Program konference (2. září 2020) - v přípravě, bude průběžně doplňováno

8.00 – 9.00 Prezentace účastníků
9.00 – 9.15

Úvod

 

Ing. Vladimír František Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce státní správy

  Ing. Peter J. Kalaš, vice-prezident české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9.15 – 10.15 1. blok přednášek
 

Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí – Zelená dohoda a související strategie v podmínkách České republiky.

  Ing. Miloslava Veselá, Vedoucí oddělení statistiky životního prostředí, Český statistický úřad - Indikátory udržitelného rozvoje
10.15 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.00 2. blok přednášek
 

Ing. Martin Kloz, CSc., Ministerstvo životního prostředí - Programy MŽP vázané na příjmy z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů v období 2021-2030

 

Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. - Limity v posuzování udržitelnosti využívání přírodních zdrojů pomocí vodní stopy

  Prof. Ing. Petr ŠAUER, CSc., prof. h.c. a kol., University of Economics, Prague - Cirkulární ekonomika v obcích: případová studie využívání dešťové a šedé vody.
12.00 – 12.45 Polední přestávka
12.45 – 14.00 3. blok přednášek
 

Ing. Pavel Růžička, ENVIROS - Využívání finančních nástrojů v projektech energetické účinnosti

  RNDr. Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství - Ekonomické nástroje k obalovým odpadům - mechanismy EPR
  Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha, Národní síť Zdravých měst ČR - Hodnocení udržitelného rozvoje na místní úrovni pomocí klíčových indikátorů
14.00 – 14.30

Přestávka

14.30 – 15.45 4. blok přednášek
 

Ing. Jan Macháč, PhD.; Ing. Marek Hekrle; Mgr. Petr Meyer a Ing. arch. Martina Sýkorová, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Preference zelené a modré infrastruktury pohledem obyvatel Brna a Prahy

 

Lucie Nencková, MBA, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze – Koncept SMART a jeho příspěvek k dosažení uhlíkové neutrality

 

Ing. Marie Tichá - Environmentální dopady biopolymeru P3HB

15.45 – 16.15 hod Přestávka
16.15 – 17.30  hod 5. blok přednášek
 

Ing. Bohumil Beneš - Informační zabezpečení udržitelného rozvoje oběhového hospodářství

 

Ratna Purwestri, Ph.D., Czech University Life Sciences Prague - Contribution of national forest strategy to energy and climate target.

  Azdren Doli, Mendel University in Brno - Sustainable tourismus in the National Park Bjeshket e Nemuna Alpet Shqiptare