Společnost AVE CZ poskytla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. ČIŽP jí za to dala další pokutu, dva miliony

12.08.2019 15:41

Právnická osoba AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ohlásila Městskému úřadu Čáslav a Magistrátu města Mladá Boleslav (prostřednictvím systému ISPOP) nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady (HPNO) za roky 2016 a 2017. Tímto jednáním společnost AVE CZ porušila povinnosti stanovené v zákoně o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastního inspektorátu Praha, jí za to uložili pokutu dva miliony korun. Ta nabyla 12. července 2019 právní moci.

Inspekce provedla v listopadu 2017 kontrolu zaměřenou na prověření plnění povinností stanovených integrovaným povolením, které společnosti AVE CZ vydal Krajský úřad Středočeského kraje pro 1. fázi provozu skládky Čáslav, tj. pro zařízení „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“ a pro provozovnu Benátky „Řízená skládka Benátky nad Jizerou“. U odpadů přijatých a uložených do obou skládek měl být uveden správně kód způsobu nakládání s odpadem D1 – Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) nikoli kód způsobu nakládání N1 - Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce. Tento způsob ohlašování údajů o nakládání s odpady ve svém důsledku způsobuje velmi výrazné zkreslení údajů.

V případě Čáslavi se jednalo v roce 2016 celkem o 71 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 252 812,36 tun. V roce 2017 šlo o 68 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 293 319,16 tun odpadů. V případě skládky Benátky nad Jizerou šlo v roce 2016 celkem o 48 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 96 603,88 tun odpadů. V roce 2017 se jednalo celkem o 47 druhů odpadů kategorie ostatní i nebezpečné, v celkovém množství 108 689,65 tun odpadů.

„Provozovatel ohlašoval odpady pod jiným kódem a tím se jich zbavoval. Odpady, které v daném případě provozovatel používal při jejich ukládání současně jako konstrukční prvky skládek Čáslav a Benátky, neměly povahu technologického materiálu pro technické zabezpečení skládky, ale odpadů ukládaných (odstraňovaných) na skládce, byť ukládaných způsobem, který současně „zajišťoval“ těleso skládky. Dále je z obsahu schváleného provozního řádu první fáze obou skládek zřejmé, že byly prioritně určeny k odstraňování odpadů a nikoli k využívání odpadů pod kódem způsobu nakládání N1,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Inspektoři ČIŽP už uložili společnosti AVE CZ několik pokut: V březnu 2015 pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za rok 2013 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou - 1. fáze provozu skládky S-NO“ a zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav“. V říjnu 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Čáslav – 1. fáze provozu skládky, umístěné v rámci zařízení Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“. V prosinci 2016 pak pokutu jeden milion korun za ohlášení nepravdivých údajů v HPNO za roky 2014 a 2015 za zařízení „Řízená skládka odpadů Benátky nad Jizerou“.

 

Přehled dalších udělenách pokud ČIŽP:

Za provoz zdroje znečišťování bez povolení a nedostatečnou výměnu filtrů v lakovně uložili inspektoři firmě pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun strojírenské společnosti PEGAS – GONDA s.r.o. Ta ve svém závodě ve Slavkově u Brna na Vyškovsku provozovala jeden ze zdrojů znečišťování ovzduší (provoz odmašťování) bez povolení k provozu a v lakovně také nevyměňovala dostatečně často aktivní uhlí sloužící k záchytu těkavých organických látek.

Jak v roce 2017, tak v roce 2018 činila spotřeba těkavých organických látek v provozu odmašťování a čištění výrobků více než 800 kilogramů. „Už v roce 2015 při kontrole jsme provozovatele upozorňovali, že při dosažení roční spotřeby 600 kilogramů bude povinen požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje o povolení k provozu. To neudělal a tak jsme museli při další kontrole v květnu 2019 konstatovat, že od roku 2017 byl tento zdroj znečišťování ovzduší provozován bez platného povolení a v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno.

Inspektoři také zjistili, že v provozu lakovny provozovatel nevyměňoval dostatečně často aktivní uhlí v adsorbéru, který slouží k zachytávání těkavých organických látek. V povolení k provozu bylo krajským úřadem stanoveno, že k výměně aktivního uhlí musí dojít vždy po spotřebovaných 150 kilogramech těkavých organických látek. „Vzhledem ke spotřebovanému množství v aplikační směsi mělo tedy být v roce 2018 i v roce 2017 uskutečněno vždy 11 výměn. Provozovatel však v roce 2017 provedl pouze 6 výměn a v roce 2018 jen 5 výměn. Porušil tak závazné podmínky povolení k provozu. Zanedbání výměny aktivního uhlí vede k vyšším emisím těkavých organických látek do ovzduší,“ uvedl Augustin.

Společnost PEGAS-GONDA proti pokutě uložené inspektory ČIŽP nepodala odpor, sankce v červenci nabyla právní moci.

