Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Dosavadní rozsah tvořily 36 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování).

Od roku 2016 Odpadové fórum čekají kvantitativní i kvalitativní změny. Časopisu přibude počet stran a s tím i témat. Časopis bude i nadále informovat o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se bude věnovat problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená ochraně ovzduší, vodnímu hospodářství a odpadním vodám, EIA/SEA a aktuálním legislativním změnám. Odpadové fórum bude sledovat měnící se kontext evropské politiky životního prostředí.

Hlavním posláním časopisu je vzdělávání odborné veřejnosti jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Současně je informační a komunikační platformou, zaměřenou na rozvoj spolupráce mezi oblastmi praxe, vědy a legislativy. Časopis si tedy klade za cíl informačně propojit jednotlivé aktéry průmyslové ekologie tj. průmyslové podniky, vědecké ústavy, vysoké školy a zákonodárné orgány a zajistit obousměrnou zpětnou vazbu každé ze zúčastněných stran.

 

Kontakty na redakci:

 


Mgr. Jana Drábková

šéfredaktorka
drabkova@cemc.cz
tel.: 274 784 067


Mgr. Kristina Veinbender

redaktorka
veinbender@cemc.cz
tel.: 727 869 016
   

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

odborný konzultant
prochazka@cemc.cz
tel.: 274 784 448

Markéta Švančarová

manažerka inzerce
svancarova@cemc.cz
tel.: 602 328 938
Vydavatel:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
tel.: 274 784 447
fax: 274 775 869
e-mail: forum@cemc.cz


www.odpadoveforum.cz