Pokyny pro rozšířený abstrakt konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“

 

Text v textovém editoru MS Word (verze doc nebo docx) v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Typ písma: Times New Roman, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku.

Vzhled stránky: všechny okraje 2,5 cm.

Název příspěvku: písmo Times New Roman, velikost 14, tučně, centrovat, velká písmena.

Identifikace autora: jméno, příjmení, tituly, písmo Times New Roman, velikost 12, tučně, centrovat.

Mezi názvem a identifikací autora vynechat jeden řádek, mezi identifikací autora a textem vynechat dva řádky.

Text: typ písma Times New Roman, velikost 12, zarovnat do bloku, řádkování jednoduché, za odstavci mezera 6 b.

Pro nadpis tabulky a grafu či obrázku uveďte:

Tabulka 1 Název tabulky

Graf 1 Název grafu

Obrázek 1 Název obrázku

V případě vědeckých a odborných příspěvků citujte prostřednictvím harvardského stylu (včetně tabulek, grafů a obrázků) – např. (Hájek, 2017). Na konci příspěvku zařaďte kompletní seznam literatury dle normy ISO 690, např.:

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. 785 s. ISBN 0‑13‑029368‑7.

Vědecký příspěvek by měl v rámci rozšířeného abstraktu standardně obsahovat ve stručném rozsahu úvod, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr.

Podrobnou identifikaci autora uveďte za seznam literatury: jméno a příjmení, pracoviště, adresa pracoviště, telefonní čísla, fax, e-mail.

Rozsah: 4–8 stránek A4 (včetně obrázků, grafů, seznamu literatury a podrobné identifikace autora).

Termín předložení textů přednášek do sborníku: 15.5.2019

Příspěvky prosím posílejte Ing. Pavle Kubové, Ph.D. (ČZU Praha), kubova@fld.czu.cz, která rovněž odpoví na Vaše případné dotazy, tel.: 731 111 149.