Živnostníci mají v Praze k dispozici nový sběrný dvůr s překladištěm

19.10.2017 14:13

Dnes zahájila společnost FCC Česká republika provoz svého nového zařízení v Praze - Kyjích. Jedná se o sběrný dvůr s překladištěm odpadu, který momentálně slouží subjektům z živnostenské sféry, např. firmám podnikajícím v oblasti nakládání s odpady nebo ve stavebnictví. Výstavbu zařízení financovala společnost FCC Česká republika, s.r.o., která jej také provozuje.

Hlavní část areálu tvoří překládací hala se čtyřmi zásobními prostory, odpad z nich posléze putuje na vlastní koncové zařízení. Dále je zde sběrný dvůr se sedmi velkoobjemovými kontejnery pro odpady od drobných původců. K dispozici je i uzavřená certifikovaná mobilní sběrna s nádobami pro příjem nebezpečných odpadů. 

Celková projektovaná kapacita provozovny činí 95 tisíc tun odpadu ročně. Vybudováním sběrného dvora s překladištěm odpadu vznikne oficiální velkokapacitní prostor, s jehož využitím by hl. m. Praha mohlo počítat zejména v době přírodních katastrof, jako byly např. povodně v roce 2002. Překládací stanice v Praze-Kyjích, stejně jako v Praze-Ďáblicích, by se tak mohly stát součástí dlouhodobého systémového řešení nakládání s odpady na území hl. m. Prahy.

Provozovna slouží především zákazníkům z živnostenské sféry, tedy zejména firmám podnikajícím v oblasti nakládání s odpady. Dále je určena pro firmy zajišťující například stěhovací a úklidové práce, společnosti podnikající v oblasti stavebnictví, pro které je dovoz na v současnosti fungující - zejména středočeská - koncová zařízení dopravní zátěží, případně časově nebo ekonomicky neoperativní.

Do provozovny se budou svážet především odpady vzniklé od původců působících  na pravém břehu Vltavy. Vozidla s malým až  středním hmotnostním využitelným objemem nebudou muset díky této překládací stanici dojíždět na vzdálená zařízení. Naopak využijí, z časových i vzdálenostních důvodů, nový areál. Mělo by tedy dojít k úspoře produkovaných výfukových plynů při přepočtení svozu na tunokilometr a následném převodu na emise výfukových plynů. 

Sběrný dvůr s překladištěm odpadu vybudovala společnost FCC Česká republika na vlastním pozemku v Praze - Kyjích. Do provozu byl uveden v říjnu 2017. Celková projektovaná kapacita provozovny činí 95 tisíc tun odpadu ročně. V současnosti v areálu pracuje 10 zaměstnanců, při navýšení množství odpadů k přetřídění a přeložení zahájí práce i druhá směna. Překládací stanice je v provozu od pondělí do soboty, a to dle harmonogramu navážení.

 

Provoz – jak zařízení funguje

Nákladní automobil přiveze odpad do areálu a obsluha mostové váhy dá pokyn k jeho zvážení. Zákazník předloží průvodku k odpadu, obsluha provede vizuální kontrolu a dále kontrolu smluvního vztahu, zdali odpad odpovídá konkrétním podmínkám. Poté je odpad zvážen a řidič odjíždí na místo, kde bude odpad dotříděn (SD) nebo převzat k následnému odstranění (překládací stanice). Po složení odpadu je opětovně nákladní prostředek zvážen a na základě toho je vystaven vážní lístek, který je následně uložen v elektronické podobě z důvodu evidence odpadů do PC.

Odpady kategorie „ostatní“ včetně komunálních, které nelze využít, budou po naložení přepraveny velkoobjemovými kontejnery na zařízení k odstraňování odpadu. Odpad bude na provozovně pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho hrubé předtřídění a k akumulaci svozové dávky (která činí cca 20-24 tun). Recyklovatelné odpady, tedy dřevo, papír, plast železné a barevné kovy, budou po vytřídění odvezeny ve velkoobjemových kontejnerech k dalšímu využití.

Na překládací stanici by majoritně měly být naváženy odpady s katalogovým číslem 20 03 07. Tedy velkoobjemové odpady a odpady, ze kterých lze prostým strojním tříděním oddělit využitelné složky jako dřevní odpad nebo plast; a dále oddělit lehkou frakci určenou na koncová zařízení typu spaloven, cementáren nebo skládek. V neposlední řadě umožní tato překládací stanice oddělit těžkou frakci, tzn. stavební suť a např. zeminu.

 

Benefity pro hl. m. Prahu

Vzhledem k poloze překládací stanice, která je situována v těsné blízkosti malešické spalovny (Zařízení na energetické využití odpadů – ZEVO) provozované společností Pražské služby, a.s. (PS), se dá předpokládat budoucí úzká spolupráce obou zařízení. Překládací stanice je potenciálním producentem spalitelného odpadu, který by – díky svému předtřídění - nezatěžoval ekonomiku spalovny nadměrnou produkcí škváry. Naopak oddělená těžká  frakce by putovala na jiná koncová zařízení než ZEVO.

Vybudováním sběrného dvora s překladištěm odpadu navíc hl. m. Praha vznikne oficiální velkokapacitní prostor, s jehož využitím by mohlo počítat zejména v době přírodních katastrof, jako byly např. povodně v roce 2002. V tomto krizovém roce byly využívány jakékoliv, tedy i neschválené mezideponie, a to pro akumulovaný povodňový hygienicky závadný odpad. Tyto narychlo využité lokality se posléze musely nákladně dekontaminovat a sanovat. Překládací stanice v Praze-Kyjích, stejně jako v Praze-Ďáblicích, by se tak mohly stát součástí dlouhodobého systémového řešení nakládání s odpady na území hl. m. Prahy.   

 

FCC v ČR

Skupina firem FCC v ČR byla založena v roce 1988 v Rakousku. Od roku 2006 je jejím majitelem španělská firma FCC. V relativně krátkém období se stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb.

V České republice působí od roku 1992 a dnes je největší a nejperspektivnější firmou v odpadovém hospodářství. Firmy FCC v České republice obsluhují téměř 1,2 milionu obyvatel a nabízejí komplexní paletu služeb pro obce, podniky a živnostníky. Součástí nabídky služeb je zpracování druhotných surovin, provoz solidifikační jednotky a biodegradačních ploch. FCC v ČR mimo jiné zajišťuje sanaci starých ekologických zátěží, provoz a rekultivaci vlastních skládek.

 

Š