Novinky

09.01.2013 11:22

Začátkem ledna 2013 podepsali zástupci Skupiny ČEZ a společnosti Mercedes-Benz ČR memorandum o spolupráci. Partnerem projektu Elektromobilita ČEZ je tak již čtvrtý výrobce automobilů. Společným cílem obou společností je vzájemná spolupráce při uvádění elektromobilů na trh v České republice. Více ZDE.

 

09.01.2013 09:52

Společnost EQ Servis s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ V PRAXI se zaměřením na povinnosti znečišťovatelů ovzduší včetně ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků.

1. září 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který přináší řadu změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují seznámit s praktickým uplatněním nových povinností v provozech podniků, tzn. především pro znečišťovatele ovzduší. Zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností v ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

 

Obsah semináře:
 • zákon 201/2012 Sb.
 • prováděcí vyhlášky k zákonu včetně 415/2012 Sb.
 • změny v kategorizaci zdrojů znečišťování (včetně sčítacích pravidel)
 • měření emisí (lhůty, výjimky ad.)
 • poplatky za znečišťování ovzduší
 • průběžná a souhrnná evidence a její ohlašování přes ISPOP
 • kontroly technického stavu kotlů
 • změny stávajících povolení k provozu zdrojů znečišťování
 • a další povinnosti vyplývající ze zákona
 • prostor pro dotazy

 

Přednáší Ing. Zbyněk Krayzel – odborník přes problematiku ochrany ovzduší (dlouholetý pracovník ČIŽP, dnes soukromý poradce)

 

___________________________________________________________________________________

 

Brno - 20. února 2013

9.00–15.00 hod. (prezence od 8.30), Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4, zastávky nám. Svobody - tram č. 4, Česká - tram č. 5,6,7, Malinovského nám. - tram č. 1,  nebo z vlakového nádraží – 10 min. pěšky), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

___________________________________________________________________________________

 

Cena semináře je 1600 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení, osvědčení a materiály k přednášenému tématu.

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Po odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána zálohová faktura, kterou je třeba uhradit před konáním semináře. Originální faktura bude předána při prezenci na semináři. Účast je možné stornovat nejpozději 10 dní před datem konání semináře. Na seminář je možné vyslat náhradníka.

 

Případné dotazy ohledně fakturace směřujte na hybsova@eqservis.cz

 

 

Mediálním partnerem akce je portál  www.TŘETÍRUKA.cz.
Organizátor poskytujeme slevy pro všechny druhy věrnostních karet Třetí ruky.

 

 

09.01.2013 09:31

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo "Plán preventivních opatření nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění jištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice" a dále "Plán opatření pro stav nouze ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice". Plány uvádějí, že Česká republika dnes využívá diverzifikace dodávek zemního plynu - 64,1 % přichází z Ruska,  12,4 % z Norského království a 23,5 % z Evropské unie. Skladovací kapacity se stále rozšiřují a po jejich dokončení bude celková skladovací kapacita odpovídat 40% roční spotřeby. Více ZDE.

 

09.01.2013 08:02

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) informuje, že Evropská komise vydala dne 10.12.2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012 ES, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Nařízení stanovuje konkrétnější legislativní vymezení požadavků navazujících na euronovelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, novelizovaný § 3, tedy definici pojmu odpad a konec odpadového režimu. Účinnost nařízení je stanovena od 11.6.2013.

 

Dokument ke stažení:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

 

 

Zdroj: ČAOH

09.01.2013 07:51

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že žadatelé opět mohou v IS Bene-fill provádět elektronické odesílání nadefinovaných zdrojů financování prostřednictvím work-flow finančnímu manažerovi. Po této operaci dojde v IS Bene-fill k vytvoření Finančně platebního kalendáře pro účely vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel Finančně platební kalendář vyplní a elektronicky odešle ke kontrole prostřednictvím work-flow finančnímu manažerovi.

 

Zdroj: SFŽP

08.01.2013 12:50

"Státní fond rozvoje bydlení začne v pátek přijímat žádosti vlastníků panelových domů o dlouhodobý nízkoúročený úvěr na opravy budov. Tím odstartuje nový program Panel 2013+. Pro začátek je pro zájemce připraveno 210 milionů korun", informuje dnes server iDNES.cz. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012. Úvěr lze využít i pro snížení energetické náročnosti domů. Více ZDE.

                

 

 

 

 

 

 

08.01.2013 08:30

Zítra by měla vláda projednat Státní politiku životního prostředí 2012 - 2020. Návrh dokumentu vychází ze stavu životního prostředí a jeho výhledu do roku 2020 a dále přihlíží k analýze dopadů evropské legislativy, přičemž byly zohledněny ty finančně nejnáročnější. Dokument má za úkol nastolit strategické směřování aktivit v oblasti životního prostředí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období a dále identifikovat potřeby pro financování projektů z fondů EU. Státní politiku životního prostředí vláda měla původně projednat již v polovině roku 2012 avšak bod programu byl odložen.

K navrhované politice ministerstvo mj. podotýká, že ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 - 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

 
Související článek:

Státní politika životního prostředí ČR 2011 - 2020, co je nového? (cíle a jednotlivé priority politiky, leden 2012)


 

 

08.01.2013 08:24

Vláda České republiky dne 20. prosince 2012 schválila návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013 pod č. 481/2012 Sb. Nařízení vlády se týká výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) převzalo za tuto problematiku gesci od Ministerstva životního prostředí v loňském roce. Dále Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že připravuje Manuál k problematice RoHS určený pro všechny hospodářské subjekty. Více ZDE.

 

07.01.2013 09:12
Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
5/2013 Sb. 3 Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice Ost.
499/2012 Sb. 186 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012 E
498/2012 Sb. 186 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů E
481/2012 Sb. 183 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních CHLP
480/2012 Sb. 182 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku E
478/2012 Sb. 180 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie E
477/2012 Sb. 180 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů E
476/2012 Sb. 179 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny E

 

07.01.2013 08:46

Kandidátský seznam látek pro autorizaci byl rozšířen o 54 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC látky)

Cíle stanoveného viceprezidentem Tajanim a eurokomisařem Potočnikem zařadit do konce roku 2012 na Kandidátský seznam 136 SVHC látek bylo dosaženo. S přidáním nových 54 SVHC látek nyní obsahuje Kandidátský seznam celkem 138 látek. Více ZDE.

 

Výbor členských států identifikoval první respirační senzibilizující látky jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

Výbor členských států (MSC) jednomyslně souhlasil s identifikací 23 látek SVHC. Tyto látky budou přidány ECHA na Kandidátský seznam spolu s dalšími 31 látkami, které nevyžadovaly projednání MSC. MSC poprvé identifikoval 3 respirační senzibilizátory jako SVHC látky. Tyto látky se mohou později stát předmětem autorizace. Více ZDE.
 

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 pesticidy a 2 průmyslové látky

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro tři pesticidy a další dvě látky, které navrhly průmyslové společnosti, jde o: Pyridaben, Dodemorph, Dodemorph acetate, Phenol, dodecyl-, branched a Imidazole. Více ZDE
 
Zdroj: MPO
 
 

 

07.01.2013 08:23

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic. Komise uvítá, pokud se všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy podělí o svůj úhel pohledu na příležitosti této oblasti a navrhnou řešení problémů při realizaci konkrétních projektů. Konzultace potrvá do 20. března 2013 a probíhá ve všech 23 úředních jazycích EU. Více ZDE.

 

Další veřejné konzultace - životní prostředí a energetika:

Zajištění trvale udržitelného rozvoje na celém světě: EU navazuje na Rio+20

Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou

Strukturální varianty posílení evropského systému obchodování s emisními povolenkami

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě

07.01.2013 08:15
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 28. 12. 2012 na základě doporučení 28. Řídicího výboru OPŽP seznam schválených žádostí z XXXIV. výzvy pro prioritní osu 1 (dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní) a jednu dodatečně schválenou žádost z XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 (dotace na udržitelné využívání zdrojů energie).
 
