Novinky

07.01.2013 08:23

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic. Komise uvítá, pokud se všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy podělí o svůj úhel pohledu na příležitosti této oblasti a navrhnou řešení problémů při realizaci konkrétních projektů. Konzultace potrvá do 20. března 2013 a probíhá ve všech 23 úředních jazycích EU. Více ZDE.

 

Další veřejné konzultace - životní prostředí a energetika:

Zajištění trvale udržitelného rozvoje na celém světě: EU navazuje na Rio+20

Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou

Strukturální varianty posílení evropského systému obchodování s emisními povolenkami

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě

07.01.2013 08:15
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 28. 12. 2012 na základě doporučení 28. Řídicího výboru OPŽP seznam schválených žádostí z XXXIV. výzvy pro prioritní osu 1 (dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní) a jednu dodatečně schválenou žádost z XXVIII. výzvy pro prioritní osu 3 (dotace na udržitelné využívání zdrojů energie).
 
Dokumenty ke stažení:

Schválené a zamítnuté žádosti z XXXIV. výzvy pro PO 1, dodatečně schválená žádost z XXVIII. výzvy pro PO 3

 

 

Zdroj: SFŽP

 

 

07.01.2013 08:07
Státní fond životního prostředí (SFŽP) infomuje, že ke dni 18. 12. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, aktualizovaná verze je účinná od 1. 1. 2013. Detailní přehled všech změn naleznete ve Změnovém listu Závazných pokynů.

 

Upraveny byly kapitoly, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a přílohy č. 3, 4, 5 a 6.

  • Vrámci aktualizace kapitoly 6 připomínáme, že příjemce podpory je povinen vybrat nového provozovatele vsouladu s podmínkami Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP, přičemž zahájení provozu nově vybraného provozovatele je nutné zajistit nejpozději do vydání posledního kolaudačního souhlasu vrámci projektu spolufinancovaného z OPŽP. Příjemce podpory je zároveň povinen předložit podklady pro výběr provozovatele na Státní fond životního prostředí před zahájením samotného výběrového řízení, přičemž musí zajistit plnění požadavků nejlepší mezinárodní praxe voboru asoulad provozu předmětné vodohospodářské infrastruktury spožadavky Přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP aMetodiky prožadatele rozvádějící tuto přílohu vplatném znění.

 

Přehled dalších změn:

  • V kapitole 2.7 byl odstraněn požadavek na doložení odborného posudku jako povinné přílohy žádosti kprioritní ose 7.
  • Do kapitoly 3.3 byly vloženy informace týkající se Vylučovacích ekonomických kritérií pro poskytnutí dotace.
  • Do kapitoly 4.3 byly z kapitoly 2.6 přesunuty informace o požadavku na předložení stanoviska AOPK ČR pro projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.6 - toto stanovisko zpracovává AOPK ČR po podání žádosti před zahájením hodnocení. Dále byly do kapitoly 4.6 doplněny informace ozajištění pohledávek v případě poskytnutí půjčky ze SFŽP ČR.
  • Do kapitoly 5.5 bylo doplněno doporučení, aby váha subjektivně hodnocených kritérií nepřesahovala v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby. Dále byl upraven text a tabulky postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek v kapitole 5.10.2
  • Upravena a doplněna byla i kapitola 6 týkající se Výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2).
  • V kapitole 8.1 byly upraveny odrážky týkající se Plánu realizace a Finančně platebního kalendáře, faktur v režimu přenesení daňové povinnosti a částečného odpočtu DPH. Dále byla v kapitole 8.3 vypuštěna část textu týkající se předkládání faktur z minulých let a vložena nová kapitola 8.9 zabývající se uplatnění sankce vůči zhotoviteli. Upravena byla i podkapitola 8.13 týkající se financování projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které nespadají do resortu MŽP.

 

Dokumenty ke stažení:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

 

Zdroj: SFŽP

07.01.2013 07:57

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2012.

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Rozsah ohlašovací povinnosti se oproti roku 2011 nezměnil a legislativní požadavky na ohlašování do IRZ zůstávají totožné. Pouze informační systém ISPOP, jehož prostřednictvím se ohlašují údaje do IRZ, doznal dílčích úprav.

 

Příručka je rovněž k dispozici v omezeném nákladu na CD nosiči. V případě zájmu o zaslání této verze Příručky, adresujte žádost přímo na odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (oddělení integrované prevence a IRZ), Vršovická 65, Praha 10, 100 10.

 

Dokumenta ke stažení:

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 

Zdroj: IRZ

 

04.01.2013 08:25

Čím déle budou státy otálet s opatřeními proti globálnímu oteplování, tím víc je to bude stát, tvrdí studie Mezinárodního ústavu pro aplikovanou systémovou analýzu. Pokud se budou závazky v boji se skleníkovými plyny odsouvat, snižuje se tím prý také šance, že se globální oteplování podaří udržet na uzdě. Rychlé kroky ke snížení emisí by však podle studie zajistily mnohem větší šanci na omezení globálního oteplování na dohodnutém limitu 2 °C ve srovnání s předindustriálním obdobím. Podle studie je načasování kroků vedoucích ke snižování množství skleníkových plynů v atmosféře velmi důležité. Dokonce více než budoucí poptávka po energii, cena uhlíku nebo nové energetické technologie. Více čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

Záznamy: 9925 - 9929 ze 9929
<< 824 | 825 | 826 | 827 | 828

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Potravinové přebytky představují i environmentální a etické aspekty
Redakce Odpadového fóra

Odpad, který nezatěžuje přírodu, a navíc je doslova k nakousnutí
Redakce Odpadového fóra

Udržitelnost bez inovací a změny myšlení nenastartujeme
Redakce Odpadového fóra

Každý z nás je odpovědný za svoji uhlíkovou stopu, tedy i za svoji spotřebu
David Vandrovec

Magenta Experience Center: Místo pro chytré nápady a udržitelné projekty
Zuzana Svobodová

Motivátor X: Aplikace pro snadnější třídění odpadu pro domácnosti a obce
Palkovičová a Klepáč

Dotace na cirkulární ekonomiku: nové dotační období 2021–2027
Kristýna Černobílová

Předcházení vzniku odpadu z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák

Jak se žije re-use centrům a nábytkovým bankám v Česku?
Dana Kalistová

Upcyklace dřeva s historickým příběhem
Jaroslav Krucký

Alpaka cesta k udržitelnému oblékání
Steffi Šimralová Černá

Environmentální výchova: měřitelné dopady
Jan Činčera, Roman Kroufek

Udržitelný životní styl je otázkou našich priorit a volného času
Michaela Nedvědová

Skvělé zprávy: kontrolní list pro udržitelné stavebnictví je tu!
Regina Hulmanová

Výstavba bioplynových stanic pod taktovkou měst a obcí
Redakce Odpadového fóra

Sezimovo Ústí se pyšní modernizovanou čistírnou průmyslových odpadních vod
Redakce Odpadového fóra

Elektroodpad a jeho následné použití
Daniel Šafář

Jak se recyklační průmysl připravuje na recyklaci solárních panelů
František Vörös

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Štěpán Jakl

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově
Petra Veselá

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
13.10. Nanobezpečnost
14.10. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.10. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
9.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021, 8.12.2021
21.10. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 30.11.2021
26.10. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Listopad    
1.11. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 12.1.2022, 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
2.-3.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV
5.11. kurz Cirkulární zadávání (listopad 2021 až červen 2022)
3.-5.11. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021
23.11. AZBEST
24.11. Zásadní legislativní změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností
Opakování: 25.11.2021
Leden    
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
25.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 17.2.2022