Novinky

01.12.2021 18:22

Fórum odsouhlasilo budoucí pilotní projekt ke kontrole omezení dichlormethanu a N- methylpyrrolidonu, zahájilo přípravu projektů na prosazování povinností týkajících se bezpečnostních listů a kontroly souladu klasifikace detergentů a čisticích prostředků.

Fórum odsouhlasilo spuštění pilotního projektu ke kontrole uvádění na trh a používání dichlormethanu (DCM) v odstraňovačích nátěrů a N-methylpyrrolidonu (NMP) na pracovištích.

Zatímco mnoho omezení podle nařízení REACH je zaměřeno na uvádění na trh a používání látek v předmětech, tato dvě omezení definují přísné podmínky, za kterých musí být tyto nebezpečné látky používány na pracovištích. Inspektoři, kteří budou kontrolovat splnění podmínek, mohou spolupracovat s inspektory odpovědnými za prosazování legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Termíny projektu budou ještě potvrzeny.

Fórum rovněž zahájilo přípravy dvou projektů, u nichž budou kontroly zahájeny v letech 2022 a 2023. Projekt ke klasifikaci směsí bude zaměřen na používání principů při klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Kontroly v tomto pilotním projektu by mohly začít již ve druhé polovině roku 2022.

Zahájeny byly také přípravy na celoevropský projekt prosazování v roce 2023 (REF-11), který se bude zabývat kvalitou informací v bezpečnostních listech.

Fórum rovněž přijalo zprávu k projektu REF-8 zaměřeném na prosazování povinností vyplývajících z nařízení CLP, REACH a BPR, který se týkal online prodeje látek, směsí a předmětů. Zpráva bude zveřejněna v prosinci 2021.

Podskupina fóra pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) dokončila přípravu na celoevropský projekt prosazování (BEF-2), který se zaměří na kontrolu souladu biocidních přípravků a používání schválených účinných látek a klade důraz na kontroly souladu dezinfekčních prostředků, které jsou široce používány během pandemie COVID-19. Kontroly začnou v lednu 2022.

Během jednání se zástupci 29 organizací zúčastněných stran a čtyř kandidátských zemí projednaly Fórum a BPRS širokou škálu témat např. kontroly zařízení, které generují biocidy in situ (na místě); důslednost v prosazování mezi členskými státy; vymahatelnost omezení u skupin látek; možnost spolupráce mezi inspektory a organizacemi zúčastněných stran a také spolupráce s národními spotřebitelskými organizacemi při identifikaci nevyhovujících spotřebitelských výrobků.

Fórum o prosazování se sešlo online ve dnech 9. až 12. listopadu a jeho podskupina BPRS ve dnech 16. až 17. listopadu 2021.

 

Další informace:

Fórum o prosazován

01.12.2021 18:14

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.

Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky Eurostat — SHARES. Nejedná se o prostý podíl reálné hodnoty OZE ku celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, ale při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě v roce 2019 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT — SHARES činil 17,5 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 15 %, na spotřebě v dopravě 9 % a na konečné spotřebě při vytápění 24 %.

      

Dokument ke stažení:

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010–2020 [pdf, 1075 kB]

01.12.2021 18:05

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla novela Zákona č. 413/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Novela v § 23a zákona č. 100/2001 Sb. na konci odstavce 3 doplňuje větu "Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.". Novela zákona nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení tj. od 20. listopadu 2021.
.

30.11.2021 20:50

V uherskohradišťské teplárně v místní části Mařatice se po její modernizaci bude spalovat zemní plyn a komunální odpad. Zastupitelé to v pondělí schválili patnácti hlasy z 26 přítomných. Počítají s výstavbou tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a energetické využití komunálního odpadu s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně. Nyní se v teplárně provozované společností CTZ, ve které má město menšinový podíl, spaluje hnědouhelný prach. Více ZDE

30.11.2021 08:46

Asociace producentů v audiovizi připravila pravidla ekologického natáčení pro snížení uhlíkové stopy a spouští platformu Greenfilming.cz. Smyslem je podle asociace snížit množství energie, které se díky cestování či svícení spotřebuje mnoho. K udržitelnosti natáčení bude přihlížet i Státní fond kinematografie, když bude rozhodovat o podpoře daného filmu.

Pro vznik audiovizuálních děl je potřeba velké množství energie zahrnující intenzivní cestování, svícení na place a další činnosti spojené se spotřebou energií. Asociace uvádí, že při dodržování ekologických zásad během natáčení jednoho celovečerního filmu lze ušetřit uhlíkovou stopu odpovídající objemu roční stopy deseti domácností.

"Ve výzvách na podporu výroby filmů jsme nedávno zavedli povinnou rubriku, aby se producenti mohli vyjádřit, zda a jakým způsobem budou aplikovat postupy udržitelného natáčení. Je to následně jedna z věcí, ke které přihlížíme, když na Radě o daném filmu debatujeme. Doufáme, že producenti sami zváží potřebu těchto změn a budou motivováni je zavádět," uvedla Helena Bendová, předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie.

Jako příklad udržitelného natáčení uvádí asociace film Okupace. "Přestože byl náš film nízkorozpočtový, zaváděli jsme opatření, která produkci nic nestála. Standardem bylo používání vlastních lahví na vodu, důležitá byla lokálnost při výběrů dodavatelů cateringu, samozřejmostí třídění odpadů nebo takzvaný carpooling, tedy svoz lidí jedním autem," uvedla producentka snímku Julie Žáčková.

Dobová stavební úprava baru v kulturním domě v Novém Strašecí se místním provozovatelům zalíbila a rozhodli se ji v interiéru ponechat do dalších let a štáb se vyhnul její likvidaci. Žáčková plánuje i recyklaci filmových kulis a kostýmů.

Akce Greenfilming v praxi se bude konat 2. prosince od 10:00 v projekčním sále Studia FAMU v Klimentské ulici v Praze a on-line na platformě Greenfilming.cz https://greenfilming.cz/live.html.

30.11.2021 08:42

Ministerstvo životního prostředí vydalo další číslo Věstníku MŽP. V pořadí sedmá částka v tomto roce obsahuje: Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů, dále Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP o autorizovaných osobách (úplný seznam k 8. 11. 2021) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokument ke stažení:

29.11.2021 16:44

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2021. Publikace na více než 800 stránkách přináší souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Mezi letošní novinky patří například vybrané informace z Integrovaného šetření v zemědělství, Regionální satelitní účet cestovního ruchu České republiky či informace o využití online prostředí v českých firmách. Poblikace je dostupná ZDE

29.11.2021 16:27

Nové nařízení Komise (EU) 2021/2030, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH,) se týká omezení N,N-dimethylformamidu (DMF).

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/2030 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o N,N-dimethylformamid.

N,N-dimethylformamid (DMF): CAS 68-12-2, ES 200-679-5, je aprotické polární organické rozpouštědlo, které se vyrábí ve vysokém objemu a používá se v mnoha průmyslových zařízeních a pracovních činnostech v celé EU. Návrh na omezení DMF předložila Itálie. Stanoviska výborů RAC a SEAC potvrdila, že riziko pro zdraví pracovníků ve všech pracovních prostředích při výrobě a používání DMF není náležitě kontrolováno.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 je doplněna nová položka 76:

DMF se nesmí uvádět na trh jako látka samotná, jako složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší, pokud výrobci, dovozci a následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti a bezpečnostních listech neuvedli odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL), které se vztahují k expozici pracovníků a činí 6 mg/m3 v případě inhalační expozice a 1, 1 mg/kg/den v případě dermální expozice.

Omezení začne platit od 12. prosince 2023. Některým použitím byla poskytnuta delší přechodná období (např. polyuretanová povrstvení, membrány, syntetická vlákna).

Očekává se, že snížením úrovně DMF na pracovištích bude 1 300 - 2 500 pracovníků lépe chráněno před jeho negativními účinky na zdraví, jako jsou účinky na játra a nebezpečí vývojové a reprodukční toxicity.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

 

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/2030

Nařízení Komise (EU) 2021/2030 - ENG

25.11.2021 09:07

Metodika pro stanovení složení směsného komunálního odpadu (SKO), který je tvořen odpady, jež nebyly odděleně soustředěny v podobě vybraných složek komunálních odpadů (KO), stanovených obecně závaznými právními předpisy, byla vytvořena jako prostředek umožňující získání a statistické zpracování informací o složení SKO, získávaných roztříděním vzorků. Metodika poskytuje obecný a pro zúčastněné strany závazný postup. Metodiku je možné využívat i pro stanovení složení jiných pevných druhů KO, s nimiž je v rámci jejich vzniku nakládáno obdobně jako se SKO. Při použití metodiky pro konkrétní druh pevného KO je nutné jednoznačně stanovit cíl, jehož má být dosaženo, a sledované vlastnosti (ukazatele) příslušného odpadu.

 

Dokument ke stažení:

 

 

24.11.2021 19:43

Efektivní nakládání s dešťovou vodou se stává prioritou pro čím dál tím větší počet obcí a měst v zájmu adaptace na změnu klimatu. Před 8 lety to bylo úplně nové téma, dnes patří dotace MŽP zaměřené na návrat vody do krajiny mezi jedny z nejžádanějších. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Na nakládání se srážkovými vodami se připravuje stále více obcí, mnoho z nich už využilo peníze, které v minulých letech Ministerstvo životního prostředí právě na tato opatření uvolňovalo z Operačního programu Životní prostředí. „Zájem ze strany samospráv se setrvale zvyšuje, projektů i zájmu o dotace. Boj se suchem jakožto výrazným projevem probíhající změny klimatu v ČR je klíčovou prioritou MŽP už od poloviny roku 2014. Z národních a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5 tisíce projektů částkou v celkovém objemu přesahujícím 16,5 mld. Kč. Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha již najdeme v každé druhé obci ČR,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tentokrát je dotační výzva vypsána v Národním programu Životní prostředí a finance v objemu přes jednu a tři čtvrtě miliardy korun poputují z Národního plánu obnovy. Pro kraje, obce, státní a neziskové organizace a další žadatele je v ní vyhrazena téměř miliarda korun na projekty řešící hospodaření s dešťovou vodou a 762 milionů korun je alokováno pro Statutární město Brno. Výzva je primárně cílena na žádosti, které nemohly být uspokojeny ze 144. výzvy OPŽP kvůli vyčerpané alokaci, ale je zároveň otevřena všem žadatelům s novými projekty.

Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, které jsou doplněny zelení a srážková voda díky nim zůstává na místě. Dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky nimž se voda dále používá třeba na zalévání nebo plní ekosystémovou funkci. Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné, výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu.

Dotační výzva se otevře 12. ledna a potrvá do 31. srpna 2022, nebo do vyčerpání alokace. „Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu opatření, museli jsme reagovat na nezpůsobilost DPH z pohledu pravidel Národního plánu obnovy. Maximální výše podpory na jeden projekt u Velké Dešťovky je až 100 %, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maximálně do 50 % celkových způsobilých výdajů, a jedná se vždy o výdaje bez DPH,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Součástí výzvy je i aktivita na realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území. Ta je určena pro Statutární město Brno, které z ní může čerpat až 762 milionů korun. Tuto částku Brno využije na realizaci prvních dvou etap komplexního projektu na vybudování protipovodňových opatření na řece Svratce. Vznikne soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření, které zabrání rozlivům povodňových průtoků, součástí budou i opatření na kanalizační síti. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. června 2025.

 

Dokument ke stažení:

Dokumenty k výzvě

24.11.2021 19:38

Chemická recyklace plastového odpadu zahrnuje technologie s různým potenciálem přispět k oběhovému hospodářství. Dodržování požadavků na registraci recyklovaných materiálů a odstranění látek SVHC z toků plastového odpadu je cesta k netoxické recyklaci.

Při chemické recyklaci se plastové polymery chemicky rozkládají a získají se nové produkty, jako je surová ropa, nafta nebo paliva, které lze použít při výrobě nových plastů. Chemickou recyklaci může doplňovat mechanická recyklace, tj. mechanické drcení plastu na granulát, protože zpracuje směsný a kontaminovaný plastový odpad, který jinak nelze recyklovat.

Zpráva zadaná agenturou ECHA zkoumá současné poznatky o chemické recyklaci polymerních materiálů (např. plasty nebo pryž) z odpadu. Jsou zde uvedeny závěry a doporučení v souvislosti s dalším vývojem chemické recyklace a snížením znečištění plasty. Navíc se očekává, že celosvětová výroba plastů bude do roku 2050 čtyřnásobná.

Souhrn závěrů a možných řešení:

  • Otázky regulace v oblasti chemické recyklace nejsou v současné době ve vědeckých dokumentech diskutovány. Příležitosti a výzvy, které představuje nařízení REACH a další legislativa týkající se chemických látek, odpadů a bezpečných výrobků, jsou specifické pro každou technologii chemické recyklace. Zpráva proto doporučuje, aby se otázky regulace zkoumaly případ od případu, zvlášť pro každý typ technologie chemické recyklace. Rovněž shrnuje ohlas provozovatelů k výzvám pro každou recyklační technologii.
  • O schopnostech různých procesů chemické recyklace eliminovat látky vzbuzující obavy existuje málo znalostí. Aby bylo možné učinit spolehlivé závěry, měla by být provedena šetření v závodech, kde se chemická recyklace provádí.
  • Technologie chemických recyklací se liší svou schopností zajistit cirkulaci plastů. Možnost konkrétních technologií by měla být posuzována případ od případu, aby se předešlo falešným zobecněním důvodů pro a proti jedné technologii pro celou oblast chemické recyklace.
  • Ke zlepšení sledovatelnosti látek vzbuzujících obavy při recyklaci přispívají digitální technologie. Jejich provádění však vyžaduje značné úsilí mezi organizacemi i uvnitř nich.
  • Zpráva poskytuje přehled o současném stavu různých procesů chemické recyklace a o výhodách a nevýhodách těchto technik. Různé techniky chemické recyklace mohou snížit přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech k dosažení cyklů bez toxických látek v rámci oběhového hospodářství.
 
Dokument ke stažení:
 
24.11.2021 19:33

Projekty zejména cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje, zelených technologií, energetické tranzice, technologií k sanaci vod či odpadních vod a tzv. smart mobility a smart cities jsou hlavními oblastmi ekonomických příležitostí, které se Lucembursko snaží dlouhodobě podpořit. Součástí uvedené strategie je však i nabídka velmi stabilního finančního a investičního prostředí. Širší součástí vládní podpory cirkulární ekonomiky je Luxembourg Circular Business hub. Ten má za svůj cíl především přilákat vhodné investory a moderní technologické projekty a vytvořit tak z Lucemburska inkubátor cirkulární ekonomiky, jež by stimuloval další rozvoj a možnosti v rámci projektů udržitelného rozvoje a přeshraniční spolupráce. Více ZDE

Záznamy: 97 - 108 ze 10078
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE

 

 

 

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Aktuální číslo: Environmentální poradenství a dotace

 

Použité baterie je potřeba třídit dle chemismu
Redakce OF

Bez povinného sběru nápojových kartonů cílů nedosáhneme
Redakce OF

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají
ACE Česká republika

EY a environmentální poradenství
Martin Veverka

Uhlíková stopa: Proč a jak by ji měly firmy řešit?
Martina Hlavsová, Alžběta Tai-A-Pin Žlabová

Ochrana klimatu a udržitelná energetika: Co mohou dělat obce? Dotace v mnohém pomohou!
Veronika Hajná

Domácí kompostéry nebo oprava obuvi: ČR chce produkovat méně odpadu
Barbora Pištorová

Novoroční projev, který jsme si všichni přáli
Soňa Jonášová

Zelené šílenství, nebo jistá budoucnost či nezbytnost?
Lenka Mynářová

Green Deal ve světle výzkumu a inovací
Leoš Kopecký

Asociace producentů v audiovizi představuje pravidla zeleného natáčení
Marta Kuchynková

Nejlepší přítel na bioodpad do každé rodiny, to je Bokashi!
PLASTIA s.r.o.

Pořádek, kontrola a motivace občanů k zodpovědnému přístupu k odpadu
Gabriela Kulhavá

Šestý ročník konference PPE aneb bioodpad ve firmách ano, či ne?
Kristýna Lanová

Recyklace plastových odpadů ze stavebnictví
František Vörös

Nakládání s odpady v Příboře
Jaroslav Venzara

Překročit propast odpovědného veřejného zadávání
Jan Vašek, Jan Turay, Veronika Štipáková a Květoslava Hlistová

Polemika: Plán odpadového hospodářství ČR
Redakce OF

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

  

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Leden    
18.1. Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
18.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2022
Opakování: 20.01.2022, 01.02.2022, 03.02.2022
25.1. NOVÝ ISPOP A CRŽP – APLIKACE PRO OHLAŠOVÁNÍ AGENDY OVZDUŠÍ OD ROKU 2022
25.1. Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 26.1.2022, 1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 15.2.2022, 16.2.2022, 17.2.2022, 24.2.2022
26.1. Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP z nových webových formulářů
Opakování: 27.01.2022
28.1. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
Únor    
4.2. iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2021 do ISPOP z nových webových formulářů
Opakování: 17.02.2022
8.2. iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů
9.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.2. Nový zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy v praxi - zásadní změny v odpadové legislativě nejen pro rok 2021
10.-11.2. Vodárenská biologie 2022
10.2. iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2021 z EVI 8 do ISPOP
22.2. Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče
Březen    
     
2.3. iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem podle nové legislativy - zákona o odpadech 541/2020 Sb. a novými prováděcími předpisy, a to z pohledu praxe
3.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2021
8.3 Práce s IS ENVITA na PC
Oapkování: 09.03.2022, 10.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022, 06.04.2022, 07.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022
9.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
10.3. Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2021
23.3. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
24.3. Vodní a stavební zákon v praxi
24.3. iKURZ: Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a jeho vliv na nakládání s autovraky z pohledu nové vyhlášky zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
25.3. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
Duben    
7.4. iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy - povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
20.4. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Květen    
4.5. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.5.2022
18.5. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi novinky v legislativě ochrany životního prostředí roce 2022
Opakování: 19.5.2022
19.5. iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO a BRKO) a kaly podle nové legislativy povinnosti původců a zpracovatelů BRO, BRKO a kalů stanovené novým zákonem 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy
Opakování: 17.6.2022
Červen    
8.6. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