Přínosy čistší produkce v podnikové sféře a veřejné správě

06.01.2016 10:15

Podnikatelské subjekty se v dnešní době musí vypořádat se značnými a stále rostoucími legislativními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Pro jejich splnění v uvedené oblasti je důležité začlenit odpovědný přístup k životnímu prostředí do řídicích a výrobních procesů.

Pokud podnik nechce realizovat často jen neproduktivní nápravná opatření vynucená legislativou, má možnost řešit problémy environmentálního managementu pomocí postupů čistší produkce. Zavedení a plnění příslušných směrnic či norem pak pro podnik nemusí představovat zátěž, ale naopak dlouhodobý přínos, nejen po stránce environmentální, ale především po stránce ekonomické.

Čistší produkce je preventivní strategie podporující efektivní využívání zdrojů a snižující rizika vůči člověku i životnímu prostředí. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů výroby či služeb na životní prostředí.

Článek vychází ze zkušeností Centra čistší produkce Brno, které vypracovalo více než 200 projektů v rámci tohoto státu, některé i v zahraničí. Jeho účelem je shrnout vybrané projekty čistší produkce a porovnat jejich investiční náročnost s jejich environmentálními efekty a ekonomickými přínosy pro podnik i pro stát.
Z té dlouhé řady realizovaných projektů byly do přehledu v tabulce projekty, jejichž ekonomické efekty byly v daném hospodářském oboru průměrné a nikoli výjimečné, a to pro její lepší vypovídací schopnost. Druhým záměrem bylo dokumentovat rozsah oborů, v jejichž rámci byly projekty realizovány. Veškeré docílené ekonomické efekty jsou uvedeny za první rok realizace.

Průměrná životnost projektů v rámci ČR je minimálně 10 roků. Tedy ekonomické efekty jak po stránce čistého podnikatelského zisku, tak i po stránce daňových efektů je třeba násobit deseti. Přičemž je nutno brát v úvahu, že ceny materiálových a energetických vstupů rostou. Vyčíslení ekonomických efektů je tedy na spodní hranici.

Josef Šlesinger
CPC Brno
cpcbr@volny.cz

 

Název podniku

Obor

Investiční náklady (tis. Kč)

Hlavní environmentální efekty

Podnikový efekt ročně/CF/ (tis. Kč)

Příjmy pro stát vzniklé odvodem daní ročně (tis. Kč)

Farma Šindler

Zemědělství

800

Jednorázově snížení produkce odpadů N o 100 tun

1 265

338

OPP Polička

Povrchová úprava kovů

1 500

Snížení roční produkce N odpadů o 8,174 tun

922

602

VOS Velké Opatovice

Zemědělství

2 500

Roční snížení produkce odpadů o 368 tun

3 007

1 610

Kamenoprůmysl Komárek

Zpracování kamene

8 072

Roční snížení produkce odpadů o14,032 tun

2 586

802

Teluria Skrchov

Výroba barev

19 000

Roční snížení odpadů o 24,5 tun ročně

1 326

908

Zemos Velké Němčice

Zemědělství

6 200

Roční snížení emisí amoniaku o 16,32 tuny

3262

950

Hepek Brno

Pekárna

30 302

Roční snížení spotřeby energie o 3 084 GJ

8 508

1 468

Adélka Pelhřimov

Mlýnsko-pekárenský kombinát

12 241

Roční snížení produkce odpadů o 197 tun

12 386

4 444

Hamzova dětská léčebna

Léčebný ústav

4 034

Roční snížení spotřeby energií o 4 264 GJ

1 803

0 (nedaněno)

Město Moravská Třebová

Město

7 241

Snížení škod vzniklých záplavami ročně o 5 689 tis. Kč

21 073

0 (nedaněno)

Dřevovýroba V + V

Zpracování dřeva

7 040

Roční snížení produkce odpadů o 1 165 tun

5 308

1 851

Strojtos Lipník

Strojírenská výroba

6 500

Roční snížení ztrát energie o 5 200 GJ

1 944

424

Zea Hostěradice

Zemědělství

5 000

Roční snížení množství odpadů o 3 412 tun

6 141

2 384

Ostravské městské lesy

Lesnictví

5 200

Roční snížení množství odpadů o 5 169 tun

3 108

963

FOTEX Brno

Výroba fotografií

1 200

Roční snížení produkce odpadů o 66 tis. tun

486

151

Agropodnik Hodonín I

Zemědělství

66 531

Snížení produkce kejdy a trusu o 34 tis. tun

26 830

8 317

Cezava Blučina

Zemědělství

4 000

Snížení produkce kejdy o 5 929 m3

1 296

402

Deltacol Litovel

Povrchová úprava kovů

5 835

Snížení spotřeby energie o 1 850 GJ ročně

277

87

PKZ Poštorná

Keramická výroba

5 489

Snížení spotřeby energie o 24 632 GJ

2 863

887

UKAMO Modřice

Zpracování drůbeže

11 300

Úspory tepelné energie

7 911

2 769

NASIN Liberec

Textilní průmysl

105

Úspory na odpadech

37 585

13 647

SILK§PROGRESS

Textilní průmysl

4 655

Snížení spotřeby tepelné energie o 26,6 GJ ročně

2 656

930

TATRA Nový Jičín

Kovoprůmysl

?

Emise+ kogenerace

4 716

1 651

TELURIA Skrchov

Výroba barev

19 000

Snížení produkce odpadních vod o 2 530 m3 a kalů o 24 tun

4 363

1 352

Obec Brněnec

Místní správa

100 000

Snížení produkce znečištěných odpadních vod o 473 tis m3

3 059

0 (nedaněno)

Vlna Svitávka

Textilní podnik

15 037

Snížení emisí do ovzduší o 201,1 tuny

7 717

2 270

Drůbež – Vejce Mor. Budějovice

Zpracování drůbežích produktů

35 790

Snížení ztrát elektrické energie o 953 tis. kWh

8 999

2 790

Pekárny K + K Blansko

Pekárenská výroba

25 115

Snížení produkce odpadů potravin

25 115

7 786

LEDEKO Letovice

Zemědělství

2 000

Snížení emisí čpavku do ovzduší o 1,81 tuny

694

215

Kamaryt Telč

Zemědělství

3 000 

Snížení spotřeby pesticidů o 1,5 tuny

544

169

HEDVA Mor. Třebová, projekt č. 1

Textilní průmysl

1 300

Snížení spotřeby vod o 0,5 mil. m3 ročně

11 000

3 660

Vodovody a kanalizace Zlín

Vodohospodářství

149 240

Snížení produkce odpadních vod o 21 666 m3

9 111

2 824

ZD Skály

Zemědělství 

3 000

Snížení ztrát zrnin o 95 tun

400

124

FILKO Přemyslovice

Chov drůbeže

76 790

Snížení produkce N odpadů o 258,5 tun, emisí čpavku do ovzduší o 234 tun

17 976

5 573

Mlékárna Kyjov

Potravinářství

960

Snížení ztrát syrovátky do odpadních vod o 218 m3

480

149

Obec Velká Losenice

Veřejná správa

32 400

Snížení produkce odpadů o 177 tun, odpadních vod o 20 tis. m3

2 444

0 (nedaněno)

MORA MORAVIA

Strojírenství

5 988

Snížení produkce N odpadů o 492 tun

1 991

617

Hedva Mor. Třebová, projekt č. 2

Textilní průmysl

17 500

Snížení produkce odpadů o 0,14 tuny ročně, zvýšení kvality

1 700

527

Hedva Mor. Třebová, projekt č. 3

Textilní průmysl

17 500

Snížení spotřeby energií o 3.750 GJ

690

214

GMW Mor. Třebová

Zpracování dřeva

?

Snížení produkce odpadů o 4.333 tun ročně

3 600

1 116

PANATEX Brno

Textilní průmysl

?

Snížení spotřeby energií o 4.631 GJ

1 000

310

 

 

Poznámky:

? – výši investice se nepodařilo dohledat

Průměrný roční přínos pro podnik/CF                      6 072 tis. Kč

Průměrná výše daní navíc ročně zaplacená státu   2 610 tis. Kč

Průměrný přínos jednoho podniku pro region          914 tis. Kč

 

Poznámka redakce:

Se základními principy a metodikou čistší produkce se čtenáři mohou naživo seznámit v rámci autorovy přednášky Metodika čistší produkce jako nástroj předcházení vzniku odpadů na konferenci Předcházení vzniku odpadů (6. – 7. 10. 2015, Praha, www.predchazeniodpadu.cz)

Podrobný materiál Příprava projektu čistší produkce v podniku téhož autora z roku 2008, vzorové manuály pro různé hospodářské obory a příklady některých projektů (podrobnější než ve zde uvedené tabulce) najdete na www.tretiruka.cz v sekci Předcházení vzniku odpadů v oddílu věnovaném podnikovým odpadům.