Zákon v praxi

08.03.2010 07:41
Úvod Odpadní výkopové zeminy jsou velmi dobře využitelným materiálem a co nejvyšší možná míra jejich opakovaného použití (v místě vzniku), či řízeného materiálového využití ve vhodných lokalitách, je jistě vítána. Na druhou stranu může tento materiál obsahovat složky znečišťující životní...
05.03.2010 06:56
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel zařízení s kapacitou větší než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pokud za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů pro...
05.03.2010 06:53
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Zemědělský podnik obhospodařuje zemědělskou půdu (na celkové výměře přes 1000 ha). Jednotlivá pole se nacházejí v různých katastrálních územích, v některých případech významně prostorově vzdálených...
05.03.2010 06:48
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Započítávají se do množství nebezpečných odpadů i znečištěné obaly od agrochemikálií, které jsou provozovatelem využívány k ochraně obilí? Agrochemikálie jsou z obalů přímo nalévány do mobilních...
05.03.2010 06:47
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovna, ze kterou bylo oprávněné osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale zároveň na provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl...
04.03.2010 06:41
V polovině roku 2009 vyšla v platnost dlouho očekávaná vyhláška upravující aplikaci vytěžených rybničních a říčních sedimentů na zemědělskou půdu (vyhláška č. 257/2009 Sb. – více v samostatném článku). Předmětem tohoto příspěvku je vysvětlení tvorby limitních hodnot rizikových prvků a látek, které...
04.03.2010 06:35
Sedimenty – sedimenty dnové, aquatické nebo fluviální, to všechno jsou názvy pro dnes velmi kontroverzní produkt, na který se hodí skvěle nerudovská otázka „Kam s ním?“ Velké mezinárodní konference, články v renomovaných časopisech i běžném denním tisku jsou věnovány otázkám kvality, složení,...
26.02.2010 06:17
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Kdy je provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo hranici provozovny?“. Překročí – li zároveň obě prahové hodnoty, tj. 2 t NO a zároveň i 2000 t ostatních odpadů nebo jednu...
24.02.2010 07:12
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost do IRZ domov seniorů (resp. ústav sociální péče)?“. Za rok 2009 vzniklo ošetřovatelskou činností 80 t/nebezpečného odpadu (jednalo se především o jehly, jednorázové pleny,...
24.02.2010 07:10
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ společnosti, která se zabývá odstraňováním následků havárií dopravních prostředků a při této činnosti odstranila v roce 2009 dohromady více jak 2t nebezpečného...
Záznamy: 31 - 40 ze 99
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Zpětný odběr:

 

Elektrických a elektronických zařízení  (OEEZ):

 

 

 

Baterie:

 

 

Obaly: