Změna nařízení REACH z pohledu CMR látek

31.08.2017 12:38

V Úředním věstníku Evropské unie (L 224) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (nařízení ke stažení ZDE). CMR jsou látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou.