Zákon v praxi

24.02.2010 07:09
Na základě řady dotazů provozovatelů čerpacích stanic připravilo Ministerstvo životního prostředí dokument k problematice ohlašovací povinnosti za provoz těchto zařízení do IRZ za rok 2009. Dokument naleznete zde. Příručku pro ohlašování do IRZ za rok 2009 naleznete zde. K řešení...
24.02.2010 07:06
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Vztahuje se ohlašovací povinnost do IRZ na stavební firmu, která v roce 2009 provedla výměnu střechy různým subjektům a při těchto výměnách vznikl nebezpečný odpad obsahující azbest v množství vyšším...
24.02.2010 07:00
Na základě řady dotazů provozovatelů nemocnic připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice povinnosti ohlašovat infekční odpad vznikající při provozu nemocnic do IRZ. Dokument vychází z konkrétních dotazů, které byly položeny...
24.02.2010 06:58
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost za rok 2009 do IRZ papírna (kapacita nad 20 tun denně), která nepřekročila žádný ohlašovací práh pro znečišťující látky v únicích nebo přenosech, ale vzhledem k výměně...
05.02.2010 07:58
Používání statkových hnojiv má nezastupitelnou roli v přívodu organických látek a živin do půdy a tím i v udržování a zvyšování půdní úrodnosti. K statkovým hnojivům patří zelené hnojení, stájová hnojiva různých druhů (hnůj, kejda) a komposty. Brambory patří mezi důležité plodiny ekologického...
04.02.2010 07:35
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR již dlouhou dobu apeluje na Ministerstvo životního prostředí, aby definovalo a zveřejnilo jasnou koncepci ve způsobech nakládání s kaly, a to z několika důvodů. Čistírenských kalů vzniká v ČR řádově cca 176 tis. tun sušiny (zdroj Český statistický úřad), což...
04.02.2010 07:33
Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) jsou matricí, které je věnována pozornost jako odpadu zejména od roku 2002, kdy vešel v platnost zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělskou půdu. Centrum pro hospodaření s odpady (dále CeHO)...
03.02.2010 07:41
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o odpadech“) stanovuje v § 16 odst. 1 písm. j) původcům odpadu povinnost „vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí v souladu se zvláštními...
21.01.2010 07:53
Sněhové srážky jsou ve své podstatě dešťovými srážkami, sníh jako takový má tedy povahu srážkových vod. Vodní zákon neupravuje nakládání se srážkovými vodami a neřadí je mezi vody odpadní. Proto se na odvádění srážkových vod neuplatní stejné principy jako na vypouštění odpadních vod do vod...
18.01.2010 07:19
  Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v ČR Česká republika přijala řadu vládních dokumentů, jejichž součástí je řešení minimalizace rizik při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. Mezi základní koncepční dokumenty, které se dotýkají zdravotnických odpadů, patří...
Záznamy: 41 - 50 ze 99
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Zpětný odběr:

 

Elektrických a elektronických zařízení  (OEEZ):

 

 

 

Baterie:

 

 

Obaly: