Novinky

10.01.2013 15:32

Na přelomu roku 2012 vydala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích knihu Vodní právo. Vedoucím autorského kolektivu byl JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. Kniha je určena pracovníkům vodoprávních úřadů, správcům vodních toků, podnikům povodí, vodárenským společnostem, rybářům, rybníkářům, studentům a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Kniha vyšla v limitované edici 500 kusů za cenu 200Kč. Autorský kolektiv - JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Jaroslava Nietscheová, prom. práv., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., Mgr. Veronika Vytejčková. Více ZDE.


 

 

10.01.2013 08:31

Vláda včera schválila Státní politiku životního prostředí ČR pro období 2012 až 2020. Mezi priority patří snížení úrovně znečištění ovzduší, snižování rizikových látek z dopravy, ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů. Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál, tvrdí ministerstvo.

K navrhované politice ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě mj. podotklo, že ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 - 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

 

Dokument ke stažení:

 

 

10.01.2013 08:25

Podle posledního průzkumu se většina (56 %) Evropanů domnívá, že se kvalita ovzduší za posledních deset let zhoršila. V Itálii si to myslí celých 81 % dotázaných a stejný názor zastává ve Francii, na Kypru, v Maďarsku, Rumunsku, Řecku a Španělsku 70–75 % respondentů. Z tohoto průzkumu Eurobarometru pod názvem „Přístupy Evropanů ke kvalitě ovzduší“ vyplývá, že lidé výrazně podporují další opatření na úrovni EU. Téměř čtyři pětiny (79 %) dotázaných byly za to, aby EU navrhla k řešení problémů se znečištěním ovzduší další kroky. Účastníci průzkumu byli konkrétně dotázáni, zdali vědí o normách kvality ovzduší na úrovni EU a o emisních limitech v členských státech. Z těch, kteří o těchto limitech věděli (25 % v případě obou otázek), se více než polovina (58 % a 51 %) domnívá, že by měly být zpřísněny. Tato zjištění z průzkumu budou zohledněna v probíhajícím přezkumu politiky EU v oblasti ochrany ovzduší, který provádí Komise a který má být završen v druhé půli roku 2013. Více ZDE.

 

09.01.2013 11:23

CENIA zveřejnila dva podpůrné dokumenty týkající se problematiky ohlašování do IRZ prostřednictvím ISPOP. Konkrétně se jedná o návod pro vyplnění ohlašovacího formuláře a o průvodce procesem ohlašování údajů do IRZ. Oba dokumenty se týkají ohlašovacího roku 2012.

První dokument se výhradně věnuje způsobu vyplnění ohlašovacího formuláře IRZ (F_IRZ). Druhý dokument vyčerpávajícím způsobem popisuje krok za krokem práci s ISPOP a zejména celý proces ohlašování (od registrace subjektu, provozovny IRZ, administrace uživatelského účtu v ISPOP, změny údajů, stažení formuláře až po vyplnění a zaslání formuláře, včetně případného zaslání doplněného hlášení).

 

Dokumenty ke stažení:

Průvodce ohlašováním údajů do IRZ prostřednictvím ISPOP
Návod pro vyplnění formuláře IRZ

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 

09.01.2013 11:22

Začátkem ledna 2013 podepsali zástupci Skupiny ČEZ a společnosti Mercedes-Benz ČR memorandum o spolupráci. Partnerem projektu Elektromobilita ČEZ je tak již čtvrtý výrobce automobilů. Společným cílem obou společností je vzájemná spolupráce při uvádění elektromobilů na trh v České republice. Více ZDE.

 

09.01.2013 09:52

Společnost EQ Servis s. r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ V PRAXI se zaměřením na povinnosti znečišťovatelů ovzduší včetně ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků.

1. září 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který přináší řadu změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují seznámit s praktickým uplatněním nových povinností v provozech podniků, tzn. především pro znečišťovatele ovzduší. Zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností v ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

 

Obsah semináře:
  • zákon 201/2012 Sb.
  • prováděcí vyhlášky k zákonu včetně 415/2012 Sb.
  • změny v kategorizaci zdrojů znečišťování (včetně sčítacích pravidel)
  • měření emisí (lhůty, výjimky ad.)
  • poplatky za znečišťování ovzduší
  • průběžná a souhrnná evidence a její ohlašování přes ISPOP
  • kontroly technického stavu kotlů
  • změny stávajících povolení k provozu zdrojů znečišťování
  • a další povinnosti vyplývající ze zákona
  • prostor pro dotazy

 

Přednáší Ing. Zbyněk Krayzel – odborník přes problematiku ochrany ovzduší (dlouholetý pracovník ČIŽP, dnes soukromý poradce)

 

___________________________________________________________________________________

 

Brno - 20. února 2013

9.00–15.00 hod. (prezence od 8.30), Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4, zastávky nám. Svobody - tram č. 4, Česká - tram č. 5,6,7, Malinovského nám. - tram č. 1,  nebo z vlakového nádraží – 10 min. pěšky), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

___________________________________________________________________________________

 

Cena semináře je 1600 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení, osvědčení a materiály k přednášenému tématu.

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Po odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána zálohová faktura, kterou je třeba uhradit před konáním semináře. Originální faktura bude předána při prezenci na semináři. Účast je možné stornovat nejpozději 10 dní před datem konání semináře. Na seminář je možné vyslat náhradníka.

 

Případné dotazy ohledně fakturace směřujte na hybsova@eqservis.cz

 

 

Mediálním partnerem akce je portál  www.TŘETÍRUKA.cz.
Organizátor poskytujeme slevy pro všechny druhy věrnostních karet Třetí ruky.

 

 

09.01.2013 09:31

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo "Plán preventivních opatření nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění jištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice" a dále "Plán opatření pro stav nouze ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice". Plány uvádějí, že Česká republika dnes využívá diverzifikace dodávek zemního plynu - 64,1 % přichází z Ruska,  12,4 % z Norského království a 23,5 % z Evropské unie. Skladovací kapacity se stále rozšiřují a po jejich dokončení bude celková skladovací kapacita odpovídat 40% roční spotřeby. Více ZDE.

 

09.01.2013 08:02

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) informuje, že Evropská komise vydala dne 10.12.2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012 ES, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Nařízení stanovuje konkrétnější legislativní vymezení požadavků navazujících na euronovelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, novelizovaný § 3, tedy definici pojmu odpad a konec odpadového režimu. Účinnost nařízení je stanovena od 11.6.2013.

 

Dokument ke stažení:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

 

 

Zdroj: ČAOH

09.01.2013 07:51

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že žadatelé opět mohou v IS Bene-fill provádět elektronické odesílání nadefinovaných zdrojů financování prostřednictvím work-flow finančnímu manažerovi. Po této operaci dojde v IS Bene-fill k vytvoření Finančně platebního kalendáře pro účely vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žadatel Finančně platební kalendář vyplní a elektronicky odešle ke kontrole prostřednictvím work-flow finančnímu manažerovi.

 

Zdroj: SFŽP

08.01.2013 12:50

"Státní fond rozvoje bydlení začne v pátek přijímat žádosti vlastníků panelových domů o dlouhodobý nízkoúročený úvěr na opravy budov. Tím odstartuje nový program Panel 2013+. Pro začátek je pro zájemce připraveno 210 milionů korun", informuje dnes server iDNES.cz. Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012. Úvěr lze využít i pro snížení energetické náročnosti domů. Více ZDE.

                

 

 

 

 

 

 

08.01.2013 08:30

Zítra by měla vláda projednat Státní politiku životního prostředí 2012 - 2020. Návrh dokumentu vychází ze stavu životního prostředí a jeho výhledu do roku 2020 a dále přihlíží k analýze dopadů evropské legislativy, přičemž byly zohledněny ty finančně nejnáročnější. Dokument má za úkol nastolit strategické směřování aktivit v oblasti životního prostředí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období a dále identifikovat potřeby pro financování projektů z fondů EU. Státní politiku životního prostředí vláda měla původně projednat již v polovině roku 2012 avšak bod programu byl odložen.

K navrhované politice ministerstvo mj. podotýká, že ke stěžejním prioritám v následujících sedmi letech patří snížení úrovně znečištění ovzduší. Nejvíce problematické je z pohledu negativních dopadů na lidské zdraví překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 a cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren. Ministerstvo životního prostředí proto bude pokračovat v opatřeních, která povedou k omezení rizikových látek.

Další stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit pozornost, je snižování rizikových látek z dopravy. O pevné zařazení výzev na financování alternativní čisté dopravy je Ministerstvo životního prostředí připraveno usilovat i v rámci nového operačního programu, který je připravován pro období 2014 - 2020.

Mezi další prioritní oblasti patří zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin nebo energetické úspory.

Oblast energetických úspor bude mít v nadcházejícím období velký potenciál. Ministerstvo hodlá oblast energetických úspor zařadit i do budoucího operačního programu.

 
Související článek:

Státní politika životního prostředí ČR 2011 - 2020, co je nového? (cíle a jednotlivé priority politiky, leden 2012)


 

 

08.01.2013 08:24

Vláda České republiky dne 20. prosince 2012 schválila návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013 pod č. 481/2012 Sb. Nařízení vlády se týká výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) převzalo za tuto problematiku gesci od Ministerstva životního prostředí v loňském roce. Dále Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že připravuje Manuál k problematice RoHS určený pro všechny hospodářské subjekty. Více ZDE.

 

07.01.2013 09:12
Číslo předpisu Částka Název předpisu Oblast
5/2013 Sb. 3 Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice Ost.
499/2012 Sb. 186 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012 E
498/2012 Sb. 186 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů E
481/2012 Sb. 183 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních CHLP
480/2012 Sb. 182 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku E
478/2012 Sb. 180 Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie E
477/2012 Sb. 180 Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů E
476/2012 Sb. 179 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny E

 

07.01.2013 08:46

Kandidátský seznam látek pro autorizaci byl rozšířen o 54 nových látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC látky)

Cíle stanoveného viceprezidentem Tajanim a eurokomisařem Potočnikem zařadit do konce roku 2012 na Kandidátský seznam 136 SVHC látek bylo dosaženo. S přidáním nových 54 SVHC látek nyní obsahuje Kandidátský seznam celkem 138 látek. Více ZDE.

 

Výbor členských států identifikoval první respirační senzibilizující látky jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)

Výbor členských států (MSC) jednomyslně souhlasil s identifikací 23 látek SVHC. Tyto látky budou přidány ECHA na Kandidátský seznam spolu s dalšími 31 látkami, které nevyžadovaly projednání MSC. MSC poprvé identifikoval 3 respirační senzibilizátory jako SVHC látky. Tyto látky se mohou později stát předmětem autorizace. Více ZDE.
 

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 3 pesticidy a 2 průmyslové látky

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro tři pesticidy a další dvě látky, které navrhly průmyslové společnosti, jde o: Pyridaben, Dodemorph, Dodemorph acetate, Phenol, dodecyl-, branched a Imidazole. Více ZDE
 
Zdroj: MPO
 
 

 

Záznamy: 8737 - 8750 ze 8755
<< 622 | 623 | 624 | 625 | 626 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
1.-2.10 Chemická legislativa pro průmysl a obchod

3.-4.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic

7.-11.10.

ČESKO JAKO CIRKULÁRNÍ HOTSPOT

(ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí)

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

8.10. ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Voda, půda, meliorace 2019

9.10. Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí