KOMERČNÍ PREZENTACE COMMERCIAL PRESENTATION
 
Komerční prezentace

Na internetových stránkách časopisu WASTE FORUM i v jeho jednotlivých číslech je přípustná komerční prezentace. O jejím přijetí rozhoduje výhradně šéfredaktor, a to až poté, kdy je příslušné číslo hotové. V žádném případě nemá jakýkoli vliv na kvalitu recenzního řízení a na rozhodování o publikování jednotlivých článků.

Komerční prezentace na internetových stránkách je formou banneru 468 x 60 bodů na úvodní straně www.wasteforum.cz, v čísle může mít formu stránkové inzerce nebo PR článku. Tyto jsou umisťovány v zadní části čísla a v záhlaví každé této stránky je uvedeno COMMERCIAL PRESENTATION.

Nejoblíbenější formou komerční prezentace je PATRON ČÍSLA. Ten může být pro každé číslo jen jeden. Tato forma komerční prezentace zahrnuje banner o rozměru 468 x 60 bodů na úvodní stránce www.wasteforum.cz, informace o něm je umístěna na titulní straně čísla a v zápatí všech stránek časopisu. Patron čísla může dále mít v čísle PR článek nebo celostránkový inzerát.

Cena komerční prezentace je dohodou.

 

Veškeré další informace a objednávky v redakci: prochazka@cemc.cz.

 

COMMERCIAL PRESENTATION SLUŽBY A KOMERČNÍ PREZENTACE

 

Commercial presentation

A commercial presentation is allowed on the WASTE FORUM magazine website and in its individual issues. Its acceptance is decided solely by the editor-in-chief, and only after the relevant issue is ready. In no way has any influence on the quality of the peer-review process and on the decision to publish individual articles.

The commercial presentation on the website is in the form of a 468 x 60 point banner on the homepage www.wasteforum.cz, in the issue it can take the form of a page advertisement or a PR article. These are placed at the back of the number and COMMERCIAL PRESENTATION is listed in the header of each page.

The most popular form of commercial presentation is PATRON OF THE ISSUE. There can be only one for each number. This form of commercial presentation includes a banner measuring 468 x 60 points on the homepage of www.wasteforum.cz, information about it is located on the title page of the issue and in the footer of all pages of the journal. The patron of the issue can also have a PR article or a full-page advertisement in the issue.

The price of the commercial presentation is negotiable.

All information and orders in the editorial office: prochazka@cemc.cz

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195