Novinky

22.01.2013 14:34

EurActiv.cz dnes informuje, že podle evropské komisařky pro oblast klimatu se musí členské státy brzy rozhodnout, jak se postaví k plánům na dočasné stažení části emisních povolenek z obchodování. Čeká se hlavně na pozici Německa. Česká republika je nadále skeptická, především kvůli nízkým výnosům z aukcí povolenek v letošním roce.

Letos by měl podíl ČR na dražených povolenkách představovat asi 48 milionů, odhaduje ministerstvo životního prostředí. Při uplatnění backloadingu lze očekávat pokles tohoto množství asi na 30 milionů povolenek. V rámci derogací by pak mělo být bezplatně přiděleno 27 milionů povolenek. Pro dražby by tak zůstaly pouze 3 miliony. Výnosy z aukcí chce přitom již letos ministerstvo použít pro financování programu, který naváže na Zelenou úsporám.

I když Česko podporuje funkční systém emisního obchodování, které je důležité pro stabilní investiční prostředí, z krátkodobého hlediska se na backloading dívá spíše skepticky. Vláda hodlá svou pozici upřesnit na základě dalšího vývoje, vyplývá z rámcové pozice, kterou schválila v prosinci.

V České republice podporuje plány Komise především společnost ČEZ, která poukazuje na to, že nízká cena povolenky ohrožuje investice do plánovaných nízkouhlíkových zdrojů. Zásadně proti umělému navyšování ceny povolenek vystupuje naopak Svaz chemického průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy se vzhledem k rozdílným pohledům svých členů rozhodl žádné stanovisko nezaujímat.

 

Zdroj: EurActiv.cz (celý článek ZDE)

 

22.01.2013 14:25

Od letošního července si budou moci odběratelé z řad domácností i firem maloodběratelů sjednat u E.ONu novou sazbu elektřiny. Pro domácnosti se chystá zavedení sazby D27d, firmy pak pro stejný účel mohou využívat sazbu C27d.  Sazba je určena pro nabíjení elektromobilů, a to zejména pro stávající odběratele, užívající jednotarifové sazby (např. D02d či C02d), kteří vlastní a používají elektromobily. Nová speciální sazba je výsledkem jednání energetických společností E.ON, PRE, ČEZ a Energetického regulačního úřadu a dále Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP). Více ZDE.

 

22.01.2013 13:50

Vláda měla zítra projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se i týkají IRZ, změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy.

 

Předložený materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu, kdy jsou shromažďovány podněty z podnikatelské sféry vztahující se k předpisům na ochranu životního prostředí a na základě nich se prověřuje, zda nejsou jednotlivé požadavky vyplývající z českých předpisů neodůvodněně přísné, zejména ve vztahu k předpisům EU.

 

Účelem ekoauditu je zlepšování podnikatelského prostředí a snižování administrativní náročnosti. Materiál tedy naplňuje i Programové prohlášení vlády, kde se vláda v kapitole o životním prostředí zavazuje provádět pravidelný audit environmentální legislativy s cílem snížit finanční a administrativní zatížení občanů a podnikatelské sféry s tím, že zjednodušování nepovede ke snižování standardů ochrany životního prostředí.

 

Předmět a obsah materiálu

V lednu roku 2012 byly Ministerstvu životního prostředí (MŽP) zaslány podklady pro přípravu další etapy aktualizace ekoauditu. Na základě dohody zástupců MŽP a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bylo v pracovních skupinách diskutováno 74 konkrétních podnětů vztahujících se k jednotlivým ustanovením právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Stranou zůstaly pouze podněty již uplatněné v předchozích fázích nebo ty, u nichž by v důsledku realizace hrozil rozpor s požadavky unijního práva.

Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry těchto diskusí a seznam 36 úkolů z nich plynoucích jsou obsahem III. části materiálu.

Jedná se například o úkol vyhodnotit ohlašování přenosů látek v odpadech do integrovaného registru znečišťování jako podklad pro další možnou redukci takto ohlašovaných látek (poslední redukce provedená novelizací příslušného nařízení vlády byla v r. 2011 přijata právě na základě dohody v rámci ekoauditu), připravit konkrétní změny v prováděcím předpisu upravujícím ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, připravit metodický pokyn pro řízení o registraci významných krajinných prvků pro orgány ochrany přírody nebo o zvážení redukce okruhu dotčených subjektů, na které se vztahuje hodnocení rizik podle zákona o předcházení ekologické újmy, a to stanovením vhodnějších limitů pro tyto subjekty.

 

Dle posledních informací z odboru komunikace MŽP bod programu bude odložen z důvodu zahraniční cesty ministra průmyslu a obchodu (MPO) M. Kuby. MPO je spolupředkladatelem návrhu. Není jisté, že bod projedná vláda o týden později. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 

Zdroj: MŽP - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP

22.01.2013 08:27

Látky byly vybrány z Kandidátského seznamu jako prioritní k zařazení do přílohy XIV nařízení REACH na základě svých nebezpečných vlastností, používaného objemu a použití v aplikacích, kde může docházet k potenciální expozici pracovníků. Při přípravě doporučení vzala ECHA v úvahu připomínky, které obdržela v rámci veřejné konzultace. Více ZDE.

 

21.01.2013 15:54

Anabáze českého gigantu ČEZ v Albánii nejspíše skončí mezinárodní arbitráží. Albánský regulační úřad se totiž dnes rozhodl odebrat ČEZu licenci na distribuci elektřiny. Vyvrcholily tak dlouhodobé spory - Albánci si stěžují, že jim ČEZ dluží a neinvestuje do sítě, ČEZ se naopak v zemi dlouhodobě potýká se špatnou platební morálkou odběratelů. Obě strany tak nejspíše čeká mezinárodní arbitráž. Více NA E15.cz ZDE.

 

Stanovisko ČEZ:

 

Albánský regulační úřad dnes rozhodl o odebrání licence společnosti ČEZ Shpërndarje. Dle Skupiny ČEZ je takový postup v rozporu s tamními zákony a proti jeho rozhodnutí podá formální protest. Současně podnikne první kroky k zahájení mezinárodní arbitráže.

Albánský regulátor spolu s rozhodnutím o odebrání licence určil administrátora, který má pod jeho dohledem převzít správu společnosti, včetně všech rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti za chod společnosti, a na kterého se tudíž přenesou práva statutárních orgánů CEZ Shpërndarje. Dosavadní vlastník, tedy Skupina ČEZ, tím ztrácí veškerá akcionářská práva a nemá jakoukoliv možnost, jak se proti tomuto de facto vyvlastnění bránit. Společnost ČEZ s tímto postupem, kdy o fungování společnosti svévolně rozhoduje pouze regulační orgán, zásadně nesouhlasí a považuje ho za neslučitelný nejen s jakýmikoliv evropskými normami, ale i s albánskými zákony. Bezprostředně proto podá žalobu a uvědomí albánskou vládu o svém záměru zahájit arbitrážní řízení.

Situace v Albánii se zkomplikovala na začátku loňského roku, kdy v důsledku loňského katastrofálního sucha byla albánská státní elektrárenská společnost KESH nucena elektřinu za mnohem vyšší ceny dovážet ze zahraničí, čímž se dostala na hranici bankrotu a bez pomoci albánské vlády by nepřežila. Ta se tak svým rozhodnutím na začátku tohoto roku pokusila situaci vyřešit, bohužel způsobem nemajícím v Evropě obdoby, tedy přenosem veškerých nákladů na bedra zahraničního investora, společnosti ČEZ Shperndarje. K 1.1.2012 byla tudíž rozhodnutím regulátora navýšena cena od společnosti KESH o 91%. Tento negativní vliv se po intenzivních jednáních podařilo částečně zmírnit novým rozhodnutím regulátora o snížení vstupní ceny elektřiny od státních elektráren KESH z 2 830 na 2 200 ALL/MWh, což představuje snížení původního meziročního nárůstu z 91% na 49%, a schválením studie stanovující počáteční výši nedobytných pohledávek. Další zvrat však znamenalo vystavení daňového nedoplatku a penále ve výši 4 bil. ALL (cca 28 mil EUR) či za nedodržení objemu importů elektřiny ve výši 430 mil. ALL (ca 3 mil. EUR). Na začátku října Skupina ČEZ změnila obsazení dozorčí rady a představenstva ČEZ Shperndarje nezávislými odborníky za účelem zklidnění vypjatého stylu vyjednávání.

 

 

Zdroje: E15.cz, ČEZ

 

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cez-v-albanii-prisel-o-licenci-hrozi-arbitraz-950090#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

21.01.2013 12:52

V sobotu 19. 1. 2013 byl za podpory České republiky dojednán text nové Minamatské úmluvy o rtuti. Úmluva přinese celosvětové snížení emisí rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí, náhradu rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládání s odpady. Úmluva by měla být podepsána na podzim v Japonsku.

Rtuť se prostřednictvím atmosféry přenáší na velké vzdálenosti a ovlivňuje životní prostředí a zdraví lidí daleko od zdrojů znečištění. Ročně se jí do ovzduší dostane 2 000 tun kvůli lidské činnosti, zejména spalování uhlí. Tento objem se v budoucnu sníží. Úmluva zavádí celosvětová pravidla, jak se rtutí zacházet ve všech fázích jejího životního cyklu – od těžby (jež se v budoucnu zastaví), přes použití ve výrobcích (např. teploměry a další měřicí přístroje používané v medicíně) a procesech (např. výroba chlóru rtuťovou metodou), při obchodu až po nakládání s odpady obsahujícími rtuť.

Úmluva nese na základě návrhu japonské vlády název podle města Minamata. Právě to bylo v 50. letech 20. století svědkem vážné otravy obyvatel rtutí. Znečištěné odpadní vody z petrochemického závodu se dlouhodobě vypouštěly do moře, došlo ke kontaminaci ryb methylrtutí, které způsobilo otravy a poškození zdraví řady lidí. Japonská vláda, která vyjednávací proces významně podporovala, bude hostit v říjnu 2013 ve městě Kumamoto diplomatickou konferenci. Na té bude nová úmluva otevřena k podpisu.

Také Česká republika k přípravě nové úmluvy významně přispěla. Za jejího předsednictví v Radě EU se v únoru 2009 podařilo vyjednat pověření k přípravě úmluvy a v letech 2011 a 2012 ČR dokonce hostila jednání regionu střední a východní Evropy.

 

Zdroj: MŽP

21.01.2013 06:55

ECHA žádá o předložení informací ohledně použití kadmia a jeho sloučenin v plastových materiálech v souvislosti s přípravou dokumentace podle přílohy XV REACH. Cílem je posoudit dopad případného rozšíření stávajícího omezení. Připomínky je možné podat do 11. února 2013 prostřednictvím on—line dotazníku. Více ZDE.

 

18.01.2013 17:00

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA dnes 18. 1. 2013 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) s tím, že bylo stanoveno 90 podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný. Ministerstvo životního prostředí tím ukončilo jeden z nejnáročnějších a odborně nejkomplikovanějších procesů EIA v historii. V průběhu celého procesu EIA bylo zpracováno tisíce stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílely desítky odborníků nejen z České republiky.

Záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ představuje novostavbu nového jaderného zdroje včetně souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Z hlediska původní koncepce jaderné elektrárny Temelín jde o dostavbu elektrárny o dva bloky moderního typu (reaktory III.+ generace) včetně doplnění linek vyvedení elektrického výkonu do rozvodny Kočín a zvažované zvýšení kapacity přívodu surové vody do elektrárny z čerpací stanice Hněvkovice. V rámci záměru budou použity bloky o výkonu do 1 700 MWe s reaktorem typu PWR III.+ generace. Celkový čistý instalovaný výkon pro oba plánované bloky je tedy do 3 400 MWe.

Proces EIA byl provázen velikou účastí nevládních organizací a veřejnosti, přičemž převážná většina připomínek těchto subjektů byla zaslána ze sousedních zemí, konkrétně Spolkové republiky Německo a Rakouska. Nevládní organizace a veřejnost podaly v procesu EIA více jak 60 000 vyjádření, ve kterých v převážné většině převažovaly obavy spojené s provozem jaderných zdrojů. Všechna doručená vyjádření se rovněž stala podkladem pro stanovisko EIA, přičemž všechny připomínky uvedené v doručených vyjádřeních, které MŽP v průběhu procesu EIA obdrželo, byly důkladně vyhodnoceny a vypořádány. Relevantní připomínky pak byly promítnuty do zmíněných 90 podmínek souhlasného stanoviska EIA. Vypořádání připomínek doručených k oponentnímu posudku je přílohou stanoviska EIA a je jeho nedílnou součástí.

Podmínky stanoviska EIA se zaměřují na vyloučení a minimalizaci vlivů záměru na všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví, za podstatné lze považovat především podmínky vztahující se k jaderné bezpečnosti, ochraně vod a ochraně ovzduší. MŽP považuje za zásadní zejména požadavek na další průběžné zohledňování případných nových požadavků legislativy včetně dalších doporučení a mezinárodní praxe v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti. Tato podmínka zaručuje, že další projektová příprava záměru bude bez ohledu na dodavatele reflektovat aktuální vývoj v oblasti jaderné energetiky.

MŽP zajišťovalo proces EIA tak, aby byl všem zástupcům veřejnosti jak z České republiky, tak ze zahraničí dán dostatečný prostor ke vznášení připomínek a účasti na procesu EIA a došlo tak k naplnění mezinárodních úmluv (Espoo a Aarhuská úmluva), jimiž je Česká republika vázána. Z tohoto důvodu byly kromě veřejného projednání v Českých Budějovicích (dne 22. 6. 2012), jehož zajištění vyplývá z českého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nadstandardně a mimo rámec procesu posuzování vlivů na životní prostředí provedeny i veřejné diskuse na území Spolkové republiky Německo (v Pasově dne 12. 6. 2012) a na území Rakouska (ve Vídni dne 30. 5. 2012). Veškeré dokumenty, na jejichž základě je stanovisko EIA vydáváno, byly rovněž přeloženy do německého jazyka, rovněž na veřejném projednání bylo zajištěno tlumočení do německého jazyka. MŽP proto konstatuje, že účast zahraničních občanských sdružení a veřejnosti byla zajištěna v maximálním rozsahu.

Stanovisko EIA bylo v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí vydáno na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, posudku o vlivech záměru na životní prostředí, veřejného projednání a všech vyjádření doručených MŽP. Stanovisko EIA je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů (např. pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení), nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Podmínky uvedené ve stanovisku EIA musí být zahrnuty v těchto rozhodnutích; v opačném případě musí být uvedeny důvody, pro které tak nebylo učiněno nebo bylo učiněno pouze částečně. Bez stanoviska EIA nelze tato rozhodnutí vydat.

 

Úplné znění stanoviska EIA, vč. vypořádání připomínek k posudku, lze nalézt v Informačním systému EIA ZDE.

 

Zdroj: MŽP

18.01.2013 12:57

Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) došlo k zásadní změně. Dosavadního ředitele odboru odpadů MŽP Jaromíra Manharta vystřídal Lubomír Chytka. K personální změně nám tiskový mluvčí ministerstva Matyáš Vitík uvedl, že "změny souvisejí s potřebou vyšší dynamiky práce a odborné komunikace na odboru a interaktivně do odborné veřejnosti - a také vzhledem k legislativním úkolům, které pro odbor odpadů letos vyplývají z požadavků vlády ČR."

 

Další podrobnosti zjišťujeme

18.01.2013 12:18

Skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Nová právní úprava by měla podle návrhu zjednodušit a zlevňit celý systém transferu prostředků ze státního rozpočtu operátorovi trhu a to změnou čtvrtletní frekvence na frekvenci měsíční. Dále návrh formálně upřesňuje název a účel dotace ze státního rozpočtu, která je jednou ze složek financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů.

 

Dotace ze státního rozpočtu je jednou ze složek financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů a jediný zdroj financování provozní podpory tepla. Dosavadní právní úprava naráží na limity stávajícího ustanovení § 29 zákona, které stanoví čtvrtletní frekvenci pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstvem průmyslu a obchodu (ministerstvo) operátorovi trhu. Tento časový rozvrh poskytování dotace ze státního rozpočtu dále zvyšuje náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie, což vyplývá z potřeby zajištovat finanční prostředky pro výplatu provozní podpory elektřiny a tepla, kterou je  povinen ze zákona v daných termínech operátor trhu vyplatit, a proto se navrhuje výplata s měsíční frekvencí. Potřebná výše prostředků pro výplatu podpory v termínech daných současným zákonem není z hlediska časového zcela kryta z příjmů, které jsou na podporu elektřiny určeny - tedy z úhrady části ceny elektřiny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a dotací ze státního rozpočtu.

Z uvedeného důvodu je pro zajištění plnění všech zákonných povinností potřeba, aby operátor trhu (který procesně zajištuje výplatu podpory) překlenul úvěrem uvedené časové období, kdy není shoda mezi výší nákladů na podporu elektřiny z OZE vyplacené výrobcům elektřiny z OZE a výší výnosů sloužících na úhradu podpory elektřiny z OZE, z důvodu nedostatku finančních prostředků v řádu mld. Kč. Dosavadní výpočty ukazují, že úvěrová služba operátorovi trhu, jejíž náklady by musely být následně započteny do nákladů na podporu elektřiny z OZE, by činila cca 80 až 100 mil. Kč.

Současná právní úprava (§ 29) přímo stanovuje požadavek podání žádosti o poskytnutí dotace ze strany operátora trhu. Tato obecně závazná procedura je již obsažena v jiném právním předpise (zákon o rozpočtových pravidlech), a proto se v zákoně č. 165/2012 Sb., jeví jako nadbytečná, přičemž bude vždy zřejmé, jaká částka bude operátorovi trhu poskytována a zákon jednoznačně stanoví termíny jejího uvolňování k 25. dni každého kalendářního měsíce, a to ve výši jedné dvanáctiny částky stanovené na tyto účely.

Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh novely zákona předložili poslanci - F. Sivera, A. Rádl, J. Bureš, M. Urban, F. Laudát, J. Husák, K. Šidlo, P. Hojda, C. Zapletal a J. Rusnok. Návrh zákona je veden jako sněmovní tisk č. 900.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění zákona s vyznačením změn

 

Zdroj: důvodová zpráva k návrhu

 

 

 

 

 

 

 

Návrh poslanců Františka Sivery, Aleše Rádla, Jana Bureše, Milana Urbana, Františka Laudáta, Jana Husáka, Karla Šidla, Pavla Hojdy, Cyrila Zapletala a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.

18.01.2013 09:40

Server iHNED.cz včera informoval, že společnost E.ON testuje elektrárnu na vlnách u Orknejských ostrovů. Velká Británie chce do roku 2020 vyrábět pomocí přílivu a odlivu a síly mořských vln 2GW elektřiny, což by stačilo pro zásobování 1,4 milionu domácností. Zařízení je pojmenované po skutečném druhu mořského hada Pelamis platurus. E.ON testuje Pelamis druhé generace o výkonu 0,75MW. E.ON v blízké budoucnosti plánuje první "vlnový park", kde by měly být nejprve čtyři tyto přístroje. Pelamis je vyroben tak, aby vydržel i stoletou mořskou bouři a až třicetimetrové vlny. Produkce elektřiny není závislá na výšce vln, ale na jejich tvaru a pravidelnosti. Naopak, pokud jsou vlny větší než dva metry, jeho tvar je uzpůsoben tak, aby jejich vrcholky podplouval, podobně jako to dělají třeba surfaři. Video ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz

18.01.2013 09:25

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil veřejnou zakázku "Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštění odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)". Lhůta pro podání nabídek končí 5. února 2013 ve 13:50 hodin a otevírání obálek se uskuteční a deset minut později stejný den. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy je stanovena na 800.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 1.600.000,- Kč bez DHP za dobu trvání veřejné zakázky. Více ZDE.

 

17.01.2013 08:06

Vláda má v Senátu potíže s prosazením novely, která má kvůli směrnici EU zpřesnit pravidla povolování provozů znečišťujících životní prostředí. Senátní podvýbor pro energetiku normu nepodpořil, informovala ČTK. Novela měla být podle unijních požadavků přijata do 7. ledna. Pokud by nebyla schválena, Česku by hrozila pokuta ve výši zhruba 80.000 eur za každý den prodlení. Novelu zákona o IPPC Senát projedná na konci ledna.

ČTK informuje, že Vláda má v Senátu potíže s prosazením novely, která má kvůli směrnici EU zpřesnit pravidla povolování provozů znečišťujících životní prostředí. Senátní podvýbor pro energetiku normu nepodpořil. Většina jeho členů se k předloze postavila zdrženlivě, vážné námitky neměli. Pro schválení byli především oba zástupci ČSSD, která má jinak v horní komoře pohodlnou většinu.

Novela měla být podle unijních požadavků přijata do 7. ledna. Pokud by nebyla schválena, Česku by hrozila pokuta ve výši zhruba 80.000 eur za každý den prodlení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony projednají senátoři na 4. schůze Senátu v 9. funkčním období, která bude zahájena 30. ledna v 10 hodin.

 

Senát dále projedná:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (evropský senátní tisk č. N 200/08/)

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) (senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

16.01.2013 11:25

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrová řízení pro projektové manažery/-ky do Úseku řízení OPŽP (Odbor ochrany vod, Odbor ochrany přírody a Odbor ochrany ovzduší a OZE. SFŽP hledá zaměstnance pro pracovišti SFŽP ČR v Praze na základě Dohody o pracovní činnosti.

 

Odbor ochrany vod

 • VŠ vzdělání - vodohospodářství, technologie vody, přírodovědné nebo stavební se zaměřením vodní stavby nebo inženýrské sítě
 • znalost používaných technologií v oboru vodohospodářství
 • znalost právních předpisů v oblasti ochrany vod

 

 Odbor ochrany přírody

 • VŠ vzdělání přírodovědné, krajinné inženýrství nebo stavební se zaměřením na životní prostředí -
 • PO 6 a PO 1.3
 • VŠ vzdělání specializace zahradnictví a sadovnictví, přírodovědné nebo krajinné inženýrství , dobrá znalost taxonů dřevin (stromů a keřů, včetně okrasných kultivarů) -OP 6.5
 • VŠ vzdělání (nakládání s odpady, případně stavební inženýrství apod.) se zaměřením na životní prostředí - PO 4
 • znalost právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny - PO 6
 • velice dobrá znalost právních předpisů v oblasti odpadů - PO 4
 • dobrá orientace v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí a problematice starých ekologických zátěží - PO 4

 

Odbor ochrany ovzduší a OZE

 • VŠ technického směru (nejlépe strojní, stavební, elektrotechnická, chemicko - technologická nebo zemědělská fakulta) nebo SŠ (technické zaměření) + minimálně 1rok praxe v oboru (energetika, úspory energie, ochrana ovzduší) 
 • zkušenosti v oblastech: energetiky (spalovací zdroje, plynárenství, obnovitelné zdroje energie), ochrany ovzduší, zateplování budov a úspor energie
 • orientace v projektové dokumentaci, rozpočtech, výhodou bude znalost energetického auditu a relevantní legislativy (zákon o hospodaření energií; zákon o ochraně ovzduší; zákon o podpoře OZE; zákon o veřejných zakázkách apod.)

 

Další požadavky

 • dobrá orientace v oblasti fondů EU
 • analytické a logické myšlení, odolnost vůči stresu, flexibilita a spolehlivost
 • výborné organizační a koordinační schopnosti
 • ochota učit se novým věcem
 • pozice vhodná i pro absolventy VŠ
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz sk. B

 

Zodpovědnost za

 • účast na přípravě a realizaci projektů financovaných z EU (Operační program Životní prostředí), realizovaných za účelem zlepšení životního prostředí
 • hodnocení připravovaných projektů z hlediska ekologických přínosů, technického řešení a ekonomiky projektu
 • kontrola fyzické realizace projektů a zpracování záznamů o dohlídce
 • průběžné sledování a vyhodnocování poskytnutých dotací EU z hlediska ekologických, technických a ekonomických parametrů

 

Nabízíme

 • perspektivní a zajímavou práci na DPČ v příjemném prostředí na dobu určitou do 31. 12. 2013
 • nekuřácké pracovní prostředí
 • nástup: od 1. 2. 2013 nebo dle dohody

V případě Vašeho zájmu o tyto pracovní pozice zašlete do 29. 1. 2013 Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera(zavináč)sfzp.cz , do předmětu, prosím, uveďte o jakou pozici máte zájem.

Kontakt:
Státní fond životního prostředí ČR
Simona Švecová, Olbrachtova 2006/9, 140 21, Praha 4 - Krč
tel:  267 994 263

Záznamy: 8919 - 8932 ze 8962
<< 636 | 637 | 638 | 639 | 640 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Úprava, zpracování a recyklace odpadů

Jen v roce 2018 hodnota veřejných zakázek dosáhla 600 miliard Kč. A právě veřejné zakázky s cirkulárním aspektem jsou absolutním základem, nejlepším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak roztočit cirkulární ekonomiku v Česku. O možnostech podpory výrobků z recyklátů se hojně hovoří, efektivní nástroje již máme, ale jaká je skutečná praxe? Odpověď najdete v nové čísle časopisu Odpadové fórum, které právě vychází na téma Úprava, zpracování a recyklace odpadů. A na co dalšího se můžete těšit? Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Prosinec    
     
10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2020
17.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
Opakování: 23.1.
21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
11.4. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