Označování

    Každý dodavatel má povinnost označit své látky nebo směsi dříve, než je uvede na trh. Označení látek nebo směsí provede pomocí odpovídajícího štítku. Tento štítek má především informační charakter a informuje o možné nebezpečnosti látek, a to každého kdo s danou látkou bude manipulovat.

    Označená musí být každá látka nebo směs, která je zabalena v obalu a je klasifikována jako nebezpečná, anebo jde-li o směs, která obsahuje jednu nebo více látek, které jsou klasifikovány jako nebezpečné a překračující určitý množstevní práh. Štítek musí mít následující prvky:

  • jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele;

  • množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti (pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení);

  • identifikátory výrobku, popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, náležité pokyny pro bezpečné zacházení a popřípadě i část pro doplňující informace.

    Pokud odpovědné orgány státní správy nestanoví jinak, pak informace, které se uvádějí na štítku, musejí být v úředním jazyce daného členského státu EU, kde je látka/směs uváděná na trh. Avšak dodavatelé mohou používat na svých štítcích i více jazyků, za předpokladu, že jsou ve všech použitých jazycích uvedeny stejné údaje.

 

Zvláštní situace při označování a balení

    Nařízení CLP také pamatuje na zvláštní situace, při kterých pro standardní předpisy k označování štítku platí výjimky. tyto výjimky jsou uvedeny v bodě 1.5 přílohy I nařízení CLP. Jedná se například o:

  • Pro balení, které je malé (menší než 125 ml) uděluje nařízení CLP výjimku z běžných požadavků označování. Tato výjimka umožňuje vynechat standardní věty o nebezpečnosti a/nebo pokyny pro bezpečné zacházení nebo symboly z prvků označování.

  • Pokud se látky nebo směsi dodávají široké veřejnosti, pak se na obal umísťují uzávěry odolné proti otevření dětmi anebo hmatatelná varování. A to v případě, že dané látky/směsi představují určitou nebezpečnost anebo obal obsahuje methanol nebo dichlormethan.

  • Nařízení CLP stanoví nová pravidla pro situace, kdy je obal nebezpečných látek nebo směsí složen z vnějšího, vnitřního a případně také vloženého obal. Obecným pravidlem je, že pokud je označení na vnějším obalu v zásadě předmětem pravidel pro přepravu i pravidel podle nařízení CLP, označení nebo značení v souladu s právními předpisy o přepravě je dostačující a označení podle nařízení CLP nemusí být uvedeno. Podobně také pokud se výstražný symbol nebezpečnosti vyžadovaný podle nařízení CLP týká stejné druhu nebezpečnosti jako v pravidlech pro přepravu nebezpečných věcí, příslušný výstražný symbol nebezpečnosti vyžadovaný tímto nařízením nemusí být na vnějším obalu uveden.

Výstražné symboly nebezpečnosti

    Oproti původní směrnici 67/548/EHS přináší nařízení CLP změnu v uváděných piktogramech. Tato změna se dotýká jak samotného grafického zobrazení jednotlivých symbolů nebezpečnosti, tak i způsobu jejich orámování a podbarvení, včetně pootočení původního čtverce.

    Pozn.: Nové výstražné symboly je možné stahovat zde. Obecně výstražné symboly tvoří přílohu V nařízení CLP.

 

Použití alternativního chemického názvu

    Jelikož se nařízení CLP také snaží chránit práva na duševní vlastnictví, nabízí dodavatelům možnost předložení žádosti o použití alternativního chemického názvu. Toto opatření by mělo zabránit situacím, kdy by se dodavatel mohl cítit poškozen, v rámci konkurenčních vztahů, a to uvedením přesné identifikace látek v jeho výrobku, tak jak stanovuje nařízení CLP. Postupy při vytváření žádosti se mohou lišit:

  • Před 1. červnem 2015, kdy směs ještě nebyla klasifikována, označena a balena podle nařízení CLP, každá žádost o použití alternativního chemického názvu se vykonává podle ustanovení směrnice 1999/45/ES. Žádost se předkládá příslušnému orgánu členského státu. Pokud je žádost schválena do 1. června 2015, schválený alternativní chemický název se může také používat po 1. červnu 2015.

  • Pokud je směs klasifikována, označena a balena podle nařízení CLP již před 1. červnem 2015, příslušná žádost se vykonává podle nařízení CLP. Žádost se předkládá agentuře, a nikoli příslušnému orgánu členského státu. Každá žádost schválená agenturou se uplatňuje ve všech členských státech EU.