 

Za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem z nemocnic pokutovali inspektoři společnost Purum bezmála půlmilionovou sankcí

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti Purum s.r.o. Firma v mobilním zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Srbicích na Teplicku nakládala s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví, k jejichž přijímání a nakládání neměla povolení.

Od ledna do července 2017 přijala do mobilního návěsu umístěného v průmyslové hale v Srbicích téměř 247 tun nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, včetně odpadů infekčních. V období od ledna do prosince 2017 na stejném místě také nepovoleně přijala více než 4,6 tuny nepoužitelných cytostatik. S nebezpečnými odpady bylo dále v prostoru haly za účelem překládky odpadů nedovoleně manipulováno. „Všechny nelegálně přijaté odpady pocházely ze čtyř nemocnic v Ústeckém kraji – ústecké, děčínské, mostecké a teplické,“ uvedl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem.

Firma Purum také při přebírání těchto odpadů zpracovávala ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů tak, že údaje uvedené v dokladech neodpovídaly skutečnosti. Tyto doklady  následně upravovala. „Pokutovaná společnost nepravdivě uváděla jako místa vykládky odpadů jiná zařízení, než kde odpady ve skutečnosti končily.  Zjistili jsme také, že společnost po zahájení kontroly našimi inspektory zpracovala za období května a června 2017 falzifikáty ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Ty pak předložila ČIŽP. Zpětně vyplněné doklady jsme ale odhalili,“ popsal Grund jednání firmy Purum.

Údaje uvedené na přepravních dokladech jsou velmi důležité pro sledování pohybu odpadů, zvláště pak, když jde o nebezpečné odpady, které vyžadují zvláštní režim a požadavky s ohledem na prevenci infekce. „Míru společenské nebezpečnosti tohoto přestupku hodnotíme jako vysokou a tomu odpovídá i uložená pokuta,“ doplnil Grund.

Společnost Purum proti sankci podala odvolání, Ministerstvo životního prostředí ale pokutu v plné výši potvrdilo. Sankce koncem července nabyla právní moci.

 

Firma uložila do kamenolomu neupravené odpady, což odporovalo provoznímu řádu. Dostala pokutu 125 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 125 tisíc korun společnosti LB, spol. s r.o. Firma použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch v katastru obce Smolné Pece na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení.

Kamenolom Hutnický vrch byl Krajským úřadem Karlovarského kraje schválen jako zařízení k využívání odpadů. Obviněný tam ale uložil i odpady, které nesplňovaly podmínky stanovené provozním řádem. „Jednalo se o neupravené stavební a demoliční odpady. Více než 6060 tun stavebních materiálů na bázi sádry a přes 8900 tun směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků. Navíc byly v uložených odpadech zjištěny také nepovolené příměsi – například odpadní plastové fólie, PET lahve a plechovky,“ uvedl Jaroslav Hájek, pověřený řízením Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Inspektoři při kontrole v září 2018 zjistili také porušení další podmínky provozního řádu - na informační tabuli před zařízením nebyly uvedeny všechny údaje, které tam být měly. „Chybělo identifikační číslo zařízení a také tam nebyly uvedeny všechny druhy odpadů, pro které je zařízení určeno. Tedy důležité informace pro zákazníka, který tak mohl být uveden v omyl. Vybavit zařízení informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství, na níž jsou uvedeny všechny požadované informace, je jedním z obecných požadavků kladených na provozovatele,“ uvedl Hájek.

Při stanovování výše pokuty vzali inspektoři v úvahu množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem, a zhodnotili ho jako střední.

Proti pokutě se společnost LB, spol. s r.o. neodvolala a sankce v červenci 2019 nabyla právní moci.

 

Za neodvezení nelegálně uložených odpadů dostala firma pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o. Firma neodstranila veškeré odpady z pozemku v Brněnských Ivanovicích. Nesplnila tak opatření k nápravě, které jí inspektoři uložili.

V roce 2016 inspektoři společnosti uložili pokutu 60 tisíc korun za to, že protiprávně uložila odpady na pozemku v Brněnských Ivanovicích. Zároveň jí nařídili, aby veškeré navezené odpady odstranila do 28. června 2018. „Pokutu 60 tisíc firma zaplatila, ale při kontrole místa téměř rok po stanovené lhůtě, jsme zjistili, že všechny odpady odvezeny nebyly. Z původního množství odpadů (na ploše cca 100 m x 50 m, do výšce až 15 m) dosud nebyla odstraněna asi polovina. Na místě stále byly betony, betonové pražce i zemina. Společnost tak lhůtu k opatření k nápravě nesplnila,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Společnost RECYKLACE – PROCHÁZKA proti pokutě 100 tisíc nepodala odpor a sankce je pravomocná.