Dokumenty ke stažení:

Schválené a zamítnuté žádosti z XXXIV. výzvy pro PO 1, dodatečně schválená žádost z XXVIII. výzvy pro PO 3

 

 

Zdroj: SFŽP

 

 

07.01.2013 08:07
Státní fond životního prostředí (SFŽP) infomuje, že ke dni 18. 12. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, aktualizovaná verze je účinná od 1. 1. 2013. Detailní přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.

 

Upraveny byly kapitoly, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a přílohy č. 3, 4, 5 a 6.

 • Vrámci aktualizace kapitoly 6 připomínáme, že příjemce podpory je povinen vybrat nového provozovatele vsouladu s podmínkami Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP, přičemž zahájení provozu nově vybraného provozovatele je nutné zajistit nejpozději do vydání posledního kolaudačního souhlasu vrámci projektu spolufinancovaného z OPŽP. Příjemce podpory je zároveň povinen předložit podklady pro výběr provozovatele na Státní fond životního prostředí před zahájením samotného výběrového řízení, přičemž musí zajistit plnění požadavků nejlepší mezinárodní praxe voboru asoulad provozu předmětné vodohospodářské infrastruktury spožadavky Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP aMetodiky prožadatele rozvádějící tuto přílohu vplatném znění.

 

Přehled dalších změn:

 • V kapitole 2.7 byl odstraněn požadavek na doložení odborného posudku jako povinné přílohy žádosti kprioritní ose 7.
 • Do kapitoly 3.3 byly vloženy informace týkající se Vylučovacích ekonomických kritérií pro poskytnutí dotace.
 • Do kapitoly 4.3 byly z kapitoly 2.6 přesunuty informace o požadavku na předložení stanoviska AOPK ČR pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.6 - toto stanovisko zpracovává AOPK ČR po podání žádosti před zahájením hodnocení. Dále byly do kapitoly 4.6 doplněny informace ozajištění pohledávek v případě poskytnutí půjčky ze SFŽP ČR.
 • Do kapitoly 5.5 bylo doplněno doporučení, aby váha subjektivně hodnocených kritérií nepřesahovala v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby. Dále byl upraven text a tabulky postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek v kapitole 5.10.2
 • Upravena a doplněna byla i kapitola 6 týkající se Výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2).
 • V kapitole 8.1 byly upraveny odrážky týkající se Plánu realizace a Finančně platebního kalendáře, faktur v režimu přenesení daňové povinnosti a částečného odpočtu DPH. Dále byla v kapitole 8.3 vypuštěna část textu týkající se předkládání faktur z minulých let a vložena nová kapitola 8.9 zabývající se uplatnění sankce vůči zhotoviteli. Upravena byla i podkapitola 8.13 týkající se financování projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které nespadají do resortu MŽP.

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

 

Zdroj: SFŽP

07.01.2013 07:57

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2012.

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Rozsah ohlašovací povinnosti se oproti roku 2011 nezměnil a legislativní požadavky na ohlašování do IRZ zůstávají totožné. Pouze informační systém ISPOP, jehož prostřednictvím se ohlašují údaje do IRZ, doznal dílčích úprav.

 

Příručka je rovněž k dispozici v omezeném nákladu na CD nosiči. V případě zájmu o zaslání této verze Příručky, adresujte žádost přímo na odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (oddělení integrované prevence a IRZ), Vršovická 65, Praha 10, 100 10.

 

Dokumenta ke stažení:

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 

Zdroj: IRZ

 

Záznamy: 9003 - 9016 ze 9017
<< 641 | 642 | 643 | 644 | 645 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Environmentální poradenství a dotace

Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize, Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice, Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami? Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu, Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde a v neposlední řadě dalších velmi zajímavých článků k tématu environmentálního poradenství a dotací. přehled obsahu ZDE

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
22.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020
21.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2020
Opakování: 23.1. a 4.2.2020
23.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
 
22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.-26.3. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
15.4. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