Program ODPADOVÉ FÓRUM: Úterý 19. 10. 2021

    

 

RADIOAKTIVNÍ ODPADY

číslo příspěvku

10,00 Inovačné technológie na JZ TSÚ RAO
Ing. Róbert Horúcka, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Slovensko
123
10,20 Nakládání s radioaktivními odpady ve společnosti ÚJV Řež, a.s.
Ing. Martin Strejc, Ing. Radek Trtílek, Mgr. Tomáš Otcovský, ÚJV Řež, a. s.
131
10,40 Vysokoteplotní mineralizace radioaktivních a nebezpečných odpadů
Ing. Jan Hadrava, Ing. Vojtěch Galek, Petr Pražák, Vladimír Mach, Centrum výzkumu Řež
128
11,00 Jaderná fúze a její odpadní materiály
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež
140
11,20 Ukládání jaderných odpadů
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D., Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., Centrum výzkumu Řež
142
11,40 Přestávka: oběd  

 

  VODA číslo příspěvku
12,40 Hydrogen sensor development
Doc. Tomáš Moucha, Ing. Václav Linek, CSc., Tomáš Kracík, University of Chemistry and Technology; Ing. Adam Bouřa, Ph.D., Czech Technical University in Prague
144
13,00 Možnosti odstranění fosforu na komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Iveta Kotzurová, Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO TECH, s.r.o.
116
13,20 Zahušťování digestátu z bioplynových stanic pomocí vakuového odpařování
Ing. Marek Vondra, Ph.D., Ing. Michal Touš, Ph.D., doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství
124
13,40 Aktuální hrozby zatížení prostředí pesticidy a  mikropolutanty a cesty vedoucí k jejich odstranění
Ing. Martina Siglová, Ph.D., Ing. Petr Beneš, Ph.D., Ing. Richard Ježdík, Ph.D., Ing. Miroslav Minařík, EPS biotechnology, s.r.o.
132
14,00 Experimentální studie uvolňování iontů z kovových součástek používaných v plastových rozvodech vody
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; Ing. Zuzana Kolářová Rašková, Ph.D., FV-Plast, s.r.o.
122
14,20 Přestávka  
14,40 Odstraňování flufenamové kyseliny jako modelového polyfluorovaného kontaminantu z vod adsorpcí na biochar a vliv impregnace sorbentu iontovými kapalinami na účinnost odstranění
Ing. Barbora Kamenická, Bc. Pavel Matějíček, Bc. Vít Nýdrle, doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
118
15,00 Možnosti využití hydrodefluorace pro zvýšení biologické odbouratelnosti reziduí polyfluorovaných léčiv a pesticidů
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Ing. Barbora Kamenická, Bc. Vít Nýdrle, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
119
15,20 Recyklace pracích vod z výroby viskozních vláken
Ing. Libor Dušek, Ph.D., prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc., Ing. Petr Herink, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav environmentálního a chemického inženýrství
138
15,40 Paradox boje proti mikroplastům
Ing. Jakub Fojt, doc. Ing. Ph.D., Jiří Kučerík, VUT Brno
145

 

  OVZDUŠÍ číslo příspěvku
16,00 Stavební práce a znečištění ovzduší
Mgr. Jáchym Brzezina, ČHMÚ Brno
135
16,20 Snižování koncentrace rtuti v emisích velkých tepelných zdrojů
Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Martin Skala, Centrum výzkumu Řež, s.r.o.; Ing. David Koloušek, CSc., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D., VŠCHT v Praze; Ing. Roman Snop; ČEZ EP, s.r.o.; Ing. Světlana Kozlová; ÚJV, a.s.; Ing. Pavel Kobulej, Zeocem, a.s.
154
16,40 Využití senzorů pro monitorování kvality ovzduší
Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., Mgr. Pavel Buček, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
146

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM: Středa 20. 10. 2021

  VaV PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ číslo příspěvku
9,00 Implementace oběhového hospodářství v oblasti nakládání s odpady v rámci strategického plánování
Ing. Jaroslav Pluskal, Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Veronika Smejkalová, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
108
9,20 Cirkulární zemědělství v praxi
Ing. Marek Holba, Ph.D., Jakub Tobiáš, ASIO TECH, s.r.o.
117
9,40 Zkušenosti s čerpáním dotací na recyklační technologii*
Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil, s.r.o.
103
10,0010,10

10,20
10,30
Klastr WASTen – hledání cest pro moderní technologie v labyrintu odpadů
RNDr. Radek Hořeňovský, Předseda výboru klastru WASTen, z.s.

ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci
1.etapa - výzkum pyrolýzní kapaliny z plastů za účelem její certifikace“
doc. RNDr. Miloslav Bačiak, Ph.D., ENRESS s.r.o.

Příprava metodiky pro LCA analýzu technologií na přípravu druhotných surovin (158)
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí

MiscanValue – využití odpadního Miscanthu
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
156
10,40 Unikátní vlastnosti vrstevnatých anorganických materiálů
Doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav anorganické chemie
102
11,00 Autorské prezentace vývěsek
(Spojovací chodba před Velkým sálem)
 
11,45 Přestávka: oběd  

 

  ODPADY číslo příspěvku
12,20

Analýza produkcie zmesového komunálneho odpadu  v obciach Jasenie, Sady nad Torysou a Klenovec

Mgr. Janka Ševčíková PhD., Univerzita Mateja Bela v Bankej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia
155
12,40 Posúdenie možnosti valorizácie oleja prítomného v kávovom odpade pre produkciu bionafty*
Ing. Valentína Kafková, Združenie Energy 21, Leopoldov, SR; Ing. Petra Ondrejíčková, PhD., ENVIRAL, a. s., Leopoldov, SR
151
13,00

Technologie pro společné hospodářství bioodpadu, gastroodpadu a čistírenských kalů malých a středních aglomerací

Ing. Jakub John, Ph.D., Ing. et Ing. Tomáš Ondračka, VIA ALTA a.s.

153
13,20 Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT je v provozu již 3. rok
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
133
13,40 Analýza hořečnatých pojivových materiálů a jejich potenciální využití ve stavebním průmyslu
Bc. Anna-Marie Lauermannová, doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav anorganické chemie
101
14,00 Problematika halogenů při recyklaci odpadních plastů
Ing. Marek Staf, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
112
14,20

Sběr a následné zneškodnění regulovaných látek na konci životnosti používaných v požární ochraně

Ing. Aleš Kovář, EAF protect s.r.o.
152/216
14,40 Výsledky dlouhodobého monitoringu pronikání vod přes těleso fluidních popelovin*
Mgr. Petr Nakládal
150
14,00 Exkurze
Odjezd autobusů od hotelu Amande:

Vetropack Moravia Glass - 14.10h
Archeopark Pavlov - 14.40h
 
19,00 Společenský večer (dle epidemické situace)  

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM: Čtvrtek 21. 10. 2021

  ODPADY číslo příspěvku
9,20 Možnosti využitia komunálneho odpadu a jeho foriem
Technologické systémy zhodnotenia odpadu z pohľadu praktických aplikácií

Ing. Robert Procházka, Ing. Zdenek Donoval, doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická fakulta, SPU v Nitre
147
9,40 Stabilizace popílků ze ZEVO s mokrým čištěním spalin vápennou vypírkou
Ing. Ekaterina Korotenko, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Lukáš Grič, CHEMCOMEX, a.s.; Ing. Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s.; Ing. Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
139
10,00 Možnosti optimalizace kyselé extrakce kovů z popílku ze ZEVO
Ing. Mgr. Ekaterina Korotenko, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. a VŠCHT v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí; Ing. Michal Šyc, Ph.D, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Josef Jadrný, TERMIZO a.s.; Ing. Pavel Mašín, Ph.D., Dekonta, a.s.; Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
141
10,20 Prognóza produkce bioodpadu
Ing. Veronika Smejkalová, Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Ing. Jaroslav Pluskal, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
107
10,40 Přestávka  
11,00 Metody odsiřování bioplynu ve firmě ENRESS
Ing. Libor Baraňák, Ph.D., doc. Bačiak Miroslav, Ph.D., ENRESS, s.r.o.
121
11,20 Příklad zvýšení produkce bioplynu a methanu aplikací biouhlu připraveného z digestátu do anaerobního fermentoru
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Dr. Panagiotis Basinas, Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D., Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
105
11,40 Anaerobní digesce biomasy hmyzu
Ing. Petra Wojnarová, Ing. Jiří Rusín, PhD. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
110
12,00 Nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom v praxi
Doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., European Science and Research Institute, Ing. Ján Bolek, Peter Bolek, EKORAY, Námestovo, SR
143
12,20 Zakončení symposia
Oběd
 

 

ODPADOVÉ FÓRUM 2021: VÝVĚSKY

     
Autorská prezentace středa dopoledne 10,30 – 11,00 hod. číslo příspěvku
Použití biotricklingu pro odstraňování zápachu
Ing. Karolína Keprtová, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT v Praze
109
Vliv kyseliny dusičné na stanovení zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
Ing. Štěpán Vinter, Ph.D, doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
114
Zpracování odpadů s tetrachlorethylenem technologií MSO
Ing. Vojtěch Galek, Petr Pražák, Ing. Jan Hadrava, Centrum výzkumu Řež
129
Hodnocení stability procesu anaerobní digesce pomocí parametru rozpuštěný vodík
Ing. Daniela Platošová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií
130
Multibodové měření vodivosti podzemních vod v puklinovém prostředí
Ing. Petr Polívka, Ing. Pavel Kůs, PhD., Ing. Anna Černá, Centrum výzkumu Řež
136
O stavu vývoje čidla vodíku
Prof. Tomáš Moucha, Doc. Václav Linek, Ing. Adam Bouřa(ČVUT v Praze), Ing. Tereza Ludvíková, VŠCHT v Praze
148
Vliv procesních podmínek na kvalitu biouhlu připraveného z oddenků miscanthu
Ing. Kateřina Klemencová, Ph.D., Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., VŠB-TUO
149
Vliv procesních podmínek na produkty hydrotermální konverze popílků na zeolity
Bc. Ondřej Hlaváček, Ing. Marek Staf, Ph.D., Ing. Barbora Miklová, VŠCHT v Praze, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
113

Vysocehodnotné kompozitní materiály na bázi reaktivního oxidu hořečnatého s přídavkem druhotných surovin

Ivana Faltysová, Julie Slámová, Ing. Anna-Marie Lauermannová, doc. Ing., Ondřej Jankovský, Ph.D., VŠCHT v Praze, Ústav anorganické chemie

157
Materiály pro MSR
Ing. Jana Rejková, Ing. Marie Kudrnová, Ph.D., VŠCHT v Praze  
125
XPS analýza materiálů pro pokročilé jaderné reaktory
Ing. Marie Kudrnová, Ph.D., Ing. Jana Rejková, Bc. Anna Golubko, VŠCHT v Praze
 
159

Hodnocení životního cyklu vybraných centralizovaných výrob tepla v Česku

Jiří Štefanica, ÚJV Řež, a. s.; Markéta Šerešová, Monika Vitvarová, Vladimír Kočí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

160