Předcházení vzniku komunálních odpadů:

 

V předcházení vzniku komunálních odpadů jsou dlouhodobě nejaktivnější nevládní ekologické organizace a mezi nimi především Hnutí DUHA se svým odpadářským expertem Ivo Kropáčkem. Nicméně i  Arnika  se k tématu vyjádřila.

Nicméně zajímavé náměty k předcházení odpadů nabídla diplomová práce Martiny Krčmářové, jejíž plné znění najdete na jiném místě.

Domácí kompostování je často uváděno jako postup k předcházení vzniku bioodpadů, i když je sporné, zda se skutečně jedná o skutečné předcházení a ne „jen“ jejich využití.

Odborné články - Předcházení vzniku KO

06.01.2016 09:59
Oranžové kontejnery, do kterých se dá odložit nepotřebné oblečení, boty a doplňky, zná dnes většina Pražanů, většina je také již někdy použila. Firma Potex, jíž nádoby patří, dokáže nepotřebné šatstvo dále využít a dát mu další život. Každý týden zaměstnanci Potexu třídí šatstvo pro vybrané...
06.01.2016 09:51
Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to...
03.02.2014 17:18
Produkce směsných odpadů z domácností se v ČR dlouhodobě drží na úrovni kolem 220 kg na 1 osobu a rok. Toto množství neklesá, přestože na našich ulicích stále přibývá kontejnerů na tříděný sběr, roste počet sběrných dvorů a třídí se další a další typy surovin. Po osvětě a fungující...
07.11.2013 15:07
Tento příspěvek do diskuse navazuje na článek z roku 2012 o přípravě plánu prevence vzniku komunálních odpadů (OF 9/2012). Příprava národního programu předcházení vzniku odpadů v ČR od té doby příliš nepokročila. MŽP sice nechalo již v roce 2011 za 1,6 milionu korun připravit Plán odpadového...
07.11.2013 15:06
Plán prevence vzniku odpadu by měl být jedním z pilířů nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Pro odpadové hospodářství je plán prevence velkou příležitostí. Co by měl a mohl obsahovat? Tento článek přináší několik inspirací.   Na koho by se měl plán prevence komunálních odpadů...
07.11.2013 15:05
Data Eurostatu dokazují, že ačkoli evropské ekonomiky po roce 2002 rychle rostly a lidé bohatli, množství komunálních odpadů bylo od té doby stabilní /1/. Ukazuje se, že bohatší společnost vůbec nemusí produkovat více odpadů. Množství odpadů nesouvisí s bohatstvím, nýbrž s tím, zda stát...
07.11.2013 15:04
Tento příspěvek do diskuse navazuje na článek z roku 2012 o přípravě plánu prevence vzniku komunálních odpadů (OF 9/2012). Příprava národního programu předcházení vzniku odpadů v ČR od té doby příliš nepokročila. MŽP sice nechalo již v roce 2011 za 1,6 milionu korun připravit Plán odpadového...
07.11.2013 15:03
Prevence vzniku odpadu se nachází na samém vrcholu odpadové pyramidy. To je věc známá, dobře také víme, proč tomu tak je. Platí to koneckonců o prevenci obecně. V některých oblastech našeho běžného života je to již přijatý model (například úspory energie), v jiných se zatím o tom spíše...
06.11.2013 13:07
Letos na jaře na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, obor Veřejná a sociální politika studentka Martina Krčmařová vypracovala a obhájila diplomovou práci s názvem Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice. Vedle rozsáhlé rešerše diplomová práce obsahuje výsledky průzkumu,...
06.11.2013 13:06
Na to, zda domácí kompostování lze považovat za způsob předcházení vzniku odpadů, je nejednoznačný názor. Nicméně oficiální názor Ministerstva životního prostředí je ten, že se jedná o formu předcházení vzniku odpadů a proto jsme položili (dnes již bývalé) ředitelce odboru odpadů RNDr. Zdence...