Legislativní novinka: Novela vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

12.08.2019 14:45

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Datum účinnosti je stanoveno na 23. srpna 2019.

 

 

 

Text novely vyhlášky:

 

 

 

197

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu


Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:
Čl. I

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, se mění takto:

1. V příloze č. 11 se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:"- písm. i)
ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.".
 

2. V příloze č. 11 v části Přílohy bod 4 zní:"4.
Stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální s výjimkou staveb nebo činností podle § 17 odst. 1 písm. g) a i) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností).".
 

3. V příloze č. 11 v části Přílohy v bodu 6 úvodní věta zní:"6.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí5) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona v ochranném pásmu stanoveném podle jiného právního předpisu7) nebo pokud vodoprávní úřad zpracování vyjádření žadateli uložil, které obsahuje".
 

4. V příloze č. 11 v části Přílohy se doplňuje bod 9, který zní:"9.
Projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích v případě udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel musí projekt obsahovat:
a)
identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace a popisu kolektoru, ze kterého bude podzemní voda využívána,
 
b)
popis hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně předpokládané úrovně hladiny podzemní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody v kolektoru, jehož voda nebo energetický potenciál mají být potencionálně využívány,
 
c)
zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací,
 
d)
zjednodušenou dokumentaci jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů nebo výskytů podzemní vody, zejména studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské eko-systémy vázané na podzemní vodu nacházející se v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací obsahujícím zejména údaje o typu objektu nebo výskytu, umístění, hloubce, rozsahu, využívaném kolektoru, stavu hladiny podzemní vody, účelu a způsobu využívání,
 
e)
návrh opatření směřujících k eliminaci vlivu projektovaných geologických prací na místní vodní režim,
 
f)
návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití díla nebude možné.".
 

5. V příloze č. 11 v části Vysvětlivky se doplňuje vysvětlivka č. 7, která zní:"7)
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

 
Čl. II

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.