Dotace: Program Prostředí pro život - Vyhlášení 2. veřejné soutěže

27.11.2019 20:16

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy (dále jen „veřejná soutěž”).

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 – 6,5 roku.

Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických problematik v životním prostředí. Očekáváme výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení.

Každý projekt bude zaměřen na řešení jednoho ze 7 zadaných výzkumných témat v oblasti životního prostředí (dle příloh č. 2 – 8 Zadávací dokumentace). Po celou dobu řešení Vašeho projektu se předpokládá úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí.

Soutěžní lhůta začíná dnem 28. listopadu 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. února 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hodin – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a 
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Níže je zveřejněna Zadávací dokumentace a dokumenty spojené s vyhlášením, ve kterých najdete informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení.

 

DOKUMENTY SPOJENÉ S 2. VEŘEJNOU SOUTĚŽÍ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

 

Zadávací dokumentace a její příloha

Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Věcná část návrhu projektu
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 1 – Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 2 – Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 3 – Ovzduší a klima
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 4 – Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 5 – Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
Příloha č. 7 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 6 – Horninové prostředí a suroviny
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace – Výzkumné téma č. 7 – Socioekonomický výzkum

 

Související dokumentace a formuláře

Vzor průběžné zprávy k projektu
Všeobecné podmínky
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Čestné prohlášení uchazeče/Sworn statement of the applicant

 

Doplňující dokumentace

Program Prostředí pro život
Pravidla pro publicitu

 

Příručky

Příručka pro oponenty