bude diskutováno při nejbližší novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 26

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1a – emis. standardy

Nikde nevychází směš. rovnice – vždy je požadavek na nejlepší dostupné technologie (Povodí, provozovatel, …)

 

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 27

Právní předpis

 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1a

Nesrozumitelné,

hodnoty problematické, nemají ani toky.

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 28

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Tabulka 1c

Změny probíhají ve velmi krátkých intervalech, potom je vždy potřeba dělat úpravu certifikace a to nejsou malé peníze - brání v rozvoji firem

viz. 416/2010 Sb. (N-NH4, Pc)

Závěr

Bude diskutováno v rámci budoucí novelizace nařízení vlády.

 

Podnět č. 29

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Typ A

 

U ČOV do 50 EO jde nátok ve třech dávkách a cca 12 hod, tam nic neteče (ani deci) – není kdy vzít vzorek.

Závěr

Bude zohledněno v budoucí novelizaci nařízení vlády.

 

Podnět č. 30

Právní předpis

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Popis oblasti

 

Splaškové odpadní vody (OV)

Tento typ OV je již podrobně specifikován poměrem BSK5:CHSKcr – stačí pouze rozbor na CHSKcr

Závěr

Bude zohledněno v rámci aktualizace Metodického pokynu. Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci nařízení.

 

Podnět č. 31

Právní předpis

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 2, písmena b a c definují, kdy se jedná o nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu a tím stanovují i počet subjektů na které padá povinnost zpracovávat havarijní plány. Přitom se vůbec nebere v úvahu, jak jsou závadné látky baleny a velikost obalů, tedy množství látek, které může havárii způsobit. Každý jistě selským rozumem usoudí, že jsou-li ropné oleje baleny v obalech objemu a 1litr je riziko havárie diametrálně odlišné o balení po 1000 litrech nebo řádově v metrech kubických. Balení v omezených množstvích by mělo být ze započítávání do celkového množství závadných látek vyloučeno. Existuje přitom platný právní předpis, na který je možno se odvolat.

Za současného právního stavu by měla mít vypracovaný havarijní plán každá samoobsluha, každý supermarket, každá drogerie, každá restaurace. Pivo je podle definice ve vodním zákoně také závadná látka. Pokud tomu tak není, pak selhává kontrolní funkce ČIŽP a vodoprávních úřadů.

Návrh opatření

 

Navrhuje se doplnit:

- do § 2 odstavce b text ve smyslu.

3. při výpočtu celkového množství závadných látek v zařízení se nezapočítávají závadné látky balené v omezených množství  a označené podle zvláštního předpisu. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kapitola 3.4.)

- do § 2 odstavce c text ve smyslu:

5. při výpočtu celkového množství závadných látek v zařízení se nezapočítávají závadné látky balené v omezených množství  a označené podle zvláštního předpisu. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, kapitola 3.4.)

Závěr

Bude prověřeno s ohledem na dohodu ADR. MŽP požádalo předkladatele o doplnění argumentace. V budoucnu může být reflektováno v rámci novelizace vyhlášky.

 

Podnět č. 32

Právní předpis

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 3a odst. 2 písm. b)

Novelou č. 175/2011 Sb. předmětné vyhlášky byl ustanoven nový § 3a. Z předmětného § 3a odst. 2 písm. b) vyplývá, že zkoušku těsnosti lze provést náhradním způsobem v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle bodu 1 § 3a. Odkazem na bod 1 § 3a se stává požadavek na způsob provedení zkoušky těsnosti nesrozumitelným a jedná se zjevně o chybu.

Návrh opatření

 

V § 3a odst. 2 písm. b) má být správně uvedeno:

"náhradním způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést způsobem podle bodu 1 písmene a)...“

Závěr

 Podnět bude reflektován v rámci budoucí novelizace vyhlášky.

 

Podnět č. 33

Právní předpis

 

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§ 6a Odborně způsobilá osoba

Novelou č. 175/2011 Sb. předmětné vyhlášky byl ustanoven nový § 6a. V odstavci 3 jsou stanoveny požadavky na odborně způsobilou osobu k provádění zkoušek těsnosti tzv. náhradním způsobem.  Stanovené požadavky jsou pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1, 3 a 4 zcela nepřiměřené, neodpovídající skutečně vhodným požadavkům na znalosti a v praxi jen těžko dostupné.

Dále není vůbec v předpisu řešeno, kdo a jakým způsobem vede seznam odborně způsobilých osob.

Návrh opatření

 

Vypustit ze znění § 6a odstavce 3 požadavek na vzdělání v oblasti hydrogeologie či hydrochemie pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem dle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1, 3 a 4 .

Doplnit ustanovení o způsobu vedení seznamu odborně způsobilých osob.

Závěr

Bude řešeno novelizací příslušné vyhlášky.

 

Podnět č. 34

Právní předpis

Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Popis oblasti

 

§6a  - odst. 3) definující kvalifikaci pro vykonávání náhradních zkoušek – zcela nesmyslně „ruší“ požadavky na kvalifikaci předchozích ustanovení v předchozích odstavcích a „pro provedení zkoušky těsnosti naplněním nádrže médiem“ vyžaduje vzdělání hydrogeologického směru – tyto zkoušky musí provádět osoba vzdělaná v oblasti technických věd – viz §6a (přepočet změny objemu dle teploty, kalibrace měřidel…)

Předpokládáme, že je to tisková chyba

Návrh opatření

 

Úprava znění §6a odst. 3) na

Pro provádění zkoušek náhradním způsobem podle § 3a odst. 2 písm. b) bodů 2 musí mít odborně způsobilá osoba příslušné vzdělání z oboru hydrogeologie nebo hydrochemie a být držitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických prací v odboru sanační hydrogeologie pro zkoušky těsnosti náhradním způsobem § 3a odst. 2 písm. b) bodů 1,3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání dle §6a odst. 2.

Závěr

ČIŽP bude v tomto směru metodicky vedena. Podnět bude zohledněn při nejbližší novelizaci vyhlášky.

 

Podnět č. 35

Právní předpis

 

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

Vyhláška č.256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Popis oblasti

 

§ 7, § 8, § 12, § 21 zákona a § 2, § 3 vyhlášky:

Požadovaný rozsah analýzy a hodnocení rizik, obsah bezpečnostního programu a způsob projednávání bezpečnostní dokumentace pro objekty skupiny A je zcela shodný jako v případě objektů skupiny B. Pro provozovatele se jedná o administrativně i finančně velmi náročnou činnost. Požadavky podle zákona a vyhlášky jsou jednoznačně nad rámec směrnice Rady 96/82/ES  ve znění směrnice 2003/105/ES

Návrh opatření

V § 7 Zákona a § 2 a v §3 odst. 1 písm. b)Vyhlášky uvést zjednodušený způsob hodnocení rizik pro objekty skupiny A (např. pouze kvalitativní rozbor).  V § 12 vypustit povinnost pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku havárie pro objekty skupiny A. V §21 zákona vypustit povinnosti podle odst. 3 a 4 pro objekty skupiny A.

Závěr

V rámci přípravy nové legislativy v oblasti prevence závažných havárií bude vedena diskuse ohledně stanovení požadavků na obsah a rozsah zpracovávaných dokumentů v mezích požadavků práva EU.

 

Podnět č. 36

Právní předpis

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

Vyhláška č.256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Popis oblasti

 

Příloha č.2 Obsah částí a kapitol bezpečnostního programu:

V bodu 3.26 Přílohy č. 2 Vyhlášky se požadují podklady, které mohou dosáhnout nepřiměřeného rozsahu. V závodě mohou být až stovky technologických procesů. Jejich podrobné zveřejňování nebude ani zájmem provozovatele. Pro daný účel zcela postačují informace podle bodu 3.5 až 3.9.

V kapitole 5 Přílohy č. 2 Vyhlášky se požadují informace, které jsou u objektů skupiny B zahrnuty ve Vnitřním havarijním plánu a podléhají častým změnám – např. přehled sil a prostředků, spojení, kontakty. Postačovalo by uvést informaci, kde tyto údaje jsou k dispozici.

Návrh opatření

 

Vypustit bod 3.26 z přílohy č. 2 vyhlášky č. 256/2006 Sb. Vypustit informace v kap. 5 přílohy č. 2 vyhlášky, které jsou obsaženy v jiných dokumentech a podléhají častým změnám- konkrétní spojení, výčet sil a prostředků, atd.

Závěr

V rámci přípravy nové legislativy v oblasti prevence závažných havárií bude vedena diskuse ohledně stanovení požadavků na obsah a rozsah zpracovávaných dokumentů v mezích požadavků práva EU.

 

 

 

 

 

31.01.2013 14:56

Vláda projedná pravidla pro nízkoemisní zóny. Obce by si tak v budoucnu mohly určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Principem zavedení nízkoemisních zón je zákaz vjezdu do vymezených oblastí vozidlům s nejvyšší produkcí emisí znečisťujících látek. Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude.

Celkem budou rozlišeny čtyři emisní kategorie pro silniční motorová vozidla, a to i podle typu spalovacího motoru. Návrh také stanoví vzory emisních plaket, jejich grafickou podobu včetně ochranných prvků, pravidla pro označení vozidel emisní plaketou, podmínky distribuce a jejich cenu.

 

Více čtěte ZDE.

 

 

 

31.01.2013 13:52

Společnost EQ Servis s. r. o. si vás dovoluje pozvat na již 5. ročník seminářů: Novinky v legislativě životního prostředí a ohlašovací povinnosti (ISPOP). Na seminářích budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny všechny podstatné legislativní změny v oblasti životního prostředí za rok 2012 a zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP. Seminář je určen pro všechny, kteří se nestíhají orientovat v záplavě legislativních změn a potřebují znát jejich praktické dopady na provoz podnikatelských subjektů.

 

Obsah:
 • ohlašování prostřednictvím ISPOP – zákon č. 25/2008 Sb. (ohlašování za ovzduší podle nového zákona, nový formulář pro ohlašování odpadů ad.)
 • nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a prováděcí vyhláška o zjišťování emisí 415/2012 Sb. (dělení zdrojů, aktualizace povolení k provozu, nové lhůty měření emisí ad.)
 • zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a skleníkových plynech 73/2012 Sb. a prováděcí vyhláška
 • základní hodnocení rizik ekologické újmy podle nového metodického pokynu z listopadu 2012
 • změny v kontrolách kotlů a klimatizací podle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.
 • nové prováděcí předpisy k zákonu o vodách a chemickému zákonu ad.
 • projednávaná novela zákona o odpadech (plány odpadového hospodářství, povolení k nakládání s nebezpečnými odpady ad.)
 • diskuze a průběžné zodpovídání dotazů

 

Místo a termín konání:

Praha - 5. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Pramen (Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Metro B, stanice - Rajská zahrada - 7 min. pěšky, nebo bus č.186), GPS: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E

 

Brno - 6. února 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

 

Znojmo - 7. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Bermuda (Mariánské nám. 10), GPS: 48°51'19.93"N, 16°3'17.376"E

 

Olomouc - 12. února 2013

9.00–14.00 hod., Regionální centrum Olomouc (Jeremenkova 40B), GPS: 49°35'26.897"N, 17°16'38.95"E

 

Brno - 19. března 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

__________________________________________________________________

 

Cena semináře je 1400 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení, manuál, návody a formuláře v el. podobě a osvědčení o absolvování semináře.

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Po odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána zálohová faktura, kterou je třeba uhradit před konáním semináře. Originální faktura bude předána při prezenci na semináři. Účast je možné stornovat nejpozději 10 dní před datem konání semináře. Na seminář je možné vyslat náhradníka.

 

Případné dotazy ohledně fakturace směřujte na hybsova@eqservis.cz.  

 

Na setkání se těší: Ing. Ondřej Lazárek – lektor (GMS: 774 423 766, lazarek@eqservis.cz)

 

Mediálním partnerem akce je portál  www.TŘETÍRUKA.cz.
Organizátor poskytujeme slevy pro všechny druhy věrnostních karet Třetí ruky.

 

 

31.01.2013 12:40

Velkým průmyslovým firmám se sníží účet za elektřinu. Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se dokončuje návrh, podle něhož by firmy se spotřebou elektřiny nad 20 gigawatthodin za rok platily u elektřiny odebrané nad touto hranicí snížený příspěvek na obnovitelné zdroje (OZE), uvedel server E15.cz.

Náklady pro stát, který letos dotuje výrobu zelené elektřiny 11,7 miliardy korun, se zvažovaným opatřením zvýší v řádu stovek milionů. Nejčastěji se skloňuje částka kolem jedné miliardy. Jisté je, že minimálně v prvních letech nebude možné použít peníze z aukcí emisních povolenek. Ty spotřebuje program Zelená úsporám II.

Zástupci průmyslu tvrdí, že návrh MPO jde správným směrem, ale hranice 20 gigawatthodin se jim nelíbí. Ministerstvo zvažuje strop podpory. Podpora obnovitelných zdrojů v ceně elektřiny by se v budoucnu už nemusela zvyšovat. Ministerstvo průmyslu uvažuje o tom, že by do zákona o podpoře obnovitelných zdrojů vepsalo absolutní částku, kterou příspěvek na OZE v regulované složce ceny elektřiny nesmí překročit. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více čtěte na E15.cz ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

31.01.2013 08:21

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) publikovalo základní informace k problematice průkazů energetické náročnosti budov (PENB) včetně nejčastější dotazů a vzor průkazu. Věděli jste například, že průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který má oprávnění udělené MPO. Více ZDE.

 

30.01.2013 13:22

Ministerstvo financí ČR zpracovalo a poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které obsahuje zvýšení sazeb na uhlí, lehké topné oleje a těžké topné oleje. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv a týká se pouze těch zařízení, která nespadají do Evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Více ZDE.

 

30.01.2013 12:51

Dlouho očekávaná novela o podpoře obnovitelných zdrojů energie je na světě. Sporné opatření, které předpokládalo zrušit výkonnostní omezení podpory zařízení KVĚT, nakonec z novely vypadlo. "Toto je recept i do budoucna, třeba zvolit koordinovaný a nekompromisní postup," prohlásil včera poslanec za stranu SaS Juraj Miškov. Více ZDE.

 

30.01.2013 11:02

Vláda dnes schválila Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se týkají například IRZ (snížení počtu subjektů o 1/3, metodiky hlášení), změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy. Ministr životního prostředí T. Chalupa na tiskové konferenci představil některá opatření a dále upozornil, že již v současné době určitá opatření obsahuje novela zákona o odpadech, kterou ve druhém čtení budou projednávat poslanci.

 

EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. ekoauditu,více ZDE.

 

Mezi konkrétní opatření patří: vyjasnění pojmu „obchodník s odpady“ a jeho funkce; definování a popis způsobu nakládání s použitými oleji; odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů; zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody; ohlašování stejných údajů různým úřadům a v různých termínech do jednoho hlášení; opětovné využívání odpadních vod; lepší specifikace závadných látek; a jiné.

Podnikatelská sféra při realizaci těchto podnětů mohla uspořit přes osm miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy Kč," uvedl Nečas.

 

Komentář MŽP:

Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovat či nikoli.

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich se týkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se v minulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množství těchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jako takovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámci ekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s větším množstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi – odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak na ČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámci ekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehož obsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se tak administrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledně sběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu.

 

 

Zvukový záznam z tiskové konference, kde ministr T. Chalupa představil výsledky ekoauditu si poslechněte ZDE.

 

Další podrobnosti připravujeme

 

30.01.2013 08:20

ČEZ se chce do dostavby Jaderné elektrárny Temelín pustit jen v případě, že od státu dostane garanci minimální výkupní ceny elektřiny. Pokud by měl podnik na mnohasetmiliardové investici prodělávat, stát mu část ztráty doplatí. Garanční mechanismus se teprve začíná rodit, samotný jeho princip už ale podle deníku vláda schválila. Zatím ale není jasné, zda by garanci hradili v zákaznických cenách spotřebitelé, jako tomu je u obnovitelných zdrojů, nebo zda by případný rozdíl hradil stát z rozpočtu. Vláda také musí vyčkat na stanovisko Evropské komise, které by mělo být známé během jara. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

29.01.2013 20:13

Technologii, která slibuje citelně levnější auta s alternativním pohonem, vyvinuli fyzici Univerzity Karlovy. Vynález otevírá cestu k palivovým článkům, které by v budoucnu mohly nahradit ropu. Zaznělo dnes večer v reportáži Událostí ČT. Vědci zkonstruovali nový materiál, který může nahradit doposud používanou  a drahou platinu. Cena platiny a její množství je právě zásadní faktor, který v současné době brání k rozšíření automobilů s vodíkovým pohonem. Nově vyvinutý materiál by mohl snížit cenu automobilu až stonásobně. Více ZDE.

29.01.2013 14:52

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (ERÚ) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny a to přesně 10 347 žádostí. Více ZDE.

 

29.01.2013 10:55
A) Vláda - 30.1.2013:

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí, více k tématu "Ekoaudit" ZDE.

 

B) Senát - 4. schůze bude zahájena 30. ledna v 10 hodin:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 20/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí /evropský senátní tisk č. N 200/08/

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) /senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

 

C) poslanecká sněmovna - 51. schůze Od 5. 2. 2013 14 h

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/  (2. a 3. čtení)

 

Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ 

29.01.2013 10:05

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke konci minulého týdne představilo souvislosti se schválenou politikou životního prostředí do roku 2020 a připravovaným operačním program životního prostředí na období 2014+. Konečná podoba připravovaného programu se má objevit na ve druhé polovině tohoto roku, přičemž prioritní osy by se měly zaměřit mj. na zlepšování kvality vody a ovzduší, odpady a ekologické zátěže. Dále Ministerstvo na setkání prezentovalo novinky v legislativě životního prostředí a představilo předpisy které se v současné době připravují. Nejdále je v tomto ohledu novela zákona o IPPC, kterou senátoři projednají již zítra.

 

Státní politika životního prostředí (2012 -2020) a budoucí programové období 2014+

 

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020 byla schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9.1.2013. Politika životního prostředí obsahuje následující čtyři klíčové oblasti:

 • ochranu a udržitelné využívání zdrojů
 • ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • bezpečné prostředí

 

Za stěžejní priority v ochraně životního prostředí v následujících osmi letech MŽP považuje především:

 • snížení úrovně znečištění ovzduší, především rizikovými látkami (PM10);
 • zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
 • prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin;
 • energetické úspory;
 • zachování přírodních a krajinných hodnot a posílení ekologické stability krajiny;
 • zlepšení kvality prostředí v sídlech ;
 • ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí, především před kontaminacemi;
 • předcházení rizik a ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací.

 

Návrh 4 prioritních os:

 • 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
  • Protipovodňová opatření
  • Opatření ke snížení vodní a větrné eroze
  • Opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody ve všech sektorech (snižování ztrát vody, úsporné systémy,…)
  • Výstavba a rekonstrukce úpraven vody a vodovodů

 

 • 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu
  • Podpora úsporného veřejného osvětlení
  • Podpora energetických úspor a ekologického vytápění
  • Čistá mobilita Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a rekonstrukce spalovacích zdrojů
  • Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů
  • Monitoring kvality ovzduší

 

 • 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
  • Podpora recyklačních technologií
  • Energetické využití směsného komunálního odpadu
  • Podpora kompostáren, bioplynových stanic
  • Podpora vzdělávání v oblasti prevence vzniku odpadu
  • Sanace ekologických zátěží

 

 • 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Péče o druhy, stanoviště, zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000
  • Posilování ekologické stability krajiny, včetně podpory opatření snižujících erozi půd
  • Zlepšování vodního režimu a obnova retenčních schopností krajiny
  • Péče o kvalitu prostředí sídel (veřejná zeleň) Vzdělávání a osvěta v ochraně přírody a krajiny

 

Předpokládá, že programy budou dopracovávány a postoupeny vládě k projednání se v druhé polovině roku 2013. Následně budou předloženy Programy Evropské Komisi.

 

Připravovaná legislativa životního prostředí:

Návrh novely zákona o integrované prevenci

 • Transpozice směrnice 2010/75/EU
 • Posílení závaznosti BAT v povolovacím procesu, ochrana půdy a podzemních vod, kontrola, rozšíření režimu IPPC

 

Pozn: Novela bude od 30.1.2013 projednána Senátu ČR

 

Návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

 • Transpozice směrnice Rady 2011/97/EU
 • Pravidla na dočasné skladování kovové rtuti na skládce

 

Návrh novely zákona o odpadech (ekoaudit)

 • Zrušení povinnosti zpracovávat POH původců
 • Zvýšení limitu pro odpadového hospodáře
 • Není třeba souhlas pro shromažďování NO
 • Zjednodušení evidence při přepravě NO
 • Reakce na upozornění EK (EU Pilot) ohledně baterií a akumulátorů

 

Pozn: Novelu zákona projednají poslanci 5. února 2012 (druhé čtení)

 

Novela zákona o odpadech

 • Revize směrnice OEEZ (2012/19/EU)
 • Rozšíření působnosti směrnice, větší možnost odevzdávání malých OEEZ, jednotný elektronický registr míst ZO

 

Dokument ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020

 

 

Zdroj: prezentace MŽP

 

 

 

Záznamy: 8681 - 8694 ze 8755
<< 619 | 620 | 621 | 622 | 623 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
1.-2.10 Chemická legislativa pro průmysl a obchod

3.-4.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic

7.-11.10.

ČESKO JAKO CIRKULÁRNÍ HOTSPOT

(ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí)

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

8.10. ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Voda, půda, meliorace 2019

9.10. Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí