Novinky

03.05.2013 08:16

Průměrný  nový  osobní  automobil  prodaný  v  EU  byl  v  roce 2012 o 9 % palivově efektivnější než před třemi roky. S ohledem na nižší spotřebu paliva produkoval méně škodlivých emisí, a způsoboval proto menší škody na životním prostředí, uvádí ve své aktualitě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Za příčiny tohoto zlepšení je možné označit vývoj technologií v automobilovém průmyslu, ekonomickou krizi, která spotřebitele nutí nakupovat menší automobily, i nárůst podílu dieselových vozidel ve vozovém parku, která mají nižší spotřebu paliva a produkují méně emisí CO2 než vozidla benzínová.

Průměrné emise CO2 produkované v roce 2012 novými vozidly v EU se snížily o 2,6 % na 132,2 g CO2/km a směřují tak splnění krátkodobého cíle 130 g CO2/km do roku 2015. Do roku 2020 by měly emise dále poklesnout na 95 g CO2/km za celý vozový park nově registrovaných vozidel. Pro jednotlivé výrobce automobilů stanoví evropská legislativa individuální cíle, které jsou závislé na parametrech vyráběných vozidel. Informaci o naplňování těchto cílů poskytne EEA později v tomto roce.

V roce 2012 se v EU prodalo cca 12 milionů nových osobních vozidel, dieselové automobily představují 55 % vozového parku nových vozidel. Ekologicky nejefektivnější nová vozidla mají v Dánsku (117 g CO2/km) a v Portugalsku (118 g CO2/km), nejméně naopak v Lotyšsku a Estonsku, kde se průměrná produkce CO2 z nových vozidel pohybuje okolo 150 g/km. Podrobná data o emisích CO2 z osobních automobilů jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EEA.

 

Zdroj: CENIA

 

02.05.2013 14:37

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil ve čtvrtek dne 2. května Poslanecké sněmovně zákon ze dne 27. dubna 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  Dne 13. února 2013 hlasovala Sněmovna o pozměňovacím návrhu pana poslance Sivery, který dal pozměňovací návrh k odložení lhůty účinnosti u  likvidace fotovoltaických elektráren  z 1. června na 31. prosince letošního roku s tím, že  tento návrh nebyl Sněmovnou přijat. Více ZDE

 

02.05.2013 11:22

Ve dnech 23. - 24. května 2013 se bude v Praze konat 14. evropského Fórum pro ekoinovace, které pořádá Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou dvakrát ročně za účelem výměny poznatků o ekoinovacích. Letos se fórum poprvé uskuteční v Praze a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

Fórum je určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací a podpora uchycení nových environmentálních technologií na trhu. Důraz bude kladen na spolupráci státní správy a samosprávy se soukromým sektorem, na sdílení dobré i špatné praxe. Písemný výstup z fóra bude doporučením pro High level working group k eko-inovacím pod hlavičkou Evropské komise.

Konference bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Vstup je bezplatný, ale možný pouze s pozvánkou a registrací. Na následující webové stránce je možné dočíst se více o programu fóra a napsat si o zaslání pozvánky se jménem a heslem pro registraci: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html

 

Dokument ke stažení:

Program konference: Fórum pro ekoinovace (PDF, 786 kB )

 

 

Zdroj: MŽP

02.05.2013 08:49

Model EPC (Energy Performance Contracting), tedy zjednodušeně bez vstupní investice, se kvůli vzrůstajícím cenám energií a legislativě mířící k energeticky úsporným budovám stává přitažlivý pro veřejnou sféru. O tomto modelu úspor energií začíná uvažovat řada českých měst a krajů. Aktuálně se chystá využít tuto metodu například Kopřivnice, Ostrava, České Budějovice, Písek, Opava, Litvínov, Krnov, Klatovy, Karlovarský a Moravskoslezský kraj nebo třeba Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Model EPC, kdy se energetická opatření splácejí smluvnímu partnerovi z úspor energií, se rozšířil v době ropné krize v USA a v Britanii. Ani na českém trhu není úplnou novinkou. První projekt se u nás datuje k roku 1993. Celkem jich je u nás už asi 150 a proinvestované prostředky dosáhly téměř tří miliard. V českém prostředí už má s těmito energetickými službami zkušenosti zhruba deset firem, od roku 2010 mají svou asociaci. Více ZDE

 

Zdroj: E15.cz

 

02.05.2013 08:17

Navrhovaná právní úprava přináší v první řadě větší ochranu spotřebitele v otázce omezení délky výpovědních lhůt pro smlouvy o dodávání tepelné energie a v povinnosti informovat spotřebitele o podmínkách dodávání tepla způsobem umožňujícím dálkový přístup. V části druhé se věnuje otázkám stavebního řízení pro malé zdroje tepla a explicitně vyjadřuje dosavadní soudní praxi v otázce rozsahu účastenství subjektu za účelem ochrany věcného břemene či stavby. Stavba plynového zdroje se jmenovitým výkonem jednoho kotle do 50kW do maximálního součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů nižšího než 100kW by nebylo zapotřebí stavební povolení ani ohlášení. Navrhovaná účinnost je 1. 1. 2014. Více ZDE

 

29.04.2013 17:49
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 potřebám žadatelů a zároveň naplňuje akcelerační opatření v Operačním programu Životní prostředí.
Předložená aktualizace Plánu výzev pro rok 2013 je odpovědí na požadavek na zrychlení procesů a optimalizaci některých parametrů. Cílem je zjednodušit žadatelům cestu ke spuštění projektu a zkrátit administrativní procesy na minimum.
Změny plánu výzev zohledňují akcelerační opatření a možnosti jejich důsledného uplatňování a zároveň mají přispět k uspokojení potřeb žadatelů i s ohledem na jejich reálné možnosti. Mimo jiné došlo ke zkrácení harmonogramu XXXIX. výzvy o 14 dní, XLIV. výzvy o 2 měsíce a harmonogramu XLV. výzvy, který byl zkrácen o 2,5 měsíce.
 
Dokument ke stažení:

 

29.04.2013 13:58

V pondělí 29. dubna byla vyčerpána částka 40 milionů korun, která byla určena na výměnu starých neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji. "Můžu všem obyvatelům Moravskoslezského kraje slíbit, že v létě vypíšeme další výzvu, ve které bude dostatek peněz na výměnu kotlů. Zájem veřejnosti jasně ukazuje, že tento program má smysl.", říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Více ZDE

 

 

29.04.2013 10:03

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. Změna zákona se týká přílohy č. 1 zákona o obalech, která uvádí názorné příklady některých výrobků, z hlediska zda jsou či nejsou obalem a dále v příloze č. 3 stanovuje nové cíle recyklace a celkové využití obalového odpadu. Termín připomínek je stanoven na 27. května. Více ZDE

 

29.04.2013 09:40

Platnost současného POH ČR je stanovena do 30. června 2013, přičemž nový POH ČR nebude možné do té doby připravit a schválit. Je proto nutné změnou nařízení vlády č. 197/2003 Sb. prodloužit na nezbytnou dobu platnost stávajícího POH ČR. Více ZDE

 

29.04.2013 08:58

Většina z nás již dokáže běžný odpad roztřídit bez zaváhání. Do zelených kontejnerů patří sklo, modrým náleží starý papír a do žlutých odnášíme plast. Občas se však v domácnosti najdou neobvyklé odpady, které i svědomití tříditelé vyhodí někam, kam ve skutečnosti nepatří. Kam vytřídit toner, střepy ze zrcadla, obal od vajíček a další netypické odpady, vám prozradíme v následujícím článku. Více ZDE

 

29.04.2013 08:45

Ministerstvo životního prostředí vyhlásil prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu v rámci PO 5 (omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik) se přijímají od 2.5. do 31.10. 2013.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 5  jsou přijímány od 2. května do 31. října 2013. Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí .

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění  Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP .

V rámci této výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012:
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

Informace ke konci programového období 2007 - 2013:
Aby měli žadatelé a příjemci podpory jistotu, že jim budou proplaceny veškeré nárokované způsobilé výdaje, je nutné podat Žádosti o platbu nejpozději do konce listopadu 2015.

Příjem a hodnocení žádostí bude probíhat ve dvou fázích - první fáze se bude týkat žádostí podaných od 2. 5. 2013 do 31. 7. 2013, druhá fáze žádostí podaných od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP, specifikované v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, je nutné pro žádosti spadající do první fáze podat nejpozději do 2. 7. 2013, pro žádosti spadající do druhé fáze nejpozději do 2. 10. 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty k XLVII. výzvě

 

Zdroj: SFŽP

26.04.2013 19:29

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v České republice stejně jako v celé Evropské unii postupně roste, ale je pod unijním průměrem, uvádí portál Českénoviny.cz s odkazem na údaje Evropského statistického úřadu. Největší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě byl v roce 2011 ve Švédsku a Lotyšsku, nejnižší na Maltě, v Lucembursku a Británii. V ČR byl v roce 2011 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 9,4 procenta, což je v EU 19. místo. Unie se zavázala v rámci snižování emisí skleníkových plynů, že do roku 2020 zvýší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 20 procent. Jednotlivé země mají různé cíle v závislosti na svých konkrétních podmínkách. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/podil-obnovitelnych-zdroju-v-cesku-je-stale-pod-prumerem-eu-983681#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

 

 

Dokument ke stažení:

 
 
Zdroj: Českénoviny.cz, Eurostat
 
26.04.2013 15:21

Skupina vědců z univerzity Virginia Tech objevila způsob jak vytěžit velké množství vodíku z jakékoli rostliny. Průlom má potenciál přivést světu nízkonákladový a životnímu prostředí příznivý zdroj paliva. Informoval o tom portál Virginia Polytechnic Institute and State University. Více ZDE

 

26.04.2013 11:47

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil na jubilejním XX. Kongresu starostů a primátorů, program Nová zelená úsporám. Uvedl, že v těchto dnech se dolaďují podmínky vůbec první výzvy, v níž budou moci domácnosti žádat o dotace z tohoto programu. V tomto programu stát majitelům rodinných domů proplatí zpočátku asi 1,4 miliardy korun na zateplení. Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna letošního roku. Žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna. Více ZDE.

 

Záznamy: 8737 - 8750 ze 9082
<< 623 | 624 | 625 | 626 | 627 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Environmentální poradenství a dotace

Trh se sběrovým papírem: po deseti letech opět krize, Materiálové využití recyklovaného dřeva v České republice, Jak je to ve skutečnosti s dobrovolnými zálohami? Miláno na cestě sběru a využívání gastroodpadu, Tradiční politikaření aneb poplatky za odpady, ale realita úplně jinde a v neposlední řadě dalších velmi zajímavých článků k tématu environmentálního poradenství a dotací. přehled obsahu ZDE

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Únor    
25.2. workshop SEDIMENTY A ZEMINY 2020 - Brno  
     
27.2. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Březen    
3.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
4.3. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2019
10.3. AKTUALIZAČNÍ KURZ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY - Hradec Králové
19.-20.3. Kaly a odpady 2020
24.-26.3. Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020
24.3. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 25.3., 28.4., 29.4., 27.5., 28.5.
26.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
26.3. Towards New Materiality:
  • NO MORE WASTE 26. 3. 2020
  • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
  • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
  • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
31.3. Circular Economy: It’s CEO’s agenda!
Duben    
7.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 8.4.
15.4. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
21.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 22.4., 26.5., 27.5., 15.9., 16.9., 10.11., 11.11., 8.12.
21.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – PRAHA
23.4. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
28.4. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – OLOMOUC
28.-29.4. Dny teplárenství a energetiky
Květen    
5.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
     
12.5. VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY – PRAHA 2. TERMÍN
13.5. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
19.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 20.5.
28.5. Efektivní řízení příjmů v OH obce
Červen    
1.-2.6. 25. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
4.6. STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB – PRAHA
9.6. STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB – HRADEC KRÁLOVÉ
16.6. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.