Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování 4 látek

14.07.2019 13:45

ECHA vyzývá zainteresované strany k další veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování (CLH) v termínu do 30. srpna 2019. V současné době probíhá veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

  • Trichlorosilane (EC 233-042-5, CAS 10025-78-2), návrh předložilo Německo;

BPA je zařazen do Kandidátského seznamu SVHC látek a je klasifikován jako toxický pro reprodukci (Repr. 1B, H360F). V současné době je tato látka identifikována také jako endokrinní disruptor s nepříznivými účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Všichni výrobci, dovozci nebo dodavatelé BPA v EU musí směsi obsahující BPA v koncentraci vyšší než 0, 3% klasifikovat a označovat jako toxické pro reprodukci. BPA se v průmyslu používá od 60. let minulého století především při výrobě plastů, ale také v pryskyřicích a v termopapíru (do roku 2020). V EU je jeho používání omezeno v celé řadě aplikací nebo předmětů, včetně termopapírů.

ECHA žádá o připomínky k návrhu Německa rozšířit harmonizovanou klasifikaci a označení BPA z hlediska akutní a chronické nebezpečnosti pro vodní prostředí jako Aquatic Acute 1 (multiplikační faktor M = 1) a Aquatic Chronic 1 (M=10). 

 

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 30. srpna 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce záměry CLH na stránkách ECHA. Jsou zde uvedeny i návrhy a záměry na klasifikaci dalších látek (triethylamine, dibutylamine, 1,3-diphenylguanidine, Rape oil).

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

 

Zdroj: MPO