ODPADOVÉ FÓRUM - vývěsky 2019
 
103 Nitrifikace jako postup zpracování fugátu vedoucí ke snížení ztráty dusíku během jeho skladování
Ing. Liz Mabel Vargas Caceres, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Pavel Míchal, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
104 Od čistenia odpadových vôd po funkčné sorbenty na báze železa
Mgr. Michal Hegedus, Mgr. Katarína Harčárová, Ing. Petr Lacina, PhD., GEOtest a.s.; Ing. Simona Matejová, STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie; Ing. Zuzana Danková, PhD, RNDr. Erika Tóthová, PhD., Ústav geotechniky SAV, Košice
112 Poznatky s uplatněním vyššího podílu asfaltového R-materiálu v asfaltové směsi pro ložní a obrusné vrstvě na silnici I. třídy – první aplikace v ČR
Ing. Pavla Vacková, Ing. Jan Valentin, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
114

Popel z energetické plodiny Miscanthus Giganteus jako aktivní minerální příměs do kompozitních materilálů pro konstrukční využití
Michal Lojka Vilém Bartůněk, Anna-Marie Lauermannová, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie; Milena Pavlíková, Martina Záleská, Zbyšek Pavlík, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav materiálového inženýrství a chemie; Ondřej Jankovský, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie

117 Vermikompostování čistírenského kalu za účelem eliminace mikropolutantů
Ing. Pavel Míchal, Ph.D., doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
124 Likvidace antibiotik v odpadních vodách
Ing. Libor Mastný, CSc., doc. Ing.. Vlastimil Brožek, DrSc., Renáta Slavětínská, VŠCHT v Praze
125

Využití povrchových vod pro umělou infiltraci ve vybrané lokalitě
Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Ing. Silvie Drabinová, Ph.D., Ing. Petra Malíková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta; Ing. Michal Korabík, VaK Vsetín, a.s.

132 Znovuzískání vybraných kovů z kalů odpadních důlních vod pomocí bioloužení
Ing. Iva Janáková, Ph.D., Mgr. Hana Kovaříková, Ing. Sarah Janštová, VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
142 Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace – projekt EU Life AGRISED
Mgr. Karel Waska, PhD., DiS., Dr. Ing. Monika Heřmánková, Ing. Vít Paulíček, Ing. Vojtěch Vašíček, Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.
143 Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren – projekt EU Life POREM
Dr. Ing. Monika Heřmánková, Mgr. Karel Waska, PhD., DiS., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Vlastimil Píštěk, Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.
147 Sorpce amonných a cesných iontů na syntetických zeolitech vzniklých z elektrárenských popílků
Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Martin Skala, Ing. Jaroslav Kotowski, Centrum výzkumu Řež s.r.o.; Ing. David Koloušek, CSc., Bc. Karmen Kremenič, VŠCHT v Praze; Ing. Roman Snop; ČEZ EP, s.r.o.
148 Využití bioreaktoru ve výzkumu mikrobiálních procesů
Jakub Kokinda, Tomáš Černoušek, K. Vizelková, Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
150 Skríning genotypov a hodnotenie vplyvu podmienok pestovania na zloženie oleja nepotravinárskej plodiny Camelina sativa pre výrobu biopalív
Ing. Mária Holíčková, Ing. Peter Ševčík, PhD., Združenie Energy 21, Leopoldov; Ing. Ľudmila Joríková, VÚRUP, a.s., Bratislava; Ing. Peter Hozlár, PhD. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Detva; Ing. Petra Ondrejíčková, PhD., Združenie Energy 21, Leopoldov; Ing. Richard Stiller, POĽNOSERVIS, a.s., Leopoldov, Slovensko
157 Korozní chování ocelí v prostředí bentonitových vod
Ing. Jana Petrů, VŠCHT v Praze, Ústav energetiky
160 Zavádění motivačních systémů v obcích České republiky
RNDr. Ing. Eva Urbanová, ČZU v Praze, Technická fakulta, Katedra využití strojů
163 Dlouhodobé laboratorní ověření psychrofilní anaerobní digesce zbytků jídel         
Ing. Daniela Platošová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová , Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
166 Bezpečnost jaderné energetiky - pokročilý jaderný reaktor
Ing. Jana Petrů, VŠCHT v Praze, Ústav energetiky
Snahou jaderné energetiky je neustále posilovat bezpečnost a zvyšovat účinnost jaderných zařízení a efektivitu využití paliva. To je také cílem projektu „ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem“, který bude ve spolupráci českých vědeckých pracovišť VUT v Brně, ČVUT v Praze, VŠCHT Praha, UO v Brně, UJF AV ČR a amerického partnera TAMU studovat možnosti jaderného reaktoru řízeného urychlovačem s palivem/chladivem ve formě tekutých chloridových solí.