Novinky

31.01.2013 08:21

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) publikovalo základní informace k problematice průkazů energetické náročnosti budov (PENB) včetně nejčastější dotazů a vzor průkazu. Věděli jste například, že průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který má oprávnění udělené MPO. Více ZDE.

 

30.01.2013 13:22

Ministerstvo financí ČR zpracovalo a poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které obsahuje zvýšení sazeb na uhlí, lehké topné oleje a těžké topné oleje. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv a týká se pouze těch zařízení, která nespadají do Evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Více ZDE.

 

30.01.2013 12:51

Dlouho očekávaná novela o podpoře obnovitelných zdrojů energie je na světě. Sporné opatření, které předpokládalo zrušit výkonnostní omezení podpory zařízení KVĚT, nakonec z novely vypadlo. "Toto je recept i do budoucna, třeba zvolit koordinovaný a nekompromisní postup," prohlásil včera poslanec za stranu SaS Juraj Miškov. Více ZDE.

 

30.01.2013 11:02

Vláda dnes schválila Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se týkají například IRZ (snížení počtu subjektů o 1/3, metodiky hlášení), změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy. Ministr životního prostředí T. Chalupa na tiskové konferenci představil některá opatření a dále upozornil, že již v současné době určitá opatření obsahuje novela zákona o odpadech, kterou ve druhém čtení budou projednávat poslanci.

 

EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. ekoauditu,více ZDE.

 

Mezi konkrétní opatření patří: vyjasnění pojmu „obchodník s odpady“ a jeho funkce; definování a popis způsobu nakládání s použitými oleji; odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů; zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody; ohlašování stejných údajů různým úřadům a v různých termínech do jednoho hlášení; opětovné využívání odpadních vod; lepší specifikace závadných látek; a jiné.

Podnikatelská sféra při realizaci těchto podnětů mohla uspořit přes osm miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy Kč," uvedl Nečas.

 

Komentář MŽP:

Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovat či nikoli.

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich se týkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se v minulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množství těchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jako takovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámci ekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s větším množstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi – odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak na ČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámci ekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehož obsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se tak administrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledně sběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu.

 

 

Zvukový záznam z tiskové konference, kde ministr T. Chalupa představil výsledky ekoauditu si poslechněte ZDE.

 

Další podrobnosti připravujeme

 

30.01.2013 08:20

ČEZ se chce do dostavby Jaderné elektrárny Temelín pustit jen v případě, že od státu dostane garanci minimální výkupní ceny elektřiny. Pokud by měl podnik na mnohasetmiliardové investici prodělávat, stát mu část ztráty doplatí. Garanční mechanismus se teprve začíná rodit, samotný jeho princip už ale podle deníku vláda schválila. Zatím ale není jasné, zda by garanci hradili v zákaznických cenách spotřebitelé, jako tomu je u obnovitelných zdrojů, nebo zda by případný rozdíl hradil stát z rozpočtu. Vláda také musí vyčkat na stanovisko Evropské komise, které by mělo být známé během jara. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

29.01.2013 20:13

Technologii, která slibuje citelně levnější auta s alternativním pohonem, vyvinuli fyzici Univerzity Karlovy. Vynález otevírá cestu k palivovým článkům, které by v budoucnu mohly nahradit ropu. Zaznělo dnes večer v reportáži Událostí ČT. Vědci zkonstruovali nový materiál, který může nahradit doposud používanou  a drahou platinu. Cena platiny a její množství je právě zásadní faktor, který v současné době brání k rozšíření automobilů s vodíkovým pohonem. Nově vyvinutý materiál by mohl snížit cenu automobilu až stonásobně. Více ZDE.

29.01.2013 14:52

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (ERÚ) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny a to přesně 10 347 žádostí. Více ZDE.

 

29.01.2013 10:55
A) Vláda - 30.1.2013:

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí, více k tématu "Ekoaudit" ZDE.

 

B) Senát - 4. schůze bude zahájena 30. ledna v 10 hodin:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 20/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí /evropský senátní tisk č. N 200/08/

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) /senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

 

C) poslanecká sněmovna - 51. schůze Od 5. 2. 2013 14 h

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/  (2. a 3. čtení)

 

Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ 

29.01.2013 10:05

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke konci minulého týdne představilo souvislosti se schválenou politikou životního prostředí do roku 2020 a připravovaným operačním program životního prostředí na období 2014+. Konečná podoba připravovaného programu se má objevit na ve druhé polovině tohoto roku, přičemž prioritní osy by se měly zaměřit mj. na zlepšování kvality vody a ovzduší, odpady a ekologické zátěže. Dále Ministerstvo na setkání prezentovalo novinky v legislativě životního prostředí a představilo předpisy které se v současné době připravují. Nejdále je v tomto ohledu novela zákona o IPPC, kterou senátoři projednají již zítra.

 

Státní politika životního prostředí (2012 -2020) a budoucí programové období 2014+

 

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020 byla schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9.1.2013. Politika životního prostředí obsahuje následující čtyři klíčové oblasti:

 • ochranu a udržitelné využívání zdrojů
 • ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • bezpečné prostředí

 

Za stěžejní priority v ochraně životního prostředí v následujících osmi letech MŽP považuje především:

 • snížení úrovně znečištění ovzduší, především rizikovými látkami (PM10);
 • zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
 • prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin;
 • energetické úspory;
 • zachování přírodních a krajinných hodnot a posílení ekologické stability krajiny;
 • zlepšení kvality prostředí v sídlech ;
 • ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí, především před kontaminacemi;
 • předcházení rizik a ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací.

 

Návrh 4 prioritních os:

 • 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
  • Protipovodňová opatření
  • Opatření ke snížení vodní a větrné eroze
  • Opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody ve všech sektorech (snižování ztrát vody, úsporné systémy,…)
  • Výstavba a rekonstrukce úpraven vody a vodovodů

 

 • 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu
  • Podpora úsporného veřejného osvětlení
  • Podpora energetických úspor a ekologického vytápění
  • Čistá mobilita Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a rekonstrukce spalovacích zdrojů
  • Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů
  • Monitoring kvality ovzduší

 

 • 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
  • Podpora recyklačních technologií
  • Energetické využití směsného komunálního odpadu
  • Podpora kompostáren, bioplynových stanic
  • Podpora vzdělávání v oblasti prevence vzniku odpadu
  • Sanace ekologických zátěží

 

 • 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Péče o druhy, stanoviště, zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000
  • Posilování ekologické stability krajiny, včetně podpory opatření snižujících erozi půd
  • Zlepšování vodního režimu a obnova retenčních schopností krajiny
  • Péče o kvalitu prostředí sídel (veřejná zeleň) Vzdělávání a osvěta v ochraně přírody a krajiny

 

Předpokládá, že programy budou dopracovávány a postoupeny vládě k projednání se v druhé polovině roku 2013. Následně budou předloženy Programy Evropské Komisi.

 

Připravovaná legislativa životního prostředí:

Návrh novely zákona o integrované prevenci

 • Transpozice směrnice 2010/75/EU
 • Posílení závaznosti BAT v povolovacím procesu, ochrana půdy a podzemních vod, kontrola, rozšíření režimu IPPC

 

Pozn: Novela bude od 30.1.2013 projednána Senátu ČR

 

Návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

 • Transpozice směrnice Rady 2011/97/EU
 • Pravidla na dočasné skladování kovové rtuti na skládce

 

Návrh novely zákona o odpadech (ekoaudit)

 • Zrušení povinnosti zpracovávat POH původců
 • Zvýšení limitu pro odpadového hospodáře
 • Není třeba souhlas pro shromažďování NO
 • Zjednodušení evidence při přepravě NO
 • Reakce na upozornění EK (EU Pilot) ohledně baterií a akumulátorů

 

Pozn: Novelu zákona projednají poslanci 5. února 2012 (druhé čtení)

 

Novela zákona o odpadech

 • Revize směrnice OEEZ (2012/19/EU)
 • Rozšíření působnosti směrnice, větší možnost odevzdávání malých OEEZ, jednotný elektronický registr míst ZO

 

Dokument ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020

 

 

Zdroj: prezentace MŽP

 

 

 

29.01.2013 08:28
Nejčastěji kladené dotazy k formuláři F_ODP_PROD:

CENIA na stránkách www.ispop.cz zveřejnila nejčastěji kladené dotazy k formuláři F_ODP_PROD. Otázky a odpovědi se týkají:

 • Ve formuláři nefunguje vyhledávání partnera podle IČO - údaje se nedoplní automaticky?
 • Pole Místo (při zadávání partnera) je povinné, ale nelze ho vyplnit.
 • Jak si stáhnu PDF formulář?
 • Neznám číslo provozovny partnera (v případě „Provoz není v sídle“).
 • Jak přidám více partnerů k jednomu katalogovému číslu odpadů?

 

Odpovědi naleznete ZDE.

 

Více informací také naleznete v:

 

 

Doplnění názvu zdrojů pro F_OVZ_SPOJ:

Dále CENIA upozorńuje, že v záložce Datové standardy na webových stránkách ISPOP byl zveřejněn aktualizováný číselník pro vyplnění položky Název zdroje na listu 3 formuláře F_OVZ_SPOJ, ve kterém bylo doplněno deset nových názvů zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu 201/2012 Sb. a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Jedná se o názvy ostatních zdrojů, které nebyly doposud uvedeny v číselníku pro rok 2011 ani v novelizovaném seznamu zdrojů uvedeném v nařízení vlády č. 294/2011 Sb. Aktuální číselník byl implementován do PDF formuláře, který je k dispozici registrovaným uživatelům v jejich účtech.

 

Zdroj: ISPOP

28.01.2013 15:42

CENIA a Ministerstvo životního prostředí ozmujímují, že v průběhu úterního dopoledne (tj. 29. ledna 2013 od 8:00 do 12:00) bude nedostupná vyhledávací aplikace na stránkách IRZ. Ostatních částí webových stránek IRZ by se omezení týkat nemělo.

Dále upozorňujeme uživatele ISPOP, že v termínech 31. 1. 2013 (18:00 – 23:59) a 7. 2. 2013 (18:00 – 23:59) bude snížena dostupnost systému ISPOP.

 

Zdroj: IRZ, ISPOP

 

28.01.2013 08:50

Skupina poslanců podala poslanecký návrh a vydání zákona, kterým má za cíl zamezit používání metody hydraulické štěpení hornin při využívání ložisek hořlavého zemního plynu. Zamezení používání metody se má dotknout činností jako je vyhledávání, průzkumu a dobývání výhradních ložisek zemního plynu. Poslanci uvádějí, že zásoby břidličného plynu v ČR jsou odhadovány na procenta. Tento podíl spotřeby lze krýt úsporami či alternativami z obnovitelných zdrojů. Plyn z břidlic ČR nepotřebuje, uvádí poslanci v návrhu. Termín připomínek k návrhu je stanoven na 6. února 2012. Více ZDE.

Záznamy: 9457 - 9468 ze 9526
<< 787 | 788 | 789 | 790 | 791 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo - Nová odpadové legislativa a cirkulární ekonomika

Prvního ledna vstupuje v platnost nová odpadové legislativa včetně novely zákona o veřejných zakázkách. V rekordním čase jsme pro vás připravili maximum informací a věříme, že nové číslo vám přinese toliko potřebné informace. Pokud odebíráte číslo v tištěné podobě, tak si určitě napište na forum@cemc.cz, obratem vám pošleme PDF verzi. Partnerem lednového čísla je digitální odpadové tržiště Cyrkl.com. Předplatné časopisu Odpadové fórum je možné objednat ZDE.

 

ROZHOVOR

 •  Cirkulární budovy a kanceláře, odpověď na udržitelnou budoucnost


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

 • Polemika: Nová legislativa ve světle byznysu
 • Nový zákon o odpadech v kostce
 • Metodické podklady k ZOO
 • Připravenost obcí na nový zákon o odpadech pohledem benchmarkingu ukazatelů OH
 • Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Změny, které přinese Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Odpadová legislativa přinesla důraz na odpovědné veřejné zadávání a inovace
 • Nejvyšší prioritou bude předcházení vzniku odpadů


CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Až 1 bilion korun pro investiční projekty v letech 2021+
 • Modularita v balení rostlin je na světě
 • Brandýsko Nazeleno
 • Vídeň to opraví
 • Projekt Šetřipřírodu.cz: sběr použitých inkoustových a tonerových kazet
 • Oběhová ekonomika plastů v USA
 • Udržitelný rozvoj v oblasti otvorových výplní

Skrytý potenciál přírody – Klastr WASTen zahájil mezinárodní výzkumný projekt MiscanValue – CORNET

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
6.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 7.1.2021, 13.1.2021, 14.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 21.1.2021, 9.2.2021
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
14.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2021 online
19.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2020 z EVI 8 do ISPOP
21.1. Stavební odpady
21.1. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 05.02.2021
21.1. Konference Chemická legislativa 2021
22.1. ISPOP - Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2021
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP nejen z PDF formulářů
Opakování: 27.01.2021, 28.01.2021
Únor    
11.2. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ online   
18.2. Zadržování vody v lesních ekosystémech
Opakování: 4.3.2021, 18.3.2021, 8.4.2021, 22.4.2021, 6.5.2021, 25.5.2021, 11.6.2021, 2.9.2021, 21.9.2021
19.2. Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou
Opakování: 5.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 23.4.2021, 7.5.2021, 26.5.2021, 10.6.2021, 3.9.2021, 22.9.2021
Březen    
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ohlašovací agenda za rok 2020
Opakování: 10.03.2021
16.3. Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ohlašovací povinnosti za rok 2020
Opakování: 17.03.2021