Veřejné konzultace: EU ETS, vnitrostátní cíle snižování emisí a emisní normy CO2 pro osobní automobily

12.01.2021 18:45

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Ve sdělení o posílení ambicí EU v oblasti klimatu do roku 2030 navrhla Komise cíl EU dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Za účelem provedení tohoto plánu Komise navrhuje revizi příslušných klíčových právních předpisů v oblasti energetiky a klimatu do června 2021. Cílem této konzultace je získat podněty zúčastněných stran k revizi směrnice EU o obchodování s emisemi, včetně úlohy systému EU pro obchodování s emisemi a jeho příspěvku k celkovým ambicím v oblasti klimatu pro rok 2030. Komise očekává informace týkající se mimo jiné řešení rizika úniku uhlíku, možného rozšíření systému EU ETS (např. na odvětví dopravy, budov nebo na námořní odvětví), rezervy tržní stability, využití příjmů a nízkouhlíkových podpůrných mechanismů.

 

Dokument ke stažení:

 

Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultaci k přezkumu na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 týkajících se Vnitrostátních cílů snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí).

Konzultace se zaměřuje na nařízení o „sdílení úsilí“, jehož oblast působnosti se v roce 2019 vztahovala na 59 % celkových emisí skleníkových plynů v EU-27 (kromě LULUCF), tj. na emise z odvětví, na která se nevztahuje EU ETS ani LULUCF. Nařízení proto zahrnuje emise CO2 ze silniční dopravy, vytápění budov, drobného průmyslu a další emise skleníkových plynů (CH4, N2O, fluorované plyny), zejména ze zemědělství, energetiky a odpadů.

Nařízení o „sdílení úsilí“ stanoví pro členské státy závazné každoroční cíle v oblasti snižování emisí s celkovým cílem snížit do roku 2030 emise EU v zahrnutých odvětvích o 30 % ve srovnání s rokem 2005. Tyto vnitrostátní cíle jsou stanoveny s ohledem na národní bohatství a nákladovou efektivnost. Nařízení o „sdílení úsilí“ umožňuje flexibilitu, jako například převody mezi členskými státy. Zahrnuje také určitou míru flexibility při používání kreditů generovaných podle nařízení o LULUCF a určitou flexibilitu, pokud jde o EU ETS, kterou lze využít ke splnění celkových cílů v oblasti snižování emisí.

Dokument ke stažení:

EU 11_21 EK Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí)

 

Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky.

Tato iniciativa se zaměří na posílení norem CO2 pro osobní automobily a dodávky s cílem zajistit jednoznačnou cestu k mobilitě s nulovými emisemi. Stávající právní předpisy stanoví cíle snížení o 15 % pro osobní automobily a dodávky, jichž má být dosaženo od roku 2025, a o 37,5 % pro osobní automobily a o 31 % pro dodávky, jichž má být dosaženo od roku 2030, to vše ve srovnání s rokem 2021. Nařízení dále obsahuje mechanismus, jehož cílem je motivovat k zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi.

Komise očekává informace týkající se úrovně ambicióznosti těchto cílů, systému pobídek pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi a koncepčních prvků regulačního systému, které by případně zohlednily příspěvky obnovitelných a nízkouhlíkových paliv.

Dokument ke stažení: