Veřejná konzultace k identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy

07.09.2017 12:52

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 20. 10. 2017 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2017).

 

Navržené látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití:

  • 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A, BPA) (EC 201-245-8). Používá se při výrobě polykarbonátu, jako tvrdidlo do epoxidové pryskyřice, jako antioxidant pro zpracování PVC a při výrobě termálního papíru. Bisfenol A je již zařazen do Kandidátského seznamu látek, protože je toxický pro reprodukci a má vlastnosti endokrinního disruptoru (ED) pro lidské zdraví podle čl. 57f);
  • Chrysene (EC 205-923-4). Není registrován podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběn záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
  • Benz[a]anthracene (EC 200-280-6). Není registrován podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběn záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
  • Cadmium nitrate (EC 233-710-6). Používá se v laboratořích, dále při výrobě skla, porcelánu a keramických výrobků;
  • Cadmium hydroxide (EC 244-168-5). Používá se v laboratořích, při výrobě elektrických, elektronických a optických zařízení;
  • Cadmium carbonate (EC 208-168-9). Používá se jako regulátor pH a v přípravcích na úpravu vody, v laboratořích, v kosmetice a ve výrobcích pro osobní hygienu;
  • Tricobalt tetraoxide containing ≥ 0.1% w/w nickel oxides (EC 215-157-2). Používá se v laboratořích, v regulátorech pH, ve výrobcích na úpravu vody, v polovodičích, v polymerech a nátěrových hmotách;
  • Dechlorane plus (including any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof) (CAS 13560-89-9; 135821-74-8; 135821-03-3). Používá se jako zpomalovač hoření, v lepidlech, v těsnicích hmotách a v pojivech;
  • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] (EC - ). Používá se jako mazací přísada v mazivech a tucích.

 

Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 20. října 2017 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce uvedeny podrobné informace.

 

 

Zdroj: MPO (ECHA)