Novinky

22.09.2021 21:01

EU se v sobotu 18. září dohodla se Spojenými státy ohledně závazku v oblasti metanu. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je snížit celosvětové emise této látky a která má být oficiálně spuštěna v listopadu tohoto roku na jednání COP 26 v Glasgow. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a americký prezident Joe Biden vyzvali další účastníky COP 26, aby se k iniciativě přidali. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu je metan zodpovědný za polovinu nárůstu celosvětové průměrné teploty o 1,0 °C a je tedy potřeba se zaměřit na jeho snižování stejně jako na emise oxidu uhličitého. Země, které se k iniciativě připojí, se zavážou snížit emise metanu do roku 2030 alespoň o 30 % ve srovnání s rokem 2020. Kromě EU a USA vyjádřily zájem o zapojení do iniciativy také Argentina, Ghana, Indonésie, Irák, Itálie, Mexiko a Velká Británie.

22.09.2021 20:53

Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2020 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2020 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 12,7 %.

 

 

Dokument ke stažení:

Obnovitelné zdroje energie v roce 2020 [pdf, 3840 kB]

22.09.2021 20:40

Britský velvyslanec v Praze a organizace CI2 představili inovovanou kalkulačku osobní uhlíkové stopy. Nový nástroj, který vznikl díky podpoře britského velvyslanectví v Praze, je určen k tomu, aby si mohl kdokoliv jednoduše spočítat vlastní příspěvek ke globální klimatické změně. Pro vládu Spojeného království je řešení změny klimatu jednou z priorit, a to i s ohledem na rychle se blížící klimatickou konferenci COP26 ve skotském Glasgow. Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na měnící se klima – jedná se o nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb a měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální či na úrovni podniku a výrobku. Osobní uhlíková kalkulačka je dostupná ZDE

22.09.2021 20:30

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

 

 

Dokument ke stažení:

22.09.2021 16:31

Většina zemí Evropské unie dál překračuje limity koncentrace škodlivých látek v ovzduší, i když situaci dočasně zlepšila opatření proti pandemii covidu-19, díky nimž se mnohde kvalita vzduchu zvýšila. Ve své zprávě to uvedla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), která v ní prezentuje výsledky měření z roku 2019 a také předběžná data z loňského roku. Česko podle ní patří k zemím, které předloni překročily limity u většiny sledovaných látek včetně oxidu dusičitého (NO2), prachových částic, přízemního ozonu či benzoapyrenu.

Alespoň jeden z limitů pro škodlivé látky loni nedodržela většina zemí EU. Osm států se v roce 2020 nevešlo do ročních limitů pro emise oxidu dusičitého, což byl ale značný pokrok oproti roku 2019, kdy je nesplnilo 18 zemí včetně Česka. Značné zlepšení nastalo i u denních koncentrací polétavého prachu, ty byly loni nad stanoveným limitem v osmi zemích, v roce 2019 to bylo v 16 zemích.

Podle EEA bojují s vysokým množstvím prachu ve vzduchu zejména země ve střední a východní Evropě, kde řada domácností používá k vytápění pevná paliva. Přízemní ozon je zase větší problém v zemích jižní Evropy, protože vzniká kvůli slunečnímu záření a vyšším teplotám. Loni limity pro přízemní ozon překročilo 17 zemí EU.

EEA už loni upozornila na to, že karanténní opatření kvůli covidu v Evropě zlepšila ovzduší, protože v mnoha zemích se kvůli restrikcím významně snížily emise z dopravy a průmyslu.

Znečištění ovzduší je podle Evropské komise nejzásadnějším ekologickým rizikem pro zdraví obyvatel evropského bloku. EEA uvádí, že špatná kvalita ovzduší má v unii každoročně na svědomí kolem 400.000 předčasných úmrtí.

19.09.2021 13:21

Sněmovní komise k vyšetřování otravy řeky Bečvy schválila v pátek ráno téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala předsedu Sněmovny Radka Vondráčka o svolání mimořádné schůze. Novinářům to řekla předsedkyně komise Marie Pěnčíková. Podle ní komise zprávu uvolní v pondělí po korekturách. Závěry nechce prezentovat předtím, než dokument dostanou poslanci. Mimořádná schůze by se podle členů komise měla sejít do konce září.

19.09.2021 13:00

Pokus vědců a rybářů se solným roztokem na řece Bečvě nebyl podle odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje porušením vodního zákona. Co se organizátorům letního pokusu podařilo jejich experimentem prokázat? Vladimír Kroc se ptal přírodovědce Jakuba Hrušky, který se na zmíněném pokusu podílel. Více ZDE

19.09.2021 12:44

Vytěžit, zpracovat, použít, vyhodit. Právě takovou strukturu má současná lineární ekonomika, která je však dlouhodobě neudržitelná. Česko se proto spolu s ostatními evropskými státy od ní postupně odklání a zavádí prvky tzv. cirkulárního hospodářství. Řada projektů našla své místo i v národním plánu obnovy. Více ZDE

15.09.2021 21:56

EU bude tento týden jednat na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně možného zákazu vývozních úvěrů pro mezinárodní projekty uhelných elektráren bez kompenzačních opatření. EU návrh předložila společně s Kanadou, Jižní Koreou, Norskem, Švýcarskem, Velkou Británií a Spojenými státy. Jeho cílem je zejména ekologizovat světovou ekonomiku a zajistit, aby se exportní úvěrové agentury podílely na plnění závazků z Pařížské klimatické dohody. Návrh je také v souladu s výzvou Rady EU z ledna tohoto roku, aby se celosvětově ukončily dotace fosilních paliv, která poškozují životní prostředí.

15.09.2021 21:50

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dalších čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 18. října 2021. Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich použití:

 

 • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (EC -, CAS -), endokrinní disruptor  pro lidské zdraví (čl. 57f); používá se jako UV filtr v kosmetice a ve výrobcích pro osobní péči; návrh předložilo Dánsko;
 • 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (DBMC) (EC 204-327-1, CAS 119-47-1); látka toxická pro reprodukci (čl. 57c); používá se jako antioxidant nebo stabilizátor při výrobě polymerů, aditivum v gumárenském průmyslu, v mazivech, tucích, lepidlech, tmelech, hydraulických kapalinách a v kapalinách při obrábění kovů; návrh předložilo Dánsko;
 • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (EC 213-934-0, CAS 1067-53-4); látka toxická pro reprodukci (čl. 57c); používá se při výrobě polymerů a kaučuku, do roztoků nebo disperzí pro povrchovou úpravu a do tmelů; návrh předložilo Rakousko;
 • S-(tricyclo[5.2.1.0'2,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate (EC 401-850-9, CAS 255881-94-8); látka PBT (čl. 57d);  používá se k formulaci maziv a tuků v  průmyslu; návrh předložila Belgie.

Veřejná konzultace potrvá do 18. října 2021. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce Identifikace látek SVHC na internetových stránkách ECHA, kde jsou k jednotlivým látkám uvedeny další informace.

15.09.2021 21:48

První veřejná databáze EU, která uvádí látky SVHC obsažené ve výrobcích, umožní spotřebitelům informovanější výběr při nákupu a pomůže zpracovatelům odpadů rozvíjet opakované použití předmětů a recyklaci materiálů.

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních. Tato povinnost vychází z rámcové směrnice EU o odpadech ve znění revidovaném v roce 2018.

Přibližně 6 000 společností v celé EU svoji novou povinnost úspěšně splnilo a databáze SCIP nyní zobrazuje více než čtyři miliony oznámení předmětů. SCIP poskytuje veškeré technické údaje, které umožňují bezpečné použití, lepší opětovné použití a recyklaci výrobku. Zahrnuje informace pro identifikaci předmětu, pokyny pro jeho bezpečné použití, název a lokalizaci látky SVHC v předmětu a druh materiálu, ve kterém je obsažena.

Podle dosud předložených informací jsou v databázi nejčastěji oznamované tyto kategorie výrobků:

 • strojní zařízení a jejich části;
 • měřicí přístroje a jejich části;
 • elektronická zařízení a jejich části;
 • vozidla a jejich části;
 • výrobky z kaučuku;
 • nábytek.

