OPŽP: Aktualizace harmonogramů výzev na rok 2019 a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

14.07.2019 12:25

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnil aktualizovaný harmonogram výzev pro Integrované nástroje (CLLD, ITI) a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019. Dále Státní fond životního prostředí ČR aktualizoval Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 7. 2019.

Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější patří nastavení způsobilosti žadatele s právní formou s.r.o., která je v případě tzv. kmenových listů podmíněna identifikováním vlastnické struktury. Dále se jedná o úpravu vlastnictví předmětu podpory pro specifické cíle 5.1 a 5.3 a doplnění podporovaných aktivit u specifického cíle 1.3 a prioritní osy 4, úpravu kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 3.2, požadavků na předkládané dokumenty, pravidel pro monitorovací návštěvy a evidenci externích kontrol v IS KP14+.

V kapitole D dále došlo k úpravě povinností příjemců v rámci povinné publicity a pro modul CBA. V neposlední řadě přibylo mezi povinné přílohy pro vydání právního aktu Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, které dokládá žadatel podle zákona o registru smluv ke všem smlouvám/objednávkám a jejich dodatkům, které byly uzavřené od 1. 7. 2016 a jejichž hodnota plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

 

Dokument ke stažení: