Novinky

06.05.2013 10:11

Dne 19. 3. 2013 vstoupila v účinnost stěžejní novela zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.), která byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 69/2013 Sb. Přijetí novely zákona souviselo zejména s povinností ve stanoveném termínu transponovat důležitou evropskou směrnici o průmyslových emisích (směrnice 2010/75/EU) do právního řádu ČR.

Zákon č. 69/2013 Sb. přináší nové požadavky a povinnosti, se kterými se musí stávající provozovatelé IPPC zařízení, ale rovněž i nově zařazování provozovatelé, seznámit. Dochází především k posilování nároků na aplikaci nejlepších dostupných technik při stanovování podmínek provozu zařízení. Zvyšuje se důraz na ochranu půdy a podzemních vod. V neposlední řadě se taktéž rozšiřuje okruh činností (např. o výrobu desek na bázi dřeva), pro jejichž provoz bude nezbytné integrované povolení. Mění se i některé aspekty povolovacího řízení.

Vzhledem k úpravám zákona musí být upraveny i prováděcí právní předpisy. Stávající vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, v platném znění, bude nahrazena zcela novou vyhláškou. Nová vyhláška bude obsahovat aktualizovaný vzor žádosti o integrované povolení a některé zcela nové vzory dokumentů, které budou provozovatelé v procesu IPPC využívat (základní zpráva, odborné posouzení výjimky z BAT, zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení). Návrh vyhlášky je v současnosti v legislativním procesu. Její přijetí se předpokládá do července 2013.

Plánovaný seminář bude zaměřen na kompletní představení schválené novely zákona o integrované prevenci (zákona č. 69/2013 Sb.) a všech součástí nové prováděcí vyhlášky.  

Hana Šimánková UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Vás zve na odborný seminář:

„SEMINÁŘ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2013“

PODTITUL NÁZVU SEMINÁŘE ZNÍ:  PŘEDSTAVENÍ ZÁKONA Č. 69/2013 Sb., KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN V PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH.

SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA: KOMPLETNÍ PŘEDSTAVENÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI A ZMĚN PŘÍSLUŠNÝCH PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Přednáší:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení IPPC a IRZ, MŽP - expert z oblasti integrované prevence a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci

Termín konání semináře: úterý 21. května 2012

Místo konání: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

Vložné: 1347,- Kč bez DPH (1630,- Kč včetně 21 % DPH) možnost dokoupení oběda v ceně 99,- Kč bez DPH (120,- Kč včetně 21% DPH)

 

Další informace najdete na www.uzitečnésemináře.cz ZDE.

 

 

03.05.2013 18:58

O dopadech nařízení REACH, které zlepšilo ochranu lidského zdraví a životního prostředí v EU, diskutovali v Evropském domě v Praze zástupci Evropské komise, státní správy, privátní sféry a široké veřejnosti. Nařízení REACH upravující registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek z června 2007 však označily loni evropské malé a střední podniky za jednu z deseti nejvíce zatěžujících evropských legislativ. Podle zástupců českého chemického průmyslu REACH prodražuje podnikání v EU a snižuje konkurenceschopnost evropských firem ve světě. V přezkumu tohoto nařízení, který vydala Evropská komise (EK) na začátku února, připustila tuto náročnost REACH a jeho negativní dopad na MSP. Z tohoto důvodu přistoupila EK ke snížení poplatků pro malé a střední firmy a zároveň k navýšení poplatků pro velké firmy tak, aby změna nezpůsobila výpadek příjmů na chod agentury ECHA. Celkovou revizi nařízení EK v této chvíli nepovažuje za potřebnou. Více ZDE

 

03.05.2013 09:53

Klesající trend spotřeby vody se potvrdil i v roce 2012, uvádí ČSÚ v dnes zveřejněné zprávě "Vodovody, kanalizace a vodní toky 2012". Stejně tak pokleslo i specifické množství vody fakturované celkem a vody fakturované domácnostem. Celorepublikově pokles představuje u vody fakturované 1,7  l/os/den, u vody fakturované domácnostem 0,5 l/os/den. Cena pitné vody stoupla z 30,8 Kč/m3 na 32,70 Kč/m3, cena stočného stoupla z 27,90 Kč/m3 na 29,60 Kč/m3 (cena bez DPH). Více ZDE.

 

03.05.2013 09:40

Úředníci by v budoucnu mohli těžařům nařídit, aby hnědé uhlí posílali přednostně do tepláren. Ty by se pak musely smířit s tím, že budou platit za předem dané množství uhlí, i když je nakonec neodeberou. Počítá s tím věcný záměr velké novely horního zákona, která prošla první kolem připomínkového řízení a míří k projednání vládou. E15.cz dále informuje, že nově se do zákona vrací i právo vyvlastnit pozemky a nemovitosti, pokud brání těžbě uhlí či uranu, které je ve veřejném zájmu. MPO chce také zvýšit výnos z poplatku z vytěžených nerostů o 150 procent, z nynějších zhruba 600 milionů na 1,6 miliardy korun za rok. Na desetinásobek, ze sto korun na hektar na tisíc korun na hektar, se má zvýšit i poplatek za používání dobývacího prostoru. Nově by půl miliardy z vybraných peněz získaly také kraje. Ty by z nich mohly financovat obnovu krajiny. Necelou třetinu by měly inkasovat přímo rezorty průmyslu a obchodu a životního prostředí a zbytek obce. Více čtěte na E15.cz ZDE.

 

Dokumenty ke stažení: předkládací zpráva - návrh zákona - vypořádání připomínek

 

Zdroj: E15.cz

 

03.05.2013 08:16

Průměrný  nový  osobní  automobil  prodaný  v  EU  byl  v  roce 2012 o 9 % palivově efektivnější než před třemi roky. S ohledem na nižší spotřebu paliva produkoval méně škodlivých emisí, a způsoboval proto menší škody na životním prostředí, uvádí ve své aktualitě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Za příčiny tohoto zlepšení je možné označit vývoj technologií v automobilovém průmyslu, ekonomickou krizi, která spotřebitele nutí nakupovat menší automobily, i nárůst podílu dieselových vozidel ve vozovém parku, která mají nižší spotřebu paliva a produkují méně emisí CO2 než vozidla benzínová.

Průměrné emise CO2 produkované v roce 2012 novými vozidly v EU se snížily o 2,6 % na 132,2 g CO2/km a směřují tak splnění krátkodobého cíle 130 g CO2/km do roku 2015. Do roku 2020 by měly emise dále poklesnout na 95 g CO2/km za celý vozový park nově registrovaných vozidel. Pro jednotlivé výrobce automobilů stanoví evropská legislativa individuální cíle, které jsou závislé na parametrech vyráběných vozidel. Informaci o naplňování těchto cílů poskytne EEA později v tomto roce.

V roce 2012 se v EU prodalo cca 12 milionů nových osobních vozidel, dieselové automobily představují 55 % vozového parku nových vozidel. Ekologicky nejefektivnější nová vozidla mají v Dánsku (117 g CO2/km) a v Portugalsku (118 g CO2/km), nejméně naopak v Lotyšsku a Estonsku, kde se průměrná produkce CO2 z nových vozidel pohybuje okolo 150 g/km. Podrobná data o emisích CO2 z osobních automobilů jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EEA.

 

Zdroj: CENIA

 

02.05.2013 14:37

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil ve čtvrtek dne 2. května Poslanecké sněmovně zákon ze dne 27. dubna 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Dne 13. února 2013 hlasovala Sněmovna o pozměňovacím návrhu pana poslance Sivery, který dal pozměňovací návrh k odložení lhůty účinnosti u  likvidace fotovoltaických elektráren  z 1. června na 31. prosince letošního roku s tím, že  tento návrh nebyl Sněmovnou přijat. Více ZDE

 

02.05.2013 11:22

Ve dnech 23. - 24. května 2013 se bude v Praze konat 14. evropského Fórum pro ekoinovace, které pořádá Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou dvakrát ročně za účelem výměny poznatků o ekoinovacích. Letos se fórum poprvé uskuteční v Praze a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

Fórum je určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací a podpora uchycení nových environmentálních technologií na trhu. Důraz bude kladen na spolupráci státní správy a samosprávy se soukromým sektorem, na sdílení dobré i špatné praxe. Písemný výstup z fóra bude doporučením pro High level working group k eko-inovacím pod hlavičkou Evropské komise.

Konference bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Vstup je bezplatný, ale možný pouze s pozvánkou a registrací. Na následující webové stránce je možné dočíst se více o programu fóra a napsat si o zaslání pozvánky se jménem a heslem pro registraci: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html

 

Dokument ke stažení:

Program konference: Fórum pro ekoinovace (PDF, 786 kB )

 

 

Zdroj: MŽP

02.05.2013 08:49

Model EPC (Energy Performance Contracting), tedy zjednodušeně bez vstupní investice, se kvůli vzrůstajícím cenám energií a legislativě mířící k energeticky úsporným budovám stává přitažlivý pro veřejnou sféru. O tomto modelu úspor energií začíná uvažovat řada českých měst a krajů. Aktuálně se chystá využít tuto metodu například Kopřivnice, Ostrava, České Budějovice, Písek, Opava, Litvínov, Krnov, Klatovy, Karlovarský a Moravskoslezský kraj nebo třeba Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Model EPC, kdy se energetická opatření splácejí smluvnímu partnerovi z úspor energií, se rozšířil v době ropné krize v USA a v Britanii. Ani na českém trhu není úplnou novinkou. První projekt se u nás datuje k roku 1993. Celkem jich je u nás už asi 150 a proinvestované prostředky dosáhly téměř tří miliard. V českém prostředí už má s těmito energetickými službami zkušenosti zhruba deset firem, od roku 2010 mají svou asociaci. Více ZDE

 

Zdroj: E15.cz

 

02.05.2013 08:17

Navrhovaná právní úprava přináší v první řadě větší ochranu spotřebitele v otázce omezení délky výpovědních lhůt pro smlouvy o dodávání tepelné energie a v povinnosti informovat spotřebitele o podmínkách dodávání tepla způsobem umožňujícím dálkový přístup. V části druhé se věnuje otázkám stavebního řízení pro malé zdroje tepla a explicitně vyjadřuje dosavadní soudní praxi v otázce rozsahu účastenství subjektu za účelem ochrany věcného břemene či stavby. Stavba plynového zdroje se jmenovitým výkonem jednoho kotle do 50kW do maximálního součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů nižšího než 100kW by nebylo zapotřebí stavební povolení ani ohlášení. Navrhovaná účinnost je 1. 1. 2014. Více ZDE

 

29.04.2013 17:49
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 potřebám žadatelů a zároveň naplňuje akcelerační opatření v Operačním programu Životní prostředí.
Předložená aktualizace Plánu výzev pro rok 2013 je odpovědí na požadavek na zrychlení procesů a optimalizaci některých parametrů. Cílem je zjednodušit žadatelům cestu ke spuštění projektu a zkrátit administrativní procesy na minimum.
Změny plánu výzev zohledňují akcelerační opatření a možnosti jejich důsledného uplatňování a zároveň mají přispět k uspokojení potřeb žadatelů i s ohledem na jejich reálné možnosti. Mimo jiné došlo ke zkrácení harmonogramu XXXIX. výzvy o 14 dní, XLIV. výzvy o 2 měsíce a harmonogramu XLV. výzvy, který byl zkrácen o 2,5 měsíce.
 
Dokument ke stažení:

 

29.04.2013 13:58

V pondělí 29. dubna byla vyčerpána částka 40 milionů korun, která byla určena na výměnu starých neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji. "Můžu všem obyvatelům Moravskoslezského kraje slíbit, že v létě vypíšeme další výzvu, ve které bude dostatek peněz na výměnu kotlů. Zájem veřejnosti jasně ukazuje, že tento program má smysl.", říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Více ZDE

 

 

29.04.2013 10:03

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. Změna zákona se týká přílohy č. 1 zákona o obalech, která uvádí názorné příklady některých výrobků, z hlediska zda jsou či nejsou obalem a dále v příloze č. 3 stanovuje nové cíle recyklace a celkové využití obalového odpadu. Termín připomínek je stanoven na 27. května. Více ZDE

 

Záznamy: 8919 - 8930 ze 9268
<< 742 | 743 | 744 | 745 | 746 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

  

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Červnové číslo - Energetické využívání odpadů

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Maršák: Bez nové legislativy nelze zvládnout omezení skládkování
 • Tlak na snížení zbytečných nákladů začíná výrazně stoupat
 • Jsou PET lahve vyrobené z recyklátu zdravotně bezpečné?
 • Nový zákon o odpadech musí zajistit odklon komunálního odpadu od skládkování
 • Nové technologie pro zpracování odpadů nyní výhodněji díky finančním nástrojům
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Bionádobí? Ano, ale zatím bez potlesku
 • Ve výrobě ŠKODA AUTO již nevznikají žádné odpady ke skládkování
 • Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
 • Odpady ve spojitosti s chemickou legislativou
 • Skříně a sklady na nebezpečné látky
 

COVID 19

 • Polemika: Recyklace prostředkem pro restart ekonomiky

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

 • Výroba tepla z odpadu má v Brně zelenou
 • Bláha: Modernizací se posuneme k nejmodernějším spalovnám
 • Zařízení ZEVO PLZEŇ včera, dnes a zítra
 • Technologie Sludge-to-Product pomocí sušení a pyrolýzy na ČOV Trutnov
 • Kontrolní činnost ČIŽP - spalování a energetické využívání odpadů

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červen    
18.6. Energie pro pohon cirkulární budoucnosti
23.6. Odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy a praxe i ve vazbě na COVID 19 a nový zákon o odpadech
Opakování: 24.6.2020
23.6. Dotace pro cirkulární ekonomiku
Červenec    
28.7. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.2020, 28.7.2020, 29.7.2020, 30.7.2020, 8.9.2020, 9.9.2020, 6.10.2020, 7.10.2020
 
Září    
2.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 15.9.2020, 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
8.-9.9. Dny teplárenství a energetiky
10.9. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
24.9. 11. konference o ekovýchově v Praze
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
20.10. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 21.10.2020
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-13.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020