Nejčastěji uváděné látky SVHC v oznámeních:

 • olovo (např. v kuličkových ložiscích, bateriích);
 • oxid olovnatý (např. v lampách, v částech vozidel);
 • titaničitan olovnatý (např. v elektrických vařičích);
 • kyselina křemičitá, olovnatá sůl (např. v olovnatém křišťálovém skle, nátěrech vozidel);
 • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeca-7,15- dien, častěji označovaný jako „Dechloran PlusTM“ (např. v barvách a lepidlech)

Údaje v databázi lze vyhledávat podle názvu předmětu nebo značky, kategorie výrobku, typu materiálu nebo chemického názvu. Spotřebitelé se mohou informovaně rozhodnout tak, že zkontrolují, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky a přečtou si pokyny pro bezpečné používání. Zpracovavatelé odpadů mohou tyto údaje využít při opakovaném použití předmětů nebo při dalším rozvoji recyklačních procesů.

V současné době databáze SCIP obsahuje přes čtyři miliony oznámení předmětů. Tento počet zahrnuje duplicitní oznámení stejného předmětu, která podalo několik subjektů v dodavatelských řetězcích EU i oznámení týkající se více než jednoho předmětu. ECHA proto nemá odhad přesného počtu různých předmětů v databázi.

ECHA rovněž vypracovala několik pokynů a nástrojů, aby s novou oznamovací povinností společnostem pomohla.

 

Další informace:

SCIP databáze

SCIP - základní informace

Rámcová směrnice o odpadech

Kandidátský seznam

 

Zdroj: MPO

15.09.2021 19:14

Solární energetika získala možným zařazením fotovoltaiky do aukční podpory nový impuls pro svůj rozvoj v Česku. Shodli se na tom zástupci oborových svazů, které oslovila ČTK. O možném zařazení fotovoltaiky do připravovaného systému dnes rozhodli poslanci. Energetické aukce fungují v řadě evropských států, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Svaz moderní energetiky uvedl, že fotovoltaika se zařadila mezi zdroje, které chtěla tímto mechanismem podpořit vláda - větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a skládkový plyn. Zda stát vyhlásí aukce bude záležet na příštích vládách. "Věříme, že bude příští vláda tento mechanismus tržní podpory využívat tak, aby se podařilo naplnit potřebné snížení emisí a pomoci nahradit uhlí, které stále více zatěžuje cena emisních povolenek," řekl dnes programový ředitel svazu Martin Sedlák.

"Pokud novelu nevetuje prezident republiky, umožní v Česku rozvoj nejperspektivnějších solárních a větrných elektráren. Novela je však jen prvním, byť důležitým, krokem. Vláda musí následně konkrétní podporu i vypsat. Souběžně by se měl zvýšit český cíl pro obnovitelné zdroje v národním klimaticko-energetickém plánu a aktualizovat státní energetická koncepce způsobem, aby oba dokumenty zohlednily potenciál, který v Česku na poli obnovitelných zdrojů máme," uvedl expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku ekologického Hnutí Duha Tomáš Jagoš.

Podle předsedy Solární asociace Jana Krčmáře je však pro budoucí využití energie ze Slunce zařazení fotovoltaiky do aukcí jedinou pozitivní zprávou. Kritizuje, že o přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude rozhodovat svým nařízením vláda. Takzvané vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, se bude podle novely pohybovat od 8,4 procenta do 10,6 procenta.

"Do budoucna nejsou pro fotovoltaiku slibná prohlášení ministra průmyslu (Karla Havlíčka za ANO), který se opakovaně nechal slyšet, že vláda přidělí solárním elektrárnám povolenou výnosnost pouze 8,4 procenta, všechny jiné zdroje budou mít naopak maximální hranici 10,6 procenta," řekl Krčmář. Uvedl, že Solární asociace během projednávání novely opakovaně prosazovala jednotné a nediskriminační podmínky pro všechny typy podporovaných zdrojů. "Tato úprava vládní novely bohužel nenašla podporu většiny Sněmovny," dodal.

Komora obnovitelných zdrojů energie míní, že schválená novela je zásadní pro transformaci české energetiky. Uvedla, že po dekádě stagnace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku přináší rámec a stanovuje pravidla pro jejich budoucí rozvoj. "Na tahu je teď nová vláda, která by měla jasně stanovit termín pro konec využívání uhlí, přestat exportovat elektřinu na úkor zdraví a klimatu a prosadit zdanění každé tuny CO2 vypuštěné do ovzduší. To nejdůležitější ale je, začít brát obnovitelné zdroje opravdu vážně," řekl předseda komory Štěpán Chalupa.

Na podporu solárních elektráren loni v Česku podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) šlo 29,1 miliardy korun. Celková roční výše poskytnutého příspěvku podporovaným zdrojům energie loni v Česku podle OTE činila 45,4 miliardy korun a stagnovala tak na podobné úrovni jako v roce 2019. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun. Stát loni na dotaci přispěl 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu.

Záznamy: 25 - 36 ze 9929
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 


 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Předcházení vzniku odpadů

Potravinové přebytky představují i environmentální a etické aspekty
Redakce Odpadového fóra

Odpad, který nezatěžuje přírodu, a navíc je doslova k nakousnutí
Redakce Odpadového fóra

Udržitelnost bez inovací a změny myšlení nenastartujeme
Redakce Odpadového fóra

Každý z nás je odpovědný za svoji uhlíkovou stopu, tedy i za svoji spotřebu
David Vandrovec

Magenta Experience Center: Místo pro chytré nápady a udržitelné projekty
Zuzana Svobodová

Motivátor X: Aplikace pro snadnější třídění odpadu pro domácnosti a obce
Palkovičová a Klepáč

Dotace na cirkulární ekonomiku: nové dotační období 2021–2027
Kristýna Černobílová

Předcházení vzniku odpadu z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák

Jak se žije re-use centrům a nábytkovým bankám v Česku?
Dana Kalistová

Upcyklace dřeva s historickým příběhem
Jaroslav Krucký

Alpaka cesta k udržitelnému oblékání
Steffi Šimralová Černá

Environmentální výchova: měřitelné dopady
Jan Činčera, Roman Kroufek

Udržitelný životní styl je otázkou našich priorit a volného času
Michaela Nedvědová

Skvělé zprávy: kontrolní list pro udržitelné stavebnictví je tu!
Regina Hulmanová

Výstavba bioplynových stanic pod taktovkou měst a obcí
Redakce Odpadového fóra

Sezimovo Ústí se pyšní modernizovanou čistírnou průmyslových odpadních vod
Redakce Odpadového fóra

Elektroodpad a jeho následné použití
Daniel Šafář

Jak se recyklační průmysl připravuje na recyklaci solárních panelů
František Vörös

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Štěpán Jakl

Skladování hořlavin v halách logistických parků bezpečně a předpisově
Petra Veselá

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
13.10. Nanobezpečnost
14.10. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
19.10. Práce s IS ENVITA na PC
Opakování:
9.11.2021, 10.11.2021, 7.12.2021, 8.12.2021
21.10. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
Opakování: 30.11.2021
26.10. iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví - povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik
Listopad    
1.11. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 12.1.2022, 25.1.2022, 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
2.-3.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV
5.11. kurz Cirkulární zadávání (listopad 2021 až červen 2022)
3.-5.11. 17. Workshop o oběhovém hospodářství a skládkování, Žitava-Liberec 2021
23.11. AZBEST
24.11. Zásadní legislativní změny v odpadovém hospodářství v souvislosti s výkonem státní správy obce s rozšířenou působností
Opakování: 25.11.2021
Leden    
13.1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
18.1. Ukončení roku v SW SKLAD Odpadů 8 převod dat do EVI 8, tvorba a odeslání ročního hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP
Opakování: 19.1.2022
25.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
27.1. Stavební zákon
Oapkování: 22.2.
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 17.2.2022